Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uszkodzenie rdzenia kręgowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
PL
Cel i założenia: celem badań było porównanie równowagi pomiędzy składową sympatyczną i parasympatyczną u osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Materiał badawczy: przebadano 10 nietrenujących mężczyzn po urazie rdzenia kręgowego w wieku 17-34 lat. Metoda badawcza: pomiary zmienności rytmu zatokowego serca (HRV) oraz częstości skurczów serca (HR) zostały wykonane za pomocą sport-testera S 810i firmy Polar. Zarejestrowane pliki HR posłużyły do analizy zmienności rytmu zatokowego serca w programie HRV Analysis. Wnioski: przewaga mocy w zakresie niskich częstotliwości może świadczyć o dominacji części sympatycznej autonomicznego układu nerwowego. Niższa wartość mocy całkowitej u osób niepełnosprawnych może wskazywać dezorganizację w funkcjonowaniu autonomicznego układu nerwowego.
EN
Purpose of the study: the aim of the study was to compare sympathetic and parasympathetic balance in patients after spinal cord injury. Subjects: ten sedentary men after spinal cord injury at the age of 17-34 were examined. Method: the variability of the sinus rhythm (HRV) as well as the heart rate were measured by means of the Polar sport-tester S 810i. The collected data was used to analyse the sinus rhythm's variability in HRV Analysis program. Conclusions: the prevalence of low frequencies may signify/indicate dominance of sympathetic element of the autonomic nervous system. Lower values of the total force may show dysfunctioning of the autonomic nervous system after spinal cord injury.
2
75%
EN
The issues of sexuality of people suffering from spinal cord injury are not frequently discussed in the literature of the subject. Both Slovak and Euro­pean research lacks empirical reports on the sexual life of this group of people. This article presents a review of the literature on the sexuality of adults who have spinal cord injury with references to neurophysiological conditions of the described issue. At the same time the study sheds light on the psychopedagogic consequences of the problems with meeting the sexual needs of people with spinal cord injury.
PL
Problematyka seksualności osób będących po urazie rdzenia krę­gowego nie należy do często poruszanych w literaturze przedmiotu. Zarówno w słowackich, jak i europejskich badaniach brakuje empirycznych doniesień na temat życia seksualnego tej grupy osób. W niniejszym artykule zaprezentowanoprzegląd literatury na temat seksualności dorosłychosób będących po urazach rdzenia kręgowegoz licznymi i potrzebnymi odwołaniami do neurofizjologicz­nych uwarunkowań opisywanych kwestii. Jednocześnie wskazane zostały, na podstawie przytoczonych badań, psychopedagogiczne konsekwencje problemów w zakresie realizacji potrzeb seksualnych.
EN
INTRODUC T ION The spinal cord injury (SCI) is one of the major causes of disability, which generally strikes down young and healthy people. Despite the progress in the treatment of SCI, a complete recovery is still found in very few cases. Therefore, new methods of stimulation of regeneration of injured nerve fi bers are under intensive investigation. Schwann cells are considered to be one of crucial stimulators of regeneration. The aim of our study was to elaborate the method of activated Schwann cells culturing as well as their grafting into the injured rat spinal cord. MATERIAL AND METHODS Schwann cells obtained from in vivo pre-degenerated rat sciatic nerves were cultured in originally prepared medium. Then, rat’s spinal cord was focally injured and after 24 hours about 3 x 105 GFP-transfected cells were grafted into the cisterna magna. The injections were repeated 7 and 14 days later. Twelve weeks after the injury, spinal cords were collected and subjected to histological procedures. The survival rate and expansion of grafted cells were evaluated by means of the confocal microscope. RESULTS It was proved for the fi rst time, that Schwann cells could be administered safely into the cisterna magna. The cells obtained from pre-degenerated peripheral nerves survive in injured spinal cord and have ability to migration into the site of injury and integration with the injured spinal cord. CONC LUS IONS Schwann cells obtained from in vivo predegenerated rats’ sciatic nerves could be safely administered into the cerebromedullary cistern. Grafted cells are able to survive as well as to migrate freely in the CSF, especially towards the injury area.
PL
WSTĘP Uszkodzenie rdzenia kręgowego jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności, która dotyka młode, zdrowe osoby. Mimo postępu różnych metod leczenia, nadal w niewielu przypadkach udaje się przywrócić pełną sprawność chorym. W związku z tym, ciągle poszukuje się nowych metod wspomagających regenerację uszkodzonych włókien nerwowych. Istotną rolę wspomagającą tę odnowę przypisuje się komórkom Schwanna. Celem naszego badania było opracowanie metody hodowli aktywowanych komórek Schwanna oraz ich wszczepiania do uszkodzonego rdzenia kręgowego szczurów. MATERIAŁ I METODY Komórki Schwanna pozyskane z predegenerowanych in vivo nerwów kulszowych szczurów były namnażane w podłożu o specjalnie opracowanym, autorskim składzie. Następnie uszkadzano punktowo rdzeń kręgowy (Th12) i po 24 godzinach podawano do zbiornika wielkiego (podpotylicznego) ok. 3 x 105 komórek transfekowanych białkiem GFP. Iniekcje komórek powtórzono po 7 i 14 dniach. Po 12 tygodniach od uszkodzenia, pobierano rdzenie i poddawano je obróbce histologicznej. Przy użyciu mikroskopu konfokalnego oceniano przeżywalność oraz ekspansję wszczepionych komórek. WYNIKI Udowodniono po raz pierwszy, iż komórki Schwanna można podawać w sposób bezpieczny do zbiornika wielkiego. Komórki Schwanna z predegenerowanych nerwów obwodowych przeżywają w uszkodzonym rdzeniu kręgowym oraz migrują do miejsca uszkodzenia. WNIOSKI Komórki Schwanna pozyskiwane z predegenerowanych in vivo szczurzych nerwów kulszowych mogą być bezpiecznie podawane do zbiornika wielkiego drogą nakłucia podpotylicznego. Wszczepione komórki mają zdolność nie tylko do przeżywania w PMR, ale mogą swobodnie migrować, szczególnie w miejsce uszkodzenia rdzenia kręgowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.