Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ion exchange chromatography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
88%
EN
1,3-propanediol is a promising monomer with many applications and can be produced by bioconversion of renewable resources. The separation of this product from fermentation broth is a difficult task. In this work, the application of cation exchange resin for the separation of 1,3-propanediol from model aqueous solution was examined. The best effect of separation of 1,3-propanediol from glycerol using sorption method was obtained for H+ resin form, although the observed partition coefficient of 1,3-propanediol was low. On the basis of the results of the sorption of 1,3-propanediol, the ionic forms of the resin were selected and used in the next experiments (H+, Ca2+, Ag+, Na+, Pb2+, Zn2+). The best results in ion exchange chromatography were obtained for cation exchange resin in H+ and Ca2+ form. The use of smaller particle size of resin and a longer length of the column allows to obtain better separation of mixtures.
EN
The aim of the study was to adapt the method of selenocysteine content determination elaborated by Jones et al. and Cone et al. for some oxidoreductive enzyme analysis as well as to modify it. Determination was based on usage of conventional amino acid analyzer. Modification consisted in introducing the stage of yeast protein purification from reagents after carboxymethylation process containing selenocysteine with iodoacetic acid according to procedure described by Tappel et al., as well as applying the internal standard during analytical procedure. Application of amino acid analyzer made it possible to separate selenocysteine from other components of the sample analyzed which was sufficient for quantitative measurement. Internal standard used eliminated errors resulting from additional preparation: the necessity for amino acid coupling with iodoacetic acid, purification of complex from the excess of reaction agents as well as inaccuracy commonly made during solution pipetting and dosing onto the chromatographic column.
PL
W pracy opisano badania mające na celu adaptację i usprawnienie metody oznaczania zawartości selenocysteiny w drożdżach selenowych, opracowanej wcześniej przez Jonesa i wsp. oraz Cona'a i wsp. dla pewnych oksydoreduktaz. Modyfikacja polegała na wykorzystaniu do rozdziału chromatograficznego konwencjonalnego analizatora aminokwasów on wprowadzeniu do badanej próby standardu wewnętrznego - norleucyny. Do standardu selenocystyny lub próby liofilizowanych drożdży selenowych zawierających standard wewnętrzny dodawano borowodorek potasu i merkaptoetanol w celu redukcji selenocystyny do selenocysteiny. Następnie próbkę traktowano kwasem jodooctowym dla sprzęgnięcia z selenocysteiną w wyniku czego otrzymywano karboksymetyloselenocysteinę nie ulegającą rozkładowi w czasie hydrolizy białka drożdży. Uzyskany kompleks poddawano oczyszczeniu z nadmiaru odczynników reakcyjnych na kolumnach z kationitem i anionitem. Oczyszczoną próbkę hydrolizowano następnie odparowywano do sucha a pozostałość rozpuszczano w buforze. Aminokwasy uzyskanej mieszaniny poddawano rozdziałowi metodą chromatografii jonowymiennej w analizatorze aminokwasów i oznaczaniu fotometrycznemu jako kompleksy z ninhydryną. Zbierane frakcje eluatu po przejściu przez reaktor analizatora poddawano analizie na zawartość selenu techniką bezpłomieniową ASA (rys.1). Nowa procedura analityczna pozwala na całkowite oddzielenie oznaczanego składnika od pozostałych aminokwasów umożliwiając następnie jego pomiar ilościowy, a zastosowanie wzorca wewnętrznego poprawia precyzję uzyskiwanych wyników (tab. 1, tab. 2).
EN
Two new group separation schemes, based on ion exchange chromatography, for the selective and quantitative isolation of rare earth elements (REE) from accompanying elements, were devised. After checking their performance with the aid of radioactive tracers, the schemes were further used together with ICP-MS, NAA and ion exchange chromatography for the determination of Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb and Lu in two certified reference materials (CRMs). The results were compared with another series of analyses, where the REEs were determined directly, i.e. without pre-separation, by instrumental neutron activation analysis (INAA) and inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). It was demonstrated that while direct INAA and ICP-MS in most instances provide reliable results for the majority of REEs, for some elements, notably Sc, Yb and Tm in the cases of ICP-MS and INAA, respectively, systematic errors occur or may potentially occur.
PL
Wywiad z prof. dr. hab. Rajmundem S. Dybczyńskim, wieloletnim pracownikiem Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, wybitnym naukowcem i pasjonatem chromatografii jonowymiennej.
EN
Qualitative and quantitative contents of free amino acids in the flag leaves and ears of winter tritica- le treated with herbicide Chwastox D 179 SL were determined, using ion-exchange chromatography. Fifteen protein amino acids were identified and determined. The obtained results showed that her­bicide treatment did not influence the qualitative composition of free amino acids in the tested win­ter triticale. The quantitative analysis proved a decrease of the studied compounds in plants treated with Chwastox D 179SL.
PL
Stosując chromatografię jonowymienną, określono jakościową i ilościową zawartość wolnych ami­nokwasów w liściach flagowych i kłosach pszenżyta poddanego działaniu herbicydu Chwastox D 179 SL. W przeprowadzonych badaniach zidentyfikowano i oznaczono zawartość piętnastu wol­nych aminokwasów białkowych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zastosowa­nie herbicydu nie wpływa na skład jakościowy wolnych aminokwasów w pszenżycie ozimym. Ana­liza ilościowa wykazała spadek zawartości badanych związków w roślinach poddanych działaniu Chwastoxu D 179 SL.
PL
Cząsteczki białkowe mogą być rozdzielane na podstawie różnic w ich specyficznych właściwościach, takich jak: ładunek, rozmiar, hydrofobowość lub zdolność do swoistego wiązania określonych ligandów. Artykuł prezentuje krótki przegląd metod chromatograficznych stosowanych w procesie oczyszczania białek.
EN
Protein molecules can be separated on the basis of differences in their specific properties such as charge, size, hydrophobicity or their ability to bind specific ligands. The article presents a brief overview of chromatographic methods used in the process of protein purification.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.