Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Kształtowanie przestrzeni miejskiej w przeszłości wymuszone było wieloma czynnikami. Współczesna gospodarka przestrzenią w znacznym stopniu jest zależna od czynnika ekonomicznego. Czynnik ten warunkuje możliwości organizowania przestrzeni miejskiej. Wiele miast podejmuje działania architektoniczne i urbanistyczne w skali mikro i makro, które mają służyć tworzeniu nowego środowiska życia. Dużą rolę odgrywa w tym gospodarowanie istniejącą substancją miejską ze zwróceniem uwagi na ekologiczne i ekonomiczne jej wykorzystanie. Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych rekompensuje mieszkańcom uciążliwość zabudowy i ograniczony dostęp do wolnej przestrzeni. Autor stara się przedstawić wybrane przykłady działań architektoniczno-urbanistycznych, które starają się nawiązywać do nurtu ekologicznego gospodarowania przestrzenią miejską. Działania te pozwalają na odzyskaniu wielu zdegradowanych obszarów i ograniczają negatywną ekspansję terytorialną miast.
EN
In the past extorted shaping the urban space was many factors. The contemporary management of the space to a considerable degree is dependent on the economic factor. This factor is conditioning possibilities of organising the urban space. Many cities are taking architectural and urban planning action in the micro scale and macro whom they have to serve creating the new environment of the life. Running a farm in it is playing the great role with existing urban substance with paying attention for ecological and economic for her using. Attraction of proposed architectural and urban planning solutions is compensating inhabitants for the arduousness of the building development and the limited access to the space. The author is trying to present chosen examples of architectural action whom are trying to establish to the ecological current of managing the urban space. This action allows on regaining many degraded areas and they are limiting the negative territorial expansion of cities.
PL
Współczesne przemiany cywilizacyjne, takie jak globalizacja, gospodarka rynkowa oraz znaczenie czynnika ekonomicznego, wpływają znacząco na zmiany przestrzenne polskich miast niezależnie od ich skali. Tendencje do rozwoju układów policentrycznych powodują, że dawny hierarchiczny system miasta policentrycznego z dominującym śródmieściem pełniącym funkcje centrum ulega zmianie. Aktywizuje się przestrzeń podmiejska, która dotychczas charakteryzowała się słabym rozwojem, natomiast przestrzeń śródmiejska zaczyna podlegać stagnacji. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w przypadku małych miast znajdujących się w strefie oddziaływania dużej aglomeracji miejskiej.
EN
Nowadays the big problem is drop quality of space in small town cause by rising global-isation and economic conditions. The main criterion in this article is estimate for existing values, the protection of the historical structure, monument groups and revalorisation buildings. The small towns are need innovations and investments places for a continuity structure and creation a good landscape. The research concentrates on the problem of change and development of structure in nowadays small towns. It was taken a trial of finding the answer to the question about identity place and the role small towns which have historical, cultural and modern value.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące roli i znaczenia dominanty w kształtowaniu i kompozycji miasta i jego regionalnego kontekstu, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni publicznych. Zainteresowania badawcze skupiono zarówno na roli funkcjonalnej, jak i przestrzennej dominanty jako czynnika krystalizacji układu przestrzennego. W pracy uwzględniono również czynnik skali.
EN
In the article are showed selected problems concerning role and meaning of dominant feature in town planing and regional context with special taking into consideration public space. Research work was concentrated on functional role and space dominant feature as a factor of crystallization premises configuration. In this work factor of scale is also taken into account.
5
100%
PL
Region wielkopolski przez wieki rozwiną! własny styl budownictwa i kształtowania detalu architektonicznego. Uwarunkowane byto to przede wszystkim okresem rozbiorów Polski i podziałem Wielkopolski na dwie części. Wielkopolska została podzielona wynikiem kongresu wiedeńskiego pomiędzy Prusy i carską Rosję. Dwa nowe systemy polityczne sprawiły, że w tym samym obszarze zaczęły się rozwijać różne formy budownictwa. Obecnie można zauważyć pewne różnice w detalu i typach zabudowy. Decyduje to także o tożsamości i wizerunku miasteczek wielkopolskich. Niniejszy referat ma na celu wskazanie tych różnic i ukazanie różnorodności w kształtowaniu detalu architektonicznego małych miast Wielkopolski.
EN
For centuries Wielkopolska region developed its own style building and shaping of architectural detail. These changes were mainly conditioned by the period of polish partitions and division this region on two parts. Wielkopolska region was divided between Prussia and Russia. New political systems made it in the same area start to develop various forms of construction. Nowadays may notice some differences in the types of details and buildings. It also determines on the identity and towns image. This article aims to identify these differences and show the variety of architectural detail in the development of small towns in Wielkopolska region.
EN
The spatial changes connected with the contemporary economic situation can influence in a negative way the city development and result in the worsening of the city imge. Each region, city or town through the ages of the development formed specific style of buildings that reflected the existing urban situation and life style. After 1950 we witnessed the total collapse of the quality of buildings. As a result there was introduced the unification and lower standards of buildings what ended in the economic stagnation. These factors at a high level limited the spatial development of the city. This process interrupted the cultural continuity and more this state is supported by the conditions of the fre-market economy.
PL
Rozrastająca się żywiołowo zabudowa jest poważnym zagrożeniem dla historycznej panoramy miasta. Z przeprowadzonych badań wynika, że w panoramie małych miast powinny dominować budynki reprezentacyjne, identyfikujące i odróżniające miasto od innych. Wzajemne relacje wysokości i położenia brył powinny gwarantować czytelność kompozycyjną. Inwestycje poza historycznym obrysem powinny być dokładnie analizowane, aby nie dopuścić do ekspansji rozproszonej zabudowy na tereny podmiejskie. Dla podkreślenia charakteru miasta dobre są inwestycje intensyfikujące strefę śródmiejską. Dużą wagę powinno się przykładać do ochrony zespołów zabytkowych oraz ich przed-pól widokowych, ponieważ małe miasta są wrażliwe na wszelkie zmiany struktury z racji zwartego i klarownego układu przestrzennego. Prawidłowo ukształtowany model małego miasta powinien wykazywać jedność budowli historycznych i współczesnych, uzyskaną przez gradację zabudowy od niskiej do najwyższej.
PL
W dzisiejszych czasach dla urbanisty architekta celowym działaniem wydaje się programowanie przestrzeni miejskiej oparte nie tylko na zasadach funkcjonalnych, ale również na zasadach kompozycji przestrzennej. Jest to dążenie do uwzględnienia określonych cech przestrzeni miejskiej poprzez wprowadzenie elementów kompozycyjnych, które będą wywoływać określone oddziaływanie emocjonalne na człowieka w przestrzeni aglomeracji miejskiej. Artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie: Jakie rodzaje dominant należy stosować oraz gdzie je lokalizować, aby osiągnąć ich wysoką użyteczność funkcjonalną i kompozycyjną?
EN
The dominant feature has an important meaning in people's consciousness. It causes people's performance in a particular space. Its originates with all people functioning in it. The dominant feature started to be used at the very beginning of the first human societies. In a contemporary city it is advisable to plan space with features which cause various impressions on people. Various cultures, religions and different state systems have great influences on the type and shape of the dominant feature. At the beginning of the 19(h century the role of the dominant feature was taken by tall objects. They are important elements in town planning. It is connected with the city area and concerns mainly objects being built nowadays at strategically important places. Because of high costs of land in the city centres, tall objects, visible from many kilometres, are built. The article is a trial to find the answer to the questions how nowadays various kinds of dominant features, in a city full of technology, function and how useful they are.
PL
Każdy region przez wieki wykształcał specyficzne dla siebie cechy budownictwa wynikające z tradycji życia, czynników historycznych i przyrodniczych. W latach PRL-u nastąpiła totalna unifikacja. Wszędzie powstawały domy o takim samym wyglądzie. Proces ten przerwał pewną ciągłość kulturową, a z powstałego wówczas chaosu trudno wydobyć dobre wzorce, a odrzucić złe.
EN
The author's intention is to present the living conditions and the most pressing needs of various age groups of the disabled as well as to indicate tasks, opportunities and measures architects can take to integrate this group of special care into the society. The UN's resolution proclaiming "The Year of Disabled People - 1981" under the banner of "Full participation and equality" made it an issue of worldwide importance. Likewise, the year 2003 was devoted to disabled people in Europe. Thus, the legal acts in force should ensure the elimination of all kinds of barriers which make disabled people's lives hard. One should, however, emphasize that even perfect knowledge of regulations does not guarantee the desired effects. Proper interpretation of the detailed guidelines and technical standards, according to the principle that it is the disabled person who is the most important in the process, is indispen sable here. It is necessary to perceive a human being in their entirety with all their needs I resulting from the type and degree of disability and mental disposition. I
PL
Racjonalne i przemyślane planowanie miejscowości oraz ich fragmentów wynika z właściwego wykonywania analiz urbanistyznych. Umiejętność ich wykorzystania w procesie twórczym ma istotne znaczenie dla zachowania ładu przestrzennego. Każda struktura miejska posiada elementy spajające ją w jedną nierozerwalną całość. Historia minionych lat nie okazała się łaskawa dla Polski i jej krajobrazu. Wiele wartości polskiego krajobrazu zostało bezmyślnie i nieodwracalnie zniszczonych. W okresie cywilizacji globalnej należy szczególnie zadbać o ochronę pozostałych wartości historycznych, struktur przestrzennych, lokalnych i regionalnych oraz wartości, które przedstawiają te miejsca.
EN
The rational and appropriate town-planning bases on urban analysis carried in the proper way. The know - how of its use in the process of city space creation is extremely important in the aspect of spatial order. Every city structure consists of the separate elements that make one ensemble. There were a lot of historical values in Poland that were completely and thoughtlessly destroyed. Nowadays, in the aspect of global civilization, we should take a particular care of the protection of these values and spatial, local and regional structures.
10
Content available remote Zapomniana przestrzeń architektoniczna małych miast Wielkopolski
100%
PL
Artykuł porusza problemy z którymi obecnie zmagają się małe miasta, próbujące zachować swój lokalny koloryt i tradycję sięgająca daleko w przeszłość. Zmiany jakie zaszły w XX wieku spowodowały, że miasta potraciły na rzecz miast dużych swoją pierwotną funkcję. Praca jest próbą znalezienia odpowiedzi jaką strategię rozwojową małe miasta powinny przyjąć aby stały się bardziej atrakcyjne dla ich mieszkańców.
EN
Article move the problem spatial issues which currently struggle a small town. Changes have occurred in the twentieth century caused that cities losted their major original function. The work is an attempt to find answers which development strategy that small towns should adopt to make them more attractive to their residents.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań na temat zagospodarowania przestrzennego najnowszych małych miast w obecnych granicach administracyjnych Wielkopolski. Po 1990 roku prawa miejskie odzyskały dwie osady: Nekla w powiecie wrzesińskim oraz Obrzycko w powiecie szamotulskim. Badane miasta są stosunkowo młodymi ośrodkami o różnych cechach urbanistycznych i położeniu w regionie. Po odzyskaniu statusu miasta Nekla i Obrzycko zaczęły się dynamiczniej rozwijać. W badaniach starano się określić, jak ponowne nadanie praw miejskich wpłynęło na warunki życia oraz organizację przestrzenną.
EN
This article presents the results of research about spatial development on newest small towns in the Wielkopolska region. After 1990 the city rights reclaim the two settlements: Nekla in Wrzesnia district and Obrzycko in Szamotuły district. This two towns are relatively young as compared to the other similar typology. After the city rights reclaim Nekla and Obrzycko began to grow dynamically. In the study efforts were made to specify as again granting the city rights impact on the living conditions and spatial organization.
13
Content available remote The game of architecture in the urban space of small towns in Wielkopolska
100%
EN
Each region has its own individual approach to shaping architectural and spatial forms. It has many patterns that attest to its distinct identity in the country. In small towns, new buildings and developments negatively affect historical buildings. Many designers and building owners seem not to notice the risks to the urban structures of small towns and their physiognomy.
PL
Każdy region posiada własne indywidualne podejście do kształtowania form architektonicznych i przestrzennych. Dysponuje wieloma wzorcami, które świadczą o jego tożsamości w przestrzeni kraju. W małych miastach powstająca obecnie zabudowa i nowe zagospodarowanie negatywnie wpływa na historyczną zabudowę. Wielu projektantów oraz właścicieli budynków zdaje się nie zauważać zagrożenia wynikające dla historycznych układów urbanistycznych małych miast i ich fizjonomii.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia funkcjonalne, społeczne, a także ekonomiczne kształtowania przestrzeni miejskiej, uwarunkowanych istnieniem lub wprowadzeniem dominanty określonego typu jako obiekt architektoniczny lub zespół urbanistyczny. Jako przedmiot badań wybrano małe miasta w Wielkopolsce wyróżniające się wartościami kulturowymi i historycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni publicznych. Zainteresowania badawcze skupiono zarówno na roli funkcjonalnej, jak i przestrzennej dominanty jako czynnika krystalizacji układu przestrzennego. Podkreślono znaczenie przestrzeni kulturowych i ich wpływ na odbiór i ocenę atrakcyjności całego miasta.
EN
. In the following paper the attention was focused on the functional, social and economic aspects of the town space creation in the context of the dominant. These aspects are examined in terms of the dominant (existing or introducing) understood as the separate building or a fragment of urban composition. The small towns of Wielkopolska, rich in cultural and historical values, have been chosen as the main research interest. The role of the dominant as the factor of the spatial crystallization of the town structure was accentuated as well. The existence of the cultural space and its impact on the whole town attractiveness was also underlined.
PL
Przemiany cywilizacyjne i ekonomiczne, takie jak: rozwój demograficzny, komunikacyjny, gospodarka rynkowa, wpływają znacząco na zmiany przestrzenne polskich małych miast. Nowe tendencje rozwojowe powodują, że dawny hierarchiczny system miasta z dominującym śródmieściem pełniącym rolę centrum ulega przekształceniom. Przestrzeń śródmiejska zaczyna podlegać stagnacji w związku z aktywizacją przestrzeni podmiejskiej, która charakteryzowała się zawsze wolniejszym rozwojem. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w miastach znajdujących się w strefie oddziaływania dużej aglomeracji miejskiej.
EN
The civilization and economical changes connected with such elements as demography, communication system and market economy influence spatial alterations within the polish small towns. New development tendency decreases importance of the town centre: in that part of the town there is a development stagnacy, contrary to the suburban areas that are developping intensively. This trend particularly is to be seen in the agglomeration zones.
PL
Artykuł powstał w oparciu o nieomawianą dotąd problematykę obejmującą wybrane aspekty rewitalizacji architektonicznej. O ile proces rewitalizacji w dzień został dobrze zbadany, jest uporządkowany i naukowo usystematyzowany, o tyle w porze nocnej rewitalizacja architektoniczna jest zjawiskiem nowym. Uwagę skupiono przede wszystkim na wybrane, reprezentatywne przestrzenie publiczne miast Polski oraz możliwość ich oświetlenia. Analizy zjawiska stały się inspiracją do badań przestrzeni publicznych w porze nocnej i roli oświetlenia elektrycznego we współczesnych procesach rewitalizacyjnych. Publikacja porusza aspekty zagospodarowania przestrzennego przestrzeni publicznych w porze nocnej za pomocą narzędzia, jakim jest światło elektryczne. Scharakteryzowano możliwość wykorzystania parametrów oświetleniowych znacząco wpływających na proces rewitalizacji architektonicznej i omówiono ich znaczenie w nocnej kompozycji miasta. Zwrócono uwagę na wybrane zagadnienia rozwiązań dotyczących światła elektrycznego w rewitalizacji wartościowych przestrzeni miejskich. Uwagi końcowe dotyczą wprowadzania rozwiązań systemowych w zakresie zagospodarowania przestrzennego przestrzeni publicznych w porze nocnej.
EN
The paper is about the aspects of the planning of public spaces at night using the special tool, which is the electric light. Authors characterized the possibility of using lighting parameters significantly affect the process of architectural revitalization and discussed their importance in the composition of the city at night. Consideration was given to selected issues solutions for electric light in the revitalization of valuable urban space. The work summarizes the final remarks concerning the placing of system solutions for the zoning of public spaces at night.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.