Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usługi spedycyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wymagania współczesnego rynku transportowo logistyczno spedycyjnego wobec firm transportowych, zmuszają je do wykonywania coraz bardziej kompleksowych usług. Często jednak, realizacja tych zadań wybiega poza podstawową działalność przedsiębiorstwa, co przy braku doświadczenia, wysokich kosztach powoduje ich stosunkowo niską jakość. W kompleksowej organizacji łańcucha logistycznego specjalizują się firmy spedycyjne. Dzięki wprowadzaniu nowoczesnych systemów informatycznych, zapewniają one realizację większości wymagań współczesnych klientów. Korzystanie z usług firm spedycyjnych przez firmy przewozowe może zapewnić im bardzo dobre uzupełnieniem oferty.
EN
Requirements of modern logistics market from shipping firms, force them to making more and more comprehensive services. Realization of the tasks often goes beyond key activities. Lack of experience and high costs, sometimes cause low quality of the services. Forwarding firms specialize in organizing of comprehensive supply chain. Thanks to modern information systems they secure majority contemporary clients' equipments. Taking advantages of forwarding firms' services by transport firms may secure very good supplement their offer.
3
Content available remote Strategie kapitałowe na rynku usług spedycyjnych
80%
PL
Głównym celem przedsięwzięcia zaprezentowanego w pracy jest zacieśnienie współpracy z wybranymi podmiotami i stworzenie specjalistycznej grupy spedycyjno – transportowej. Giełda ładunków to platforma wymiany informacji o wolnych ładunkach i pojazdach ciężarowych współpracujących ze sobą firm. Wdrożenie przedstawionego rozwiązania informatycznego, które daje możliwość optymalizacji wielu wspólnych procesów tj. obieg informacji i dokumentów, zwiększa efektywność usługi spedycyjnej oraz skraca czas potrzebny na obsługę danego zlecenia, zarówno po stronie firmy spedycyjnej, jego klientów i firm transportowych.
EN
The main aim of this project is to strengthen cooperation with selected companies and to create a specialized group of carriers and freight forwarding companies. Freight exchange is a platform for exchanging information about available shipments and vehicles of companies cooperating with each other. Implementation of a modern IT solution that gives the possibility to optimize many joint processes such as circulation of information and documents, increases the effectiveness of shipping services, and shortens the time needed to handle with operative tasks, both on the side of freight forwarding company, its customers and carriers.
5
Content available remote Modelowanie popytu na usługi spedycyjne na podstawie danych portali logistycznych
60%
PL
Model popytu jest podstawowym elementem każdego systemu wspomagania podejmowania decyzji w dziedzinie transportu i logistyki. Adekwatność stosowanego modelu popytu oraz danych wykorzystanych przy jego opracowaniu jest konieczna do osiągnięcia wiarygodnych wyników symulacji systemów logistycznych. Współczesne przedsiębiorstwa spedycyjne nazywane są architektami łańcuchów logistycznych ponieważ pełnią one rolę organizatorów interakcji pomiędzy podmiotami rynku usług transportowych. Z tego powodu decyzje podejmowane przez spedytorów wpływają na efektywność każdego ogniwa w łańcuchu logistycznym, czyli muszą być uzasadniane w oparciu o adekwatne modele popytu. Modelowanie popytu na usługi spedycyjne jest zagadnieniem szczególnie złożonym ze względu na dużą liczbę czynników stochastycznych kształtujących popyt oraz ograniczony dostęp do źródeł aktualnej informacji o jego parametrach. W referacie zostało zaproponowane podejście do oszacowania parametrów popytu na usługi spedycyjne na podstawie danych uzyskiwanych na internetowych portalach logistycznych (tzw. giełdach transportowych). W oparciu o oszacowane parametry opracowano model popytu na usługi spedycyjne oraz przedstawiono jego implementację programową. Symulacje popytu przeprowadzone za pomocą opracowanego oprogramowania pozwalają stwierdzić wysoką zbieżność parametrów popytu uzyskanych na podstawie modelu oraz odpowiednich empirycznych wartości tych parametrów.
EN
The demand model is an essential element in any decision support model in the field of transport and logistics. The adequacy of the applied demand model and the data used in order to develop it assure correct simulation results of logistics systems. Modern forwarding companies are usually called the architects of logistics chains because they play the role of organizers of the interaction between transport market operators. Therefore, the decisions made by the forwarders affect the effectiveness of each link in the logistics chain, so these decisions should be justified on the basis of the adequate demand model. Modeling of demand for forwarding services is a particularly complex problem due to a large number of stochastic factors forming demand and limited access to sources of up-to-date demand parameters. The authors have proposed an approach to estimate parameters of demand for forwarding services on the grounds of data obtained on Internet logistics portals (so-called transport exchanges). Based on the estimated parameters, a model of demand for forwarding services and its software implementation were developed. Demand simulations carried out using developed software allow to conclude high convergence of demand parameters derived from the model and relevant empirical values of these parameters.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 3
7123--7130
PL
Rozwój gospodarczy świata oraz szybki przepływ kapitału i informacji wymusił nowe metody zarządzania logistycznego w zakresie transportu. Posiadanie własnej floty pojazdów stało się nie efektywne finansowo. Koszty całkowite utrzymania systemu transportowego uwzględniające: koszty pojazdów, koszty pracy oraz amortyzację, były czynnikiem przesądzającym o oddelegowaniu struktur transportowych poza zakres organizacyjny przedsiębiorstwa. Znaczna grupa przedsiębiorstw, zrezygnowała całkowicie z „własnej” floty pojazdów na rzecz realizowania usług przemieszczania towarów na zasadach outsourcingu. Organizacje o zasięgu międzynarodowym oraz firmy z sektora tzw. dużych przedsiębiorstw, wyodrębniły z własnych struktur dział transportowy, przyporządkowując mu określone zadania i cele do realizacji przy jednoczesnym osiąganiu zysku. Najczęściej powstawały tzw. „spółki córki”, które prawnie stanowią odrębne jednostki gospodarcze gdzie ich „spółka matka” jest podmiotem kontrolującym działalność. Celem nadrzędnym realizacji zadań „spółki córki” jest dodatni wynik finansowy, a nie zapewnienie ustalonego poziomu obsługi dostaw jednostki nadrzędnej. Stopniowa integracja przewozu towarów na rzecz wielu usługodawców pozycjonuje firmę w regionalnym systemie transportowym. W artykule przedstawione są kryteria oceny usług transportowych w obsłudze dostaw. W kolejnej części artykułu przedstawione są bezpośrednie i pośrednie parametry wpływające na ocenę jakości usług z wyszczególnieniem na dwie grupy: subiektywne oraz sztywna miarodajna ocena.
EN
Economic development of the world and fast capital flow as well as information flow has forced new methods of logistic management in the field of transport. Possessing own fleet of vehicles became financially inefficient. Full maintenance costs of transport system which include: costs of vehicles, costs of work and amortisation were the deciding factor to delegate the transport structures beyond the organisational range of the enterprise. A significant number of enterprises has fully resigned from their “own” fleet of vehicles and decided to realise their services of transporting goods on the basis of the outsourcing rules. Organisations with international range and the companies of the so-called big enterprises sector have isolated the transport department from their own structures and assigned the department with certain tasks and aims to realise with simultaneous bringing profit. Most often situations which occurred were creations of so-called “subsidiaries” which legally are separate economic entities where their “parent company” is the entity which controls business activities. The main aim of tasks completion in case of a “subsidiary” is the positive financial result and not provision of the fixed level of delivery services of the superior unit. In the long run, the company becomes one of the elements of TSL sector. Gradual integration of the goods transport in favour of many service providers positions the company in the regional transport system. The article presents the criteria of transport services assessment in dealing with deliveries. The next part of the article presents the direct and indirect parameters which influence the assessment of the services quality divided into two groups.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 4
2195--2201, CD2
PL
W działalności transportowej i spedycyjnej niezbędne i właściwe jest dobranie odpowiedniego profilu i zakresu realizowanych usług. Usługi te relatywnie do gałęzi transportu pozostawać powinny jako sklasyfikowane wg swej istotności dla zapewniania pożądanego poziomu wpływu należności na rachunek podmiotu. W rozróżnianiu tych usług posłużyć się można również i w przedmiotowym obszarze działalności klasyfikacją ABC. W niej to w segmencie (grupie) A występują usługi o najwyższym priorytecie w występujących podmiotach co zostało stosownie wykazane. Grupa C zawiera usługi występujące incydentalnie lub też takie, których świadczenie nie przekłada się na uzyskiwanie większych wpływów.
EN
The transport and forwarding activity it is necessary to appropriately selecting the correct profile and scope of provided services. These services, relative to the branches of transport, should be classified by their significance for ensuring the desired level of receivables. In differentiating these services the ABC classification can be used.
8
Content available remote Problemy funkcjonowania firmy spedycyjnej w łańcuchu dostaw
60%
PL
Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw spedycyjnych wymaga efektywnego zaspokajania potrzeb klienta, czyli po pierwsze: uzyskania od niego informacji na temat wymagań zlecenia. Po drugie, redukcji kosztów związanych z przeprowadzeniem usługi spedycyjnej oraz samego transportu (np. optymalne wyznaczenie trasy). Po trzecie, zagwarantowanie szybkości i jakości przewozu. Po czwarte, odpowiednio szybkie reagowanie na zachodzące w otoczeniu zmiany. Wszystkie te czynności powinny być nieustannie monitorowane i kontrolowane. Wynikiem tego jest właściwy przebieg procesu spedycyjnego przedsiębiorstwa. Celem artykuł jest przedstawienie problemów funkcjonowania firmy spedycyjnej w łańcuchu dostaw na podstawie wybranego przedsiębiorstwa.
EN
The proper functioning of the shipping companies requires effective in meeting the needs of the client, that is, first, to obtain from him information about the requirements of the order. Secondly, the reduction of costs associated with carrying out the shipping agent service and the transport (e.g. optimal routing). Thirdly, to ensure the speed and quality of transport. Fourthly, respectively to react quickly to changes in the environment. All these activities should be continuously monitored and controlled. The result of this is the correct process of forwarding companies. In this article are presented the main problems of the functioning of the shipping company in the supply chain based on the selected company.
PL
Rozwój gospodarczy świata oraz szybki przepływ kapitału i informacji wymusił nowe metody zarządzania logistycznego w zakresie transportu. Stopniowa integracja przewozów rzeczy w obszarze organizacyjnym i prawnym skutkowała pojawieniem się usług spedycyjnych jako odrębnego produktu rynkowego. W artykule przedstawione są: kryteria klasyfikujące usługi spedycyjne oraz podział przedsiębiorców segmentu TSL realizujących zlecenia organizowania transportów. W kolejnej części przedstawione są bezpośrednie i pośrednie parametry wpływające na ocenę jakości usług spedycyjnych. Wyszczególnione są dwie grupy parametrów oceny. Pierwsza grupa to parametry subiektywne, które dotyczą oceny dokonanej przez respondentów, będących klientami - czyli odbiorcami usług spedycyjnych. Druga grupa to sztywna miarodajna ocena wynikająca np. z ilości występujących spóźnień w dostawach w określonej jednostce czasu (tydzień, miesiąc itp.).
EN
Global economic development and rapid capital and information flow have led to the development and implementation of new methods of logistics management in the transportation sector. The gradual integration of goods transport into organizational and legal areas has resulted in the treatment of shipment services as a unique entity on the market. This article presents the criteria according to which shipment services are classified as well as a classification of TSL sector businesses. Furthermore, it covers the direct and indirect parameters which influence the quality of shipping services. Two groups of parameters are discussed: subjective parameters which refer to respondents’(clients’) evaluation of services, and objective analysis which takes into consideration factors such as delivery delays in a certain time unit (week, month, etc.).
11
41%
PL
W prezentowanej pracy główna uwaga została skupiona na omówieniu tendencji rozwojowych na polskim rynku spedycyjnym. Celem pracy było sformułowanie odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czy w przeciągu ostatnich lat rynek usług spedycyjnych w Polsce uległ intensywnemu rozwojowi, jakie najważniejsze czynniki miały wpływ na ten rozwój, a także jakie perspektywy rysują się przed tym rynkiem. Praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym skupiono się na omówieniu istoty spedycji, w tym zanalizowaniu samego terminu „spedycja” oraz opisaniu rodzajów tej spedycji. W drugim rozdziale scharakteryzowano najważniejsze czynniki, mające wpływ na funkcjonowanie rynku usług spedycyjnych w Polsce po przemianach transformacyjnych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Z kolei w trzecim rozdziale pracy opisano aktualny stan rynku spedycyjnego w Polsce oraz perspektywy, które stoją przed nim
EN
In this paper the main attention was focused on discussing the development trends on the Polish forwarding market. The aim was to formulate answers to questions about whether, in the last years the market for freight services in Poland has been intensive development, the most important factors which have an impact on this development, and what prospects are against this market. The work is divided into three chapters. The first focused on discussing the substance of shipping, including analyzing the term "forwarding" and describing the types of freight. In the second chapter we characterized the most important factors affecting the functioning of forwarding services market in Poland following transformational changes in the late eighties and early nineties the twentieth century. On the other hand, in the third chapter describes current forwarding market in Poland and the prospects that lie before him.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.