Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Publikacja ta poświęcona jest mniej znanemu instrumentowi inżynierii finansowej określanemu pojęciem – sekurytyzacja. Nie ma ono odpowiednika w języku polskim – co oczywiście nie oznacza, że instrument ten nie jest stosowany w Polsce. Instrument ten jednak ma pejoratywne konotacje w dobie kryzysu. Część naukowców i praktyków uważa wręcz, że sekurytyzacja jest współwinowajcą (oczywiście w części) obecnego kryzysu. Choć tak naprawdę głównym winowajcą jest w przypadku tego instrumentu nadmierna chciwość banków. Podejmując próbę przybliżenia czytelnikowi istoty i głównych cech tego interesującego instrumentu finansowego zaprezentuję nie tylko aspekt historyczny powstania i zastosowań sekurytyzacji ale i co chyba bardziej interesujące, główne kierunki pozytywnych zastosowań sekurytyzacji. W tym kontekście zaprezentuję również sprzężenia zwrotne sekurytyzacji i jej zastosowań z obecnym kryzysem.
EN
The publication is devoted to a less known instrument of financial engineering coined as securitisation. This does not have its Polish equivalent what, of course, does not mean that this instrument is not applied in Poland. However, the instrument has pejorative connotations in the era of crisis. Some academics and practitioners even think that securitisation is an accomplice (of course, partly) of the present crisis, though, to be frank, the main culprit is in the case of this instrument excessive greed of banks. Undertaking an attempt to bling closer to the reader the essence and main features of this interesting financial instrument, I shall present not only the historical aspect of emergence and applications of securitisation but also, what is perhaps more interesting, the main directions of positive applications of securitisation. In this context, I shall also present feedbacks of securitisation and its applications with the present crisis.
2
100%
PL
Celem rozważań jest zaprezentowanie Czytelnikowi źródła kapitału służącego do sfinansowania innowacyjnych pomysłów i projektów w dość początkowej fazie, której zwykle nie chce finansować bank, a nawet fundusze Venture Capital. Jest to zatem kapitał typu Private Equity, w którym zazwyczaj uczestniczy Anioł biznesu na etapie tzw. seed financing, czyli w fazie niezwykle wysokiego ryzyka. W artykule zaprezentowano zarówno miejsce i rolę Aniołów biznesu oraz rolę Archaniołów, którzy pomagają w kojarzeniu młodych innowatorów z Aniołami biznesu, a także miejsce i rolę Devils – Diabłów biznesu pełniących pejoratywną rolę w procesach wdrażania innowacji. Artykuł zawiera też informacje na temat sieci Aniołów biznesu, które odegrały znaczącą rolę w rozwoju kojarzenia innowacji z inwestorami określanymi pojęciem Aniołów biznesu. W ramach tej części publikacji omówiono główne sieci stworzone w USA, jak np. ACNET, sieci europejskie, jak EBAN, oraz sieci w Polsce, takie jak LBA, POLBAN itd. Na tym tle omówiono najciekawsze przykłady wdrożeń zarówno w USA, jak i w Europie oraz w Polsce. W publikacji zawarto informacje o tak spektakularnych przykładach, jak finansowanie powstania fi rmy Apple lub produkcja insuliny syntetycznej w Polsce zainicjowana przez Ryszarda Krauzego. Zwrócono uwagę na fakt, jak znaczącą rolę w rozwoju bardzo wielu innowacyjnych produktów pełnili i pełnią Aniołowie biznesu. Choć o wielu z nich się nigdy nie dowiemy, to jednak efekty ich działań i sukcesy są znane.
EN
An aim of considerations is to present the Reader with a source of capital serving financing innovative ideas and projects in a quite initial phase which financing is usually unwanted by a bank and even by venture capital funds. Therefore, it is capital of the private equity type, which usually consists of business angels at the stage of the so-called seed financing, i.e. in the phase of extremely high risk. In his article, the author presented the place and the role of business angels as well as the role of archangels who help in connecting young innovators with business angels aswell as the place and role of business devils playing a pejorative role in the processes of innovation implementation. The article also contains information on business angels networks which have played a significant role in developing connections of innovations with the investors called business angels. Within the framework of this part of the publication, the author discussed the main networks setting up in the USA as for example ACNET, the European networks such as EBAN, and networks in Poland such as LBA, POLBAN, etc. Against this background, he discussed the most interesting examples of implementations both in the USA and in Europe, and in Poland. The article contains information on such spectacular examples as financing of the emergence of the Apple Company or production of synthetic insulin in Poland initiated by Ryszard Krauze. The author paid attention to the fact how significant role in the development of many innovative products was and is played by business angels. Though we shall never learn of many of them, nevertheless effects of their activities and successes are known.
PL
W okresie kryzysu towarem poszukiwanym stają się te źródła kapita-łu, których pozyskanie staje się nie tylko łatwiejsze, ale i mniej kosztowne w porównaniu np. z tradycyjnym kredytem inwestycyjnym. Takim względnie nowym źródłem kapitału (mniej znanym w Polsce) jest leasing, w tym szczególnie leasing nieruchomości. Tak naprawdę dopiero w roku 2001 doprecyzowano podstawy prawne nowoczesnych form leasingu w Polsce. W artykule zaprezentowano te formy nowoczesnego leasingu, które są szczególnie interesujące w okresie kryzysu 2007–2017. Zalicza się do nich leasing tenencyjny, prawie w Polsce nieznany, oraz leasing zwrotny. W pierwszym przypadku ponad 42% młodzieży w Kanadzie korzysta z tej formy leasingu przy zakupie mieszkania przy pomocy budżetu państwa. Jest to forma substytuująca programy typu Rodzina na swoim, ale znacznie lepsza. W artykule przedstawiono również leasing norweski oraz lombardowy, a także, co nie bez znaczenia, leasing gruntów. Te formy leasingu są mniej popularne w Polsce, ale wobec faktu, iż firm leasingowych w Unii Europejskiej jest co najmniej 2,5 tys., a w Polsce dynamika ich wzrostu wynosi co najmniej 25–27%, to warto zaprezentować te formy leasingu, które nie tylko są nowe, ale i dobrze uzupeł-niają potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw. Ponieważ oferta firm leasingowych jest w Polsce coraz lepsza i atrakcyjniejsza cenowo, to wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza typu MSP, wykazuje większe zainteresowanie leasingiem, zwłaszcza wobec narastających wymogów banków-kredytodawców.
EN
In the period of crisis, the goods in demand become those sources of capital whose acquisition becomes not only easier but also less costly compared with, for example, the traditional investment credit. Such a relatively new source of capital (less known in Poland) is leasing, and particularly real estate leasing. In fact, only in 2001 there were clarifi ed the legal bases of modern forms of leasing in Poland. In his article, the author presented those forms of modern leasing which are particularly interesting in the period of crisis of 2007–2017. They include tenant leasing, almost unknown in Poland, and leaseback. In the fi rst case, more than 42% of youths in Canada use this form of leasing while buying flat, with assistance of the state’s budget. This is the form substituting programmes of the Family at hometype but significantly better. In the article, the author also presented Norwegian leasing and pawn one as well as, what is important, leasing of land. These forms of leasing are less popular in Poland, but due to the fact that there are at least 2.5 thousand lease companies in the European Union, while in Poland the dynamics of their growth accounts for at least 25–27%, it is proper to present those forms of leasing which are not only new but also well supplement enterprises’ capital needs. As the lease companies’ offer in Poland is better and better and more and more attractive in terms of prices, many enterprises, particularly of the SME type, demonstrate greater interest in leasing, especially in the face of ever increasing requirements posed by banks/creditors.
4
100%
PL
Finanse międzynarodowe notują ogromne obroty w skali globalnej, ale i ogromne zadłużenie. Długi wszystkich krajów świata przez ostanie 5 lat wzrosły o 75% i rosną w tempie 300 tys. dolarów na sekundę. Szacuje się, że wynoszą dziś ponad 48 bilionów dolarów, a ponad 1/3 to długi krajów europejskich. Obsługa tego zadłużenia kosztuje dziś Europę ponad 2 biliony dolarów. Co powoduje taki wzrost długów? Pierwszym powodem są na pewno ambicje państw zadłużających się w imię stworzenia u siebie państwa dobrobytu – welfare state. Zadłużenie Grecji to przecież 180% PKB, Włoch – 130% PKB, USA – 100% PKB, Kanady – 92% PKB, Francji 98% PKB. Innymi słowy, bardzo wiele państw żyje na kredyt. Ma to fatalny wpływ na finanse międzynarodowe. Powodem drugim jest gigantyczny wzrost obrotów finansowych na rynkach międzynarodowych i wykorzystanie w tym celu inżynierii finansowej. Za podstawowe narzędzia inżynierii finansowej uważa się właśnie instrumenty pochodne. Wykorzystując jako bazę instrumenty podstawowe (akcje, indeksy giełdowe, obligacje, stopy procentowe, ceny towarów, stopy procentowe itp.), instrumenty pochodne zbudowały ogromny rynek w skali globalnej, a w Polsce stają się coraz bardziej popularnymi elementem rynku finansowego. W języku angielskim instrument pochodny określany jest słowem derivatives.Pragnąc przybliżyć Czytelnikom te właśnie te instrumenty, w artykule dokonano przeglądu większości z nich zakładając, że Czytelnik spotka się z nimi choćby na Giełdzie Papierów Wartościowych lub na giełdach Unii Europejskiej. Należy także podkreślić, że wzrost zainteresowania przedsiębiorstw tymi właśnie narzędziami wynika z faktu, iż podmioty prawa handlowego poszukują zawsze kapitału, a instrumenty pochodne właściwie stosowane mogą być dla przedsiębiorstw znakomitym jego źródłem. Mają one oczywiście charakter instrumentów minimalizujących ryzyko przy zachowaniu określonych walorów spekulacyjnych i arbitrażowych.
EN
International finance notes enormous turnover in the global scale but also a huge debt. Debts of all countries in the world over the last 5 years have grown by 75% ad they grow at the rate of 300 thousand dollars per second. It is estimated that they amount today to more than 48 trillion dollars, while more than 1/3 are debts of European countries. This indebtedness servicing costs today Europe more than 2 trillion dollars. What causes such a growth of debts? The first reason is certainly ambitions of states getting into debts in the name of creation at home the welfare state. Indebtedness of Greece accounts after all for 180% of GDP, Italy – for 130% of GDP, the USA – 100% of GDP, Canada – 92% of GDP, France – for 98% of GDP. In other words, very many states live on credit. It has a fatal impact on international finance. The second reason is a giant growth of financial turnover in international markets and the use for this purpose of financial engineering. As the basic tool of financial engineering there are considered just derivatives. With the use as the basis of the key instruments (shares, exchange indices, bonds, interest rates, commodity prices, etc.), derivatives have built a huge market in the global scale, while in Poland they become a more and more popular element of the financial market. Wishing to bring closer to the Readers right these instruments, the author in his article reviewed the majority of them assuming that the Reader would have encountered them at least at the Warsaw Stock Exchange or at stock exchanges of the European Union. It is also proper to emphasise that the growth of interest of enterprises right in these tools stems from the fact that commercial law subjects always seek for capital, and derivatives, properly applied, may be an excellent source thereof for enterprises. Of course, they are of the nature of instruments minimising the risk while retaining definite speculative and arbitrary values.
5
100%
PL
W publikacji zaprezentowano niezwykle istotne elementy przekształceń przedsiębiorstw, którymi są wykupy menadżerskie. W języku angielskim wykupy określane są jako managers redemption. Wśród wielu form tego typu przekształceń przedsiębiorstw, do opisu wybrano wykupy podstawowe typu Management Buy Out– MBO i Management Buy In– MBI oraz te najbardziej innowacyjne Spin-Off – wydzielenie części firmy i Turn Around– zmiana bran-ży. W artykule wyeksponowano również wykupy sprowadzające się do nabycia przedsiębiorstwa przez ich załogi. W języku angielskim ten typ przekształceń określa się jako Employment Buy Out– EBO oraz Management Employment Buy Out– MEBO. W polskiej nomenklaturze pojęciowej przedsiębiorstwa takie określa się jako społeczne lub pracownicze. Zarówno procesy nabywania przedsiębiorstw przez pracowników, nazywane też spółkami pracowniczymi, jak i spółki innowacyjne staną się niezwykle popularne w polskiej gospodarce. Doświadczenia Kopalni Silesia i Miejskich Zakładów Autobusowych w Kielcach wskazują na znaczące sukcesy tych podmiotów prawa handlowego. Co więcej, opory przed tego typu przekształceniami ze strony związków zawodowych oraz władz państwowych i samorządowych wyraźnie maleją. Warto podkreślić, że spółki pracownicze mogą stać się wyraź-nym antidotum na strajki, zwłaszcza że w polskiej gospodarce mnożą się strajki inspirowane przez rozpolitykowane związki zawodowe. Ponadto, w polskiej gospodarce istnieją niedokończone procesy prywatyzacyjne, a państwo staje się winne wielu błędów popełnianych przez ich mniej lub bardziej „niedouczonych zarządzających”. W artykule zaprezentowano również najbardziej spektakularne przykłady wykupów menadżerskich w krajach Unii Europejskiej i w USA oraz w Polsce. W artykule omówiono skrótowo struktury fuzji i przejęć, w tym fuzji przyjacielskich, wrogich, fuzji konglomeratowych i innych, w ramach których mieszczą się również wykupy menadżerskie.
EN
In this article, the author presented extremely important elements of enterprise transformations which are managers redemption. From among many forms of this type of enterprise transformations, there were selected for description the basic redemptions of the Management Buy Out (MBO) and Management Buy In (MBI) types as well as those most innovative, Spin-Off – allocation of a part of the firm, and Turn Around – changes of the branch. The author also exhibited redemptions consisting in acquisition of enterprises by their staffs. This is called Employment Buy Out (EBO) and Management Employment Buy Out (MEBO). In the Polish terminology, such enterprises are defined as social or employees’ enterprises. Both the processes of buying enterprises by employees, called also employees’ companies, and innovative companies will become extremely popular in the Polish economy. The experience of Silesia Mine and the Municipal Bus Transportation Company in Kielce indicates considerable successes of these commercial law entities. What’s more, resistance against such transformation at the part of trade unions as well as the public and self-governmental authorities is apparently decreasing. It is proper to emphasise that employees’ companies may become a distinct antidote against strikes particularly that in the Polish economy there are multiplying strikes inspired by politicking trade unions. Moreover, there are in the Polish economy uncompleted privatisation processes and the state becomes guilty of many mistakes made by their more or less ‘ignorant managers’. In the article, the author also presented the most spectacular examples of managers redemptions in the European Union countries and in the USA and in Poland. He briefly discussed in his article the structures of mergers and acquisitions, including friendly, hostile, conglomerate and other mergers, within which there are also managers redemptions.
PL
Publikacja poświęcona jest prezentacji dwóch ważnych instrumentów inżynierii finansowej, które jako interesujące narzędzia hybrydowe mogą zainteresować Czytelników. Fundusze mezzanine posiadają wyraźnie zalety w porównaniu np. z kredytem bankowym i mogą stanowić znakomite uzupełnienie kapitału własnego i kredytu bankowego. Fundusze te mogą być użyteczne dla samorządów terytorialnych i MSP, zwłaszcza w sytuacji, w której struktury te będą zabiegać o fundusze Unii Europejskiej, mimo braku zdolności kredytowej i wymaganych przez banki zabezpieczeń na aktywach przedsiębiorstwa i samorządu. W sytuacji kryzysu oraz braku kapitału własnego na tzw. udział własny, fundusze mezzanine są znakomitym rozwiązaniem, choć rzeczywiście mało znanym. Kapitał mezzanine jest hybrydową formą finansowania, która łączy cechy kapitału własnego i obcego. Jest to więc forma długotrwałej pożyczki, która w przeciwieństwie do kredytu bankowego jest spłacana jednorazowo w całości po spłacie kredytu terminu kredytowania. W praktyce dawca kapitału w okresie spłacania kredytu inwestycyjnego otrzymuje jedynie odsetki. Za nieco inne źródło kapitału uznaje się fundusze hedgingowe, które należy rozumieć jako instytucje zbiorowego inwestowania. Uznaje się je jednak głównie zawyrafinowane wehikuły finansowe, stosujące nowoczesne strategie inwestycyjne. W praktyce fundusze hedgingowe stosowane są przez przedsiębiorstwa w fazie rozwoju, dotyczyć jednak mogą osób fizycznych, które pragną pomnożyć swoje kapitały za pomocą zarządzających funduszem hedgingowym. Cechą funduszy hedgingowych jest możliwość osiągania zysków bez względu na bieżącą koniunkturę na rynkach finansowych, a także aktualną sytuację gospodarczą. W rzeczywistości fundusze te, dzięki swojej strategii inwestycyjnej, przeprowadzają transakcje arbitrażowe gwarantujące zysk bez ryzyka lub z niewielkim ryzykiem, który wynika z z różnicy cen danego instrumentu finansowego na różnych rynkach. Oczywiście w publikacji zaprezentowano podstawy korzystania z różnych i wyszukanych instrumentów pochodnych, gry na rynku kontraktów terminowych, sprzedaży i kupna surowców i towarów, ekspansji na globalnym rynku (w tym także na rynkach wschodzących), uczestniczenie w fuzjach i przejęciach, stosowanie krótkiej sprzedaży itd. Zaprezentowano Czytelnikom również krotką historię zastosowań funduszy mezzanine i funduszy hedgingowych, bowiem instrumenty te liczą sobie niewiele ponad 45 lat, w tym w Polsce około 35 lat.
EN
The publication is devoted to presentation of important instruments of financial engineering which, as interesting hybrid tools, may be of interest for Readers. The mezzanine funds have clear benefits vis-à-vis, for example, bank credit and may be an excellent supplement for equity capital and bank credit. These funds may be useful for territorial self-governments and SMEs, particularly in the situation where those structures will apply for the EU funds, despite lack of creditworthiness and the required by banks asset-based securities of the enterprise and self-government. In the situation of crisis and lack of equity capital for the so-called own financial contribution, the mezzanine funds are an excellent solution albeit really recondite. Mezzanine capital is a hybrid form of financing, which combines the features of equity and outside capital. Hence, this is the form of long-term loan which, contrary to bank credit, is repaid once in full, upon repayment of the credit over the term of loan. In practice, the capital provider over the period of repayment of investment capital receives only interest. As a bit different source of capital are considered hedge funds which should be understood as collective investing institutions. However, they are mainly considered as sophisticated financial vehicles applying modern investment strategies. In practice, hedge funds are applied by enterprises in the developmental phase, though they may concern natural persons who want to increase their capital with the help of hedge fund managers. The feature of hedge funds is an opportunity to derive profits disregarding the current condition in the financial markets as well as the current business condition. In reality, these funds, owing to their investment strategy, carry out arbitrage transactions guaranteeing profit without risk or with minor risk which issues from the difference of prices of a given financial instrument in various markets. Of course, in the article, there are presented the base for use of different and sophisticated derivatives, game in the futures market, sale and purchase of commodities and goods, expansion in the global market (including also the emerging markets), participation in mergers and acquisitions, use of short selling, etc. The Readers are also presented with a concise history of applications of mezzanine and hedge funds as these instruments are a little bit more than 45 years old, while in Poland – about 35 years.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.