Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł opisuje możliwości, jakie daje spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego w badaniach strukturalnych ciężkich frakcji naftowych. Przedstawiono opisane w literaturze sposoby oceny parametrów strukturalnych frakcji naftowych poprzez wykorzystanie szerokiej gamy technik pomiarowych dostępnych w spektroskopii NMR, a zwłaszcza w rezonansie węglowym. Pokazano najnowsze trendy, które pojawiają się wraz z rozwojem techniki NMR, a które pozwalają na doskonalsze charakteryzowanie złożonych mieszanin, jakimi są frakcje petrochemiczne.
EN
The paper presents some new possibilities which offers NMR spectroscopy for studying structural, heavy petroleum fractions. There have been outlined known from literature approaches to estimate structural parameters of the petroleum fractions, using a broad range of measuring techniques, available in NMR spectroscopy, particularly in carbon resonance methods. Some newest trends, emerging from advanced NMR methods, have been featured: they ensure improved descriptions of such complex mixtures as petrochemical fractions are.
EN
We have found that heteroaryl thioglycosides are useful substrates of _-glucosidase from almond and can act as a new class of donors in transglycosylation reaction.
PL
W wyniku badań nad rekultywacją gleby skażonej węglowodorami opracowano warunki biodegradacji n-heksadekanu w glebie przy użyciu natywnych mikroorganizmów, immobilizowanych na podłożu mineralnym. Stwierdzono, że gleba skażona produktami naftowymi na terenie rafinerii Yemen Hunt Oil Company może być rekultywowana w warunkach analogicznych do opracowanych dla biodegradacji n-heksadekanu. Posługując się techniką 1H NMR, stwierdzono obecność niewielkich ilości alkoholu w produktach organicznych izolowanych z gleby w trakcie procesu. Świadczy to o większej niż węglowodorów szybkości przemiany produktów tlenowych tworzących się w początkowym stadium biodegradacji.
EN
The conditions of remediation of soil polluted with n-hexadecane by using immobilized bacteria have been proposed. It was observed that the soil polluted with petrol in Yemen Hunt Oil Company refinery could be regenerated under similar conditions. Using 1H NMR spectroscopy the small amounts of alcohol were in the sample isolated from soil. This shows that the rate of biodegradation of primary products is higher than the rate of oxidation of hydrocarbons.
EN
Plant secondary metabolites – ubiquitous low molecular weight chemicals which are not essentials for the host existence and reproduction but serve many auxiliary functions, are frequently occurring as glycosides, for which particularly abundant examples exist in antibiotic, saponins and flavonoid categories. Cardiac glycosides (CG), originally isolated from Digitalis plants, also known as cardiotonic steroids, have particularly extensive record of ethnopharmacological and medicinal use. Although their application in treatment of dropsy is documented since 1875, long time has elapsed before their chemical structure were determined and mechanisms of their toxicity and cardiotonic action were recognized as inhibition of Na+ / K+ ATP-ase pump. Contemporary molecular pharmacology has revealed that cardiac glycosides are endogenous compounds in variety of animals, where they function as toxins or hormones. Besides, numerous recent studies confirmed anticancer activity of CGs at very low concentrations. These findings have been possible due to advances in ultrasensitive analytical techniques and also due to progress in organic synthesis, particularly total enantioselective syntheses of carbohydrates, which secured availability of individual CG and their analogs for medicinal chemistry studies.
PL
Omówiono procesy remediacji gleby o dużej koncentracji węglowodorów pochodzenia naftowego i karbochemicznego. Przedstawiono nowe rozwiązania, w których łącząc metody mechaniczne, fizykochemiczne (ekstrakcja rozpuszczalnikowa, wymywanie, flotacja, sorpcja), biologiczne (mineralizacja działaniem mikroorganizmów, enzymów) się wysoki stopień oczyszczania gleby.
EN
Processes of remedial of soil with high concentration of oil and carboche-mical origin hydrocarbons have been discussed. New solutions have been presented where mechanical, physical-chemical (solvent extraction, washing out, flotation, sorption) and biological methods (mineralisation with microorganisms action, enzymes) are connected and high degree of solid purification is accomplished.
EN
Dithiocarbonic acid esters of deoxy sugars (6-10) can be prepared by treatment of reducing deoxy monosaccharides (1-5) with diphenylphosphoryl chloride and sodium diethyldithiocarbamate or potassium O-ethyldithiocarbonate under phase-transfer conditions (procedure A) or with sodium hydride in anhydrous tetrahydrofuran (procedure B). Good yields and selectivity are reported for acetylated and benzylated derivatives of deoxy sugars, applying procedure B. The probable way of reaction is discussed.
EN
Practical, improved synthesis of alkyl alfa-D-glycopyranosides by reaction of O-gluco- or O-galactopyranosyl N-allyl thiocarbamate with bromine followed by addition of alcohol is described. This process proceeded very fast to give the glycosides in good yields and excellent stereoselectivity.
EN
A new class of "latent" glycosyl donors, 2-thioglycosyl pyridine N-oxides was synthesized from 1-thiosugar and 2-bromopyridine N-oxide in the reaction of aromatic nucleophilic substitution of halogen.
EN
Glycosides, derivatives of 2-deoxysugars can be conveniently prepared by treatment of glycosyl dithiocarbamates (glycosyl donors) with hydroxy compounds (glycosyl acceptors) in the presence of thiophilic compounds as activators.
EN
The paper presents a method for production of fuel briquettes obtained by means of by-products i.e. slurry coal, coke dust and oil plants seeds. The researches of fuel drying process including the method of drying in the composite bed used for briquette production have been described. The results of combustion tests carried out for prepared fuel surrogate have also been presented.
PL
Określono wpływ składu rozpuszczalnika i warunków procesu odparafinowania frakcji olejowych mieszaniną metyloetyloketonu z toluenem na otrzymanie bazowych olejów smarowych.
EN
The solvent composition as well as optimal conditions of oil fraction dewaxing process has been defined for methyl ethyl ketone-toluene mixture in order the base lubricating oils.
PL
Przeprowadzone badania biokonwersji resztkowej biomasy ściekowej pozwoliły na otrzymanie energetycznego biopaliwa oraz wytypowanie racjonalnych warunków prowadzenia złożonego procesu i opracowanie zalecanego składu surogatu paliwowego. W skład surogatu wchodzą pofermentacyjne osady ściekowe (70% mas.), muł węglowy, lignoceluloza, trociny, biofaza glicerolowa i mieszanina bioalkoholi. Temperatura złoża uzyskana podczas biokonwersji (około 40°C) intensyfikuje odparowanie wody, dzięki czemu wilgotność mieszanki po procesie wynosi średnio 38%. Maksymalna temperatura złoża poddawanego biokonwersji (43°C) nie eliminuje organizmów chorobotwórczych, w związku z czym przeprowadzono badania procesu higienizacji surogatów paliwowych z użyciem energii mikrofal. Na podstawie badań mikro-biologicznych dobrano moc mikrofal (300 W) oraz czas trwania ekspozycji wynoszący 3 minuty, co przekłada się na wzrost temperatury wewnątrz kształtek surogatu do 93°C i zapewnia ich higienizację. Dodatkowo uzyskano spadek wilgotności mieszanek do 28% bezpośrednio po zastosowaniu mikrofal i do 26% po 24-godzinnej relaksacji. Otrzymany surogat paliwowy w postaci sferycznych kształtek o średnicy 20 mm posiada dobre własności mechaniczne pozwalające na jego bezpieczne konfekcjonowanie i transport. Ciepło spalania kompozytowego biopaliwa wynoszące około 18,5 MJ/kg (przewyższające ciepło spalania drewna) wskazuje, że może ono być z powodzeniem stosowane w energetyce jako biokomponent.
EN
Poland in recent years has been building and modernizing sewage treatment plants. The effect of this is quickly growing sewage sludge production which has to be utilised. Conversion of residual sewage biomass after fermentation process to fuel component which meets requirements of power industry makes possible its utilization and allows to meet requirements statements of European Union of the 20% share of renewable sources in electricity production. The paper discusses the method of composite biofuel production from residual sewage biomass (70%), coal mud, sawdust, lingocellulose, glycerol biophase and bioalcohols mixture. During research of bioconversion process obtained the bed temperature was about 40°C, which intensified water vaporization. The water content in fuel mixtures after bioconversion process was 38% on the average. The temperature of bed about 43°C (maximum) obtained during bioconversion process didn't eliminate pathogenic microorganisms therefore research on microwave hygienization was carried out. On the basis of microbiological research it was estimated that the value of microwave power about 300 W and 3 minutes of exposition time to microwave assures temperature increase to 93°C inside fuel surrogates and it's hygienization. Fuel with spherical shape of 20 mm diameter and good mechanical property sufficient for packing and transport was obtained during research on bioconversion process. Moreover the heat of combustion about 18,5 MJ/kg (higher then heat of combustion of wood) makes possible its application as bio compound in power industry.
PL
Interwałowy proces spalania paliw stałych charakteryzuje specyficzna sekwencja okresów spalania paliwa; spalania aktywnego - przy optymalnym nadmiarze powietrza pozwalającym na osiągnięcie maksymalnej mocy cieplnej, a następnie spalania zachowawczego - przy niedomiarze powietrza, pozwalającym na utrzymanie lokalnych inkubatorów żaru, stanowiących w następczym cyklu źródło rozprzestrzeniania procesu palenia na całą masę paliwa. Interwałowy sposób spalania paliw stałych stanowi podstawową technikę spalania w piecach, szczególnie centralnego ogrzewania, z automatycznym podawaniem paliwa do paleniska typu retortowego bądź rusztowego. W okresie aktywnego spalania osiąga się optymalne parametry termodynamiczne czego efektem jest emisja spalin spełniających standardy ekologiczne. Natomiast w okresie spalania zachowawczego następuje znaczne obniżenie ilości spalin, jednak gorszej jakości, szczególnie ze względu na zwiększony udział tlenku węgla, substancji smolistych i sadzy. Newralgicznym momentem interwałowego sposobu spalania niektórych paliw stałych jest jednak przejście od okresu zachowawczego do okresu aktywnego spalania. Otóż w momencie tym następuje skokowy wzrost natężenia przepływu powietrza, co oznacza odbiór ciepła z powierzchni paliwa i obniżenie jej temperatury poniżej charakterystycznej temperatury zapłonu, czego konsekwencją jest gaśnięcie całej masy paliwowej. Problem ten nie był dostrzegany póki w procesie interwałowego spalania stosowano węgle kamienne energetyczne o indykatorze refleksyjności R zawiera (0,6…0,8)%. Jednak, w wyniku eksploatacji coraz głębszych pokładów węgla rośnie podaż węgli quasikoksowych o indykatorze refleksyjności R zawiera (0,8…1,2)%, posiadających właściwości spiekające. W trakcie procesu spalania następuje ich fragmentaryczne powierzchniowe spiekanie, co utrudnia dostęp tlenu do jądra kawałków paliwa. Węgle te cechuje nadto stosunkowo wysoka temperatura zapłonu rzędu 340°C, zaś skoksowanej warstwy powierzchniowej rzędu 450 do 500°C. Przejście od fazy zachowawczej do fazy aktywnego spalania oznacza zwykle obniżenie temperatury powierzchni karbonizatu poniżej temperatury zapłonu i zgaśnięcie całego złoża. Piece z sterowanym podawaniem paliwa stałego pozwalają na efektywne i ekologiczne prowadzenie procesu spalania węgli energetycznych o indykatorze refleksyjności R zawiera (0,6…0,8)% i o granulacji groszek, są jednak zawodne ze względu na gaśnięcie złoża przy spalaniu węgli quasikoksowych o indykatorze refleksyjności R zawiera (0,8…1,2)% i typów o wyższym indykatorze refleksyjności, stanowiących przyszłościowo dominujący rodzaj węgla. Sytuacja taka może oznaczać wycofanie tego typu pieców - nowoczesnych, o dobrej efektywności cieplnej i dobrych wskaźnikach ekologicznych, z rynku komunalnego, a w konsekwencji reorientację na droższe, importowane paliwo gazowe bądź ciekłe, a co gorsze rozpowszechnienie prostych pieców typu szybowego spalających wszystkiego rodzaju karbonizatów jednak z fatalnym skutkiem ekologicznym.
EN
Interval combustion process of solid fuels it's typical for automatic boilers use in central heating installations. Crucial moment of some solid fuels intervals combustion is change from conservative to active one when increase the air flow rate causes heat exchange from fuel surface and decrease fuel temperature under characteristic ignition temperature and takes effect at put out fuel bed. It's concern of quasicoke fuels with reflection indicator R (0.8…1.2)% characteristic for caking coal. Research has confirmed undisturbed boiler combustion for few days. It has been possible thanks to special properties of developed fuel which readjusted one to interval combustion. Ecological positive aspect of developed polydis-persion fuel mixtures in comparison to alternative homogeneous fuel with reflection indicator R (0.8…1.2)% has been confirmed. Studies on the process of interval combustion of solid fuels with a clear trend for coking occurring, have shown that the stabilization process can be achieved by using special polydispersion coal mixtures with different reflectivity, flash point and the granularity of individual components. As a result, polydispersion coal mixtures were developed of with such quantity and quality selected ingredients that it is characterized by stable interval combustion. Polydispersion mixture of solid fuel contains up to 80% of coking and quasicoking coals, up to 20% of brown coal and up to 10% of mixture of calcium, magnesium and silicates similar compound introduced in the form of halloysite.
EN
Allyl dithiocarbonic acid esters are used as efficient glycosyl donors in the presence of soft activators. Different glycosides are obtained in good yields, isomer alfa being the main product.
EN
A highly stereoselective synthesis of _-linked (1_6)-gluco- di- and trisaccharides has been described. In this procedure two thioglucosides, (5-nitro-2-pyridyl) 1-thio-_- D-glucopyranoside and 6-O-tritylated ethyl 1-thioglucoside were applied as an acceptor and a donor respectively.
EN
Glycosylation of _-D-glucosyl N-allyl thiocarbamates with alcohols using bromine as activator proceeded under mild conditions in a highly stereoselective fashion to afford the corresponding _-glucosides in high yields. Hindered tertiary alcohols can be also used as glycosyl donors.
18
Content available remote Badania biodegradowalności półsyntetycznych olejów estrowych
80%
PL
Artykuł zawiera wyniki badań biodegradowalności komponentów węglowodorowych i estrowych oraz ich mieszanin uszlachetnionych dodatkami, stanowiących półsyntetyczne oleje smarowe. Do syntezy estrów wykorzystano jako substraty kwasowe produkty głębokiego utleniania parafiny, które poddano estryfikacji 2-etyloheksanolem. Ocena biodegradowalności badanych kompozycji miała na celu przede wszystkim porównanie zdolności do biodegradacji, w zależności od zawartości i charakteru chemicznego komponentów.
EN
The paper reports some results of biodegrability studies on hydrocarbon and ester components, as well as their mixtures enriched with additives, which constitute semi-synthetic oils. To synthetize the esters there were utilized as substracts acid products of deep oxidation of paraffin, which were submitted to esterification with 2-ethylhexyl alcohol. Estimation of biodegradability of examined compositions was first of all focussed on comparisons of biodegrabilities upon the content and chemical nature of constituting components.
19
Content available remote Epoksydowane oleje roślinne jako środki smarowe
80%
PL
Przedstawiono wybrane programy oraz metodologię postępowania, które znajdują coraz szersze zastosowanie w inżynierii ochrony środowiska, podkreślono zastosowania symulatorów flowshee- tingowych. a także specjalnych metod jak CPAS, WAR. MEN czy EAR. Przedstawiono również możliwości stworzone przez interent, który stal się już narzędziom pracy inżyniera.
EN
Selected software and methods broadly employed in environmental protection engineering are presented. The use of flowsheeting simulators and such special methods as CPAS, WAR, MEN or EAR are underlined. Possibilities created by Internet (nowadays the engineer's professional tool) are also presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.