Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2211

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 111 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Gmina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 111 next fast forward last
XX
Przedstawiona metoda posiada istotne walory z punktu widzenia jej przydatności w działaniach decyzyjnych władz lokalnych. Jej wyniki sygnalizują bowiem wyraźnie mocne i słabe strony każdej z badanych gmin. Lokaty zaś poszczególnych gmin w układzie cząstkowych elementów oceny mogą stanowić dla władz lokalnych ważne źródło informacji o aktualnym stanie sterowanego przez nie układu lokalnego i wskazywać kierunek w formułowaniu przyszłościowej strategii jego rozwoju, m.in. w zakresie określania struktury wydatków budżetów lokalnych i zakresu przedsięwzięć inwestycyjnych. (fragment tekstu)
XX
Praca poświęcona jest analizie wybranych zagadnień związanych z finansowym i daninowym władztwem gminy. Finansowe i daninowe władztwo gminy stanowią ważne składniki szerszej kategorii, jaką jest samodzielność gminy. Celem badawczym pracy jest scharakteryzowanie gminy z punktu widzenia jej zdolności do gromadzenia dochodów, w tym dochodów o charakterze podatkowym oraz uprawnień gminy do kształtowania podatków lokalnych. Obiektem badań są przede wszystkim art. 168 i 217 Konstytucji RP, które stanowią odpowiednio o ograniczonym władztwie daninowym gminy i władztwie daninowym państwa. W pracy zastosowano dwie metody badawcze: metodę dogmatyczno-egzegetyczną oraz metodę analityczną, które posłużyły do zbadania obszernego dorobku doktryny prawa samorządowego, konstytucyjnego i podatkowego, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz ww. przepisów Konstytucji RP. Badanie to pozwoliło sformułować kilka ważnych wniosków, wśród których najważniejsza jest konstatacja, że stanowienie danin publicznych jest wyłącznym uprawnieniem organów władzy ustawodawczej realizowanym w drodze ustawy. Gminom przysługuje natomiast jedynie uprawnienie do ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym ustawą(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this paper is the analysis of financial and fiscal sovereignty of municipality. Financial and fiscal sovereignty of municipality are important elements of the wider category which is independence of municipality. The purpose of this paper is to characterize the municipality from the point of view of its ability to collect incomes, especially taxes and from the point of view of entitlement of municipalities in the sphere of lawmaking of local tax law. The research objects are primarily art. 168 and 217 of the Constitution of the Republic of Poland, which regulate, respectively, limited fiscal sovereignty of municipality and fiscal sovereignty of state. Two research methods were applied in the work: the dogmatic-exegetical method and the analytical method. This methods were used to study of the legal doctrine of the self-government, constitutional and tax law, the jurisprudence of the Constitutional Tribunal and the above-mentioned provisions of the Constitution of the Republic of Poland. This analysis allowed to formulate some important conclusions, among which one should be pointed out: the imposition of public levies is the exclusive right of legislative bodies but to the extent established by statute municipalities shall have the right to set the level of local taxes and charges.(original abstract)
XX
Celem opracowania była diagnoza i porównanie atrakcyjności inwestycyjnej wybranych gmin powiatu poznańskiego (Pobiedziska, Puszczykowo i Rokietnica) w latach 2009-2014. Postępowanie badawcze składało się z trzech etapów, którego efekty ujęto w trzech częściach opracowania. W pierwszym z nich dokonano przeglądu literatury przedmiotu, omówiono pojęcie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i przedstawiono zakres dotychczasowych badań. Drugi etap obejmował analizę atrakcyjności inwestycyjnej badanych gmin z zastosowaniem dwóch mierników: syntetycznego miernika atrakcyjności inwestycyjnej gminy oraz syntetycznego miernika rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Trzecią część stanowi studium analityczno-badawcze, odnoszące się do wyników ankiet przeprowadzonych wśród inwestorów i mieszkańców wybranych gmin. Rezultaty badań, mających charakter pilotażowy, pozwoliły stwierdzić, że najbardziej atrakcyjnym obszarem pod względem inwestycyjnym jest gmina Rokietnica, natomiast atrakcyjność inwestycyjna gminy Puszczykowo w opinii większości przedsiębiorców tam funkcjonujących była relatywnie zadowalająca, jednak nie uległa zmianie w badanych latach.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper was to diagnose and compare the investment opportunities offered by selected municipalities in the Poznań district (Pobiedziska, Puszczykowo and Rokietnica) in 2009-2014. The outcomes of the three-step examination procedure are presented in three parts of this study. In the first part, the relevant literature was reviewed, the region's investment opportunities were discussed and the scope of previous research was presented. The second step was an analysis of investment opportunities offered by the municipalities covered by this study. Two measures were used for that purpose: the synthetic indicator of investment opportunities offered by the municipality; and the synthetic indicator of socioeconomic conditions. The third part was an analytical study based on the results of a survey administered to the residents and investors in selected municipalities. The results of research allowed to identify the Rokietnica municipality as the most attractive region in terms of investment opportunities. In turn, most local entrepre-neurs found the attractiveness of the Puszczykowo municipality to be relatively satisfactory. However, it did not change over the study period(original abstract)
XX
Od wielu lat trwają zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (uoucipwg) (tekst jednolity Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622). Propozycje, które pojawiły się 10 września 2014 roku obejmują kilka ważnych propozycji modyfikacji.(abstrakt autora)
EN
For many years now, amendments to the Act on maintaining cleanliness and order in municipalities (uoucipwg) (uniform text: Journal of Laws 1996 No. 132, item. 622) have been introduced. The most recent such proposals, which appeared on 10th September 2014, cover several important proposals of modification.(author's abstract)
XX
W niniejszej pracy przedstawiono podział województwa dolnośląskiego na osiem typów funkcjonalnych gmin. Podział gmin na typy funkcjonalne stanowi kontynuację badań przeprowadzonych w latach 1996, 2005 i 2010. Za podstawę porównań przyjęto rok 2010, stosując takie same kryteria ich klasyfikacji: stopnia uprzemysłowienia, struktury gospodarki oraz stopnia zagospodarowania turystycznego. W pracy dokonano także analizy wybranych zapisów dokumentu Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 w zakresie przyjętych kryteriów podziału funkcjonalnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Dolnego Śląska. Efektem końcowym jest porównanie uzyskanych wyników delimitacji z zapisami Strategii. Porównania prowadzone w toku badań ukazują podobieństwa i różnice funkcjonalne analizowanych rejonów w porównaniu z przyjętą wizją regionu w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The study concentrates on functions of rural and urban-rural municipalities of Lower Silesia in 2011. Research was related to previously made typology from the years: 1996, 2005 and 2010. The same standard was used to classify analyzed objects into different functional types of municipalities: structure of economy, level of industrialization, degree of tourist developing. The second aim of the work was to describe the document "Development strategy of Lower Silesia Voivodeship 2020" taking into consideration the same parameters used in typology. A final result was to compare "Development strategy..." to functional aggregation of Lower Silesia municipalities.(original abstract)
6
Content available remote Samodzielność finansowa gmin w Polsce
80%
XX
Głównym celem opracowania jest ocena stopnia samodzielności finansowej gminy na tle pozostałych jednostek samorządu terytorialnego (miasta na prawach powiatu, powiaty, województwa) oraz na tle gmin różnej wielkości (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie). Do oceny poziomu samodzielności finansowej został wykorzystany wskaźnik dochody własne w relacji do dochodów ogółem. Ponadto została podjęta próba ogólnego opisu samodzielności jednostek samorządu terytorialnego z podziałem na konkretne płaszczyzny (polityczna, organizacyjna, gospodarcza, finansowa) oraz samodzielności finansowej z wyeksponowaniem aspektu samodzielności dochodowej i wydatkowej. (fragment tekstu)
EN
Financial independence is considered to be a crucial instrument of self-governance. The aim of the research was the evaluation of the level of changes in local government units financial independence. The highest level of independence is found in the cities with poviat rights, whereas the lowest is found in poviats. In the communes, the level is average, but there are big differences between them in this aspect. The urban communes and those situated near big cities have a much higher level of financial independence than rural communes, situated far away from major cities. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie uregulowań prawnych w zakresie samorządu terytorialnego w Księstwie Liechtensteinu. W części wstępnej autor zapoznaje czytelnika z danymi geograficzno-administracyjnymi Księstwa Liechtensteinu oraz z systemem sprawowania władzy w tym państwie. Omawiając organizację samorządu terytorialnego, autor poddaje szczegółowej analizie organy gmin pod względem ich struktury i zasad funkcjonowania. W dalszej części tekstu analizuje kompetencje naczelnika gminy w świetle aktów prawnych, kolejno poświęca uwagę instytucji komisji kontrolnej, a następnie przedstawia gospodarkę finansową gmin. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to present the legal regulations on territorial self-government in the Principality of Liechtenstein. In the introductory part, the author familiarizes the reader with the geographical and administrative data of the Principality of Liechtenstein and the system of governance in that country. While discussing the organization of territorial self-government, the author conducts a detailed analysis of the authorities of the municipalities in terms of their structure and principles of operation. Later, he analyses the powers of the head of the municipality in the light of the legal acts, after which he describes the audit commission and then he presents the financial management of the municipalities. (original abstract)
XX
Stanowisko sekretarza gminy należy do grupy najwyższych kierowniczych stanowisk urzędniczych gminnej administracji samorządowej. Jest to stanowisko obligatoryjne, które musi być utworzone w każdym urzędzie gminy, niezależnie od obowiązującej w nim struktury organizacyjnej. Ustawodawca powierzył sekretarzowi gminy mocno ograniczony zakres obowiązków, w praktyce więc obowiązki sekretarza gminy wynikają z upoważnień udzielanych mu przez wójta. Zdaniem autora określona w ten sposób przez ustawodawcę pozycja prawna sekretarza gminy jest zbyt słaba, aby mógł on wypełniać przypisaną mu przez doktrynę i orzecznictwo rolę pierwszego urzędnika gminy. Aby uczynić sekretarza gminy faktycznym pierwszym urzędnikiem gminy, ustawodawca powinien wprowadzić zmiany przepisów ustawowych wzmacniające jego pozycję prawną. (abstrakt oryginalny)
EN
The position of the municipality's secretary is among the most senior managerial positions in the municipal self-government administration. It is a mandatory position that must be established in each municipal office, regardless of its organizational structure. The legislator entrusted the municipality's secretary with highly limited duties so, in practice, the duties of the municipality's secretary arise from the authorizations granted to him by the mayor. In the author's opinion, the legal position of the municipality's secretary defined in this way by the legislator is too weak to enable him to fulfil the role of the first municipal official, which is ascribed to him by the doctrine and the case law. In order to make the municipality's secretary the actual first official of the municipality, the legislator should amend the statutory provisions strengthening his legal position. (original abstract)
XX
Konkurencyjność, pierwotnie utożsamiana z działalnością gospodarczą oraz społecznym dążeniem do zajęcia lepszej pozycji, stała się również domeną jednostek terytorialnych1. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez E. Zeman- -Miszewską konkurencyjność danej jednostki przestrzennej oznacza jej przewagę (lub dystans) nad analogicznymi jednostkami znajdującymi się w tych samych grupach strategicznych (np. gminy turystyczne, miasta przemysłowe)2. Najsilniejsza konkurencja jest obserwowana często pomiędzy sąsiadującymi miastami lub obszarami w obrębie tego samego regionu.(abstrakt oryginalny)
EN
The attractiveness of local space depends on its features, which enable commune to achieve all functions expected by its recipients. Every commune fulfil the same functions towards its habitants. Therefore, to attain an expected advantage, commune must compete both quantity and quality of its local offer. The first part of the paper focus on characteristic of main areas and factors implicating local competitiveness. The last part studies how local governments ensure community basic living conditions and how it influences on territorial competitiveness(original abstract)
XX
Omówiono rodzaje i funkcje zieleni oraz scharakteryzowano tereny zielone w Łodzi, zwracając szczególną uwagę na problem ich zarządzania.
XX
Problematyka wykorzystania instrumentów i narzędzi oferowanych przez rynek ma duże znaczenie zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Pomimo dużego znaczenia tematyki, funkcjonowanie gminy na rynku pożyczkowym jest przedmiotem skąpych i ograniczonych badań, co uniemożliwia formułowanie ocen ogólnych i wyciąganie trafnych wniosków. Celem niniejszego referatu jest ogólna identyfikacja warunków i mechanizmów korzystania przez gminę z instrumentów rynku pożyczkowego, a nie opisywanie poszczególnych instrumentów zwrotnych. (fragment tekstu)
XX
Omówiono zagadnienie rozwoju lokalnego, zwracając szczególną uwagę na termin lokalność. Na przykładzie gminy, jako przestrzeni lokalnej, scharakteryzowano cechy i elementy rozwoju lokalnego.
XX
W artykule analizie poddane zostały dwa zjawiska: stopnień fragmentacji terytorialnej oraz rozwiązania instytucjonalne dotyczące współpracy międzygminnej. Jego celem jest identyfikacja wpływu wielkości gminy na rozwiązania instytucjonalne współdziałania międzygminnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. (fragment tekstu)
EN
The article analyses the relationship between municipality size, legal regulations and its choice of instruments for inter-municipal cooperation. The analysis concentrates on two issues, namely the territorial fragmentation and territorial consolidation in selected Central and Eastern European countries and cooperation among local governments. The research results show the municipality size and the instruments used for inter-municipal cooperation to be not related to each other. (original abstract)
14
Content available remote Rola i funkcje organu wykonawczego w gminie : diagnoza i propozycje zmian
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie argumentów przemawiających za koniecznością usprawnienia funkcjonowania osób działających w dwóch obszarach władzy samorządu terytorialnego: politycznej i administracyjnej. (fragment tekstu)
EN
Local government is an important element of state in Poland, economies and democracy. The way it functions affects the quality of life of residents. Analysis and estimate of local government indicate that it requires system rebuilding. The general purpose of the article and executive structures of local governments of detailed legal solutions are organizational and economic significance. (original abstract)
XX
Gminy są podmiotami, które z mocy ustawy o finansach publicznych nie mogą zbankrutować, więc banki oceniają je jako klientów godnych zainteresowania. W artykule oceniono ryzyko występujące w kredytowaniu tych podmiotów gospodarczych oraz przedstawiono zapotrzebowanie gmin na kredyty.
EN
The article presents the risk in crediting of the economic subjects such as communes together with their needs for credits.(AŁ)
XX
Proces klasyfikacji obiektów składa się z kilku etapów: doboru zmiennych do klasyfikacji, redukcji zmiennych, normalizacji zmiennych oraz grupowania. Dobry podział na klasy w dużym stopniu zależy od skupienia obiektów wkoło środków klas. Etap normalizacji zmienia położenie obiektów i może spowodować ich oddalenie się od środków klas. Zastosowanie nowej metody umożliwia wyeliminowanie etapu normalizacji, przez co można uzyskać lepsze skupienie obiektów wokół środków klas. W artykule przedstawiona jest metoda minimalizacji odległości wewnątrz klas w celu uzyskania lepszej odrębności i rozłączności skupień. (fragment tekstu)
EN
The authors propose new approach to data processing on need of classification in the article. The new MOWK method can replace the stage of standardization and increase degree of concentration of objects enlarges round centers of classes. This method can be use for classification social-economic objects or pattern recognition etc. In this article the MOWK was used for preparing data for classification of districts of the West Pomeranian province. (original abstract)
XX
Nie wszystkie gminy wiejskie korzystały do tej pory z możliwości, jakie daje posiadanie wieloletnich programów inwestycyjnych. O przeznaczeniu środków inwestycyjnych decyduje się w większości przypadków, określając bieżące potrzeby. Wprowadzenie planów zawierających cele inwestycyjne i określających źródła ich finansowania pozwala na analizę stanu finansów gminy, szerszą partycypację społeczną w procesie planowania oraz sięgnięcie w większym stopniu po środki pozabudżetowe. Z obserwacji poczynionych w gminach wiejskich wynika, iż tylko mała ich część zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z planowania wieloletniego. (fragment tekstu)
EN
The article provides an insight into the principles applied with investment planning in communes, especially the rural ones. It presents the advantages of long-term investment plans with regard to the needs of rural areas in Poland. It also discusses the possible ways of securing non- budgetary revenues, including EU funds. Another aspect discussed is the formal requirements to be met while designing long-term investment plans. (original abstract)
XX
The first part of the article explains the term and nature of local development theoretically. The aim of the empirical research was to describe the actions of the Mazowieckie Voivodeship rural districts towards acquiring investors in their area, depending on the social and economic level of the examined units (second part). The research was conducted in all the rural districts of the Mazowieckie Voivodeship (229), and the main material consisted of the data obtained from the Local Data Bank (the Central Statistical Office) and the survey questionnaire. It was concluded that the vast majority of the examined districts, regardless of their local development level, considered a unit's website to be the best form of promotion. The construction and development of local infrastructure, which in turn contributes to raising the investment attractiveness of a district, was an equally significant incentive for potential external investors(abstrakt oryginalny)
EN
W pierwszej części artykułu przybliżono pojęcie i istotę rozwoju lokalnego w ujęciu teoretycznym. Natomiast w drugiej, na podstawie badań empirycznych opisano działania samorządów gmin wiejskich województwa mazowieckiego w dążeniu do pozyskiwania inwestorów na ich terenie w zależności od poziomu społeczno-gospodarczego badanych jednostek. Badania przeprowadzono we wszystkich gminach wiejskich województwa mazowieckiego (229), a głównym materiałem były dane pozyskane z Banku Danych Lokalnych (GUS) oraz kwestionariusz ankiety. Stwierdzono, iż w większości badanych gmin, niezależnie od poziomu ich rozwoju lokalnego, uznano, że najskuteczniejszą formą promocji było posiadanie strony internetowej jednostki. Równie istotnym bodźcem przyciągającym potencjalnych inwestorów zewnętrznych była budowa i rozwój lokalnej infrastruktury, co z kolei przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej w danej gminie(original abstract)
XX
Współczesne doktryny ekonomiczne w coraz większym stopniu skłaniają się ku większemu oddziaływaniu podatków na sferę gospodarczą co zostało wymuszone m.in. koniecznością walki z inflacją. Jak głosił M. Laure, podatki powinny być jednak "neutralne w odniesieniu do środków produkcji". Oznacza to, że podatek może wywierać wpływ na gospodarkę, unikając jednak sytuacji, w której powodowałby zaburzenia wewnątrz aparatu gospodarczego, faworyzując pewne typy obiegu gospodarczego ze szkodą dla innych. To samo dotyczy samorządów - regulacje podatkowe nie mogą faworyzować dużych i bogatych gmin, w większości przypadków miejskich, kosztem gmin mniejszych i biedniejszych. (fragment tekstu)
EN
One of the most important sources of income in Polish communes is the share in the income taxes. In the recent years the importance of this source has grown significantly. This paper shows some legal aspects of this problem. It also describes shaping of incomes in some of the communes of the Lower Silesia region. This study is funded by the Committee of Scientific Research (grant no 1 H02C 091 26). (original abstract)
XX
Autorka przedstawiła strukturę i funkcje organów gminy, które wykształciły się w długoletniej praktyce niemieckiego samorządu terytorialnego. Uwzględniają one specyfikę poszczególnych landów, historyczne uwarunkowania i tradycje samorządowe obowiązujące na ich terenie. Występowanie różnych modeli samorządowych i zachowanie zróżnicowanych modeli ustrojowych, pozwoliło na zastosowanie takich działań, które będą najodpowiedniejsze w warunkach, w jakich funkcjonuje dana gmina.
EN
German local government is characterized by great diversity of organization and functionality. Those differences are the result of dissimilar ways of appointing basic communal bodies, their operation and connections among them. Consequently there are four German commune models that exist in different lands. Recently, as a result of public life democratization, there is standardization of territorial local government system in the southgerman model direction. Some of the lands performed entire commune model change and some limited changes only to introduction of mayor direct election and some did not change the model at all. The paper shows those models, describes crucial German commune bodies and the ways they are being appointed. Its goal is an identification attempt at changes' tendencies and trends of German local government in the context of drawing conclusions for changes that are taking place in Poland. (original abstract)
first rewind previous Strona / 111 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.