Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Formy wynagradzania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
System wynagradzania, aby spełnić swoją rolę, powinien być koniecznie powiązany z oczekiwaniami samych pracowników. Zadanie to, jest utrudnione przez fakt różnorodnych oczekiwań pracowników. Szeroki wachlarz instrumentów nagradzania umożliwia jednak taki ich dobór, aby w zasadniczej części odpowiedzieć na zgłaszane oczekiwania. W całym systemie wynagradzania chodzi przede wszystkim o zachowanie właściwych proporcji pomiędzy oczekiwaniami pracowników a celami organizacji.
EN
The article describes a connection between employees' expectations and motivation systems in organizations. The employees' expectations are different because they have different needs. It also discusses payment as a tool of the motivation process. The systems of motivation should take into account the employees' expectations. The conclusion is that it is necessary to have a appropriate proportions between employees' expectations and the business targets. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest pokazanie, jakie formy płac powinny występować w skutecznym systemie wynagradzania. Wskazano na tendencje zmian w zakresie stosowania form płac, uwarunkowania, które zmiany te powodują, oraz na formy płac, które są obecnie wykorzystywane. Szczególną uwagę zwrócono na grupowe formy płac.
EN
The suggestions presented in this article do not fully touch and they do not solve all the problems connected with the use of different forms of payment. They only point out the tendencies of changes in payment policies, the conditions causing these changes and currently used forms of payment. Special attention has been paid to the team forms ofpayment. Judging by practical experience, the use of these forms of payment allow the company to achieve its objectives and also to guide employees so that they would increase the efficiency of their work and improve the quality, cost and punctuality of their work performance. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych odnoszących się do wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Uwaga skoncentrowana została w głównej mierze na formach oraz składnikach, które tworzą strukturę wynagrodzeń. Celem przeprowadzonych badań było poznanie praktyk stosowanych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym również w obszarze wynagrodzeń w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Przyjęty problem badawczy odnosił się do pytania: czy przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych stosują w obszarze wynagrodzeń rozwiązania dostosowane do warunków i wymagań, jakie stawia lokalny rynek, na którym prowadzą swoją działalność. Badania przeprowadzone w grupie 50 przedsiębiorstw nie dały jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie. Pozwoliły jednak na identyfikację problemów, które wiążą się z wynagradzaniem pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of empirical studies relating to the remuneration of employees in multinational companies. Attention was focused mainly on the forms and ingredients that formed the structure of remunerations. The aim of this study was to investigate practices in human resource management, including the area of remuneration in multinational companies. An adopted research problem referred to the question whether companies operating in international markets applied in the area of remuneration solutions tailored to the conditions and requirements posed by the local market in which they operated. The research carried out in a group of 50 companies did not give a clear answer to the question. It allowed, however, to identify the problems that were associated with the remuneration of employees in multinational companies.(original abstract)
XX
Niniejszy artykuł opisuje nowe trendy i uwarunkowania dotyczące wynagrodzeń kadry menedżerskiej w warunkach globalizacji. Są w nim przedstawione wyniki badań projektu pt. „Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce” przeprowadzonych przez zespół Katedry Zarządzania Kadrami AE we Wrocławiu. W tekście podjęto próby odpowiedzi na poniższe problemy badawcze: Jakie są relacje poziomu wynagrodzeń menedżerów zachodzące między filią danej firmy a centralą? Jakie są uprawnienia decyzyjne podmiotów na poziomie centrali a jakie na poziomie badanej firmy w zakresie kształtowania strategii wynagrodzeń? Jaka jest dominująca struktura wewnętrzna wynagrodzeń kadr kierowniczych? Czy wymiar kultury organizacyjnej, jakim jest indywidualizm/kolektywizm wpływa na dobór kryteriów podziału środków na wynagrodzenia menedżerskie? (abstrakt oryginalny).
EN
This paper describes new trends and conditions relating to the compensation of managerial staff in the face of globalization. It presents the research results of the "Management of Managerial Staff in International Companies in Poland" project conducted by a team from the HRM Department of the Wrocław School of Economics. The article includes an attempt to provide answers to the following research problems: What are the relations in executive compensation between the head office and branch offices? What are the decision-making powers of entities on the central level and on the level of the investigated company with respect to the shaping of compensation strategy? What is the dominant internal structure of remuneration for managerial staff? Do organizational culture dimensions such as individualism vs. collectivism have an impact on the selection of criteria applied in the distribution of resources for managerial compensation? (original abstract).
XX
W artykule przedstawiono kierunki zmian we współczesnym systemie wynagradzania w porównaniu z tradycyjnym modelem motywacji. Omówiono innowacyjne techniki motywowania pracowników poprzez organizację: rotacji zadań, rozszerzenia pracy, wzbogacania pracy, elastycznego czasu pracy oraz komunkacji w firmie. Omówiono wykorzystanie modelu human resources (zasobów ludzkich) w motywowaniu do pracy.
EN
This article is an attempt to present innovation which are introduced to contemporary systems of motivation. (short original abstract)
XX
Przedstawiono ewolucję form wynagradzania w krajach zachodnich, która zdaniem autora powinna wskazywać kierunki zmian polskim przedsiębiorstwom. Zmiany takie warunkują wzrost efektywności pracy, szczególnie w prywatyzowanych przedsiębiorstwach.
EN
There are presented several classifications of the forms of payment from the Polish and German bibliography in the article. There are also discussed different directions of the evolutions of these forms occuring in the western countries. It is noticed that the duality of these forms consisting in occuring of the new forms of payment leads to the leveling of application of different form^ of payment. It was a general tendency in the eighties to limit the application of the simple task rates. There are also presented several conditions under which the forms of payment in Poland can be improved. It was emphasized that the privatisation of the state enterprises, especially by commercialisation, creates in fact the main stimulus for the growth of the effectivnes of work. Yet, it is very important to notice that by applying of different forms of payment we can also achieve a growth of this effectiveness. (original abstract)
XX
Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu funkcjonujące obecnie systemy wynagradzania przyczyniają się do realizacji celów przedsiębiorstwa, w jakim są one systemami motywującymi pracowników, gwarantując im rozwój i zaspokojenie ich oczekiwań.
EN
On the basis of the research conducted in different plants the author tried to answer the question: in what degree systems of payment functioning presently in various plants are the motivating ones. The author also points out to the direction in which the rebuilding of these systems should proceed so that they could fulfill assumed aims. (original abstract)
XX
Ocena skuteczności wykorzystania nowoczesnych form wynagradzania pracowników, wymaga odpowiedzi na kolejne pytania: jakie formy wynagradzania pracowników można określić mianem nowoczesnych?; czy i w jakim zakresie są one stosowane w polskich przedsiębiorstwach?; czy takie formy wynagradzania spełniają oczekiwania pracowników i motywują ich do bardziej efektywnej pracy? Treść referatu, a zarazem odpowiedź na powyższe pytania, oparta została na wynikach badań empirycznych, podjętych przez autorki.
EN
In the article new compensation forms are presented. The authors first discuss their propriety and effectiveness, then in the second part they analyse empirical results related to application of. new compensation forms in Polish enterprises and employees' opinion on them. (original abstract)
XX
Rosnące znaczenie usług w życiu społeczno-gospodarczym, przewidywany wzrost zatrudnienia w usługach, a także nieliczne dotąd badania problematyki płac w sferze usług, skłoniły do podjęcia jej w niniejszym artykule. Jego celem jest identyfikacja form płac stosowanych w przedsiębiorstwach usług bytowych oraz próba sformułowania ekonomicznych i społecznych przesłanek ich doboru. Bazę źródłową artykułu stanowię własne badania empiryczne prowadzone w czterech, celowo dobranych przedsiębiorstwach świadczących usługi bytowe na terenie miasta Krakowa. (fragment tekstu)
EN
A short presentation of conditions of application of various form of remuneration of employers in 4 selected enterprises of public utilities operating within the boundaries of the Kraków City has been a source of reflection concerning the criteria of selection of forms of remuneration. Two groups of criteria have been distinguished: criteria external to enterprises (system of management of economy, labour market situation, services market situation) and internal - technical - organizational criteria, economic, stimulating and social ones, too.(original abstract)
10
Content available remote Ewaluacja form wynagradzania pracowników ochrony zdrowia w Polsce
75%
XX
Przemiany gospodarcze stymulują istotne przekształcenia struktury społecznej. Ujawniają się nowe interesy grupowe i kształtują nowe podziały społeczne. Każda realizowana polityka społeczno-gospodarcza wywiera wpływ na zdrowie a podstawowymi uwarunkowaniami zapewniającymi dobry stan zdrowia są: spokój społeczny, stabilny system ekonomiczny gwarantujący sprawiedliwość i równość społeczną oraz dostępne i odtwarzalne zasoby naturalne. Również globalne i lokalne bezpieczeństwo ekonomiczne zakładające godne warunki mieszkaniowe, edukację, odpowiednie żywienie oraz płace umożliwiające dostęp do tych dóbr. Oznacza to konieczność nacisku na działanie wszystkich elementów z wszystkimi podmiotami życia publicznego dla generowania odpowiedniej polityki ochrony zdrowia. Treść, formy i zakres ochrony zdrowia ludności zawsze były konsekwencją stanu sił wytwórczych, ustroju społeczno-politycznego oraz poziomu kultury, nauki i techniki. Jednym z największych problemów reform, zawsze był i jest nadal opór przed zmianami oraz pokonanie psychologicznych barier, pomimo że prowadzą one do skuteczniejszej i lepszej jakościowo opieki zdrowotnej. Wynika to z faktu, że zmiany w jednostkach opieki zdrowotnej różnią się zasadniczo od innych opisywanych w teorii organizacji, zakresem i specyficznym przebiegiem ich w czasie. (fragment tekstu)
EN
Remuneration system in public healthcare institutions has been criticized for more than ten years, which is the reason for feeling underestimated and undervalued in terms of pay, and consequently a characteristic frustration of the employees in this sphere. This article discusses briefly the issue of complexity of factors which condition the activity and functioning of the mechanisms occurring in healthcare in the past, which allowed to illustrate the essence of the problem of remuneration in present times. The rules of the employee pay grade category as well as the dynamics of changes in pays and the factors influencing this issue in the 50s, 70s, 80s, 90s until the first decade of 2000, have been briefly described. This outline leads to the conclusion - what remuneration relations are, what determines the objectivity and motivation of remuneration at present. This subject matter is a simple contribution to the discussion of a currently introduced salary system, i. e. a piece work employment (procedural). On the example of the research carried out in two healthcare institutions the author proves that this is the most beneficial system of employment for both sides - the employee (doctor) and the employer (Independent Public Healthcare Institution), bringing benefits and income to the interested sides. (original abstract)
XX
Wynagrodzenie nie jest już jedynym czynnikiem, który wiąże pracownika z pracodawcą, dlatego ci ostatni zaczęli również zwracać uwagę na system wynagrodzenia pozapłacowego. W artykule przedstawiono systemy wynagradzania pozapłacowego specjalistów według Raportu Płacowego AG "TEST" Human Resources.
XX
Przedstawiono systemy wynagrodzeń kadry menedżerskiej i ich uwarunkowania. Omówiono istotę i zasady konstruowania stosowania systemów kafeteryjnych. Zaprezentowano wybrane komponenty pakietowych systemów wynagrodzeń.
EN
The main purpose of this article is to present and evaluate modern remuneration systems as a part of human resources management. The article includes a closer analysis of cafeteria plans as a part of modern remuneration system. In particular author's attention is paid to methods of constructing and applying cafeteria plans to managers' remuneration systems. Then there are described a few instruments, such as long-term incentives and deferred compensation. Although the attempt to analyse Polish managers' remuneration systems does not have a comprehensive character, it is possible, on its basis, to formulate several conclusions concerning the future of cafeteria plans in human resources management systems in Poland.(original abstract)
15
Content available remote Zasady budowy współczesnych systemów wynagradzania w przedsiębiorstwach
75%
XX
Wynagrodzenie spełnia szereg funkcji w przedsiębiorstwie w tym funkcję motywacyjno- integracyjną, kosztową, dochodową i społeczną. Projektowanie współczesnych systemów wynagradzania należy do przedsięwzięć trudnych. Wymaga uwzględnienia dwóch podejść metodologicznych: diagnostycznego i adaptacyjnego. Celem artykułu jest sformułowanie zasad i wariantów (opcji) polityki płacowej w przedsiębiorstwach. Autorzy artykułu realizując założony cel omawiają: unormowania prawne dotyczące wynagrodzeń w Polsce, rodzaje wynagrodzeń, formy i składniki płac oraz pozapłacowe rodzaje wynagrodzeń. Wskazując na trzy możliwe opcje polityki płacowej w przedsiębiorstwie, szczególnie dużo uwagi poświęcają płacy godziwej i sprawiedliwej. W artykule zwrócono ponadto uwagę na główne typy współczesnych systemów wynagradzania. Przedstawiono najbardziej popularny, tradycyjny system taryfowy, w którym wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od trudności pracy na stanowisku pracy, a następnie na jego modyfikacje, jakimi są systemy: kafeteryjny i pakietowy. System kafeteryjny wynagrodzeń zakłada, że pracownik otrzymuje część wynagrodzenia w formie świadczeń rzeczowych i usługowych wybranych z listy, zaś system pakietowy oznacza, że poszczególnym grupom pracowniczym, czy nawet poszczególnym pracownikom, oferuje się wynagrodzenia skomponowane z szeregu składników, odpowiadających randze stanowiska i potrzebom pracowników.(abstrakt oryginalny)
EN
Remuneration fulfils a number of functions in a company, including the motivating-integrative one, the cost-related one, the income one and the social one.Designing modern remuneration systems is a difficult task. It requires taking into account two methodological approaches: the diagnostic on and the adaptive one. The aim of the paper is to formulate the principles and the variants (options) of remuneration policy in companies. The authors of the paper - in order to achieve the assumed goal - discuss legal regulations concerning remuneration in Poland, kinds of remuneration, forms and components of wages, non-money forms of remuneration. Pointing out to three possible options of wage policy in a company, they focus a special attention on decent and just pay. The paper pays also attention to main types of contemporary remuneration systems. It presents the most popular of them - traditional tariff system, where the amount of remuneration is dependent on difficulty of work at a given post - and then its modifications: the cafeteria system and the package system. The cafeteria system of remuneration assumes that a worker gets a part of remuneration in the form of non-cash and service benefits, which are chosen from a list, and the package system means that particular groups of employees - or even particular employees - are offered remuneration composed of a number of components adjusted to the rank of a post and to a worker's needs.(original abstract)
16
Content available remote Nagradzanie jako element polityki kulturalnej. Problematyka administracyjno-prawna
63%
XX
Przedmiot badań: Przedmiotem artykułu jest analiza administracyjnoprawnych aspektów honorowania działałań w sferze kultury jako elementu polityki kulturalnej państwa polskiego. Cel badawczy: Celem artykułu jest ukazanie polityki kulturalnej jako istotnego elementu strategii publicznej, mającego na celu harmonijny rozwój społeczeństwa. Autorka stawia tezę, że nagradzanie przez władze rządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego osiągnięć w sferze kultury nie może być efektem działań koniunkturalnych, ale stanowić powinnno wyraz prowadzonej długofalowej strategii kulturalnej. Metoda badawcza: Badania opierają się na dogmatyczno-prawnej analizie przepisów polskiego prawa, w tym aktów prawa miejscowego oraz orzecznictwa i doktryny w kontekście prawa międzynarodowego i unijnego. Wyniki: W konkluzji przeprowadzonych rozważań Autorka stwierdza, że władzy publicznej przysługuje bardzo szeroki zakres kompetencji dyskrecjonalnych (uznaniowości) w zakresie nagradzania wybitnych ludzi kultury. Działania te - zasadniczo - nie podlegają żadnym formom weryfikacji instancyjnej i sądowej kontroli. Fundamentalną rolę odgrywają zatem podstawowe zasady konstytucyjne oraz tzw. wewnętrzne granice swobodnego uznania, wyznaczone określonymi imperatywami moralno-etycznymi, takimi jak dobro powszechne lub polityka administracyjna państwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Background: The presented study is concerned with administrative aspects of honoring cultural activities as part of cultural policy in Poland. Research purpose: To determine cultural policy as an essential element of public strategy aimed at the sustainable development of society. The author claims that rewarding cultural achievements by government and local government authorities cannot be the result of opportunistic activities, but rather should be an expression of a long-term cultural strategy. Methods: The research is based on a dogmatic analysis of the provisions of Polish law including local law, case law, and doctrine in the context of international and EU law. Conclusions: As a result of the above considerations, the author concludes that public authorities have a very wide range of discretion in rewarding outstanding cultural people. These activities - in general - are not subject to any form of judicial review. A fundamental role is played by constitutional principles and the so-called internal limits of free discretion determined by specific moral and ethical imperatives, such as the common good or administrative policy.(original abstract)
XX
W pierwszej części artykułu autor przedstawił pokrótce metody wynagradzania: wartościowanie pracy, normowanie pracy, strukturalizacja wynagrodzenia, ustalanie stawek płac zasadniczych i relacjonowanie wynagrodzenia do pracy. W ostatnich latach niektóre przedsiębiorstwa w Niemczech i Austrii podjęły próbę nowych rozwiązania w tym zakresie. Analiza tych przedsiębiorstw, zaprezentowana w drugiej części artykułu, wykazała znaczne odstępstwa od dotychczasowych zasad wartościowania pracy. Wzrasta znaczenie stałej części wynagrodzenia, a wynagrodzenie akordowe jest zastępowane premią, wzrasta rola bezpośrednich przełożonych w procesie przyznawania premii za wydajność, niektóre przedsiębiorstwa wprowadziły jednolite tabele płac dla pracowników fizycznych i umysłowych.
EN
The first part of the article reviews such methods of remuneration system as: job evaluation, job standarization, remuneration structure and setting the wage rate. In the last years, some enterprises in Austria and Germany has made an attempt to apply new solutions in this field. Analysis of these practices, presented in the second part of the article, shows significant changes in job evaluation principles (a role of managers in granting incentive bonuses is still growing, bringing uniformed wage rates for both blue-collar and white-collar workers). (A.P.)
XX
W artykule przedstawiono system wynagradzania, który stosowany był w poprzedniem systemie gospodarczym oraz zmiany które powinne być wprowadzane w obecnej gospodarce w systemie płac. Autorka podkreśla, iż zmiany te postrzegane są przez pracowników jako zagrożenia, dlatego omawia również czynniki determinujące sukces w drażaniu tych zmian w przedsiębiorstwie.
XX
Scharakteryzowano współczesne formy wynagradzania oraz ich wykorzystanie. Omówiono wynagradzanie kafeteryje, wynagradzanie za kompetencje i wynagradzanie pakietowe.
EN
In the article I have presented contemporary forms of payment and their practical use in Polish companies. After careful consideration, some conclusions seem to be obvious. First of all, new forms of payment increase the attractiveness of motivation. Second, they allow both an employer and an employee to decrease taxes. Third, the use of these forms is conditioned by particular factors among which the most important are: the level of payment and cultural elements. Fourth these forms, especially payment for competence, can be used in Polish firms with reference to particular groups of workers. (original abstract)
XX
Wszystkie bony, także w wersji elektronicznej, podlegają tym samym normom prawnym. Plusy dla pracodawcy są dość spore. Pracodawca ma możliwość nabycia bonów towarowych za środki, jakie zgromadził w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Niestety nie w całości zakup bonów może być sfinansowany z tego funduszu. W prawie podatkowym bony towarowe i usługowe, również występujące jako karty pre-pard, są postrzegane jako pieniądz, jak papier wartościowy. Z tego więc powodu nie może być postrzegany jako usługa lub dostawa towaru. Nie płaci się z tego powodu podatku od towarów i usług. (abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.