Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gra miejska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Autorka przedstawiła cele i metody kształcenia tożsamości narodowej i regionalnej w nauczaniu języka polskiego. Rozważania teoretyczne opiera na ujęciu interdyscyplinarnym, odwołując się do opinii dydaktyków języka polskiego i historii oraz do publikacji z zakresu antropologii i socjologii. Jej zdaniem, na szczególną uwagę w pracy polonisty zasługuje metoda projektu, która łączy i utrwala w sposób świadomy wiadomości z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Równie intersującym rozwiązaniem edukacyjnym jest gra miejska, pozwalająca na kształtowanie tożsamości lokalnej i naukę kultury pamiętania.
2
Content available remote The game in space – the phenomenon of an urban game
86%
EN
In the paper, the phenomenon of the urban game is presented in the context of its applicability to architectural education. In the perception of the average inhabitant, the town is only a background for daily activities, and architecture is designed to secure his basic needs. The recent crisis in spatial interactions, analogous to the crisis in social interactions, can be overcome through skilful use of non-standard methods of activating inhabitants – fun and games.
PL
W artykule przedstawiono zjawisko gier miejskich w kontekście możliwości wykorzystania jego potencjału jako narzędzia edukacji architektonicznej. W wyobrażeniu statystycznego mieszkańca miasto jest jedynie tłem dla codziennej aktywności, zaś architektura ma za zadanie zabezpieczyć jego podstawowe potrzeby. Współczesny kryzys interakcji przestrzennych, w analogi do kryzysu interakcji społecznych, można przezwyciężyć poprzez umiejętne wykorzystywanie niestandardowych metod aktywizacji mieszkańców – zabaw i gier.
PL
Kampanie promocyjne prowadzone przez niektóre miasta, poza standardowymi sposobami promocji, bywają czasami uzupełniane o działania określane jako event marketing. Wykorzystanie potencjału dostępnych na rynku urządzeń mobilnych w grach miejskich, które zaliczane są do grupy wydarzeń marketingowych, pozwala na stworzenie atrakcyjnych działań promujących miasto, kierowanych do młodych odbiorców. Poniższe rozważania mają na celu zbadanie poziomu znajomości gier miejskich oraz gier miejskich opartych na lokalizacji (location-based games). Celem jest ponadto sprawdzenie, które elementy tego typu gier są atrakcyjne dla potencjalnego uczestnika. Autor, na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, dokonał analizy porównawczej gry miejskiej, opartej na smartfonach, organizowanej w Poznaniu, z największymi tego typu przedsięwzięciami z innych krajów Unii Europejskiej oraz USA.
EN
Promotion campaigns carried out by some towns, apart from the standard ways of promotion, are sometimes supplemented by the actions described as event marketing. The use of the potential of available in the market mobile devices in urban gaming, which is considered as an element of the group of marketing events, allows creation of attractive measures promoting the town, addressed to young recipients. The below-presented considerations are aimed at research of the level of awareness of urban gaming and location-based games. An aim is also to check which elements of such games are attractive for the potential participant. The author, based on the carried out surveys, made a comparative analysis of the urban gaming, based on smartphones, being organised in Poznan, with the greatest such events from other countries of the European Union and the USA.
RU
Мероприятия по продвижению, осуществляемые некоторыми городами, наряду со стандартными способами продвижения, иногда дополняются действиями, определяемыми термином «событийный маркетинг». Использование потенциала доступного на рынке мобильного оборудования в городских соревнованиях, которые относят к группе маркетинговых событий, позволяет создавать привлекательные действия по продвижению города, направляемые молодым адресатам. Нижеследующие рассуждения преследуют собой цель изучить уровень знакомства с городскими соревнованиями, а также с городским ориентированием (англ. location-based games). Другая цель – проверить, которые элементы такого рода соревнований привлекательны для потенци- ального участника. Автор, на основе проведенных опросов, провел сопоставительный анализ городских ориентирований, основанных на смартфонах, организуемых в Познани, с самыми крупными мероприятиями такого рода издругих стран-членов Европейского Союза и США.
PL
W strategiach biur promocji miast, wśród samorządowców i włodarzy miejskich przestrzeni, a nawet w prywatnych firmach czy organizacjach pozarządowych coraz popularniejsze stają się gry miejskie. Ich walory wykraczają poza schemat produktu turystycznego, gdyż stanowią formę aktywnego spędzania czasu w ramach poznawania miast i ich przyrodniczych walorów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.