Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Securities trading
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Autor omawia treść art. 78 Prawa bankowego, dwukrotnie nowelizowanego w celu ograniczenia obrotu akcjami przez banki i wprowadzenia kontroli prezesa NBP.
XX
Implementacja Dyrektywy MiFID w roku 2007 stworzyła na obszarze Unii Europejskiej podstawy prawne do tworzenia nowych platform zorganizowanego obrotu akcjami, alternatywnych wobec tradycyjnych giełd papierów wartościowych. Kolejne trzy lata przyniosły dynamiczny rozwój tego typu instytucji. Artykuł analizuje proces przesuwania się obrotu akcjami, zwłaszcza najbardziej płynnych europejskich spółek, w kierunku nowych platform obrotu, wskazując na główne przyczyny ich sukcesy: struktura własnościowa zapewniająca optymalne reakcje na oczekiwania uczestników obrotu, niskie koszty transakcyjne i "przyjazność" dla inwestorów z grupy "high frequency traders", mających istotny wpływ na generowanie wysokiej płynności rynków. Artykuł wskazuje również, że fragmentacja rynku w następstwie powstania nowych platform nie tylko nie obniżyła płynności rynku akcji, ale i dostarczyła nowych bodźców konkurencyjnych, podnoszących efektywność europejskiego rynku akcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The coming into force of the MiFID in 2007 has created within the EU legal background for the creation of new class of stock trading platforms, competing with traditional stock exchanges. The following three years witnessed dynamic expansion of these institutions. This paper depicts the process of shifting the trading in the most liquid european stocks towards these new trading venues, identifying key reasons of their success: ownership structure assuring best response to major market participants expectations, lowest transactions costs and their friendliness towards high frequency traders, who in turn are important liquidity providers. The paper also shows that market segmentation resulting from the emergence of MTF's not only hasn't harmed liquidity but provided new competitive stimulus increasing as a result overall quality of the european stock market. (original abstract)
XX
Powszechnie znaną wśród inwestorów na rynkach finansowych strategią inwestycyjną jest długoterminowa strategia "kup i trzymaj". Alternatywne wobec niej metody analizy technicznej są bardziej dynamiczne i generują sygnały kupna i sprzedaży oparte na krótkoterminowych fluktuacjach cen. Celem artykułu jest przedstawienie sposobu wykorzystania programowania genetycznego do automatycznego generowania sygnałów kupna i sprzedaży papierów wartościowych. (...) Artykuł jest próbą zastosowania programowania genetycznego do wygenerowania reguł technicznych dla wybranych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W analizie nie dopuszczono krótkiej sprzedaży i nie ujęto kosztów transakcyjnych. (fragment tekstu)
EN
Technical analysis is aimed at devizing trading rules capable of exploiting short-term fluctuations on the financial markets. This market timing approach may be a profitable alternative to the buy-and- hold approach. This paper presents generating short-term trading rules on the stock market with genetic programming. Computational results, based on historical pricing data, for 4 Polish companies listed on the Warsaw stock exchange market are included. (original abstract)
XX
Celem pracy jest analiza wielkości obrotu oraz zmiany ceny wszystkich spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, która ma być pomocna w znalezieniu odpowiedzi na pytanie czy wysokie obroty na akcjach dowolnych spółek determinują wzrosty cen tych akcji w przyszłości oraz czy tak osiągnięte profity są zyskami spekulacyjnymi (osiągniętymi w perspektywie najbliższych sesji giełdowych), czy tez mają charakter długoterminowy. (fragm. tekstu)
XX
Celem opracowania jest poznanie roli banków w obrocie papierami wartościowymi oraz funkcji biur maklerskich.
XX
Artykuł jest pierwszą próbą analizy rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA - New Connect, który działa dopiero 8 miesięcy.
XX
Omówiono rynek pierwotny i wtórny obligacji skarbowych. Wyróżniono kilka kategorii obligacji. Zwrócono uwagę, że są one atrakcyjnym instrumentem na trudne czasy.
XX
Bony są jedną z form lokat wierzytelnościowych, które na rynku finansowym pojawiły się w 1991 r. w wyniku emisji bonów skarbowych. Przedsiębiorstwa korzystają z tej formy pozyskiwania obcego kapitału sporadycznie, dlatego też w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości [2] brak bezpośredniego odniesienia do bonów. Przedmiotowe podobieństwo bonów do pożyczek i obligacji umożliwia zaadaptowanie przewidzianych przez ustawodawcę zasad prowadzenia rachunkowości do księgowego ujęcia obrotu bonami. (fragment tekstu)
EN
Bonds are a from of debt liability. Issuing bonds enterprises borrow money which is a significant part of repayable capital. Because this kind of loans is not very popular in Poland, there are no direct references to it in the regulations stating principles of book-keeping. An accountancy approach to bonds turnover is proposed in the paper and it is the result of interpretation of valid regulations.(original abstract)
XX
W artykule podjęto się próby zdefiniowania zasad uczciwego obrotu giełdowego ("ZUOG") oraz scharakteryzowano pola naruszeń tych zasad. Artykuł stanowi analizę naruszeń ZUOG w celu zaprezentowania wpływu tych naruszeń na rozwój i funkcjonowanie rynków kapitałowych. Analiza skutków naruszeń ZUOG dla rynków kapitałowych została przeprowadzona z uwzględnieniem naruszeń dokonanych przez emitentów papierów wartościowych i inwestorów. W artykule wskazano na szczególną rolę organizatorów rynków kapitałowych w zapobieganiu, stworzeniu metod reakcji uprzedniej i następczej oraz ograniczeniu występowaniu zjawisk naruszeń ZUOG. Uwaga została zwrócona na zasady corporate governance jako instytucję, która została wykreowana jako odpowiedź na występujące naruszenia ZUOG. Przedstawiono również ogólne wyniki badań własnych relacji zachodzącej pomiędzy deklarowaniem niestosowania przez spółki publiczne zasad corporate governance, a wrażliwością tych spółek na występowanie naruszeń ZUOG w badanych obszarach. (abstrakt ze strony domowej wydawcy)
EN
The article undertakes the attempt to define the honesty stock exchange trading rules ("ZUOG") and characterizes the fields of these violations. The article is the analyze of the violations of ZUOG in order to present the impact of this violations on the development and functioning of capital markets. The analyze of consequences of violations for capital markets was conducted including the violations made by issuers of securities and investors. The article indicates the special role of the organizers of capital markets in preventing, creating the methods of action and reaction and also limiting the phenomena of violations of ZUOG. The attention was paid to corporate governance rules as an institution, which were created as an response to violations of ZUOG. The articles presents general outcomes of own researches of the relation between declaring by public companies of corporate governance rules and presents sensitivity of this companies at violations of honesty stock exchange rules in research areas. (original abstract)
XX
Split jest techniczną operacją, która skutkuje wzrostem liczby akcji będących w obrocie. Na rynku NewConnect można zauważyć wzrost zainteresowania operacją podzia¬łu akcji. Celem niniejszego artykułu jest próba określenia związków pomiędzy operacją po¬działu akcji a jego wpływem na płynność obrotu tych akcji. Przedmiotem badania jest rynek NewConnect. Pierwsza część pracy poświęcona jest aspektom teoretycznym, takim jak: poję¬cie splitu, regulacje prawne, procedura przeprowadzania splitu. W drugiej części zaprezentowane są obliczenia pokazujące miary płynności przed przeprowadzeniem i po przeprowadzeniu podziału akcji.(abstrakt oryginalny)
EN
Split is a technical operation that increases the number of traded shares. The growing interest in the split operation can be seen on the NewConnect market. The aim of this paper is an attempt to determine the relationship between the operation of share split on NewConnect, and its influence on market liquidity of the shares. The first part is devoted to theoretical aspects - the concept of split, legal regulations about split and split procedure. In the second part there is presented the liquidity measures before and after the share split. (original abstract)
XX
Autor przedstawił koncepcję powiernictwa i współczesności na tle obowiązującego prawa polskiego oraz aspekt informacyjny w publicznym obrocie papierami wartościowymi.
XX
Zapewnienie ciągłości działania systemu teleinformatycznego wymaga przewidywania potencjalnych scenariuszy zagrożeń, ustalenia planu ciągłości działania, określenia misji czyli najważniejszego celu działania danej instytucji. Misja odwołuje się do strategii działania instytucji. W opracowaniu planu ciągłości działania ważną rolę odgrywa zarządzanie strategiczne. Rozważania teoretyczne autor wzbogaca szczegółowym opisem działania systemu informacyjnego giełdy.
XX
W artykule podjęto próbę zidentyfikowania, porównania oraz oceny instrumentów i instytucji prawnych mających na celu ochronę interesu nabywców papierów wartościowych, które będą emitowane w toku sekurytyzacji aktywów w warunkach polskich. Zidentyfikować można przy tym sposoby o charakterze bezpośrednim i pośrednim. (fragment tekstu)
EN
Main aim of the paper is presentation and evaluation of securitisation of a in Polish new legal regulations. The securitisation of assets is a popular, using on the developed financial markets technique of freeing tied-up capital by banks other financial institutions. This article discusses proposals of solutions for investors' protection in legal regulations because currently the main barrier of securitisation of financial assets in Poland are taxes and legal institutions. (original abstract)
XX
Problem tzw. gwarantowanej emisji stanowi element szeroko rozumianego procesu organizacji emisji. Autor definiuje konieczne pojęcia i umiejscawia subemitenta inwestycyjnego w procesie subskrybcji akcji. Pokazuje również procedury zawarcia umowy subemisyjnej w spółce publicznej.
XX
W artykule przybliżono historię obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zwrócono uwagę na wzrastającą wartość obligacji i ich konkurencyjność wobec akcji.
XX
Celem artykułu jest ogólna identyfikacja struktury informacyjnej polskiego rynku giełdowego, będącą - zgodnie z teorią projektowania systemów informatycznych - pierwszym etapem tworzenia nowego systemu. Polega ona na scharakteryzowaniu już funkcjonującego systemu informacyjnego na bazie czterech płaszczyzn, do których zaliczamy [PODS95]:- strukturę funkcjonalną,- strukturę informacyjną,- strukturę techniczną i- strukturę przestrzenną.Poprawnie przeprowadzona identyfikacja powinna w przyszłości umożliwić zajęcie się problemem stworzenia projektu informatycznego systemu obrotu giełdowego uwzględniającego potrzeby wszystkich jego uczestników łącznie. Zanim przystąpimy do procesu modelowania struktury dziedziny przedmiotowej systemu, do której zaliczamy strukturę funkcjonalną i informacyjną, w pierwszej kolejności zostanie zaprezentowana ogólna charakterystyka polskiego rynku giełdowego, a także wzajemne powiązania pomiędzy jego uczestnikami. (fragment tekstu)
EN
The main goal of the article is identification of the information system structure of the Polish stock market. It was carried out on four levels:1. functional structure2. information structure3. technical structure4. room structure.In the functional structure we considered main goals to be realized by the purposely chosen research areas which are integral parts of a stock market.Describing information structure we paid special attention to the circulation of documents generated during stock accounts. In the final part of the article we present technical solutions implemented in different parts of the Polish stock market. (original abstract)
XX
Sama idea niematerialnego obrotu jest nieuniknionym następstwem rozwoju rynku papierów wartościowych, przejawiającego się znacznym wzrostem obrotów, nowymi technikami inwestowania i rodzajami lokat. Jest też konsekwencją nowoczesnych technologii i postępu w dziedzinie informatyki i telekomunikacji, choć z drugiej strony bez nowoczesnych technik gromadzenia i przechowywania informacji wprowadzenie jej do praktyki nie byłoby możliwe. (fragment tekstu)
XX
Jak połączyć nowoczesne zarządzanie oparte o koncepcję budowy wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy z bezpieczeństwem energetycznym państwa? Autor przekonuje, że ten trudny dylemat możne rozwiązać tylko przedsiębiorstwo, które realizuje długoterminową strategię budowy wartości, co też ilustruje prezentując bogatą dokumentację danych liczbowych, która pozwala zrozumieć zarówno międzynarodowy rynek gazu ziemnego i na tym tle - potencjał produkcyjny PGNiG S.A. (abstrakt oryginalny)
EN
How to combine modem management methods as based on the concept of creating shareholder value with national energy security? The author maintains that this difficult dilemma may only be resolved by a company, which has been implementing a long-term strategy for building value. It is illustrated by numerous figures, which allows us a better understanding of the international gas market and, subsequently, the production capabilities of PGNiG SA. (original abstract)
XX
Na skutek dynamicznego rozwoju rynku kapitałowego 28 sierpnia 1997 r. w miejsce ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach inwestycyjnych uchwalono ustawę określającą zasady tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta podaje następującą definicję funduszu inwestycyjnego: "Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie w określone w ustawie papiery wartościowe i inne prawa majątkowe". Decydując się na inwestowanie na rynku kapitałowym inwestor ma do wyboru kilka możliwości. Może między innymi otworzyć rachunek papierów wartościowych. Istnieje też możliwość uczestnictwa w wybranym funduszu inwestycyjnym. Pioneer Pekao TFI S.A. to najstarsze i największe towarzystwo funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. Zarządza aktywami ponad 30 miliardów złotych zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych Pioneer przez ponad 700 tys. klientów. Fundusz Pioneer umożliwia klientom dokonywanie wpłat i wypłat w złotówkach, euro oraz w dolarach amerykańskich. Celem artykułu jest przybliżenie Funduszu Pioneer Akcji Polskich FIO oraz analiza jego funkcjonowania i ocena efektywności działalności lokacyjnej w latach 1995-2008. Na charakterystykę funduszu będą się składać: opis stosowanej polityki lokacyjnej oraz opis rodzajów ryzyka związanych z inwestowaniem w ten Fundusz. Analizie podlegać będą wyniki Funduszu za lata 1995-2008. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.