Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 267

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sprawiedliwość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
XX
Prof. W. Morawski i jego zespół badawczy mają duży wkład w badania na temat sprawiedliwości i nierówności społecznych w Polsce. Badania te uwaŻam za bardzo ważne, przede wszystkim dlatego, że przywiązuję dużą wagę do znaczenia kwestii sprawiedliwości w funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki. (abstrakt autora)
XX
Celem artykułu jest ukazanie tego, jak wielkie znaczenie idea sprawiedliwości odgrywa w życiu społecznym i politycznym. W pierwszej jego części zostaje zarysowana historia sprawiedliwości począwszy od tradycji greckiej ("Państwo" Platona), poprzez chrześcijaństwo (w ujęciu encykliki "Bóg jest miłością" Benedykta XVI) aż do współczesnej teorii sprawiedliwości J. Rawlsa, której zasady (m.in. wyrównywania szans, redystrybucji dochodów) stały się swoistym modelem dla wielu współcześnie funkcjonujących państw. W części drugiej spróbujemy spojrzeć na polską transformację ustrojową po 1989 roku przez pryzmat twierdzenia Rawlsa, że wszelkie instytucje i mechanizmy regulujące życie politycznej wspólnoty, niezależnie od tego jak były nowatorskie i doskonałe, muszą zostać w dłuższym dystansie zakwestionowane, jeżeli nie spełniają elementarnego wymogu sprawiedliwości. Postawimy tezę, że program "Prawa i Sprawiedliwości" w 2015 roku odpowiadał trafnie na niespełnioną potrzebę sprawiedliwości w polskim społeczeństwie, co było źródłem sukcesu wyborczego i poparcia społecznego dla rządu w kolejnych trzech latach. W zakończeniu wskażemy jednak także na niebezpieczeństwa, które związane są z nadmiernym rozrostem rządowych programów społecznych. Przypomnimy za F. von Hayekiem, że dążenie do równości ekonomicznej stanowi śmiertelne zagrożenie dla wolności. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to show a role of an idea of justice in social and political life. In the first part the Author describes the history of justice beginning with the Greek tradition (Platon's State), through Christianity (as described in encyclical "God is love" by Benedykt XVI) till the modern theory of justice by J. Rawls, the rules of which (e.g. equality of chances, income redistribution) constitute a model for many modern states. In the second part an attempt to interpret the Polish political transformation after 1989 year is done, considering the Rawls' claim that all institutions and mechanisms regulating a life of political community, independently of their modernity and excellence, must be put to the question in a long term if they do not fulfill the basic condition of justice. The Author proposes a thesis that the program of "Prawo i Sprawiedliwość" political party in 2015 year met the unfulfilled need for justice in Polish society and it was a source of the electoral success and social support for the government in the following three years. Nevertheless, some dangers connected with an excessive growth of the governmental social programs are indicated in the final part. It is reminded, on the basis of Hayek statement, that striving for economic equity creates a fatal threat for freedom. (original abstract)
XX
Aequitas (słuszność) była częścią rzymskiego pojęcia prawa (ius est ars boni et aequi), które w koncepcji rzymskiej wywodziło się od sprawiedliwości (iustitia). Słuszność i sprawiedliwość w szerszym znaczeniu można odnaleźć w wielu sentencjach i regułach prawa rzymskiego, przytoczonych w niniejszym artykule. Tworzyły one ważne również dzisiaj argumenty i topiki w rozumowaniach oraz uzasadnieniach prawniczych. Kryteria słuszności i sprawiedliwości stosowane były ponadto przez jurystów rzymskich przy rozstrzyganiu konkretnych przypadków prawnych (kazusów - przykłady w tekście). Najwyraźniej odwoływał się w Rzymie do aequitas edykt pretorski. W rezultacie to właśnie prawo pretorskie, stosowane praktycznie w procesie, stało się głównym nurtem słusznościowym w prawie rzymskim. Za pretorami stała silnie działalność rzymskiej jurysprudencji, zmierzającej w ogólności do realizowania sprawiedliwości oraz upowszechniania zasad dobra i słuszności. W ten sposób juryści w swej praktycznej działalności pełnili rolę kapłanów prawa i sprawiedliwości (sacerdotes iustitiae). Idea słuszności, niesiona przez prawo rzymskie, stała się z czasem fundamentalną tezą europejskiej kultury prawnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Aequitas (equity) was part of the Roman conception of law (ius est ars boni et aequi), which in turn was, according to Roman jurists, grounded in justice (iustitia). The ideas of aequitas and iustitia in the broad sense are also found in various Latin legal phrases, a selection of which is cited in this article. They constitute significant arguments and topics in legal reasoning and justification even today. Some criteria of equity and justice can also be seen in how the concepts of aequitas or iustitia are applied to different situations (cases) or legal institutions (examples in the article). The most evident reference to aequitas in Rome was in the Praetor's Edict and, consequently, it was the Praetor's law, practically enforced in court, that turned into the main equity tendency in Roman law. Praetors were supported by the strongly deliberative activity of Roman jurisprudence. As a result, lawyers occupied the already accepted role of priests of law and justice (sacerdotes iustitiae). The discussed concepts were thus an expression of a creative approach to statutory interpretation. They stressed what was socially, morally and legally good, right and just, in the application of law. The idea of equity, conveyed by Roman law, eventually became a fundamental thesis of European legal culture. (original abstract)
4
Content available remote Discounting and Ideas of Intergenerational Equity and Sustainability
100%
EN
Some aspects of discounting of infinite streams of economic quantities (consumption, saving, utility) are considered. The main points of the paper may be summarized as follows. The philosophy of discounting concerns methods of evaluation and/or comparison of multi-period phenomena and processes. The techniques applied (numerical, analytical) may equalize the gravity of subsequent generations or privilege certain generations rather than other ones. They can - to some extent - influence quality of life and the chances of survival in future generations. These (quite natural) connections between discounting and intergenerational justice and sustainability have been pointed out. Systems of axioms for "ethical" and "sustainable" preferences are presented, together with some related (sub)disciplines. Inspirations derived mainly from psychology suggest the modification of the geometric discounting paradigm by slowing down the convergence of discount factors to zero. It should be pointed out that such "heavy tailed" discounting has proved to be useful (and become strongly recommended) for evaluation of a variety of long-time horizon undertakings. Some examples of non-classical discounting rules are given. Finally, the author's proposal of modeling the duration of the world as a Poisson random variable has been formulated. (original abstract)
XX
Przyczyny ostatniego z zaistniałych kryzysów, którego początek datowany jest symbolicznie upadkiem banku inwestycyjnego Lehman Brothers, mogą być określone mianem masowej pazerności - łapczywości inwestorów. Na rozmiar tego kryzysu nie wpłynęły też żadne katastrofy naturalne, a tylko i wyłącznie niezaspokojone masowe apetyty inwestycyjne oraz bagatelizowanie ryzyka. Jeżeli spojrzymy na ostatni kryzys okiem fizyka, to dostrzeżemy nieskomplikowaną mechanikę urządzenia zwanego rynkiem. Bezawaryjność nieustannej, wydajnej pracy owego urządzenia jest ograniczona w czasie. Istotne jest również zapewnienie mu ciągłego dopływu energii i stałe serwisowanie. W przypadku rynku obydwa wymienione czynniki okazały się nie w pełni zsynchronizowane w czasie. Urządzenie rozpoczęło pracę w trybie awaryjnym. Pojawił się kryzys gospodarczy (ciągle jeszcze przecież trwający), którego skutki zostaną w przyszłości nazwane niesprawiedliwością międzypokoleniową, przejawiającą się tym, że biedni staną się jeszcze biedniejsi, a bogaci - bogatsi. Czy wobec tego szeroko rozumiany i stosowany zrównoważony rozwój jest jedynym sposobem na uniknięcie katastrofy zwanej kryzysem globalnym? Na dobrą odpowiedź na to pytanie trzeba będzie poczekać, aż urządzenie zakończy pracę. Wówczas zostaną zanalizowane przyczyny upadków gospodarek takich krajów, jak Grecja, Hiszpania, Irlandia, Włochy czy też całej strefy euro i Unii Europejskiej, na ostatniej z wymienionych oczywiście nie kończąc. (abstrakt oryginalny)
EN
The global crisis is usually perceived by the majority of market participants,, as the mass phenomenon which quickly leads to the destruction. In general the short time of reflection and the implementation of changes come after the end of the crisis - the mechanisms safeguarding against another crises. However, as history shows, avoiding the crisis in long terms is not possible. The responsibility for this is held by our boundless consumer nature and seemingly independent whirling structures of our economic civilization. In the moment of combining economic rotary a global market hurricane forms, which nothing and nobody is able to protect us against. What is more important , we are always responsible for the economic hurricanes. Thus it seems an indisputable vision that in the end we will manage to trigger such great economic turbulence which will be able to take us to the economic selfannihilation on the global, [macroeconomic, (microeconomic)] scale. We can be only saved by mass basic education being taught common-sense attitudes as market participants. The question is: will we do it in time? (original abstract)
EN
Despite several reviews of generational differences across cohorts regarding their career stages in organizations, relatively few empirical investigations have been conducted to understand cohorts' perceptions. Hence, there is paucity of studies that explored differences on the construct organizational justice across generational cohorts. The objective of this study was to explore the differences across three generational cohorts (Millennials, Generation X, and Baby Boomers) on dimensions of the organizational justice measurement instrument (OJMI). Data was collected through the administration of OJMI to a random sample size of organizational employees (n = 289). Descriptive statistics and analysis of variance were conducted to interpret the data. These findings provide evidence that differences do exist across cohorts on dimensions of organizational justice. In terms of contributions and practical implications, insight gained from the findings may be used in proposing organizational development interventions to manage multigenerational employees as well as to conduct future research. (original abstract)
7
Content available remote Idee sprawiedliwości oraz własności w interpretacji Platona i Arystotelesa
100%
XX
Artykuł przedstawia poglądy dwóch starożytnych filozofów greckich: Platona i Arystotelesa, na kwestie sprawiedliwości oraz własności. Opisuje ich ogólne przekonania dotyczące sprawiedliwości, a także ich praktyczne zastosowania - odnoszące się do równości, szans dla kobiet oraz problemu niewolnictwa. Prezentuje również ich poglądy na temat własności prywatnej i kolektywnej, w tym arystotelesowską krytykę wymierzoną przeciwko wspólnotowej wizji Platona. Autor stara się ponadto odpowiedzieć na pytanie o aktualność przesłania Platona i Arystotelesa dla współczesności.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the views of two ancient Greek philosophers: Plato and Aristotle on issues of justice and property. It describes their general ideas of justice and their practical applications (equal opportunities for women and slavery). It also presents their views on private property including Aristotle's critique of Plato's communitarian conceptions.(original abstract)
XX
W pracy rozważa się wybrane problemy teorii sprawiedliwości międzypokoleniowej oraz zagadnienia "filozofii i inżynierii" dyskontowania. Przyjęto formułę eseju, oferującego przegląd kluczowych pytań i współczesnych ustaleń formalnych z tego zakresu. Podkreśla się interdyscyplinarny charakter omawianej problematyki, wskazując jej korzenie i rozliczne konotacje (etyka, psychologia, zrównoważony rozwój). Pokazuje się. jak pierwotne postulaty behawioralne przekładają się na formalne własności preferencji w przestrzeniach ciągów oraz funkcji dyskontujących. Referowane fakty teoretyczne uzupełniane są autorskimi komentarzami, próbami systematyzacji i sugestiami w zakresie modelowania (analogie z modelami "idealnej losowości w czasie", dyskontowanie sub-eksponencjalne, poissonowski czas trwania świata). (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper selected problems from the field of the theory of intergenerational equity are considered, as well as corresponding to them, problems of '"philosophy and engineering" of discounting. In the essay we point out interdisciplinary aspects of referred themes, their connotations (i.e. ethics, psychology, sustainable development) and roots. We also present some formal statements (properties of preferences in spaces of sequences, and discounting functions - reflecting the "primary" requirements). The author's own comments and efforts toward systematizing the area . as well as. Some suggestions concerning modelling, are enclosed. (original abstract)
9
Content available remote Fairness and Squareness : Fair Decision Making Rules in the EU Council?
100%
XX
Przedstawiono analizę pojęcia sprawiedliwej reprezentacji wyborców w ciele, reprezentującym różne ich grupy, takim jak np. parlament federalny w kraju będącym federacją lub unią. Pojęcie to, wprowadzone do dyskusji nad rozdziałem głosów i zasadami głosowania w Radzie Unii Europejskiej w roku 2004, sprowadzono do propozycji rozdziału wagi głosów między kraje członkowskie według pierwiastka kwadratowego z liczby mieszkańców poszczególnych krajów. Taki rozdział wag głosów gwarantowałby tę samą siłę pośrednią głosu wszystkim obywatelom UE mierzoną według indeksu siły głosu Penrose’a– Banzhafa. W pracy rozważa się jednak zagadnienie sprawiedliwej reprezentacji w głosowaniu w podobnych ciałach w sposób ogólniejszy, zakładając, że rozkład sił głosów w takim ciele jest sprawiedliwy, cokolwiek to by miało oznaczać: jak mianowicie ustalić reguły decydowania, aby zagwarantować, że rozkład wpływów – faktyczna względna siła głosu – będzie możliwie najbliższy względnym wagom głosów. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper we analyze the following problem: assuming that the distribution of voting weights in a simple voting committee is fair (whatever this means), how should we set up a voting rule to guarantee that the distribution of influence (relative voting power) is as close as possible to relative voting weights. (original abstract)
XX
Sprawiedliwość jest jedną z podstawowych wartości etyki, co powoduje, że podobnie jak inne wartości (dobro, prawda, piękno) pojęcie sprawiedliwości ma silny dodatni ładunek emocjonalny. Z tego względu termin ten jest często wykorzystywany w tzw. logice perswazyjnej, służy wówczas do manipulacji poglądami i postawami. Jest nadużywany dla osiągnięcia celów politycznych, ekonomicznych, społecznych itp. Z punktu widzenia formalnego można wyróżnić wiele zasad sprawiedliwości dystrybucyjnej, takich jak: "każdemu to samo", "każdemu według zasług" itp. Wybór zasady sprawiedliwego podziału nagród lub kar jest arbitralną decyzją, są one równie poprawne. Ważne jest jedynie, aby obdarowywani spełniający w równym stopniu przyjętą zasadę byli traktowani w ten sam sposób. Sam wybór zasady dystrybucji, nagradzania lub karania jest wskaźnikiem światopoglądu decydującego o tym wyborze. W praktyce jednak często wartość etyczna służy do uzasadnienia wyboru, który w rzeczywistości podejmowany jest ze względów pragmatycznych. Uzasadnienie tego wyboru wykorzystuje mechanizmy manipulacji związane z logiką perswazji.(abstrakt oryginalny)
EN
Justice is one of the basic values of ethics, which means that, like other values (good, truth, beauty), the concept of justice has a strong positive emotional charge. For this reason, the term is often used in persuasive logic, it is then used to manipulate views and attitudes. It is used to the extent to achieve political, economic, and social goals, etc. From the formal point of view, a number of principles of distributive justice can be distinguished, such as: the same to everyone, the same according to the contribution, etc. The choice of the principle of fair distribution of rewards or penalties is an arbitrary decision, they are equally correct. It is only important that the recipients who equally meet the adopted principle are treated equally. The very choice of distribution, reward or punishment principle is an indicator of the worldview that determines this choice. In practice, however, ethical value is often used to justify a choice that is in fact made for pragmatic reasons. The justification for this choice uses manipulation mechanisms related to the logic of persuasion(original abstract)
XX
Sprawiedliwość jest jedną z podstawowych wartości etyki, co powoduje, że podobnie jak inne wartości (dobro, prawda, piękno) pojęcie sprawiedliwości ma silny dodatni ładunek emocjonalny. Z tego względu termin ten jest często wykorzystywany w tzw. logice perswazyjnej, służy wówczas do manipulacji poglądami i postawami. Jest nadużywany dla osiągnięcia celów politycznych, ekonomicznych, społecznych itp. Z punktu widzenia formalnego można wyróżnić wiele zasad sprawiedliwości dystrybucyjnej, takich jak: "każdemu to samo", "każdemu według zasług" itp. Wybór zasady sprawiedliwego podziału nagród lub kar jest arbitralną decyzją, są one równie poprawne. Ważne jest jedynie, aby obdarowywani spełniający w równym stopniu przyjętą zasadę byli traktowani w ten sam sposób. Sam wybór zasady dystrybucji, nagradzania lub karania jest wskaźnikiem światopoglądu decydującego o tym wyborze. W praktyce jednak często wartość etyczna służy do uzasadnienia wyboru, który w rzeczywistości podejmowany jest ze względów pragmatycznych. Uzasadnienie tego wyboru wykorzystuje mechanizmy manipulacji związane z logiką perswazji.(abstrakt oryginalny)
EN
Justice is one of the basic values of ethics, which means that, like other values (good, truth, beauty), the concept of justice has a strong positive emotional charge. For this reason, the term is often used in persuasive logic, it is then used to manipulate views and attitudes. It is used to the extent to achieve political, economic, and social goals, etc. From the formal point of view, a number of principles of distributive justice can be distinguished, such as: the same to everyone, the same according to the contribution, etc. The choice of the principle of fair distribution of rewards or penalties is an arbitrary decision, they are equally correct. It is only important that the recipients who equally meet the adopted principle are treated equally. The very choice of distribution, reward or punishment principle is an indicator of the worldview that determines this choice. In practice, however, ethical value is often used to justify a choice that is in fact made for pragmatic reasons. The justification for this choice uses manipulation mechanisms related to the logic of persuasion(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia modyfikację czterech nieprobabilistycznych procedur sprawiedliwego podziału zbioru dóbr niepodzielnych z użyciem pieniędzy: oryginalnej procedury Knastera, poprawionej procedury Knastera, procedury równych udziałów i procedury drugich najwyższych cen. Modyfikacja ma na celu przystosowanie wymienionych metod do problemu podziału zbioru dóbr w sytuacji nierównych uprawnień uczestników. Przedstawione zostają również dostosowane do szerszej klasy przypadków wersje postulatów: optymalności, proporcjonalności, wolności od zazdrości, słuszności, odporności na zachowania strategiczne i anonimowości. Zostanie również wykazane, że własności formalne wymienionych procedur w sytuacji nierównych uprawnień są identyczne, jak w klasycznym przypadku równych uprawnień. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents modifi cation of four nonprobabilistic procedures of fair division of a set of indivisible goods with money: Original Knaster, Adjusted Knaster, Equal Shares and Second Prices. The purpose of modification is to adjust the aforementioned methods to the problem of division of a set of goods in a situation of unequal entitlements. Extended versions of six formal properties, namely: strong Pareto optimality, proportionality, envyfreeness, equitability, strategy-proofness and anonymity are also presented. Moreover, proofs of procedures having the same formal properties in a situation of unequal entitlements as in a situation of equal entitlements are shown. (original abstract)
XX
System punktowy jest metodą podziału dóbr, która należy do metod tzw. sprawiedliwości lokalnej. Ma ona zastosowanie do deterministycznego podziału zbioru jednakowych i niepodzielnych dóbr, w którym uczestnicy podziału otrzymują co najwyżej jedno dobro. Omówione są pożądane, normatywne własności tej metody, zwłaszcza monotoniczność i jej konsekwencje. Podstawowe znaczenie dla własności podziału dóbr ma sposób konstruowania systemu punktowego. Opisane są przykłady zastosowania tej metody. (abstrakt oryginalny)
EN
Point system is a method of goods division which belongs to so called local justice. It has an application to deterministic allocation of indivisible units of a homogeneous good among a set of agents demanding one unit of the good each. Desirable, normative criteria of this method are presented, especially monotonicity and its consequences. The way of formation of a point system has a basic importance for the properties of goods division. Some examples of applications of a point system are presented. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia szczegółową analizę porównawczą czterech wybranych nieprobabilistycznych procedur sprawiedliwego podziału zbioru niepodzielnych dóbr z użyciem pieniędzy: oryginalnej procedury Knastera, poprawionej procedury Knastera, procedury równych udziałów i procedury drugich najwyższych cen. Dwie ostatnie są opisane po raz pierwszy w tym artykule. Analiza dotyczy formalnych własności wymienionych metod, a konkretnie posiadania przez nie pożądanych własności: optymalności, proporcjonalności, wolności od zazdrości, słuszności, odporności na zachowania strategiczne i anonimowości. Ponadto porównane będą klasy przypadków, dla których badane procedury spełniają wybrane postulaty. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents and compares four nonprobabilistic procedures of fair division of a set of indivisible goods with money: Original Knaster, Adjusted Knaster, Equal Shares and Second Prices. The last two are presented for the first time in the article. The analysis concerns the formal properties of those methods, namely: strong Pareto optimality, proportionality, envy-freeness, fairness, strategy-proofness and anonymity. Moreover, classes of situations in which those procedures meet aforementioned properties will be compared. (original abstract)
15
Content available remote The Rightness of Principles as the Concept of the Good
100%
XX
Artykuł mówi o zmierzchu idei dobra wspólnego oraz o wyniesieniu idei sprawiedliwości ponad wszelkie koncepcje dobra. J. Rawls rozróżnia rozległe doktryny, z których wynikają rozmaite koncepcje dobra, od zasad sprawiedliwości, które tak są formułowane by uniknąć kwestii dobra a zatrzymać się na poziomie tego, co prawe i właściwe. Sprawiedliwość pozwala na pluralizm rozmaitych rozległych doktryn, które mogą trwać, rozwijać się i konkurować ze sobą pod ochroną liberalnego i demokratycznego państwa. Musimy jednak zauważyć, że tam gdzie w grę wchodzą problemy społeczne i polityczne nie uciekniemy przed kwestią dobra (i zła), gdyż problemy te mają charakter moralny w istotnym dla nas sensie. Obrona zasad sprawiedliwości przez wskazanie na ich poprawność i odróżnienie ich od różnych koncepcji dobra jest na poziomie polityki i filozofii polityki jak najbardziej rozsądna i celowa (ze względu na wartości, które podzielamy oraz ze względu na szkody, których staramy się uniknąć), nie zmienia to jednak faktu, że nadal poruszmy się w obrębie koncepcji dobra. Stabilność liberalnego społeczeństwa zależy od jego zdolności promowania określonej koncepcji sprawiedliwości, którą scharakteryzować można jako wąską koncepcje dobra. Normatywna treść nie wyparowuje z życia politycznego ale pozostaje w nim w postaci zasad sprawiedliwości, bezstronności, równości itd. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper concerns the twilight of the concept of the common good and the rise of the idea of rightness over the conceptions of the good. J. Rawls differentiates between the extensive doctrines under which various conceptions of the good are formulated and the principles of justice, which deliberately avoiding the issue of good, stop at the level of what is right. The rightness allows for pluralism of various broad doctrines that can last, grow and compete with one another within and under the protection of a liberal and democratic state. But we have to admit that there is no escape from the question of the good (and the bad) while considering the social and political issues being moral issues in some important sense for us. The defence of the principles of justice by means of pointing out their rightness and distinguishing them from various conceptions of the good is - at the level of politics and political philosophy - reasonable and purposeful (because of the values that we cherish together, as well as in order to avoid certain damages which we fear), but it is still a kind of the conception of the good. The stability of liberal society lies in the ability to promote the right conception of justice which is referred to as thin conception of the good. The normative content does not evaporate from the principles of political life, but it is retained - the primary concern of the state is justice, fairness, equality, etc. (original abstract)
XX
Sprawiedliwość ekologiczna może być badana w przekroju geograficznym: regiony obarczone kosztami ochrony środowiska powinny mieć odpowiedni udział w korzyściach z jej tytułu. Może być również badana w przekroju społecznym: podmioty gospodarcze - mieszkańcy i firmy - poddane rygorom ochronnym powinny mieć odpowiedni udział w korzyściach. W przeciwnym razie przewaga sumy korzyści nad sumą kosztów uzasadnia podjęcie ochrony, ale ochrona może nie być uznana jako sprawiedliwa, skoro rozkłady korzyści i kosztów nie są zgodne. (abstrakt oryginalny)
EN
Environmental equity can be analysed geographically: regions affected by the costs of environmental protection should enjoy an adequate share in its benefits. In addition, equity can be analysed from the social point of view: economic agents - consumers and firms - subjected to environmental requirements should enjoy an adequate share in their benefits. Otherwise the advantage of the total benefits over the total costs justifies environmental protection, but its equity is questionable unless the distributions of both are consistent with each other. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest problematyka sprawiedliwości naprawczej. Przedstawiono istotę oraz przykładowe definicje, aby odpowiedzieć na pytanie, czym jest sprawiedliwość naprawcza. Dokonano charakterystyki wybranych instrumentów, do których należy przede wszystkim mediacja, negocjacje i konferencje sprawiedliwości naprawczej, które wzmacniają pozycję ofiary oraz pozwalają sprawcy na złagodzenie skutków popełnionego przestępstwa. Scharakteryzowano niektóre elementy mediacji i negocjacji, ze szczególnym uwzględnieniem naprawienia szkody oraz pojednania. W rozwiązaniach tych konflikt zostaje przekazany w ręce podmiotów najbardziej zainteresowanych rozstrzygnięciem sprawy, a pozytywne efekty procedur naprawczych są widoczne nie tylko dla pokrzywdzonego i sprawcy, lecz także dla społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the issue of restorative justice. The essence and exemplary definitions were presented to answer the question of what restorative justice is. Selected instruments are characterized, including mediation, negotiations and restorative justice conferences, which strengthen the position of the victim and allow the perpetrator to mitigate the consequences of the committed crime. Some elements of mediation and negotiation are characterized, with particular emphasis on redress and reconciliation. In these solutions, the conflict is handed over to the entities most interested in resolving the case, and the positive effects of the corrective procedures are visible not only for the aggrieved party and the perpetrator but also for society. (original abstract)
XX
Uzasadnienie jest obowiązkowym elementem decyzji administracyjnej, który winien być doręczony wraz z zasadniczą jej częścią. Jednak w pewnych wyjątkowych przypadkach przepisy prawa dopuszczają wydanie decyzji bez uzasadnienia, a następnie jego sporządzenie i doręczenie w późniejszym terminie (14 lub 30 dni). W artykule dokonuje się pierwszej w polskiej doktrynie rekonstrukcji tej pozakodeksowej instytucji postępowania administracyjnego. Wskazuje się m.in. na prawidłowy tryb postępowania w przypadku następczego uzasadniania decyzji. Ponadto dokonuje się oceny instytucji z punktu widzenia podstawowych zasad postępowania administracyjnego, m.in. zasady przekonywania i pogłębiania zaufania.(abstrakt oryginalny)
EN
According to Polish law, the justification is a mandatory element of an administrative decision, which must be served together with the main part of the decision. However, in certain exceptional cases, the law allows an administrative decision to be issued without a justification, with it being drawn up subsequently and delivered at a later date (14 or 30 days). The article is the first in the Polish doctrine to describe this institution. Among other things, the correct procedure for a subsequent justification of an administrative decision is indicated. Furthermore, an assessment of the institution is made from the perspective of the general principles of the Polish administrative procedure, including the principle of persuasion and deepening of trust.(original abstract)
19
Content available remote Economic Efficiency in Economic Analysis of Law
75%
XX
Celem artykułu jest identyfikacja kategorii ekonomicznej efektywności na gruncie L&E. Zgodnie z podstawową tezą L&E efektywność ta jest fundamentalną wartością prawa. W opracowaniu podjęto dyskusję z tą tezą. Z jednej strony, kontrowersje dotyczące przedmiotowej tezy wynikają z braku jej jednoznacznego rozumienia. Z drugiej, prawo funkcjonuje od wieków, natomiast kwestia jego ekonomicznej efektywności podnoszona jest od kilkudziesięciu lat. Podstawową wartością, której podporządkowane było prawo "od zawsze", jest sprawiedliwość. Stąd podjęto również problem zróżnicowanego podejścia do relacji pomiędzy ekonomiczną efektywnością a sprawiedliwością w L&E. Krytyczna analiza piśmiennictwa pozwoliła na sformułowanie argumentów za i przeciw dominacji jednej z tych wartości w praktyce stanowienia i stosowania prawa. Rozpoznano znaczne różnice w poglądach w tym zakresie. Jednocześnie uznano za prawdziwe przyjęte założenie, że efektywność ekonomiczna jest wartością realizowaną w prawie obok sprawiedliwości. Podjęty problem jest ważny z praktycznego punktu widzenia. Konsensus w teorii przyczyniłby się do wypracowania modelu umożliwiającego ocenę regulacji prawnych, z przyjęciem za jej kryteria ekonomicznej efektywności i sprawiedliwości.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify the category of economic efficiency on the grounds of L&E. According to the primary thesis of L&E economic efficiency is a fundamental legal value. The study discusses said thesis. On one hand, the controversy surrounding the thesis stem from lack of its unequivocal understanding. On the other, law has been functioning for centuries, while the question of its economic efficiency has only been raised for a few decades. Fundamental value, which has always been associated with law, is justice. It follows that the issue of various approaches to the relation between economic efficiency and justice in L&E is considered. Critical analysis of the literature allows to formulate arguments for and against each of these values in enacting and enforcing the law. Significant differences in various approaches to this matter are identified. Simultaneously, the assumption that efficiency is a value realized in the law beside justice is considered to be correct. The issue raised is important from the practical point of view. A theoretical consensus would support formulating a model, which would allow assessment of legal regulations based on criteria of economic efficiency and justice.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest krytyczna analiza możliwości osiągnięcia korzyści przypisywanych przedmiotowemu modelowi handlu. W pierwszej jego części przedstawiono historię narodzin, istotę oraz potencjalne korzyści związane z realizacją idei Sprawiedliwego Handlu. Część druga zawiera opis uwarunkowań etycznych decyzji zakupowych. W części trzeciej i czwartej zwrócono uwagę na wątpliwości towarzyszące upowszechnianiu Sprawiedliwego Handlu, a także wskazano alternatywne sposoby realizacji celów przypisywanych temu modelowi handlu międzynarodowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The commentary and analysis of possible achievements ascribed to Fair Trade movement has been the main purpose of this article. The first part of the article is focused on introducing origin, entity and potential advantages of the FT movement. The next part of the article consists of the description of ethical conditions which accompany or are incidental to the buying processes. The biggest part of the article is devoted to defining and then exposing doubts which are incidental with promulgating the concept and idea of FT, and moreover promoting the alternative ways of achieving benefits ascribed to the subject model of international trade.(original abstract)
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.