Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 259

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niskie temperatury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Praca w niskich temperaturach jest zaliczana do pracy w warunkach uciążliwych. Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić nieodpłatnie odpowiednie napoje i posiłki przy pracy w warunkach niesprzyjających dla ludzkiego organizmu.
EN
Mechanical properties at room and low temperatures of 18-9 austenitic stainless steel have been investigated. The static tensile tests of the steel were done at temperature: 20, 0, -20, -40, -60, -80, -100, -196°C to determine the mechanical properties at the given temperatures. Problems of structural stability of austenite and occurrence of TRIP/TWIP effect during deformation at various temperatures were determined. Fractures of samples after static tensile tests at low temperatures from investigated 18-9 high-alloyed austenitic steel were shown in the work. Microstructures of investigated steel were examined using light optical microscopy. The fractures morphology characterizations were investigated using scanning electron microscopy technique. Vickers hardness measurements HV 30 were done.
PL
Badano własności mechaniczne austenitycznej stali nierdzewnej typu 18-9 w temperaturze otoczenia oraz obniżonych.. Statyczną próbę rozciągania przeprowadzono w temperaturach: 20, 0, -20, -40, -60, -80, -100, -196 C. W celu określenia zależności własności mechanicznych od temperatury określono problemy strukturalnej stabilności austenitu i występowania efektu TRIP/TWIP podczas odkształcania w różnych temperaturach. W pracy przedstawiono przełomy próbek z badanej wysokostopowej stali 18-9 po statycznej próbie rozciągania w niskich temperaturach. Mikrostruktury badanej stali obserwowano za pomocą mikroskopii optycznej. Charakterystyka morfologiczna przełomów była badana przy pomocy skaningowej mikroskopii elektronowej. Określono twardości Vickersa HV 30 poszczególnych próbek.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zachowania scalonej fotodiody krzemowej RGB (ang. R – red, G – green, B – blue) w zakresie temperatury od temperatury wrzenia ciekłego azotu do temperatury otoczenia (77K–300K). Przedstawiono charakterystyki zmian prądu fotodiody If w funkcji wymuszenia świetlnego dla różnych wartości temperatury, dla każdego kolory fotodiody. Dla dwóch wartości wymuszenia świetlnego przedstawiono charakterystyki przetwarzania: prąd fotodiody If w funkcji temperatury.
EN
The paper presents the results of tests of performance of 3-channel/1Chip RGB (R – red, G – green, B – blue) Si photodiode within the range of temperatures from the boiling point of liquid nitrogen to the ambient temperature (77K–300K). There are included characteristics of changes of photodiode current If in the function of light input for different temperature values, for each colour of the photodiode. For two values of light input are presented the processing characteristics: the photodiode current If in the function of temperature.
EN
Light emittig diodes (LED] are junction semiconductors emitting visible, infrared or ultraviolet light. They are used in signaling, in telecommunication for optical fiber transmission, in medicine for spectrometry tests etc. More and more frequently they are also used for illuminating buildings. High intensity LEDs are used in 4th generation light bulbs. Typical temperatures of LEDs' operation range from -40 to 100°C (from 233 to 373K). However, numerous technical devices are supposed to operate within the range of lower temperatures, including devices used in space research, solid-state physics, cryotherapy and food industry. The article presents behavior of LEDs in temperature range from 77K to 300K and influence of temperature on diode's forward voltage V (sub)f and luminosity L. The tested diodes included red, yellow, green, blue, amber, yellow-green, white and violet colors. It was proved that along with change of work temperature also slightly changes light spectrum as lowering temperature shortens wavelength of light emitted by diode [2]. Lowering temperature from 300 to 77K causes shift of light spectrum of LEDs by approx. 30 nm in the direction of shorter wavelengths of light.
PL
Diody LED to półprzewodniki złączowe emitujące światło widzialne, podczerwone lub ultrafioletowe. Stosowane są w sygnalizacji, w telekomunikacji do transmisji światłowodowej, w medycynie do testów spektrometrycznych itd. Coraz częściej są one też stosowane do oświetlania budynków. Diody LED o dużej światłości wykorzystywane są w źródłach światła czwartej generacji. Typowy zakres temperatur pracy diod LED sięga od -40 do 100°C (od 233 do 373K). Jednakże liczne urządzenia techniczne przeznaczone są do pracy w zakresie niższych temperatur, w tym urządzenia stosowane do badań kosmicznych, w fizyce stała stałego, krioterapii i w przemyśle spożywczym. Artykuł prezentuje zachowanie diod LED w zakresie temperatur od 77K do 300K oraz wpływ temperatury na napięcie przewodzenia diod V (sub)f i jasność L. Badane diody obejmowały kolory: czerwony, żółty, zielony, niebieski, bursztynowy, żółto-zielony, biały i fioletowy. Wykazano, iż wraz ze zmianą temperatury niewielkiej zmianie ulega też widmo światła, gdy wraz ze spadkiem temperatury skraca się długość fal emitowanych przez diodę [2]. Obniżenie temperatury od 300 do 77K powoduje przesunięcie widma diod o około 30 nm w kierunku fal krótszych.
10
88%
Sylwan
|
1995
|
tom 139
|
nr 04
87-95
Aura
|
1996
|
nr 03
27-28
EN
Man’s adaptation to various natural conditions is a complex process. It depends on genetic factors, psychophysical elements and the state of health. Physicians, bioclimatologists and biogeographers attempt to shed light on them. The article deals with the reactions of the human organism to cold, and the conditions of adaptation at low temperatures.
PL
Adaptacja człowieka do różnych warunków przyrodniczych jest procesem złożonym. Zależy od warunków genetycznych, cech psychofizycznych i stanu zdrowia. Jej wyjaśnieniem zajmują się lekarze, bioklimatolodzy, biogeografowie. Artykuł omawia reakcje organizmu człowieka na zimno i warunki adaptacji w niskich temperaturach.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zachowania fotodiody krzemowej typu SFH203 w zakresie temperatury 77...300K. Przedstawiono charakterystyki zmian prądu zwarcia Ιf, w funkcji temperatury dla różnych wartości natężenia oświetlenia Ε dla 5 egzemplarzy fotodiody. Zaproponowano nowatorskie wykorzystanie fotodiody do konstrukcji kriogenicznego przetwornika światło/napięcie pracującego w temperaturze 77K. Zaprezentowano też charakterystyki przetwarzania kriogenicznego przetwornika i pokazano, jaki jest wpływ temperatury na działanie poszczególnych składników tego przetwornika.
EN
In the paper are presented results of the tests of behaviour of silicon photodiode SFH203 in temperature range from 77...300K. There are included characteristics of changes of short-circuit current Ιf, of the photodiode versus temperature for different values of illuminance Ε for 5 photodiodes. There is proposed innovative usage of the photodiode for building a cryogenic light-to-voltage converter working at temperature of 77K. The paper also includes characteristics of processing of the cryogenic converter and presents the influence of temperature on particular components of the converter.
PL
Artykuł ma charakter przeglądowy i składa się z dwóch części. W jego części pierwszej autorka wskazuje obszary zastosowania kriogeniki w medycynie, z jednej strony jest to diagnostyka medyczna (np. obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego). Innym obszarem jest przechowywanie oraz transport komórek. oraz tkanek biologicznych. Kriogenikę wykorzystuje się również do bezpośredniego oddziaływania niskimi temperaturami na organizm pacjenta. W dalszej części publikacji omówione zostało oddziaływanie niskich temperatur na organizm człowieka, w tym złożone zagadnienie jego termoregulacji. W części drugiej opracowania prezentowany jest przegląd istniejących rozwiązań komór przeznaczonych do zabiegów krioterapii, czyli tzw. kriokomór. Część końcowa poświęcona jest diagnostyce termowizyjnej jako skutecznej metodzie oceny skutków oddziaływania niskich temperatur na organizm człowieka.
EN
Is a review article and consists of two parts. In the first part, the author points out areas of application of cryogenics in medicine, on the one hand it is a medical diagnostics (eg. Magnetic resonance imaging). Another area is the storage and transport of cells. and biological tissues. Cryogenics is also used for the direct impact of low temperatures on the body of the patient. The rest of the publication is discussed impact of low temperatures on the human body, including the complex issue of its thermoregulation. The second part presents the overview of the development of existing solutions chambers for cryotherapy treatments, ie. cryochambers. The final part is devoted to the diagnosis of thermal imaging as an effective method of assessing the effects of low temperatures on the human body.
PL
Wykonane w laboratorium rezystory RuO2 + szkło badano pod kątem zastosowań w termometrii niskotemperaturowej. Badania obejmowały stabilność w cyklach chłodzenia od 300 do 77 K oraz pomiary zależności rezystancji od temperatury i pola magnetycznego.
EN
Laboratory-maded thick film RuO2 + glass resistors were tested for the application as low temperature thermometers. Stability in thermal cycles and temperature and magnetic field dependences of resistance were examinated.
18
Content available remote Problem zużywania tribologicznego staliwa w niskich temperaturach
75%
PL
Opisano specyfikę eksploatacji maszyn w warunkach zużycia tribologicznego w niskich temperaturach. Na tym tle zestawiono wymagania strukturalne, tribologiczne i mechaniczne. Przedstawiono podstawowe grupy gatunków staliwa stosowanych w produkcji koparek eksploatowanych w niskich temperaturach, ich właściwości oraz prognozy badawcze. Stwierdzono możliwość uzyskania wysokiej odporności tribologicznej i niskiej kruchości niskotemperaturowej staliwa stopowego przez wytworzenie zadanej, korzystnej dla warunków pracy, struktury dendrytycznej.
EN
The specific of machines exploitation in tribological and low temperatures conditions has been described. In a such context structure, tribological, mechanical properties and exploitation requirements has been composed. The basic group of cast steel used in excavators for low temperatures exploitation their properties and research foresight are presented. Feasibility of high tribological also cold - shortness resistance of alloyed cast steel by the formation beneficial, specific for exploitation conditions of dendritic structure was found.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.