Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Conflicts solving methods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Znaczącą uchwałą Rundy Urugwajskiej GATT było wprowadzenie nowego mechanizmu rozstrzygania sporów, który ma zapewnić odpowiednie działanie WTO. W pracy omówiono procedurę rozstrzygania sporów w ramach WTO, oraz przedstawiono konflikt między USA a Unią Europejską dotyczący stosowania hormonów w produkcji zwierzęcej.
EN
One significant resolution of the Uruguay Round was the introduction of a new conflict resolution mechanism for ensuring the proper operation of the WTO multilateral trade system. The new conflict resolution procedure is more effective than regulations under the previous GATT system, since, inter alia, it determines a timeframe for subsequent phases of conflict resolution by the WTO, reduces the potential for unilateral retaliation in favour of actions Iegitimised on the multilateral organization`s forum and - due to the fact that reviewing panel and appellate organ decisions are acccpted automatically - the system is much more resistant to blocking. The US and EU conflict on the use of hormones in animal production has gone through all the stages of WTO conflict resolution. including the appeals phase and the application of last-resort measures, i.c., the suspension of licences by the United States. Despite the fact that the fundamental conflict between health care needs and the trend towards trade liberalization has not been ultimately resolved, the new conflict resolution mechanism has !ed to a situation in which the method and means of retaliation are not unilateral because, firstly, they have been approved by the WTO and, secondly, both parties - plaintiff and defendant alike - have the opportunity to present their reasoning and arguments exhaustively. Moreover, sanctions available under the new trade system make parties to the conflict attempt to adjust their regulations to WTO principles, although this is often a long-term process. (original abstract)
2
Content available remote Dynamiczny model faz zarządzania kryzysowego
75%
XX
Pojęcia bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego ewoluowały w ostatnich latach w wyniku dynamicznych zmian środowiska międzynarodowego wywołanych pojawieniem się nowych i ewolucją znanych zagrożeń. Dotychczasowy model faz zarządzania kryzysowego mimo wyraźnie podkreślanego jego dynamicznego charakteru wydaje się być nieadekwatny do istniejących potrzeb. Artykuł stanowi próbę wypracowania nowych rozwiązań w tej dziedzinie, które pozwoliłyby na lepsze odzwierciedlenie procesu zarządzania kryzysowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Security and crisis management terms has been evolved during last few years because of many dynamic changes of international environment, which were provoked by new and evolution of known threats. Current model of crisis management phases although its dynamic character seems to be inadequate to existing needs. Article constitute a try do create new solution of this field which help in better reflect crisis management process.(original abstract)
XX
Empatia to zjawisko wieloaspektowe będące przedmiotem zainteresowania zarówno psychologów, jak i antropologów, filozofów i teologów. W obliczu ciągle narastającego problemu braku efektywnej komunikacji i zrozumienia pomiędzy jednostkami i grupami, narastania stereotypów i uprzedzeń empatia - pozwalająca na zrozumienie uczuć innego człowieka, przyjmowanie jego punktu widzenia oraz poszanowanie różnic w podejściu do rzeczywistości - staje się kluczową umiejętnością społeczną. W rzeczywistości zagadnienie to fascynowało filozofów już co najmniej od czasów Arystotelesa, a niesłabnące zainteresowanie tym tematem wynika z jego oczywistego znaczenia dla organizacji społecznej. Wpływ empatii na lepsze funkcjonowanie społeczne ludzi, i to w wielu kontekstach życia społecznego, został wielokrotnie udowodniony. Wśród "dobroczynnych" skutków empatii wymienia się zarówno wzrost zachowań pomocowych, hamowanie agresji, większe umiejętności komunikowania się, taktowny styl bycia (tolerancja w stosunku do innych, udzielanie wsparcia, brak egocentryzmu), podejmowanie odpowiedzialnych zachowań, jak i mniejszą skłonność do wywoływania konfliktów oraz tendecję do szybkiego i konstruktywnego ich rozwiązywania. Niniejszy artykuł podejmuje próbę określenia wpływu empatii na wybór stylu postępowania w sytuacjach konfliktowych. Celem badań było stwierdzenie, czy istnieją i jaki przybierają charakter związki między empatią a stylami postępowania w sytuacjach konfliktowych. (fragment tekstu)
EN
Empathy is a multidimensional phenomenon and the subject of interest of psychologists, anthropologists, philosophers and theologists. In light of the increasing problem of lack of efficient communication and understanding between individuals and groups, intensifying stereotypes and prejudicial behaviour, empathy, which allows one to understand the feelings of another person, adopt his point of view and respect his attitudes toward the surrounding world, is becoming a crucial social skill. The concept has been the subject of philosophers' fascination since at least Aristotelian times and the continuous interest in it stems from its obvious importance for social organisations. The positive influence of empathy on social functioning of people in various social contexts has been proved numerous times. Among the "blessings" of empathy are not only an increase in helpful behaviours, the inhibition of aggression, improved communication skills and a tactful way of being (tolerance toward others, supportiveness and lack of egocentrism), but also responsible behaviours, a lower tendency to start conflicts and an ability to solve them promptly and in a constructive manner. This articles is attempts to describe the influence of empathy on the choice of conflict behaviour styles. The aim of the research was to determine the relationship, if any, between empathy and conflict behaviour styles. (original abstract)
4
Content available remote "Uczciwa kłótnia" - sposób na zapobieganie kryzysom w związkach partnerskich
75%
XX
W artykule tym zamierzam przedstawić praktyczne wskazówki konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, głównie w kontekście prewencji kryzysów w związkach partnerskich. Na potrzeby tej pracy związki partnerskie definiuję jako pary utrzymujące stałe bliskie relacje np. małżeństwa lub osoby w związkach niesformalizowanych. Uczciwa kłótnia to "szczera i otwarta dyskusja dwóch stron posiadających odmienne zdanie na dany temat, wykluczająca krzyk i przemoc" (fragment tekstu)
EN
This article proves the thesis that an argument doesn't have to be destructive as well as presents the ways of dealing with conflict which bring advantage into a relationship. The research made it possible to distinguish three broad groups of advantages: productiveness and achievement, favourable interpersonal relations and sanity. One of the most essential rules of having a constructive argument is a proper way of communication. Intention of the people who resolve the conflict and the awareness of mistakes in understanding, for example: attribution error - the wrong understanding of a partner's reason for behaviour, are also very important. Moreover, it is fundamental to stay alert and do not allow the quarrel to become out of control and be able to stop it in the moment in which it is still possible to control one's emotions. Learning on the basis of one's personal experience and afterthought, that is analysis of the past and present experience or as a method of preparing to an argument, is another way of gaining the advantages from a conflict situation. One of the tools which is vital to that kind of analysis is the script presented in the article(original abstract)
5
75%
EN
In the era of progressive economic and trade cooperation at a national and international level, the number of disputes related to them is increasing. Statistics overviewing the activity of Polish courts dealing with proceedings in commercial cases confirm the fact. The development of alternative disputes resolution instruments, in particular regarding arbitration and mediation, gives rise to hope for remedying the situation. At the moment their scope is of little significance related to the entirety of legal transactions. Moreover, there are areas virtually devoid of them. The Podlaskie region is one of such areas. Recently, collaboration of the Chamber of Industry and Commerce in Bialystok and the Faculty of Law of University of Bialystok resulted in the launch of the Arbitration and Mediation Center of the Podlaskie region. As a part of the project, mediation services were commenced and further steps to launch the Eastern Court of Arbitration were taken. It seems that the undertaking can bring satisfactory results for socio-economic trading. The assumption will be possible to be verified in practice in the nearest future. (original abstract)
6
Content available remote Komisja Budowania Pokoju Organizacji Narodów Zjednoczonych - sukces czy porażka?
75%
XX
Rozwiązywanie konfliktów i dążenie do ustanowienia trwałego pokoju to jedne z nadrzędnych celów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Organizacja przez lata angażowała się w działalność na rzecz budowania pokoju. W tym kontekście można się zastanawiać, czy potrzebny był nowy organ. Do chwili powstania Komisji Budowania Pokoju żadna część systemu ONZ nie była bezpośrednio odpowiedzialna za pomoc krajom w okresie pokonfliktowym i w dążeniach do budowania trwałego pokoju. Komisja Budowania Pokoju pozwoliła wypełnić tę lukę przez zapewnienie instytucjonalnego i systematycznego połączenia między utrzymywaniem pokoju, operacjami pokonfliktowymi oraz międzynarodową siecią pomocy i działaniami darczyńców, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego).(fragment tekstu)
EN
Resolving conflicts and achieving durable peace is one of the main goals of the United Nations (UN). For many years the UN has been engaged in peace building efforts. Until the creation of the Peace Building Commission in 2006, however, no part of the UN system had been directly responsible for assistance to States in the post-conflict reality or in the efforts aimed at achieving durable peace. The Peace Building Commission managed to fill in this vacuum through systematic and institutional links between peace keeping, post-conflict operations and international network of assistance as well as activities undertaken by donors, including the World Bank. The aim of this article is to present the functioning of the UN Peace Building Commission: its rules of procedure, composition and the tasks is has been given. First, the normative aspect will be delineated, followed by brief characteristics of concrete cases in which the Commission has been engaged. Based on that analysis, the question whether the work of the Commission has been a success of a failure will be examined and an attempt will be made to determine factors that condition effective work of the Peace Building Commission.(original abstract)
7
Content available remote Selected Aspects of Conflict Management in Organizations
75%
EN
Purpose: The main purpose of the paper is to systematize and analyse conflict behaviour in organizations, indicate sources of conflicts, as well as determine possible responses to such situations with regard to their impact on the organization. Design/methodology/approach: The approach applied in the paper is of a descriptive and empirical nature. The research methods involved in this paper are: induction, deduction, literature studies, as well as survey and data analysis. The method of critical and comparative analysis was used in relation to the views presented in the literature. Findings: The paper ends with a brief presentation of research findings, which correspond to the formulated research questions on most common causes of conflicts in organizations, the conflict's impact on the organization and people, managers' and employees' behaviour and reactions. Research limitations/implications: Additional work is needed to disseminate research findings among managers and employees and to implement them in appropriate conflict management trainings. Originality/value The paper has a cognitive value for managers, as well as employees working in organizations. Results have theoretical, as well as practical implications in search of solutions to conflicts.(original abstract)
EN
In this paper an impact of the party’s negotiation profile on the misperception of the preferential information provided to the negotiating parties is studied. In particular, the problems with determining an adequate and preferentially correct negotiation offer scoring system is analyzed, when the parties are supported in their decision analyses by means of the SAW technique. In the analyses we use the negotiation data from bilateral negotiation experiments conducted by means of the Inspire negotiation support system. To determine the negotiators’ profiles the Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument was used, which allows to describe their general negotiation approach using two dimensions of assertiveness and cooperativeness. The accuracy of scoring systems was defined as the extent to which the negotiator’s individual scoring system (agent’s system) is concordant to the preferential information provided by the negotiator’s superior (principal’s system) in the form of verbal and graphical descriptions, and measured by means of ordinal and cardinal accuracy indexes.
XX
W artykule poruszono problematykę konfliktów w międzykulturowym otoczeniu z uwzględnieniem specyfiki tworzenia więzi interpersonalnych w grupie zarówno formalnej, jak i nieformalnej. Przedstawiono przebieg potencjalnych konfliktów międzykulturowych, które mogą podnosić lub obniżać sprawność grupy. Omówiono także wpływ zmiennych osobowościowych (temperamentu, locus of control, indywidualnych systemów wartości) na przebieg konfliktu międzykulturowego. Kolejno omówiono metody rozwiązywania konfliktów i ich specyfikę w przypadku konfliktów międzykulturowych. Przybliżono i omówiono negocjacje jako jedną z bardziej popularnych metod rozwiązywania konfliktów. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses the issue of conflicts in intercultural environment with consideration to specificity of creating interpersonal ties in a group, both formal and informal. It presents the course of potential intercultural conflicts, which may increase or decrease the efficiency of a group. It discusses the influence of personality variables (temper, Locus of Control, individual value systems) on the course of intercultural conflict. It successively discusses the methods of solving conflicts and their specificity in case of intercultural conflicts. The paper presents and describes negotiations as one of most popular methods of conflicts solving. (original abstract)
10
Content available remote Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów
75%
XX
Artykuł porusza problematykę mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów. W polskim systemie prawnym mediacjom przypisuje się coraz większe znaczenie, określając jej ramy i cele, jakie powinny spełniać. Odnosząc się do danych Ministerstwa Sprawiedliwości w artykule zaprezentowany został stan prawny, kierunki rozwoju i standardy pracy mediatorów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the issue of mediation as an alternative means of dispute resolution. In the Polish legal system, mediation is taken to be more important, defining its scope and objectives to be met. Referring to the Ministry of Justice, the author of the article presents the legal status, trends and labour standards of mediators. (original abstract)
XX
Omówiono różne wersje egoizmu jako przesłanki współpracy. Wykazano ograniczenia wyjaśniające współpracę za pomocą racjonalnego egoizmu, a następnie przedstawiono altruizm jako powód współpracy. W podsumowaniu wyrażono sceptycyzm co do możliwości jednoznacznego rozpoznania motywów współpracy.
EN
The subject of this paper are the reasons of - and for the cooperation. Several points of view in this subject are discussed, namely, selfishness rational outcome-oriented, selfishness relational process-oriented and nonselfishness. The main problem is: what are the reasons of the universal and durable cooperation? The answer is, that motivation to collective action is a mixed one, but the universal and durable cooperation requires nonselfish orientation, some people and the process-oriented selfish majority. (original abstract)
XX
Jak dotąd nie podejmowano się prób wyznaczenia relacji pomiędzy konfliktami organizacyjnymi a kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie. Prezentowane opracowanie jest próbą zarysowania teoretycznej płaszczyzny takiej analizy, poprzez wskazanie wpływu dynamiki konfliktu na rozwój kapitału niematerialnego organizacji. (fragm. tekstu)
13
Content available remote Metody rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie a integracja pracownicza
75%
XX
Celem artykułu jest ukazanie związku między metodą rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie i integracją pracowniczą. Dobór metody rozwiązywania konfliktów wywiera istotny wpływ na proces integracji pracowniczej. Wybierając tradycyjne metody ich rozwiązywania trzeba liczyć się z tym, że następstwem będzie dezintegracja załogi, bowiem zakłada się w nich, iż konsekwencją sporu jest zysk jednej ze stron kosztem drugiej strony. W większości przypadków nowoczesne metody kierowania konfliktem wskazują, że nie muszą one przynosić strat jednej ze stron. Dobrze kierowany konflikt wywoła poczucie zbieżności celów działania, pozwoli osiągnąć korzyści wszystkim zainteresowanym stronom, co pobudzi proces integracji pracowniczej. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to show the relationship between the method of resolving conflicts in the company and employees integration. Selection methods of conflict resolution has a significant impact on employee integration process. Choosing traditional methods of conflict resolution must reckon with the fact that their consequence is the disintegration of the staff, because they assumed that the consequence of the dispute is the profit of one party over another party. In most cases, modern methods of conflict management suggests that conflicts do not have to bear the losses of one party. A well-managed conflict will trigger a sense of convergence of action and will allow all parties involved to achieve benefits, which will stimulate the integration of employees. (original abstract)
14
Content available remote Wpływ mediacji na ocenę skutków konfliktów organizacyjnych
75%
XX
W pracy nawiązano do mediacji wykorzystywanej podczas oceny skutków konfliktów organizacyjnych. Dokonano analizy pozamerytorycznych form zakończenia postępowania cywilnego. Zwrócono uwagę na nowoczesną mediację. (abstrakt autora)
EN
The paper refers to the methodology of assessment of organizational conflicts. An analysis non formal forms of termination of Civil Procedure. Attention was drawn to modern mediation (author's abstract)
EN
Objective: The article aims to explore the impact of main factors on the export dynamics of Ukrainian regions in the pre-conflict and conflict periods. Research Design & Methods: The article investigates the relationship between the regional export perfor- mance and main factors influencing its development in Ukraine, based on regional data of the State Statistics Service of Ukraine and the National Bank of Ukraine for 2003-2019. The article focuses on the analysis of export dynamics in Ukraine. Moreover, the analysis investigated the impact of the war conflict on the export development, which was estimated as the change in the level of export. It was evaluated using the differential intercept dummy variable, as well as the change in the slope coefficient, the extent and significance of which were assessed employing slope dummy variables for every explanatory factor. The analysis was performed for coastal, non-coastal regions, and the country level separately. The modelling procedure included all standard methods for panel data analysis. Based on its results, the one-way fixed effects model was selected as the most suitable for the performed analysis. Findings: The obtained results confirmed that the export dynamics in coastal and non-coastal regions was affected by the spread of the war conflict to a different extent. This was expected due to the closer location of coastal regions to the war zone. This disparity was especially seen because of significantly different rela- tionships between exports and imports in coastal and non-coastal regions, which deepened even further dur- ing the conflict period. Another interesting finding was the decrease of the production's influence on exports in coastal regions in the conflict period, which was strongly linked with the spread of the conflict. Implications & Recommendations: We suggest that the decline of the industry's impact on export trade was a consequence of the war in Ukraine. Thus, new priorities should be identified in terms of the development of Ukrainian industry to minimize the negative influence of the conflict on this economic sector, enhance the quality of manufactured goods, and improve the access of the country's companies to international markets. In this context, it is important to continue Ukraine's further integration with the European Union and to deepen industrial cooperation with the EU, the USA, and other countries. Taking into account the existing situation in the country, the mechanism for attraction of foreign direct investment should be also improved. Contribution & Value Added: The novelty of our article is that the influence of industry on exports of Ukrainian regions was investigated, considering coastal and non-coastal regions in the pre-conflict and conflict periods sep- arately. The article contributes to the development of the theory and practice, because it enhances the under- standing of how the conflict impacts relationship between the selected determinants and regional export activi- ties. The change of the export dynamics in coastal and non-coastal regions can be used as the case study for comparison of regions which are more (coastal) and less (non-coastal) affected by the war conflict. (original abstract)
EN
In this paper an impact of the party's negotiation profile on the misperception of the preferential information provided to the negotiating parties is studied. In particular, the problems with determining an adequate and preferentially correct negotiation offer scoring system is analyzed, when the parties are supported in their decision analyses by means of the SAW technique. In the analyses we use the negotiation data from bilateral negotiation experiments conducted by means of the Inspire negotiation support system. To determine the negotiators' profiles the Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument was used, which allows to describe their general negotiation approach using two dimensions of assertiveness and cooperativeness. The accuracy of scoring systems was defined as the extent to which the negotiator's individual scoring system (agent's system) is concordant to the preferential information provided by the negotiator's superior (principal's system) in the form of verbal and graphical descriptions, and measured by means of ordinal and cardinal accuracy indexes.(original abstract)
17
63%
XX
Złożony system powiązań między partnerami wymaga nie tylko szybkości reagowania na zaistniałe konflikty, ale również skutecznego ich rozwiązywania w płaszczyźnie dostawcy-dystrybutorzy-klienci. Dzięki przepływowi informacji poprzez negocjacje następuje rozpoznanie rzeczywistych intencji i potrzeb partnerów z różnych kręgów kulturowych, zidentyfikowanie ewentualnych rozbieżności i nakreślenie obszarów wspólnych korzyści. Dzieje się tak dla przykładu w sytuacji, gdy jedna fabryka obsługuje rynki wielu krajów. Pojawia się wówczas ryzyko wydłużenia czasu oczekiwania na towar i utratę elastyczności w zaspokajaniu potrzeb lokalnych klientów. Różnice w spojrzeniu na oszczędność i racjonalność wykorzystania czasu mogą prowadzić do odmiennego sposobu planowania zadań w czasie, co niewątpliwie generuje konflikt. Podobna sytuacja konfliktowa może wystąpić wówczas, gdy jeden z partnerów zwyczajowo przywiązany do przyporządkowania danej jednostce czasu jednej czynności (Niemcy, Szwedzi), musi współpracować z przedstawicielem kręgu kulturowego, dopuszczającego możliwość wykonywania w danym czasie kilku zadań (Hiszpanie, Włosi). Nieprzestrzeganie terminów w pełni akceptowane przez przedstawicieli z jednego kręgu kulturowego (Brazylijczycy), może być źle odebrane przez tych, dla których punktualność i przestrzeganie procedur jest wartością (Niemcy). Takie i podobne zachowania, odbierane jako oznaka lekceważenia partnera, oddalają wspólne widzenie korzyści i nie pomagają w łączeniu interesów różnych podmiotów. Jednym z narzędzi przeciwdziałającym temu zjawisku są negocjacje. Artykuł opracowano na podstawie analizy treści literaturowych krajowych i zagranicznych, badań różnych ośrodków akademickich oraz własnych przemyśleń. (fragment tekstu)
EN
Mutual permeation of markets, globalization of production and distribution lead to standardization of many forms of business activity including standards of behaviour and conduct. Meanwhile, culturally rooted models and procedures frequently impede the process of opening up to global economic trends becoming a source of many conflicts. Laying an emphasis on the organization's internal relationships and its relationships with environment implies that interpersonal skills and especially skills of solving conflicts through negotiations tend to be of a special importance. It is due to the fact that in order to create networks of interacting organizations and combine different production factors it is necessary to interlink the organization's own interests with those of companies co-operating with it. This situation imposes a new dimension of negotiations, which become an instrument of building definite relations in the global environment. The question which arises here concerns factors determining negotiating behaviours in the context of national and organizational cultures. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu są sposoby udziału uczestników (stron) sporu w dochodzeniu do porozumienia w sytuacjach ich ostrej konkurencji lub otwartej konfrontacji. Procedury rozwiązywania sporów i konfliktów, które nawiązują do bezpośredniego udziału zainteresowanych stron w tym procesie, to przede wszystkim konsultacje, negocjacje oraz mediacja. W szerokim ujęciu radzenie sobie w kłopotliwych sytuacjach bez odwoływania się do instytucji prawnych lub administracji publicznej jest istotne z punktu widzenia aktywności społecznej. Mówienie o problemie, uzgadnianie rozbieżnych interesów i celów na zasadzie wymiany informacji i dialogu (polilogu) oraz drogą negocjowania prowadzi do radykalnych zmian w kulturze i obyczajach narodów Europy Środkowej i Wschodniej, które wciąż jeszcze są obciążone doświadczeniami z czasów totalitarnego zarządzania. Potrzebny jest dłuższy okres, aby konflikt zaczęto ujmować w tych społeczeństwach jako problem do rozwiązania, jako sytuację, w której konfrontacyjny układ stosunków przewiduje możliwość racjonalnego kompromisu i aktywności stron konfliktu w poszukiwaniu porozumienia. Odpowiednie zmiany muszą być wprowadzone do systemu prawnego i administracji publicznej. O dynamice rozpowszechnienia BRS w codziennych stosunkach zawodowych i rodzinnych decyduje również tempo wzrostu społecznej świadomości o możliwościach rozwiązywania sporów drogą konsultacji, negocjacji i mediacji oraz nabywania doświadczeń w tej dziedzinie. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the issue of engaging different parties into dispute resolution i the situation of severe competition or even open confrontation. Firsthand Dispute Resolution (FDR) procedures such as consultation, negotiation, and mediation mean that a social actor meets a conflict by promoting exchange of Information, dialogue and constructive relationship with the other party. On the societal level the FDR is meaningful as a factor for individuals' and groups' high sociality. By raising problems, adjusting controversial interests and objectives, interacting social subjects create new standards of cooperation in society. (original abstract)
XX
Socjologia oraz psychologia tłumu jest obszarem bardzo trudnym do zbadania ze względu na nieprzewidywalność oraz spontaniczność zachowań jednostek w tłumie. Dotychczasowe badania zjawiska zachowań agresywnych wywodzą się z teorii konfliktu. Konflikt ma bowiem miejsce wtedy, kiedy nie można pogodzić celów, do których dążą jednostki lub określone grupy, albo gdy jedna strona próbuje narzucić swój system wartości. Wyróżniono między innymi następujące przyczyny antagonizmu: rywalizacja o brakujące zasoby lub o władzę, różnica w systemie wartości, przekonaniach, normach. (fragment tekstu)
EN
The subject of paper is factors identification and interpretation which determinate creation of aggressive behavior, particularly analysis of aggressive behavior and spontaneous crowd. Paper presents results of hitherto studies over reasons and causes occurrences of aggression among crowd participants. The latest studies from range of sociology and psychology of crowd are concentrated on improvement existing mathematical and virtual simulations of crowd models using existing program for crowd modeling - Crowd DMX. Paper illustrates a requirement of capability analysis for solving and counteractions escalations of conflicts. Therefore, there is attainable request for realistic simulation of crowd able to predict and interpret approaching threats, which service responsible for safety can meet in the act of task realization in city environment. (original abstract)
XX
W artykule omówiono istotę i rodzaje konfliktów interpersonalnych pojawiających się w organizacji. Przedstawiono źródła powstawania konfliktów i ich rodzaje, metody ich rozwiązywania oraz sterowanie sytuacją konfliktową.
EN
Conflict make up an integral part of interpersonal relations. They influence the entity effectiveness, create the atmosphere of personal relations, influence employess' character and their behaviour. Thus, conflicts are of great importance to every entity, as they may spoil its atmosphere and cause resistance against an entity reorganisation. Thus, ability to prevent and solve conflicts is an important task for every manager. Conflicts considered constructively will result in positive, i.e. productive relations among the staff as well as pro-entity atmosphere. Destructive actions, such as avoiding to face conflicts or limiting them spoils the atmosphere and ruins employees initiative. In order to prevent destructiveness, it is very important to quickly identify sources of conflicts, steer them constructively by helping parties to face their problem, confront opinions, eliminate communication barriers and miscommunication, and finally, help to formulate rules of cooperation by proposing possible solutions. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.