Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 255

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kukurydza cukrowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Przeprowadzono badania nad poszukiwaniem wyróżników fizykochemicznych dojrzałości przetwórczej kukurydzy cukrowej, ponieważ dotychczas brak jest metod określających taki stopień. W badaniach uwzględniono następujące wyróżniki: zawartość wody w ziarnie, mleczka, cukrów redukujących oraz badano twardość ziarna. Najbardziej obiecującą zależność stwierdzono między zawartością cukrów redukujących i wody a stopniem dojrzałości przetwórczej kukurydzy cukrowej.
EN
The investigations were undertaken to establish physico-chemical factors which can be used to define processing maturity of sweet corn. The following factors were taken into account: content of water, milk and reducing sugars, and grain hardness. The most satisfactory was dependence of processing maturity degree and sugars and water content.
PL
Badano wpływ terminu zbioru kolb kukurydzy cukrowej na straty masy odcinanego ziarna. Badania realizowano w doświadczeniach polowych na bardzo słodkiej odmianie kukurydzy cukrowej Basin. Kolby do badań pobierano ręcznie w sześciu terminach, co dwa dni w okresie dojrzałości mleczno-woskowej w II i III dekadzie września. Ziarno od rdzeni kolb odcinano na klasycznej obcinarce dla prędkości obrotowej głowicy nożowej 1600 obr/min i prędkości liniowej podajnika kolb 0,31 m/s. Stwierdzono istotny statystyczny wpływ terminu zbioru na straty masy ziarna na poziomie istotności [alfa] = 0,05. Najmniejsze straty masy ziarna (ok. 15%) stwierdzono w VI, a największe (ok. 23%) w I terminie zbioru.
EN
There was studied the influence of time harvest of sweet corn-cobs on mass losses of cutting kernels. The field studies were realized on super sweet variety of Basin. The corn-cobs were taken to tests by hand from field for six time every two day by at milky - soft dough stage in I and II decade of September. The kernels were cut off cobs on the classic corn cutter at rotational speed of the cutting head approximately 1600 r.p.m. and linear speed of the cob feeder 0.31 m/s. There was stated the statistically significance influence of term harvest on losses of kernels mass at the level of [alpha] = 0.05. The lowest losses of kernels mass (ca. 15%) were in VI and the largest (ca. 23%) in I term of harvest.
PL
Określano dojrzałość przetwórczą ziarna kukurydzy cukrowej na podstawie zmian zawartości cukru (sacharozy). Badania prowadzono na trzech odmianach kukurydzy cukrowej (Basin, Powerhouse, Shaker) w okresie od 10 do 30 dnia po pojawieniu się tzw. "nitek" na kolbie. Zawartość sacharozy w ziarnie określano za pomocą refraktometru. Stwierdzono istotną zależność między okresem dojrzewania a zawartością sacharozy w ziarnie. Badania wykazały, że możliwe jest zastosowanie refraktometru do określania dojrzałości ziarna, ale tylko w odniesieniu do konkretnej odmiany.
EN
Ripeness degree of sweet corn was determined by grain sugar (sucrose) content. Three sweet corn cultivars (Basin, Powerhouse, Shaker) were studied in the period of 10 to 30 days after the so-called "threads" appeared on the ears. Sucrose content was determined by a hand refraktometer. Significant relationship between the ripening period and grain sucrose content was identified. The tests have proved applicability of refraktometer to determine grain ripeness degree, but for particular cultivars only.
PL
W pracy oceniano dynamikę zmian średniej zawartości cukru w ziarnie kukurydzy cukrowej w zależności od terminu zbioru. Badania przeprowadzono dla trzech odmian kukurydzy cukrowej (Bonus, Boston, Jubilee). Dynamikę zmian średniej zawartości cukru analizowano na podstawie oszacowanych funkcji regresji. Z uwagi na to, że pomiary uzyskane dla poszczególnych terminów zbioru kukurydzy nie spełniały założeń wymaganych w zwykłej regresji, do wyznaczenia i porównania zależności regresyjnych wykorzystano wielozmienną metodę krzywych wzrostu wskazując odmianę najbardziej pożądaną z punktu widzenia konsumenta.
EN
The paper contains the evaluation of the dynamics of changes in average sugar content in grain corn, depending on harvest date. The research was carried out for three cultivars of grain corn (Bonus, Boston, Jubilee). The dynamics of changes in average sugar content in grain corn has been analysed on the basis of estimated regression functions. Due to the fact that the measurements obtained for each harvest date did not meet the assumptions required for ordinary regression, the multivariate growth curves method was used to determine and compare regression dependences, showing the most desirable corn variety from consumer's point of view.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.