Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Legal aspects of privatization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Jest to wyjaśnienie dlaczego pracownicy przedsiębiorstw państwowych prywatyzowanych inną drogą niż kapitałowa nie korzystają z możliwości zakupu akcji preferencyjnych.
XX
Celem artykułu jest próba wykazania i zastosowania metody badawczej przydatnej do analizy regulacji prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Autorka przedstawia teorie regulacji państwowej w gospodarce rynkowej. Następnie omawia regulację prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce.
EN
The subject of this article is state regulation. It presents the main theories of regulation which are often called public interest and economic theories of regulation. On the basis of these considerations the author discusses the regulation of privatization process in Poland. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcono przedstawieniu problemów związanych z prywatyzacją w Polsce. Omówiono dokument Ministerstwa Skarbu Państwa "Program Prywatyzacji do 2001 r." Zwrócono uwagę na zbyt wolne tempo realizacji programu prywatyzacji. Przedstawiono przekształcenia własnościowe w trudnych sektorach gospodarczych, jak: energetyka, górnictwo, hutnictwo, poczta, telekomunikacja, kolej, przemysł cukrowniczy, w aspekcie prawa europejskiego, porównawczego i polskiego.
EN
The article shows problems of privatisation in Poland. Discussed document of Ministry of Treasury "Privatisation Programme to 2001". Pay attention to too slow pace of privatisation programmes realisation. Shows property transformation in difficult economy sectors such as: power industry, mining, steel, post office, telecommunication, rail, sugar industry in aspect of European, comparative and Polish law.(M.P.)
XX
Podstawy prawne przekształceń własnościowych w polskiej gospodarce charakteryzuje duża różnorodność ścieżek i form prywatyzacji, stwierdza Autor. Przedstawia następnie ścieżkę pośrednią (kapitałową) i bezpośrednią (likwidacyjną). Jedna z form tej ostatniej ścieżki - jako zbieżna z leasingiem kapitałowym - staje się punktem wyjścia do przedstawienia osobnej części artykułu, poświęconej odpłatnemu korzystaniu z mienia sprywatyzowanych przedsiębiorstw.
XX
Autorki przedstawiają swoje doświadczenia dotyczące prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w drodze likwidacji.
EN
There arise many administrative, economic, social and psychological barriers in the privatisation policy, making it impossible to buy stocks or physical parts of enterprises being privatised. However, the main barrier is still economic factor. Privatisation barriers and ways of avoiding them have been identified and discussed in the paper. (original abstract)
XX
Przedstawiono prawne uwarunkowania zmiany umów o oddanie mienia w odpłatne użytkowanie (leasing pracowniczy) i ekonomiczno-gospodarcze przesłanki zmiany umów o oddanie mienia w odpłatne użytkowanie.
XX
Celem artykułu jest analiza i ocena procesów prywatyzacyjnych w transporcie. Ocenie poddano transport samochodowy, kolejowy i lotniczy.
EN
The goal of this article is analysis and evaluation of privatisation process in transport. There was assessed motor, railway and air transport.(M.P.)
XX
Omówiono prawne podstawy prywatyzacji oraz jej strategie a także cele.
EN
Stimulating the long term economic growth and increasing the effectiveness of the national economy are the basic goals. These goals my by fulfilled be deep structural changes based on mow equity frames - the private equity. These changes are accompanied by the creation of a new middle-class, which is necessary for democracy consolidation. In the years 1990-1991 both the legal fundations and new strategies of privatization in Poland were formulated. (original abstract)
XX
Część czwarta artykułu poświęcona jest tzw. prywatyzacji pośredniej, uprawnieniom pracowników, rolników i rybaków do nabywania akcji oraz wymogom formalnym związanym z nabywaniem akcji przez osoby do tego uprawnione.
XX
Komentarz do ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 30 sierpnia 1996 wraz z kolejnymi aktami nowelizacyjnymi.
XX
Komentarz do ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
XX
Dnia 9 maja 1995 r. węgierski parlament dokonał zmiany ustawy określającej zasady sprzedaży majątku będącego własnością państwa. Celem tego zabiegu było uproszczenie i zdynamizowanie procesu przekształceń własnościowych w gospodarce. W artykule omówiono założenia ogólne nowej ustawy, charakter i status Spółki Prywatyzacji i Majątku Państwowego (APV Rt.) - instytucja odpowiedzialna za cały przebieg procesu przekształceń własnościowych, mechanizmy kontroli działalności APV Rt., metody prywatyzacji oraz sposób ochrony interesów pracowniczych i preferencje przy sprzedaży.
XX
Artykuł zawiera przegląd rozwiązań prawnych w zakresie kapitałowego zaangażowania rolników w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego. Autor omawia udział rolników w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw według głównych metod prywatyzacji (prywatyzacja pośrednia, prywatyzacja bezpośrednia, program NFI, prywatyzacja przemysłu cukrowniczego).
EN
This paper presents legal aspects of the capital participation of the farmers in the privatisation process of polish state-owned enterprises of the agricultural-consumption branch. Here are presented the possibilities of the capital participation in three main paths of privatisation (direct privatisation, indirect privatisation, National Investments Founds). Since the beginning of the transformation in Poland the farmers were participated in the ownership structures of the privatised enterprises of the agricultural-consumption branch. In the beginning the farmers could buy shares for preference price (half price) and late they could get free (preference) shares. The right to get free (preference) shares have only farmer who cooperated with the privatised company. The capital participation the farmers in the privatisation process is limited. They could get only 15 procent total shares of privatised companies. It should be added, that farmers sell their shares to other investors. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł przedstawia formalno-prawne uwarunkowania procesu prywatyzacji przedsiębiorstw przez spółki pracownicze w Polsce po zmianach w prawodawstwie, które zostały wprowadzone w latach 2003-2004. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents legal conditions of the privatization process through the employee companies in Poland after changes in the system of law which were introduced in years 2003-2004. (original abstract)
XX
Głównym zadaniem, prywatyzacji w warunkach polskich jest tak szybkie, jak to możliwe, ustanowienie w przedsiębiorstwach "uspołecznionych" zidentyfikowanych, autentycznych właścicieli, w tym również z zagranicy. Pozwoli to na realizację podstawowego celu prywatyzacji - zwiększenie efektywności gospodarowania. Istotnymi celami są ponadto: rozwój rynków kapitałowo-pieniężnych oraz upowszechnienie praw własności z jednej strony, i wspomaganie przedsiębiorczości z drugiej. Realizacja nadrzędnego celu prywatyzacji, jakim jest budowa efektywnej gospodarki rynkowej, wymaga ścisłego zespolenia polityki zmian własnościowych z całościową strategią gospodarczą państwa. (fragment tekstu)
XX
Omówiono prawne podstawy prywatyzacji, a także jej bariery do których autorka zalicza przede wszystkim: niedostateczne rozmiary kapitału własnego inwestorów polskich, brak dobrej społecznej atmosfery dla prywatyzacji z udziałem kapitału zagranicznego, postawy roszczeniowe załóg prywatyzowanych przedsiębiorstw.
XX
Przedmiotem pracy jest analiza związków pomiędzy prywatyzacją a kształtowaniem się efektywności gospodarowania w gospodarce polskiej. Analiza ta została przeprowadzona na poziomie makro i mikroekonomicznym. W pracy dokonano oceny procesu przekształceń własnościowych w latach 90-tych mając na uwadze aspekt efektywnościowy (zwłaszcza problematykę wzrostu efektywności przedsiębiorstw sprywatyzowanych) oraz zakreślono scenariusze przebudowy struktury własnościowej gospodarki polskiej.
XX
W poprzednich częściach omówiono m.in. najważniejsze zagadnienia dotyczące komercjalizacji przedsięborstw państwowych. W części trzeciej naświetlono problemy związane także z komercjalizacją ale z konwersją wierzytelności według ustawy z 30 sierpnia 1996 r.
XX
Jest to ostatnia część komentarza do obowiązującej obecnie ustawy prywatyzacyjnej, poświęcona prywatyzacji bezpośredniej. Pojęcie prywatyzacji bezpośredniej zawarte jest w art. 1 wymienionej ustawy.
20
Content available remote The Issue of Coherence of Law and Economics in Public Management
51%
EN
In the primitive community there was already a social division of labour and intertribal exchange requiring trust. Trust was supported by the tradition of ancestors, god's law and threat of armed conflict. This coherence occurred both through evolution and revolution. Currently, there is also coherence of national and international law corresponding to the level of globalisation and European integration process. This problem should be seen at all levels of modern management -local national and international together with appropriate public institutions. The problem is, that so far it is difficult to achieve this coherence and lack of it may be both a development factor or its inhibitor. Uncritical implementation of e.g. legal norms from different socio-economic conditions causes both disregard of the law, as well as a variety of losses. The assumed propaganda, party or individual effect of some undertaken "modern solutions" and negligence may have unexpected outcomes. Of course, it does not mean only losses, but also advantages related to new solutions initiating moving from sometimes archaic customs, apprehension of "new", traditions. But they should be properly prepared and promoted1. At the same time technological changes are usually more easily accepted by the society than those related to traditions and customs. One needs to remember about the short and long-term consequences (e.g. pre-electoral promises or logical sequence of actions). It is particularly significant in functioning of public sector, evidence of which is not only our experience. Key words: security of trading, law and economics cohesion, law and privatization, the role of the EU, mutual education of lawyers and economists.(original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.