Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 297

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrownie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia nowa koncepcję organizacji systemu informatycznego dla potrzeb zarządzania i pracy w elektrowniach lub zespołach elektrowni. Obecne zmiany systemu energetycznego powodują konsolidacje wytwórców i tworzenie globalnych koncernów energetycznych wobec czego istnieje konieczność powstawania Centrów Zarządzania dla potrzeb nadzoru produkcji i kontroli eksploatacji. Prezentowana koncepcja zakłada wykorzystanie hurtowni danych i (zw. "portalu energetyka" umożliwiającego wszechstronną pozioma i pionową wymianę informacji w zespole elektrowni.
EN
The paper presents new concept of Management Information System (MIS) organization in power plant and power concern. New policy on Polish energy market strongly speed-up consolidation of generators into power concerns. Therefore in several enterprises kind of Remote Management Centers will be created. For (hese new MIS system need to be used. Papers present a concept of utilization complex data warehouse and "power portal" (Internet type GUI) which seems to be the most suitable for these kinds of applications.
PL
Przedmiotem badań były popioły i żużle ze spalania węgla kamiennego w elektrowni w Skawinie i węgla brunatnego w Bełchatowie. Określono skład ziarnowy, skład fazowy odpadów i wykonano badania chemiczne. Oznaczono całkowitą zawartośc wybranych pierwiastków oraz ich wymywalność kwaśnymi roztworami a także wymywalność wodą Cl-, F-, PO4 3-, NO3 - i SO4 2-. Zbadano włściwości buforowe. Stwierdzono, że oba badane popioły są drobnymi popiołami krzemianowymi. Odpady ze Skawiny są barzdiej żelaziste natomiast odpady z Bełchatowa bardziej wapniste. Odpady popiołowe zawierają więcej krzemionki i magnezu niż odpady żużlowe. Wszystkie badane odpady jako główny składnik zawierają kwarc; poza nim są obecne: anhydryt i hemetyt, CaO, mulit oraz szkliwo. Odpady z Bełchatowa wykazują bardzo dobre właściwości buforowe; znacznie gorsze właściwości buforowe wykazuje popiół, a zdecydowanie słabsze żużle ze Skawiny. Wymywalność metali ciężkich jest bardzo zróżnicowana; zmienia się w zależności od rodzaju reagenta, rodzaju odpadu i od rodzaju metalu. W wyciągach wodnych, spośród pięciu anionów których zawartość oznaczano (Cl-, F-, NO3 -, PO4 3-, SO4 2-), zawartość siarczanów dominuje nad zawartością pozostałych anionów.
EN
The ashes and slugs of hard coal combustions at Skawina power plant and brown coal-fired power station of Bełchatów were examined. Granulometric and phase compositions were determined, as well as chemical examinations were carried out. Total contents of selected elements were determined, and ability of acidic solutions to leach them out plus Cl-, F-, PO4 3-, NO3 - and SO4 2- ions ability to be removed by water; the buffer properties were examined, too. It has been found that both ashes tested are fine silicate ones. The Skawina wastes contain more iron, while those from Bełchatów - more calcium. The ash wastes contain more silica and magnesium than the slug ones. All wastes examined contain quartz as the main components, with some addition of anhydrite and hematite, CaO, mulite and glaze. The Bełchatów wastes show very good buffer properties; much worse of these are shown by ash, and definitely lower are those of slag from Skawina Plant. Heavy metal leaching properties differ significantly; the vary among the reacting agents, wastes and metals. Among five anions with contents have been determined (Cl-, F-, PO4 3-, NO3 -, SO4 2-), the content of sulphates in water extracts is predominiant over other anions.
PL
W referacie przedstawiono powody budowy elektrowni na barkach pływających. Podano przykłady stosowanych rozwiązań, głównie układów energetycznych. Wskazano na kierunki zmian i tendencje rozwojowe. Dla wielu państw jest to alternatywa budowy elektrowni lądowych.
EN
It was presented the reasons of floating power plants construction. It was given the examples of applied solutions, mainly energetic systems. It was indicated the direction of changes and the growth tendency. This is an alternative for construction of ashore power plants for many countries.
PL
ALSTOM Power jako kompleksowy dostawca różnych urządzeń elektrowni opracowuje i instaluje duży zakres rozwiązań (tzw. pakietów) modernizacyjnych praktycznie dla każdego elementu maszynowni - od rekonstrukcji kompletnych modułów turbinowych, modernizację różnych elementów turbiny czy generatora aż po modernizację systemów okołoturbinowych. Niektóre modernizacje wymagają ścisłej współpracy z dostawcami innych dużych komponentów, np. kotła parowego. Niniejszy referat prezentuje przy pomocy wybranych przykładów doświadczenia ALSTOM Power w zakresie modernizacji turbozespołów 360 MW w Elektrowniach Bełchatów i Opole. Nieco odmienna sytuacja finansowa, inne doświadczenia eksploatacyjne oraz przewidywany okres eksploatacji turbin w obu elektrowniach wymuszał i wciąż wymusza opracowywanie innych scenariuszy modernizacyjnych dla obu elektrowni.
EN
ALSTOM Power as a complex supplier of different power plants equipment designs and installs wide range of modernisation solutions (so called "packages") practically for any element and system in machine hall - starting from reconstruction of complete turbine modules, modernisation of different turbine or generator components, till whole systems modernisation. Some renovation or modernisation projects require close co-operation with suppliers of other equipment (e.g. steam boiler). This elaboration presents ALSTOM's Power broad experience in modernisation of 360 MW turbosets installed in Bełchatów P.P. and Opole P.P. Different financial condition, operational experience and different anticipated life time of both power plants have forced us to elaborate different scenarios for modernisation of individual power plant.
EN
Since 2008 the domestic electric power stations and thermal-electric power stations will have to produce the electricity and heat in very restrict conditions concerning CO2, S02, NOX and dust emissions. The requirements arc associated with the Directive 2001 -80-WE from 23rd of October 2001 in matter of emission reduction of some pollutants to air from the large combustion fuel sources (the new LCP directive), Directive 2003/87/Wb from 13th of October 2003 in matter of entitlements to greenhouse gas emission trade and notation of treaty about joining RP to European Union have been coming into force. Adaptation possibilities of sector on variable operation conditions are the main results have been presented in the paper. The potential domestic power industry dangers, connected with introducing the emission limits for industry safety have been analyzed. The critical analysis submitted firs of all the possibilities enforces of directive 2001/80/WE and notation in joining Treaty.
7
Content available remote Działalność proekologiczna na przykładzie elektrowni "Bełchatów" S.A
80%
PL
Koniec wieku XX to czas szczególnej wrażliwości społeczeństw na potrzeby ochrony środowiska naturalnego. Również zakłady przemysłowe przyłączyły się do intensywnych działań na rzecz zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Elektrownia "Bełchatów" S.A. jest jednym z najbardziej zaangażowanych w ten proces przedsiębiorstw.
EN
The end of the 20th century was a time of certain sensitivity to needs of natural environment protection. Also production enterprises joined intensive actions aimed on limiting of negative influence on natural environment. Elektrownia Bełchatów is one of the companies strongly involved in that process.
PL
Przedstawiono wyniki analizy działalności kopalń węgla brunatnego i elektrowni pracujących na tym paliwie. Wyodrębniono cykle koniunkturalne w ich rozwoju. Dla okresu obejmującego lata1995-2000 zestawiono wyniki ekonomiczne osiągane przez kopalnie i elektrownie oraz zmiany w wartości i strukturze majątku (aktywów) i kapitałów (pasywów). Podano najważniejsze wskaźniki oceny związane z zarządzaniem finansami. Zasygnalizowano szanse i bariery rozwoju produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego.
EN
The results of analysis of lignite open cast mines and power plants activities using this fuel are presented. The market cycles of their development are identified. For years 1995-2000 economic results obtained by the mines and power plants are compared together with changes in the value and structure of possessions (assets) and capital (liabilities). The major indices connected with financial management are presented. Chances and limitations of the power energy production from lignite are highlighted.
PL
Wskazano na potrzebę prowadzenia dyskusji na temat docelowego kształtu rynku energetycznego po jego deregulacji i prywatyzacji oraz konieczność prowadzenia analiz i modelowania działania tego rynku z uwagi na zagrożenia związane z potencjalną kartelizacją oraz oportunizmem zainteresowanych nim stron. Szczegółowo omówiono szereg zagadnień związanych funkcjonowaniem jednego z elementów tego rynku, czyli odkrywkowej kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Przedstawiono nowe warunki działania tego układu związane z urynkowieniem cen energii elektrycznej (odejściem od KDT) i uwolnieniem cen węgla brunatnego. Opracowano model jego funkcjonowania jako zmodyfikowanego bilateralnego monopolu oraz przedstawiono optymalne rozwiązanie maksymalizujące łączne zyski w długim okresie z wykorzystaniem procesu parametryzacji i optymalizacji kopalń odkrywkowych.
EN
There is shown in the paper a necessity of a discussion on the definitive power market shape after de-regulation and privatization and a necessity to analyse and to model activities of this market with regard to menaces connected with potential cartel actions and an opportunism of concerned entities. Detailed are discussed some problems connected with functioning one of elements of this market, i.e. the day light lignite mine and the power station. Presented are new operational conditions of this system connected with market prices of electricity (withdrawal of long term contracts) and releasing the lignite prices. A model of this system is elaborated with regard to its functioning as a modified bilateral monopoly and presented is an optimal solution making maximal total profits in long period with utilization parameterization and optimization process of the day light lignite mines.
12
Content available remote Elektrownie na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej
80%
PL
W artykule scharakteryzowano stan i rozwój technologii wytwarzania energii elektrycznej na świecie i w Polsce. Przeanalizowano problem konkurencyjności rynkowej różnych technologii z punktu widzenia kosztów wytwarzania. Przedstawiono także możliwy rozwój podsektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce do roku 2020.
EN
The paper describes the technical progress of electricity generation technology and its actual state in the world and in Poland. The problem of competitiveness was analysed on the background of electricity generation costs in different power plants. The possible development of power sector in Poland to year 2020 is presented.
13
80%
EN
This article analyzes the various tidal electrical stations. This experience is offered to the Russian Far East. The authors examine the design and construction specialtys tidal power in the Tugur Gulf. The project of Tugur tidal electrical stations promotes the development of renewable energy sources technology, classified by Russian Government as crucial, in conditions of unintensiv developed area.
PL
Charakterystyczną cechą funkcjonowania krajowej elektroenergetyki w latach 90. jest istotne ograniczenie presji na środowisko, zwłaszcza w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych (Luchter 1996). Skala tego zjawiska jest szczególnie duża w przypadku redukcji dwutlenku siarki, pomimo zachowania w sektorze monokultury paliw stałych oraz pojawienia się od l 994 r. progresywnej tendencji w produkcji energii elektrycznej. Analiza relacji i uwarunkowań między przemysłem a środowiskiem należy do tradycyjnego, nie tracącego na aktualności kierunku badawczego geografii przemysłu (Kortus 1986, Wieioński 2000).
PL
Analizujemy sytuację i przygotowujemy, jak co roku, w naszych elektrowniach czy elektrociepłowniach plany remontowe głównych urządzeń na przyszłe okresy. Jaki jest stan techniczny naszych obiektów? Co możemy jeszcze poprawić? Co z inwestycjami w nowe moce?
18
Content available remote Kompleks paliwowo-energetyczny oparty na węglu brunatnym
80%
PL
W artykule przedstawiono stan aktualny oraz plany rozwojowe kompleksu paliwowo-energetycznego opartego na węglu brunatnym. Podkreślono, że zaspokojenie perspektywicznych potrzeb naszego kraju bez znaczącego udziału węgla brunatnego jest niemożliwe. Przedstawiono także propozycje przekształceń i prywatyzacji polskiej elektroenergetyki.
EN
The present state as well as development programs of the fuel -energy complex based on brown coal are presented. There is stressed, that it is impossible to meet the perspective energy demand of our country without brown coal significant contribution. Proposals of restructuring and privatisation of the Polish power industry are also presented.
PL
Radiacyjna metoda oczyszczania spalin jest jedyną znaną technologią pozwalającą na jednoczesne usuwanie SO2 i N0x z gazów odlotowych. Proces ten zachowując wysokie stopnie redukcji zanieczyszczeń jest również procesem suchym i bezodpadowym. Powstający w wyniku oczyszczania spalin produkt uboczny jest cennym nawozem sztucznym. Pierwsza w świecie instalacja oczyszczania spalin wykorzystująca tą technologię w skali przemysłowej powstała w Elektrowni "Pomorzany" w Szczecinie. Referat opisuje podstawy technologii oraz prezentuje instalację przemysłową. Zostało również omówione zastosowanie metod modelowania matematycznego do oceny pracy i projektowania instalacji.
EN
The electron beam flue gas treatment method is the only known method that allows for simultaneous removal of SO2 and NOx from the exhaust gases. The process efficiency is as high as the efficiency of the well known conventional methods, while the technology is dry and wasteless. The by-product obtained during the flue gas treatment (a mixture of ammonium salts) is a good fertilizer. The first industrial scale installation for flue gas treatment using radiation method was built in EPS "Pomorzany59 in Szczecin. The article describes the technology background and the industrial installation. It also deals with the aspects of the use of numerical modelling for the process evaluation and design.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.