Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W referacie zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych pomiarów poziomego naporu zboża z uwzględnieniem nierównomierności jego rozkładu na pobocznicy płaszcza silosu. Omówiono również zastępcze schematy odzwierciedlające nierównomierność tego rozkładu ujęte w polskiej normie i eurokodzie. Wykorzystując wyniki doświadczalnych badań, wykazano wstępne analizy rozkładu naprężeń oraz sił wewnętrznych w badanym silosie, opróżnianym przy różnym usytuowaniu otworów wysypowych. Uzyskane wyniki obliczeń skonfrontowano z propozycjami obciążeń ujętych w przepisach normowych.
EN
Results of experimental horizontal pressure distribution measurements, taking into consideration unequal distribution in a silo bin, were presented in the paper. Design discharge pressure accounting for unsymmetrical pressure presented in a Polish Standard and in the Eurocode was discussed. Using experimental test results, preliminary pressure distribution analysis was made of silo bins emptied with different eccentricity. Obtained results were compared to standard regulations.
3
Content available remote Ważniejsze dokonania w minionym 15-leciu z zakresu geosynoptyki i geotermii
100%
PL
W 1986 roku powstał Zakład Podstaw Gospodarki Surowcami Mineralnymi, w którym powołano Pracownię Geosynoptyki. W 1987 roku decyzją Sekretarza Naukowego PAN Zakład PGSM został przekształcony w Zakład Podstaw Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, a w roku 1988 w Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, w którym: - w listopadzie 1988 r. Pracownia Geosynoptyki została przekształcona w Zakład Geosynoptyki Kopalin i Energii, a ten 1992 r. przemianowano na Zakład Geosynoptyki i Geotermii, - w lipcu 1996 r. z Zakładu GiG oraz Doświadczalnego Zakładu Geotermalnego utworzono Laboratorium Geotermalne oraz Pracownię Podstaw Geosynoptyki i Geotermii. W 1998 roku decyzją Sekretarza Naukowego PAN z Centrum PPGSMiE powstał Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, a Pracownia PGiG otrzymała nazwę Pracowni Geosynoptyki i Geotermii.
5
Content available remote Asymmetric multimode couplers for local area networks.
63%
EN
New Types of polished fibre couplers are presented which are especially suitable for LAN (Local Area Network) application. An X-type asymmetric coupler made from the same type of multimode gradient optic has been prepared characterized.
PL
W niniejszym artykule omówione zostały poszczególne etapy tworzenia technologii spawania seryjnego na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym. Metodyka dzieli się na dwa główne stadia działania, gdzie pierwszy jest skierowany na wypracowanie techniki spawania pozwalającej uzyskać zadowalające technologicznie złącze, a drugi na optymalizacji przebiegu procesu i podniesieniu jego efektywności. Zarówno technolog, jak i operator procesu zrobotyzowanego w trakcie ustalania konkretnych wielkości wchodzących do procesu spawania bazują przede wszystkim na obserwacji in situ, interpretując obraz z filtra maski spawalniczej, na bieżąco reagując i zmieniając kolejne wartości prądowe i wielkości odpowiadające fizyce spawania. Metodycznie wypracowują najkorzystniejsze ich zestawienie dla uzyskania jakościowo i ekonomicznie optymalnego złącza spawanego.
EN
This article discusses the process of establishing the welding technology for a serial production on a robotic welding station. The methodology is divided into two basic phases of operation, wherein the first is directed to develop a welding technique that delivers technologically satisfactory welded joint and the second is focused on optimization of the process and the increase of its efficiency. Both the technologist and the automatic process operator, when determining the specific values for the welding process base primarily on direct observations, interpreting the image seen from behind the filter of a welding mask, keep reacting and changing primal welding values as also the values corresponding to the physics of welding methodically working out the best combination to achieve quality and cost-optimized welded joint.
7
Content available remote Zasoby geotermalne pod gminą Pawłowice i możliwości ich wykorzystania
51%
PL
W artykule omówiono pozycję strukturalną Gminy Pawłowice, wykazując zmiany horyzontalne i pionowe, które następowały w paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku. Omówiono również stan rozpoznania geofizycznego i wiertniczego analizowanego obszaru oraz scharakteryzowano utwory mioceńskie, karbońskie, dewońskie i prekambryjskie, głównie pod kątem możliwości występowania w nich skał zbiornikowych. Wyodrębniono trzy podstawowe zbiorniki wód geotermalnych w utworach: karbonu górnego, karbonu dolnego-dewonu, dewonu dolnego-kambru. Przedstawiono wyniki oceny zasobów energii geotermicznej, które łącznie oszacowano na 76 mln tpu. W końcowej części artykułu podano sugestie odnośnie prawidłowego wykorzystania zasobów geotermicznych.
EN
The paper deals with geo-structural situation of Pawłowice ViIlage Community pointing out the horizontal and vertical changes which took place in the Paleozoic age, Mesozoic age and Cainozoic age. It also locuses on the state of recognition of the area on the basis of geophysical works and drillings and characterizes the Miocen, Carbonilerous, Devonian and Pre-Cambrian complexes, with emphasis on the possibilities of reservoir rocks occurence. Three basic geothermal water reservoirs have been identilied within complexes of the Upper Carbonilerous, Lower Carbonilerous, Devonian, Devonian-Lower Cambrian. The result of the geothermal energy resources estimate have been presented; this estimate amounts to 76 million tpu. Towards the end of the report suggestion have been made about how to utilize the geothermal resources properly.
PL
W artykule omówiono podstawy prawne wykonywania opracowań dla poszczególnych gmin oraz ważniejsze informacje o opracowaniach wykonanych dotychczas na obszarze województwa małopolskiego i śląskiego. W odrębnych tabelach przedstawiono wyniki ocen zasobów wód geotermalnych i energii cieplnej w nich zawartej dla 11 gmin (Oświęcim, Spytkowice, Tomice, Andrychów, Buczkowice, Szczyrk, Cieszyn, Haźlach, Skoczów, Wisła, Rajcza) województwa małopolskiego i 4 gmin (Bielsko-Biała, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice) województwa śląskiego. Zasoby energii cieplnej możliwej do uzyskania w poszczególnych gminach wahają się od 3,95 mln do 87 mln tpu. Na 1 km2 powierzchni gminy przypada od 207 895 do 1 560 714 tpu.
EN
The paper deals with legal aspects of evaluations made for the individual counties. There is also included information about the works carried out so far in the Small Poland and Silesia regions. The geothermal energy and thermal energy resources were assessed for 11 counties in the Small Poland Voivodeship (Oświęcim, Spytkowice, Tomice, Andrychów, Buczkowice, Szczyrk, Cieszyn, Haźlach, Skoczów, Wisła, Rajcza), and 4 counties in the Silesia Viovodeship (Bielsko-Biała, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice); the results have been listed in the attached tables. The recoverable thermal energy resources in the individual counties range between 3.95 mln tpu and 87 mln tpu. 207,895, tpu to 1,560,714 tpu per 1 km2 of the county.
9
Content available remote Ocena zasobów energii geotermicznej gminy Bielsko-Biała
51%
PL
W artykule omówiono dotychczasowe starania o wykorzystanie energii geotermalnej w województwie bielskim. Omówiono pozycję geostrukturalną, budowę geologiczną, geomorfologię powierzchni oraz stan rozpoznania geofizycznego i wiertniczego. Scharakteryzowano utwory czwartorzędowe, fliszowe Karpat, miocenu, karbońsko-dewońskie i podłoża krystalicznego. Omówione zostały zbiorniki wód geotermalnych występujące w utworach czwartorzędu, fliszu karpackiego, miocenu, dewonu i zasoby energii w nich zawartej. Ustosunkowano się do roli wód geotermalnych w rozwiązywaniu problemów strategicznych miasta i sposobów prawidłowego ich wykorzystania.
EN
The so far attempts aiming at geothermal energy use in the Bielsko-Biała county have been discussed in the paper. The geostructural position, geological build, geomorphology of the surface as well as geophysical and drilling recognition have been presented. The strata of the Quaternary, Carpathian Ftysch, Miocene, Carboniferous-Devonian and crystalline basement have been characterised. The geothermal waters reservoirs appearing in the Quaternary, Carpathian Flysch, Miocene and Devonian strata along with the enclosed thermal energy have been discussed. The role of geothermal waters in solving the strategic problems of Bielsko-Biała town, and the ways of their correct use have been analysed.
10
Content available remote Geosynoptyka i geotermia województwa lubuskiego
45%
PL
Prezentowane opracowanie przedstawia aktualny stan wiedzy o geologii i warunkach występowania wód geotermalnych w megakompleksach mezozoicznych w obrębie jednostek geologicznych północnej części monokliny przedsudeckiej i bloku Gorzowa. Obszar badań pokrywa się z nowopowstałym województwem lubuskim. Ideą opracowania jest zachowanie etapowości prac. W pierwszym etapie zgromadzone zostały dane, które umożliwiają wstępną ocenę zasobów wód geotermalnych i energii cieplnej w nich zawartej dla poszczególnych gmin województwa lubuskiego. Ocena zasobów pod poszczególnymi gminami umożliwiła oszacowanie zasobów energii geotermalnej dla całego województwa. Dokonane obliczenia metodą objętościową wskazują, iż w skalach zbiornikowych kompleksów kredowego, jurajskiego i triasowego znajdują się wody geotermalne o objętości ok. 675 km3, ilość energii cieplnej szacuje się na ok. 1,9 mld tpu. Najbardziej perspektywicznymi zbiornikami geotermalnymi są zbiorniki liasowe (ok. 400 km3 wody, 1 mld tpu energii cieplnej) oraz wapienia muszlowego (ok. 150 km3 wody, 0,6 mld tpu energii cieplnej). W artykule omówiono też zasady funkcjonowania pomp ciepła i możliwości ich zastosowania w omawianym rejonie dla zwiększenia mocy poszczególnych projektowanych zakładów geotermalnych. W końcowym rozdziale omówiono też oddziaływanie proponowanych rozwiązań geotermalnych na środowisko przyrodnicze.
EN
The paper gives the present state of geologic knowledge and conditions of occurrence of geothermal waters in Mesozoic megacomplexes within the geologic units of the north part of the Sudetes Monocline and Gorzów block. The investigated area coincides with the new Lubusko Voivodeship. The aim of the paper is to maintain the stage character of the investigations. First stage is devoted to data collection for preliminary evaluation of geothermal waters resources and the encapsulated thermal energy for individual counties in the Lubusko Voivodeship. Having made the assessment of resources under individual counties, it was possible to evaluate the geothermal energy within the whole voivodeship. The quantitative assessment of the resources shows to the presence of geothermal waters (about 675 km3, and thermal energy 1.0 mld tpu) in the Cretaceous, Jurassic and Trissic. The Liassic (about 400 km3 of water, 1 tpu thermal energy) and shell limestone reservoirs (about 150 km3 of water, 0.6 tpu of thermal heat) are most perspective. The principle of heat operation and possibilities of their application in the discussed region were presented in the paper in view of the planned geothermal plants. The final chapter was devoted to the environmental impact of the suggested geothermal solutions.
PL
W poprzednich artykułach omawialiśmy algorytmy symulujące zdolności ścisłe, praktyczne i humanistyczne do rozpoznawania struktur mikroskopowych stali, do badań wizualnych i badania przełamów, z których protokoły stanowią podstawę do wystawiania uprawnień spawaczy. W dyrektywie ciśnieniowej wymaga sie też protokołu badań radiograficznych spoin egzaminacyjnych. W niniejszym artykule, opierając się na normach, wiedzy pedagogicznej i informatycznej, podjeliśmy próbę opracowania koncepcji zastosowania informatyki do oceny radiogramów, kontroli radiologów przez UDT oraz do wspomagania szkolenia radiologów przez trenażery komputerowe. Ponadto omówiono możliwości importowania doświadczeń z radiografii medycznej do radiografii cyfrowej przemysłowej m. in. w celu tworzenia opracowania normy z oceny radiogramów przez powszechne w budownictwie umysły praktyczne.
EN
In the previous articles we discussed algorithms for the simulation of scientific, practical and humanistic abilities with their application to recognition of microscope steel structures, visual tests, and fracture tests which are protocoled and constitute the base for issuing the welders certificates Pressure Equipment Directive requires a protocol from the radiographic examination of the test weld In this article based on the international standards pedagogical knowledge and informatics, we attempt a development of a concept applying informatics to computer-aided radiograms evaluation, radiograms control by UDT and support of radiologist training by computer trainers. The article also presents capabilities to import a digital industry radiography experience from a medical radiography. Moreover, it was considered to create a standards for a evaluation of the radiograms by people of practical minds.
12
Content available remote Nowy typ dyfuzora promieniowania laserowego i jego zastosowanie w medycynie
38%
PL
Przedstawiono założenia konstrukcyjne nowego dyfuzora emitującego promieniowanie laserowe prostopadle do osi długiej światłowodu. Omówiono jego zastosowanie w diagnostyce i terapii medycznej.
EN
A new laser light diffusor which emits laser light perpendicular to the long axis of the optical waveguide is presented. The application in diagnosis and medical treatment is discussed.
PL
Celem pracy była ocena wpływu promieniowania laserowego o długości fali X = 808 nm na komórki śródbłonka ludzkiego in vitro. Stwierdzono aktywację komórek po naświetleniu, objawiającą się zarówno przez wzrost poziomu markerów CD44 i CD54, jak i za pomocą testu proliferacyjnego, mierzonego wbudowywanem 3H tymidyny.
EN
The purpose of the study was to assess the influence of laser radiation 1 = 808 nm on human endothelium cells in vitro. Increased activation of CD44 and CD54 markers was proved, as well as proliferation activity measured by thymidin test.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z biotechnicznym bezpieczeństwem nowej metody w kardiologii inwazyjnej, polegającej na wewnątrznaczyniowej fotostymulacji tętnic wieńcowych. Analizowano bezpieczeństwo zastosowania cewników balonowych umożliwiających zabieg fotostymulacji. Oceniano transmisję promieniowania laserowego 808 nm przez wybrane cewniki balonowe. Stwierdzono znaczną rozpiętość transmisji w różnych dostępnych na rynku modelach cewników oraz bezpieczeństwo w aspekcie mechanicznym użytego sprzętu do fotostymulacji.
EN
The safety of the new invasive cardiology treatment method - intravascular photostimulation of coronary vessels is discussed. The safety of modified balloon catheters, which allow to perform photostimulation procedure, was analyzed. We measured 808 nm laser light penetration through selected balloon catheters. High range of balloon transmitance was observed in the study, as well as the technical safety of the equipment used for the procedure.
PL
Przedstawiono wstępne wyniki stosowania fotostymulacji laserowej w zabiegach angioplastyki wieńcowej (PTCA). Oceniano bezpieczeństwo metody w aspekcie danych klinicznych chorych poddanych wewnątrznaczyniowej fotostymulacji w porównaniu z grupą kontrolną. Stwierdzono brak objawów ubocznych oraz niepożądanych omawianej metody. W badaniach krótkookresowych skuteczność zabiegów angioplastycznych w połączeniu z fotostymulacjąjest nie mniejsza od klasycznych zabiegów PTCA.
EN
Preliminary results of laser photostimulation after percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) are presented in the study. We controlled the safety of the new treatment method in the aspect of clinical data found in patients after the intravascular photostimulation versus control group. No side-effects of the procedure were observed. In short-term term follow-up the effectivness of coronary angioplasty followed by photostimulation is similar to the classic PTCA procedure.
PL
Z zabiegami angioplastyki wieńcowej wiąże się ryzyko nawrotu zwężenia w miejscu poszerzanym, zwane restenozą. Choć patogeneza tego zjawiska jest nieznana, uważa się, że główny wpływ ma lokalny odczyn zapalny powstały po zabiegu. Miejscowe, śródnaczyniowe naświetlanie zmiany promieniowaniem laserowym o długości 808 nm (fotoremodeling) ma między innymi za zadanie modulować stan zapalny tętnicy. Podjęto próbę oceny wpływu promieniowania na aktywność kilku wybranych cytokin związanych z lokalnym procesem zapalnym naczynia. Ocenie poddano 12 chorych, u których wykonano zabieg angioplastyki wieńcowej połączony z fotoremodelingiem w porównaniu z grupą 11 osób, u których wykonano klasyczny zabieg angioplastyki. Oceniano aktywności II-1, 11-6, II-10, sICAM, MCP, RANTES, Et-1, PDGF, VEGF, TGF, IGF przed zabiegiem, a także w 6 i 24 godziny oraz 1 miesiąc po zabiegu. Stwierdzono zmiany aktywności 11-6 oraz PDGF związane z zabiegiem angioplastyki w obu badanych grupach. Stwierdzono ponadto wpływ fotoremodelingu na aktywność ICAM w 24 godziny po zabiegu. Uzyskane wyniki świadczą o wpływie zabiegu angioplastyki wieńcowej na powstanie miejscowego procesu zapalnego oraz korzystnej modulacji tego procesu przez śródnaczyniowe naświetlanie tętnic wieńcowych.
EN
Percutaneous coronary angioplasty (PTCA) is connected with a risk of the artery renarrowing, which is called the restenosis. Although the patogenesis of this process is still unknown, it is assumed that artery inflammation occuring after PTCA is the major factor stimulating restenosis. Local, intravascular 808 nm laser illumination (photoremodeling - PhR) may to modulate inflamatory process of the coronary artery. We made an attempt to evaluate the influence of the laser illumination on the activity of selected cytokines. We assessed 12 patients who underwent PTCA and PhR. This group was compared with 11 patients in whom classic PTCA was performed. We evaluated the activity of II-1,11-6, II-10, sICAM, MCP, RANTES, Et-1, PDGF, VEGF, TGF, IGF before treatment, 6 hours, 24 hours and 1 month after the procedure. In both groups of patients differences in IL-6 and PDGF activity were found. Moreover, the photoremodeling influenced the activity of soluble ICAM 24 hours after the procedure. Results of the study showed that PTCA stimulates the local artery inflammation and confirmed the beneficial effects of the low power laser intravascular illumination on this process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.