Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 166

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Commodity turnover
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
XX
Przedmiotem opracowania jest analiza wpływu międzynarodowej fragmentaryzacji procesów produkcji na kształtowanie się przewagi konkurencyjnej krajów OECD w handlu międzynarodowym. Fragmentaryzacja została oszacowana za pomocą nowej metody opartej na koncepcji wartości dodanej w handlu poprzez dekompozycję całkowitej wartości dodanej na krajową i zagraniczną wartość dodaną wyrażoną w eksporcie całkowitym. W analizie wykorzystano dwa podstawowe źródła danych: OECD-WTO Trade in Value Added Database (TIVA) oraz World Input-Output Database.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper analyses the impact of international fragmentation of production on comparative advantage of OECD countries in international trade. Fragmentation is measured by new method based on the concept value-added trade by decomposition of total value added trade into domestic value added and foreign value added content of export. The analysis used two main data sources: OECD-WTO Trade in Value Added Database (TIVA), and World Input-Output Database.(original abstract)
EN
The general purpose of the paper is to identify main trends in merchandise trade between the Visegrad Group countries (V4) and Japan during the first two decades of the 21st century. Our analysis is based on descriptive statistics of the merchandise trade between V4 countries and Japan in 1999-2018, with extracted shorter sub-periods allowing to investigate an eventual influence of: 1) V4 membership in the European Union (2004) and 2) the global financial and economic crisis (2008/2009). On the basis of our analysis we have found that merchandise trade between the parties has been compatible with general EU-Japan trends: V4 imports from Japan in the analyzed timeframe was rather stable, with a very low growth rate, while exports of V4 countries to Japan have expanded significantly (mostly in relative values). We have also concluded that the importance of Japan as a merchandise trade partner for V4 countries has eroded. This negative trend in relative trade importance applies also to V4 exports to Japan where an upward trend was recorded in nominal values. In general conclusions we have stressed that the value of V4 merchandises sold at the Japanese market does not reflect the trade and economic potential of the parties. (original abstract)
XX
Artykuł omawia sytuację w polskim handlu zagranicznym w III kwartale 2001 r. Porównuje obroty handlu zagranicznego według kwartałów w latach 2000-2001.
XX
Obrotem towarowym z zagranicą jest - w ujęciu art.2 p.3 prawa celnego - przywóz towarów z zagranicy, wywóz towarów za granicę oraz przewóz towarów przez polski obszar celny, niezależnie od sposobu ich przemieszczania przez granicę Polski. Podmiotem dokonującym obrotu towarowego z zagranicą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, działająca na własny rachunek i we własnym imieniu.
XX
Potrzeba istnienia giełd towarowych wynika z faktu, iż potrafią one znacznie lepiej niż inne instytucje uczestniczyć w procesach tworzenia i umacniania elementów obrotu towarowego np. takich jak: kształtowanie cen, porządkowanie reguł rządzących handlem hurtowym oraz upowszechnienie standardów kwalifikacyjnych towarów giełdowych. Artykuł omawia też różnorodność form giełdowych w świecie i wybór ich najwłaściwszego modelu w Polsce.
XX
W czasach postępujących procesów globalizacyjnych zaszły znaczące zmiany w funkcjonowaniu ważnej dla międzynarodowego obrotu towarowego dziedziny, jaką jest obsługa celna. Zmiany te dotyczą zadań i priorytetów, które powinny być uwzględniane, jak również stosowanych instrumentów celnych. Zagadnienia związane z działalnością nowoczesnej administracji celnej mają bezpośredni związek z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw. Składa się na nie sieć przedsiębiorstw, zaangażowanych w różne procesy i działania, których wynikiem jest wartość w postaci produktów i usług dostarczanych klientom. Wszystkie ogniwa łańcucha dostaw, zaczynając od początkowych dostawców surowców, poprzez przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe, obsługę magazynowo-transportową, a kończąc na ostatecznych użytkownikach, podlegają uwarunkowaniom celnym. Celem opracowania jest ukazanie oddziaływania elektronicznej wymiany informacji w obsłudze celnej na usprawnienie międzynarodowego obrotu towarowego.(fragment tekstu)
EN
Article discusses issue of the significance of electronic information exchange, in relation to Customs Service, realized in the area of international trade of goods. Implementation of information and communication technologies (ITC) among polish subjects that are taking part in the international supply chains, improves their effectiveness and enables to achieve a competitive position in the global market(author's abstract)
XX
Zgodnie z rosyjską strategią morską Morze Bałtyckie jest najważniejszym szlakiem wymiany handlowej z państwami europejskimi. Plany modernizacji i rozbudowy portów rosyjskich, przede wszystkim położonych w Zatoce Fińskiej, oraz wzrost możliwości przeładunkowych portów pozwolą na zmniejszenie uzależnienia Federacji Rosyjskiej od przewozów tranzytowych. Programy rozwoju zakładają, że 95% całkowitego eksportu i importu towarów powinny obsłużyć rodzime porty. Przeładunki głównych portów rosyjskich w Zatoce Fińskiej stanowią ponad 85% całkowitych obrotów rosyjskich portów bałtyckich. Porty w Primorsku (port bałtycki o największych przeładunkach) i Ust-Łudze (największy port masowy dla ładunków suchych) odnotowały w ostatniej dekadzie (2002-2012) największy wzrost obrotów. St. Petersburg jest największym portem kontenerowym w regionie Morza Bałtyckiego. Programy inwestycyjne zwiększające konkurencyjność omawianych portów zakładają budowę nowych terminali kontenerowych i specjalistycznych kompleksów przeładunkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
According to Russian marine strategy the Baltic Sea is the most important exchange route od commodities to European states. The modernization and rebuilding plans for Russian seaports, especially in the Gulf of Finland, and an increase in transshipment capabilities of the ports allow the Russian Federation to reduce the dependence on transit traffic. The development programs assume that 95% of all export and import cargoes should be serviced by own seaports. The main Russian ports in the Gulf of Finland are responsible for handling more than 85% of the total cargo turnover of Russian ports on the Baltic Sea. Ports of Primorsk (the largest Baltic port by cargo volumes) and Ust-Luga (the largest dry bulk port) experienced the fastest growth in the last decade (2002-2012). St. Petersburg is the largest container port in the Baltic Sea region. The investment programs improving their competitiveness assume building of new container terminals and specialist transshipment complexes. (original abstract)
XX
Ubezpieczyciel coraz częściej zapewnia dziś kompleksowe zarządzanie ryzykiem związanym z obrotem handlowym. Udzielając kredytu kupieckiego przedsiębiorcy muszą liczyć się z zagrożeniem związanym z możliwością utraty płynności finansowej. Odroczenie terminu płatności oznacza liczenie się z takimi zagrożeniami, jak utrata wypłacalności przez odbiorcę towaru, czy też wynikającymi z powodów niezależnych od partnerów, np. sytuacji politycznej czy kataklizm. Do tej pory polscy przedsiębiorcy eksportujący do Rosji odczuwają skutki zaostrzenia relacji między Warszawą a Moskwą. Ubezpieczenie należności gwarantuje wymierne ograniczenie tego ryzyka. (abstrakt oryginalny)
XX
Praca składa się z części ogólnej i szczegółowej. W pierwszej części dokonano analizy struktury geograficznej handlu zagranicznego Polski pod kątem grup krajów oraz struktury branżowej polskiego handlu zagranicznego pod kątem wartości i udziałów sekcji nomenklatury SITC. W drugiej części przedstawiono strukturę eksportu według najważniejszych krajów przeznaczenia, strukturę importu według najważniejszych krajów pochodzenia oraz zaprezentowano szczegółową strukturę importu i eksportu ważniejszych towarów nomenklatury CN. Celem pracy jest określenie zmian geograficznej i przedmiotowej struktury obrotów towarowych polskiego handlu zagranicznego w latach 1999-2012. Przedmiotem badań jest handel zagraniczny Polski w wąskim znaczeniu. W pracy przedstawiono wartości odnoszące się do eksportu i importu w sensie obrotu towarowego - tylko wywóz i przywóz towarów. W tekście wykorzystano dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w Rocznikach Statystycznych Handlu Zagranicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to present changes in the geographical structure and commodity composition of Polish foreign trade. Foreign trade is understood here in the narrow sense of selling and buying material goods abroad. The analysis covers Polish trade with all the countries of the world during the years 1999-2012. The article presents: the structure of foreign trade turnover by groups of countries (developed countries, developing countries and Central and East European countries) in 1999-2012, the composition of imports and exports by sections according to SITC nomenclature in 1999-2012, the foreign trade turnover by major countries in 2002 and 2012, and imports and exports by main commodities according to CN nomenclature in 2002 and 2012.(original abstract)
XX
Szczególne znaczenie rynku Federacji Rosyjskiej (FR) jako partnera handlowego przedsiębiorców polskich oraz wyjątkowo dogodna lokalizacja obwodu kaliningradzkiego dla organizacji promocji i sprzedaży polskich produktów, dodatkowo zyskują na znaczeniu w świetle umowy o małym ruchu granicznym między obwodem kaliningradzkim a częścią Warmii, Mazur i Pomorza, obowiązującej od lipca 2012 roku. Pojawiły się nowe nisze popytowe i nowe możliwości rozwoju polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej. Opracowanie zawiera wyniki badań mających na celu ocenę oddziaływania małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim FR na formy współpracy transgranicznej. Zbadano stopień jego wpływu na obrót towarów i wymianę usług między województwem warmińsko-mazurskim a obwodem kaliningradzkim. Badania przeprowadzone wśród nabywców z obwodu kaliningradzkiego pozwoliły na zidentyfikowanie najczęściej kupowanych produktów pochodzących z Polski oraz zbadanie dostępności do nich. Określono siłę oddziaływania wybranych czynników na ograniczenie wymiany towarów i usług między województwem warmińsko-mazurskim a obwodem kaliningradzkim FR. (abstrakt oryginalny)
EN
The special signifi cance of the market of the Russian Federation as a partner Polish entrepreneurs and convenient location of Kaliningrad District to the organization promoting and selling Polish products, in gaining importance in the context of the agreement on local border traffi c between the Kaliningrad District and part of Warmia, Mazury and Pomerania, in force since July 2012. There are new lower demand and new opportunities for the development of Polish-Russian economic cooperation. The article contains the results of studies aimed at assessing the impact of local border traffic with the Kaliningrad District in the form of cross-border cooperation. Examined the degree of its impact on trade in goods and trade in services between the Warmia and Mazury Voivodship and Kaliningrad District. Studies carried out among buyers of the Kaliningrad District were designed to identify the most frequently purchased products from Poland and examined the availability to them. Determined the impact of selected factors on the reduction of trade in goods and services between the Warmia and Mazury Voivodship and Kaliningrad District. (original abstract)
XX
Przedstawiono etapy liberalizacji handlu w ramach CEFTA. Omówiono podstawowe tendencje w kształtowaniu się obrotów handlowych Polski z krajami CEFTA. Pokazano wpływ liberalizacji w ramach CEFTA na wymianę handlową między Polską a krajami CEFTA.
EN
The 12-year period during which the CEFTA Agreement has been in force fully confirms the beneficial impact it has had on trade among its signatories. Attesting to this are the rate of growth of trade and the fact that in a relatively short period of time conditions were created to conduct trade between the member countries based on market principles. In this article, the author presents the most important provisions of the Agreement and of respective Additional Protocols on the principles of trade liberalisation. The author attempts to determine the impact of each liberalisation decision on changes in the rate and structure of trade between Poland and the other member countries. The author concludes by listing the most important conclusions from the analysis. (original abstract)
XX
Zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia przez kraje rozwijające się zmian w zakresie prawa. Umożliwi im to funkcjonowanie w globalnej gospodarce na płaszczyźnie partnerskiej. Jest to zbieżne z polityką przeciwdziałania wykorzystywaniu mechanizmu cen transferowych w celu eksploatowania gospodarek. Zalicza się do niej obniżenie podatków, wprowadzenie ułatwień i przejrzystości w polityce regulacyjnej oraz mocną ochronę praw własności.
XX
Swoboda obrotu towarowego sprzyja powstawaniu nadużyć w obszarze celno- -podatkowym, a w stosunku do służb celnych powoduje wzrost wymagań w obszarze bezpieczeństwa i ochrony rynku. Skuteczne i efektywne wykonywanie zadań celnych w tym zakresie przez unijne służby nie byłoby możliwe bez wzajemnej współpracy. Wachlarz działań podejmowanych przez administracje celne państw członkowskich, w ramach współpracy celnej, jest bardzo szeroki. Są to zarówno działania o charakterze ogólnym, jaki i szczegółowym - ukierunkowanym na konkretne przestępstwa celne. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie istniejących, w ramach obowiązujących rozwiązań prawnych, możliwości i form współdziałania służb celnych w procesie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony rynku, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu instytucjonalnego współpracy celnej(abstrakt oryginalny)
EN
The freedom of trade fosters the abuse in the area of customs and taxes, and in relation to customs services, it necessitates higher expectations in terms of security and market protection. Effective and efficient performance of tasks by the EU customs in this area would not be possible without mutual cooperation. The range of actions taken by customs administrations of the member states within the framework of collaboration is very wide. These are both general as well as specific actions aimed at particular customs offences. The main purpose of the paper is to present existing methods and forms of collaboration of customs services under the current applicable regulations in the area of security and market protection with particular consideration of the institutional aspect of customs cooperation(original abstract)
XX
W ciągu ostatnich 2-3 lat zaszły pozytywne zmiany w funkcjonowaniu polskich giełd towarowych, jednak proces formowania rynków zorganizowanych jeszcze się nie zakończył. Autorka scharakteryzowała warunki funkcjonowania giełd towarowych w Polsce oraz zanalizowała ich działalność i rozwój od momentu ponownego pojawienia się w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Wskazała na konieczność kontynuowania zmian zapoczątkowanych przez wiodące giełdy krajowe (np. Giełda Poznańska), co w połączeniu z wprowadzeniem odpowiednich regulacji legislacyjnych i dalszym rozwojem rynku towarowego może w efekcie doprowadzić do ujednolicenia podstaw działalności giełd polskich i światowych.
EN
The principal aim of this article is to outline and to discuss various problems connected with the development of commodity exchanges in Poland. Since the begining of ninetieths the process of reconstructions of polish commodity exchanges has begun. In many cases, the functioning of this institutions, which came into existance in the last few years, is not similar to the functioning of commodity exchanges in the world. First of all, a lack of legal regulations dose not allow to introduce a uniform system of functioning of commodity exchanges in the wide extent. Secondly, polish exchanges differ from the world ones according to the object of trade turnover - commodities are not standarized. Moreover trade on the exchanges in Poland is mainly based on the spot transactions, whereas on the world exchanges forward contracts prevail. However, there have been a few positive occurances in the organisation of polish commodity exchanges in the last 2-3 years, which should be continued in order to ensure a proper functioning of exchanges in Poland. (original abstract)
XX
Ważnym elementem międzynarodowych powiązań podmiotów funkcjonu-jących w gospodarce światowej jest handel międzynarodowy, a w szczególności międzynarodowe obroty towarowe, od których zazwyczaj zaczyna się proces integracji danej gospodarki narodowej z pozostałymi uczestnikami światowej gospodarki. Uznając państwa grupy BRICS za te podmioty współczesnej gospo-darki światowej, których znaczenie dynamicznie wzrasta w XXI w., podjęto próbę analizy i oceny ich zaangażowania w międzynarodowe obroty towarowe w latach 2001-2013. Badania prowadzono z wykorzystaniem danych statystycznych Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Obecnie wszystkie państwa grupy BRICS są członkami WTO. Brazylia jest członkiem WTO od 1 stycznia 1995 r. (od 30 lipca 1948 r. funkcjonowała w GATT). Indie przystąpiły do WTO także w styczniu 1995 r. (od 8 lipca 1948 r. prowadziły współpracę w ramach GATT). Również RPA została włączona do WTO w styczniu 1995 r. (od 13 czerwca 1948 r. funkcjonowała w GATT). Chiny przystąpiły do WTO dopiero 11 grudnia 2001 r.93. Najmłodszym członkiem WTO spośród krajów grupy BRICS jest Rosja, która przystąpiła do Światowej Organizacji Handlu dopiero w sierpniu 2012 r., po osiemnastu latach negocjacj (fragment tekstu)
XX
Autor przedstawia krótki zarys polskich tradycji giełdowych i ich powrót jako formy obrotu towarowego po 1990 roku, oraz ich charakterystykę i perspektywy rozwoju.
EN
The paper presents the up-to-date state of development of commodity exchanges in Poland. Barriers of development and the desired directions of evolution favouring the adjustment of Polish exchanges to the European standards have been pointed out. (original abstract)
PL
Grupę BRICS tworzą Brazylia, Rosja, Indie, Chiny oraz RPA. Kraje te są uważane za jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się podmiotów w XXI wieku. Ich rola w gospodarce światowej rośnie, co znajduje odzwierciedlenie w zaangażowaniu tych krajów w międzynarodowy handel oraz transfer kapitału. W artykule przeanalizowano wielkość i strukturę towarową handlu krajów grupy BRICS, a także zidentyfikowano obszary, w których wypracowują one przewagę komparatywną.
EN
Brazil, Russia, India, China and South Africa form the BRICS group. They are considered one of the most dynamic countries in contemporary world economy. Their position in the globalsed world is changing and their role is growing. It is reflected in the engagement of BRICS countries both in international trade and international transfer of capital. The value and commodity structure of exports and imports of BRICS countries was analysed. The areas of revealed comparative advantage for all five economies were identified with the application of B.Balassa RCA indicator.
XX
Niniejszy artykuł ma na celu znalezienie empirycznego dowodu na potwierdzenie tezy o pozytywnych efektach handlowych i endogeniczności kryteriów akcesyjnych w przypadku europejskiej unii monetarnej. Analizujemy, jak europejska unia walutowa wpływa na handel towarowy jej państw członkowskich, jak również - dla porównania - nowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków EFTA. Dodatkowo badamy wpływ utworzenia strefy euro na gospodarki jej państw członkowskich mających największe problemy gospodarcze, zwłaszcza od czasu ostatniego kryzysu (2008 r.) - tzw. grupa PIGS (Portugalia, Irlandia, Grecja i Hiszpania). Analizie poddano nie tylko ogólne zmiany w wymianie towarowej, lecz także zmiany w wymianie wewnątrzgałęziowej. Na końcu zbadano też zmiany w handlu wewnątrzgałęziowym w podziale na handel poziomy i pionowy. Analiza obejmuje lata 1995-2013. Artykuł rozpoczyna krótka prezentacja efektów handlowych integracji monetarnej oraz przegląd metod pomiaru handlu wewnątrzgałęziowego. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is aimed at finding an empirical proof of the thesis of positive trade effects and endogeneity of accession criteria in the case of the European monetary union. We analyze how the European monetary union influences trade in goods of its Member States as well as - for comparison - of the New EU-Member States and the EFTA members. Additionally we analyze impast of the creation of the Eurozone on the economies of its Member States with the biggest economic problems especially since the last international crisis (2008) - the group PIGS (Portugal, Ireland, Greece, Spain). We analyze not only changes in the aggregated trade in goods but changes in intra-industry trade as well. Finally we divide intra-industry trade into horizontal and vertical streams and analyze their changes. Our analysis covers the period 1995-2013. We start with the short presentation of trade effects of a monetary integration and analysis of the methods of measurement of intra-industry trade. (original abstract)
EN
The monetary areas existing in Africa are the result of the decisions from the colonial period. Generally after the independence, while the British colonies used the floating regime for their currency, France and the French African colonies decided to create a monetary union as an area known as: The French franc Area - then CFA. The latter comprises two monetary unions: UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest Africaine) comprising Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal and Togo: and CEMAC (Communauté Économique et Monétaire d'Afrique Centrale) comprising Cameroon, Chad, Republic of Congo, Central African Republic, Equatorial Guinea and Gabon. (fragment of text)
XX
Autor omawia warunki funkcjonowania giełd towarowych w Polsce. Przedstawia scenariusz rozwoju tych giełd do 2000 roku.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.