Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EU assistance programs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Warunkiem udzielania pomocy finansowej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez państwo członkowskie jest pokrycie przez nie części kosztów związanych z realizacją działań, które zgodnie z politykami wspólnotowymi mogą być wspierane w ramach środków strukturalnych. Wkład krajowy, który musi być wniesiony przez państwo członkowskie do realizacji danego projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, składa się zazwyczaj w części z publicznych środków krajowych - budżet państwa, oraz w części ze środków prywatnych podmiotu realizującego ten projekt - środki własne beneficjenta. Przykładem mogą być projekty realizowane w ramach działania 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w przypadku których udział publicznych środków wspólnotowych wynosi 35%, udział publicznych środków krajowych wynosi 5%, a udział środków prywatnych stanowi 60% całości środków udzielanej pomocy finansowej. Z powyższego wynika, że fundusze strukturalne pomagają realizować projekty, które musza być jednak współfinansowane ze środków własnych beneficjentów. Ponadto pomoc finansowa z funduszy strukturalnych przekazywana jest beneficjentom dopiero po zakończeniu realizacji projektów, w formie refundacji części poniesionych wydatków. Realizacja projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wymaga wobec tego przejściowego sfinansowania całości wydatków ze środków własnych beneficjenta. (fragment tekstu)
2
Content available remote Samorząd terytorialny beneficjentem programów SAPARD
100%
XX
Artykuł ma na celu udowodnienie tezy, że program SAPARD, który miał za zadanie przygotować polską administrację, rolników, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego do sprawnego wykorzystania środków dostępnych dla Polski po przystąpieniu do UE, w tym zakresie bardzo dobrze zrealizował wyznaczone cele. Realny sprawdzian tego, jak Polska wykorzystała program SAPARD następował w kolejnych latach poprzez rozdysponowanie środków przyznanych Polsce w budżecie UE na lata 2007-2013. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to prove the thesis that the SAPARD program, which was supposed to prepare the Polish administration, farmers, enterprises and local government units to make good use of the resources available to Poland after joining the EU, realized its objectives. The real test of how Poland used SAPARD was followed in subsequent years by distribution of funds allocated to Poland in the EU budget for 2007-2013. (original abstract)
XX
Artykuł podejmuje próbę dokonania analizy efektywności instrumentów i programów Komisji Europejskiej (dla lat 2007- 2013 - uzyskanych efektów, dla lat 2014-2020 - oceny założeń instrumentów), mających na celu wsparcie rozwoju infrastruktury sektora transportu wodnego śródlądowego. Dane do analizy pozyskano z publicznych źródeł. Analiza danych wskazuje niską efektywność instrumentów w latach 2007-2013. Projekty rozwiązań na lata 2014-2020 należy ocenić pozytywnie - dzięki koncentracji działań na najważniejszych wyzwaniach branży oraz zwiększeniu budżetu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an analysis of the efficiency of EC programs in the years 2007-2013 (actual effects of programs) and 2014-2020 (projects of support instruments) supporting the development of inland waterways transport infrastructure. Data for the analysis has been obtained from public sources. The analysis reveals a low efficiency of EC-governed financial instruments and programs in the programming period 2007-2013. However the projects for the 2014-2020 programming period should be assessed positively, as they concentrate on the industry main challenges, and provide additional funds. (original abstract)
XX
(...) dane beneficjentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej mogą być publikowane w zakresie wskazanym, z uwagi na fakt, iż wyrazili oni zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, natomiast dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą mogą być publikowane w zakresie objętym jawnością. (...) należałoby uznać za dopuszczalne publikowanie przez Komisję Europejską danych beneficjentów sektorowego programu operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" ze sprawozdań okresowych przekazywanych przez Polskę jako państwo członkowskie. (fragment tekstu)
XX
Calem niniejszego artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy unijne środki mogą wspomagać działania na rzecz przezwyciężenia obecnego kryzysu. Ponadto autorka podjęła się próby wskazania trudności z wykorzystaniem tychże właśnie środków. (fragment tekstu)
XX
Obecność Polski w Unii Europejskiej stwarza ogromną szansę zmniejszenia naszego dystansu do najwyżej rozwiniętych społeczeństw. Narodowy Plan Rozwoju (NPR) jest niezbędny, aby Polska mogła właściwie zagospodarować swoje członkostwo w Unii Europejskiej i dobrze rozdysponować środki przez nią oferowane. Prace nad przygotowaniem Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 prowadzone są w ramach Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Wstępny projekt NPR, po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów 11 stycznia 2005 r., został skierowany do ogólnonarodowej debaty. Projekt ten może ulec modyfikacjom, w szczególności w zakresie podziału i wielkości środków finansowych zaangażowanych w realizację poszczególnych programów operacyjnych. Zakres ewentualnych zmian będzie zależał od oceny zdolności absorpcyjnych poszczególnych programów operacyjnych, sektorów i regionów, możliwości zapewnienia współfinansowania krajowego, jak również od przebiegu konsultacji i uzgodnień z Komisją Europejską. (fragment tekstu)
XX
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące pomocy wspólnotowej dla przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce – ze szczególnym uwzględnieniem firm transportowych – w okresie przedakcesyjnym oraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Artykuł zawiera również wyniki badań na temat stopnia wykorzystania tych środków finansowych przez przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The authors in their article presented deliberations concerning using financial resources by the sector of Small and Medium Enterprises in Poland, with a special emphases on the transport firms. These problems are presented in a chronological cross-section, from the pre-accession funds, up to the present sources of financing. (original abstract)
XX
Problemom z zakresu zarządzania projektami rozwoju, które są finansowane ze środków Unii Europejskiej, został poświęcony artykuł. Przybliżona została teoretyczna strona zarządzania takim projektem (jego istota, procesy, planowanie czasu i kosztów), jak również podjęta została próba praktycznego wprowadzenia tej koncepcji z powrotem do praktyki gospodarczej. Informacje zawarte w tym artykule są oparte na doświadczeniach własnych autorki oraz współpracy z takimi agencjami rządowymi jak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
EN
The problems of development project management which are financed by European Union funds are the topic of this article. Herein, it is attempted to introduce the concept of project management as well as to bring it back into economic practice. Information in this article is based on my own experience and co-operation from such government agencies as the Polish Agency for Enterprise Development as well as the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture. (original abstract)
9
Content available remote Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Polski Wschodniej
100%
XX
W artykule opisano rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie pięciu województw z tak zwanej Ściany Wschodniej, których cechą charakterystyczną jest to, że są znacznie gorzej rozwinięte w prawie wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego w stosunku do reszty kraju. W skład Polski Wschodniej wchodzą województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie.(fragment tekstu)
EN
The concept of "information society" was introduced for the first time in 1963 by the Japanese ethnologist Tadao Utmesao and then popularized by another Japanese Kenichi Koyama. It denotes the society communicating via the Internet - this is the main feature of this society. At present an access to information is the most important value and more and more common. Thanks to the website it is possible to work, get in touch with friends, find information or to do shopping without leaving home. Information society is innovative one as well. Therefore, the development of scientific research and transfer of modern technologies to enterprises are significantly emphasized. European Union noticed this giving considerable amounts for the development of innovative technologies and building information society. In Poland we may observe disproportion in the development of information society in various parts of the country. Some of them achieved a substantial level of development of the information society. Others, among which 5 voivodeships of Eastern Poland, are delayed within this field. Significant funds are directed there in order to support processes of developing information society. A special Operational Programme - OP Development of Eastern Poland 2007-2013 and regional operational programmes which give institutional and financial tool to build information society within this area.(original abstract)
XX
Pomoc przedakcesyjna Unii Europejskiej udzielana Polsce w ramach programu Phare powinna zakończyć się z dniem przestąpienia do Unii Europejskiej, czyli 30 kwietnia 2004 r. Jednakże po tej dacie z pewnością będą jeszcze trwały prace związane z realizowaniem projektów, na które dotacje zostaną przydzielone w ostatnich miesiącach przed akcesją. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest prezentacja ewolucji komunikacji rynkowej funduszy strukturalnych UE w Polsce. Rozważania dotyczą diagnozy skuteczności działań komunikacyjnych dotyczących funduszy strukturalnych w latach 2004-2006, oceny kierunku zmian planowanych na lata 2007-2013 oraz perspektywy budowy marki funduszy strukturalnych UE w Polsce. Przedstawione zostałyteż działania podjęte od 2007 roku w odniesieniu do wdrażania przyjętej strategii komunikacji. Prezentowane dane stanowią efekt obserwacji i uczestnictwa w pracach nad strategią komunikacji rynkowej funduszy strukturalnych na przełomie lat 2005-2006 oraz własnych badań kwestionariuszowych wśród przedsiębiorców prowadzonych w 2006 roku. (fragment tekstu)
EN
The objective of the paper is presentation and assessment of the evolution of marketing communication process regarding the EU structural funds in Poland. Presented data refer to effectiveness of information and promotion activities in 2004-2006 period and prospects for evolution in that process in 2007-13. An author's participation in planning of the marketing communication strategy for the structural funds between 2005 and 2006 as well as website assisted interviews with entrepreneurs being potential beneficiaries of these funds supported by media analysis was a basis for that paper. The analysis reveals that marketing communication in 2004-2006 period was rather ineffective. Unclear information content, complicated jargon, multiplicity of programmes, incoherent visual identification, łąck of standards, insufficient stress on interna! marketing and problems of sendces ąuality contributed to that stale of affairs. As a result perception of the structural funds and institutions responsible for their implementation was negative. Slarting from 2007 we can obserye professionalization of marketing communication process on the part of these institutions as they learn about usefulness of solutions applied by priyate sector and recognize need for improved ąuality of their activities. (original abstract)
XX
W ostatnich latach wzrastają rozmiary pomocy publicznej, szczególnie w krajach preferujących system gospodarki rynkowej. Wywołuje to wiele kontrowersji wśród zwolenników ekonomii klasycznej. W artykule zostały zaprezentowane teoretyczne i praktyczne badania efektywności pomocy publicznej. Analiza danych wskazuje, że pomoc publiczna jest społecznie i ekonomicznie zasadna, jeśli jest właściwie zarządzana. (abstrakt oryginalny)
EN
During the last years the amount of public assistance grow up, particularly in the countries which prefer the market economy system. This causes many controversies among followers of classic economy. The theoretical and practical researches on the public help efficiency were presented in the article. The analysis of data shows, that public help is socially and economically justified, if it is administered properly. (original abstract)
XX
W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostały główne czynniki decydujące o zdolnościach absorpcyjnych polskich regionów i wspólnot lokalnych do korzystania z transferów finansowych Unii Europejskiej.Na tle zasad i priorytetów europejskiej polityki regionalnej, procedury przyznawania pomocy finansowej, dylematów i niedostatków polskiej polityki rozwoju regionalnego, doświadczeń wyniesionych z realizacji wcześniejszych programów pomocowych UE, skali i charakteru przewidywanego wsparcia finansowego, podjęta została próba oceny zróżnicowanych przestrzennie barier, utrudniających pozyskanie i efektywne wykorzystanie tych znaczących środków oraz próba odpowiedzi na pytanie co zrobić, aby skuteczniej przezwyciężać obecne trudności.(abstrakt oryginalny)
XX
Trudna sytuacja ekonomiczna kraju wywiera wpływ na budżety samorządów gmin, powiatów i województw. Powoduje ona zarówno zmniejszenie dotacji i subwencji centralnych, jak i dochodów własnych tych jednostek. Problemy związane z finansowaniem deficytu budżetu centralnego zapewne stanowią główną przyczynę podjęcia w resorcie finansów prac nad nową ustawą o dochodach samorządów. Zgodnie z przygotowanym projektem dochody własne samorządów stanowiłyby główne źródło ich finansowania. Dotacje i niektóre subwencje państwa (np. drogowa) zostaną zastąpione zwiększonymi udziałami samorządów w podatku dochodowym od osób fizycznych (CiT) i od osób prawnych (PiT). (fragment tekstu)
EN
A very importance for a development of the regions in Poland have present the assistance funds of the European Union. Their significance will be even larger after our accession to the organization. The use of the funds (Phare, Ispa, Sapard) is connected with the many problems. The most important of them are shortage of the high quality projects and money, which the potential investors have to pay as their own contribution. (original abstract)
XX
Dokonano oceny wpływu wykształcenia i wieku rolników na podejmowanie decyzji o przystępowaniu do programów unijnych. Analizowano wnioski inwestycyjne o przyznanie środków finansowych w latach 2002-2009 złożone przez rolników z pow. biłgorajskiego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). (abstrakt oryginalny)
EN
The study analyses the influence of farmer education and age on the decision to participate in EU programmes. It analyses investment applications filed at the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture for financial assistance during the period 2002-2009. Results show that most farmers completed either college or agricultural high school (38.2%); college or non-agricultural high school education and the minimum 3-year work placement - 21.0%; and, the basic vocational agricultural, qualifying diplomas and a minimum of 3-year agricultural work experience - 14.5%. A large group are farmers with the primary education, middle school, or basic vocational and a minimum of 5-year work experience (26.3%). The highest percentage of farmers was from 40 years to 50 years of age - 38.1%, and from 30 years to 40 years of age - 33.3%. The age of all farmers ranged from 18 years to 58 years old. The share of farms participating in investment programs depends on the farmer education and age. (original abstract)
17
Content available remote Wyzwania uniwersalne i sytuacyjne współczesnej rodziny zastępczej
100%
XX
Zawarte w niniejszym artykule treści skoncentrowane są wokół wybranych problemów rodzin zastępczych w kontekście obserwowanych zmian społecznych. Poruszone zostały kwestie psychospołecznych aspektów zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny, problematyka realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej z perspektywy sukcesów i porażek, przykładowe działania pomocowe w ramach nowej perspektywy finansowej EFS. Na koniec umieszczono również przemyślenia będące wskazaniami do pracy z rodzinami zastępczymi. Artykuł stanowi zachętę do rozważań o rodzicielstwie zastępczym na nowo odkrywanym, z uwagi na siłę zmian społecznych i ich konsekwencje dla funkcjonowania dzisiejszych rodzin w ogóle(abstrakt oryginalny)
XX
Jednym ze sposobów realizacji idei integracji europejskiej jest tworzenie zinstytucjonalizowanych form współpracy trans granicznej, a więc współpracy obszarów przygranicznych dwu lub więcej państw. W artykule omawiane są przesłanki i podstawy prawne takiej współpracy, a także różne jej formy: od euroregionów do programów pomocowych, wspierających finansowo i organizacyjnie współpracę transgraniczną.(abstrakt oryginalny)
XX
Napływ środków pomocowych z Unii Europejskiej do Polski w postaci funduszy unijnych był, jest i najprawdopodobniej będzie jednym z najważniejszych efektów towarzyszących przystąpieniu naszego kraju do UE. Środki pomocowe z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 miały wpływ na rozwój polskiej gospodarki oraz na jej integrację z gospodarkami pozostałych państw członkowskich. Cel artykułu to przedstawienie wielkości i struktury środków unijnych, które trafiły do Polski w latach 2007-2013, a także głównych obszarów wykorzystania 181 funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Ważną część badań stanowi próba oszacowania wartości inwestycji finansowanych ze środków UE oraz przedstawienie przykładów najważniejszych przedsięwzięć. Wyniki badań nad wielkością i strukturą inwestycji finansowanych ze środków unijnych zostaną wykorzystane do analizy udziału środków pomocowych z Unii Europejskiej i środków krajowych w finansowaniu inwestycji w Polsce, a także do oceny wpływu środków unijnych na kondycję polskiej gospodarki w latach 2007-2013, z uwzględnieniem kryzysu gospodarczego w Europie. Weryfikacja sposobu oraz stopnia, bezpośredniego i pośredniego, oddziaływania funduszy UE na sytuację gospodarczą w Polsce pozwoli na ocenę wykorzystania środków pomocowych z perspektywy czasu oraz na synchronizację z nowym okresem programowania 2014-2020. (abstrakt oryginalny)
EN
The influx of aid from the European Union to Poland in the form of EU funds was, is and probably will be one of the most important effects associated with our country's accession to the EU. The aid measures obtained from the European Union in 2007-2013 influenced the development of the Polish economy and its integration with the economies of other Member States. This article presents the size and structure of the EU funds that went to Poland in 2007-2013. It will also indicate the main areas of use of the funding from the European Union. An important aspect of the research will attempt to estimate the value of investments financed from EU funds and to provide examples of major projects. The results of research on the size and structure of investment projects financed from EU funds will then be used to analyze the share of aid from the European Union and national funds in financing investment in Poland as well as to assess the impact of EU funds on the condition of the Polish economy in 2007-2013 with reference to the economic crisis which took place in Europe. By verifying the methods and the extent of the direct and indirect impact of EU funds on the economic situation in Poland, we will assess the use of aid from the perspective of time and synchronization with the new programming period 2014-2020. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wybrane wnioski z projektu badawczego "Wartość dodana Europejskiej Współpracy Terytorialnej dla rozwoju regionalnego Polski w kontekście planowania polityki spójności po 2013 roku", realizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia w Łodzi we współpracy z Katedrą Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. (fragment tekstu)
EN
Nowadays Poland is one of the biggest beneficiaries of EU Cohesion Policy. One of its aims is European Territorial Cooperation although the share of Polish beneficiaries in the European Territorial Cooperation Programmes is insufficient, especially in transnational and interregional projects. The goal of the article is the evaluation of the role of the Euro-pean Territorial Cooperation Programmes in Poland in the light of financial perspectives 2007-2013 and the next programming period. The first part of this article is devoted to the framework of the European Territorial Cooperation Programmes. The second part deals with the research methodology. The research involved beneficiaries and the institutions of the European Territorial Cooperation Programmes. The third part presents research results. In the final part of this article the authors point at the main conclusions and recommendations following the research. (original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.