Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań cech jakościowych wody zasilającej oraz stawów rybnych w gospodarstwie rybackim Wójcza w województwie świętokrzyskim. W punktach usytuowanych na dopływach i w stawach oznaczono w wodzie: temperaturę, pH i przewodność elektrolityczną właściwą, oraz stężenia tlenu rozpuszczonego, zawiesin ogólnych, substancji rozpuszczonych, związków biogennych (NH4+, NO2-, NO3-, PO43-), a także składników mineralnych - SO42-, Ca2+, Mg2+, Fe2+/3+ i Na+. Stwierdzono, że woda z cieków zasilających stawy nie spełnia wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe stanowiące naturalne środowisko życia ryb karpiowatych. Stwierdzono, że w ciekach występowały znaczne przekroczenia dopuszczalnych stężeń azotynów i zawiesin ogólnych oraz za niskie stężenia tlenu rozpuszczonego. Analiza statystyczna 16 badanych cech wykazała pozytywny wpływ stawów na jakość wody. Stężenia Ca2+, NO2-, NO3-, PO43- oraz konduktywność wody w stawach w porównaniu do cieków zasilających zmniejszyła się średnio o 30 do 99%.
EN
The paper presents the results of tests on the quality features of feeding water and fish ponds of the Wójcza fish farm in the Świętokrzyskie province. The temperature and electrolytic conductivity, concentrations of dissolved oxygen, total suspended solids, soluble solids, biogenic compounds (NH4+, NO2-, NO3- and PO43-) and also concentrations of minerals: SO42+, Ca2+, Mg2+, Fe2+/3+ and Na+ were measured in water at the points situated on the inflows and in the ponds. It was found that water from the watercourses feeding the ponds did not meet the requirements for the inland waters which are the natural environment for the cyprinids. Considerably excess of the admissible values of nitrites, total suspended solids and too low concentrations of dissolved oxygen were determined in the watercourses. Statistical analysis of 16 tested features revealed a positive effect of the fish ponds on water quality. Concentrations of Ca2+, NO2-, NO3-, PO43- and water conductivity in the fish ponds decreased on average by between 30 and 99% in comparison with the feeding watercourses.
EN
The paper presents the results of over 6 years research on biogenes concentrations in surface waters originated from 4 measurement and control sections located in the catchment of Trybska Rzeka stream, which is a right-bank tributary of Białka river whose mouth lies on the right shore of Czorsztyn reservoir. The research has been aimed at determining the impact of mountainous lands management system on the biogenes content in the surface waters flowing across the area. Since numerous factors, quite often difficult to identify, can influence the number of biogenes in water, the field studies were conducted in three very small catchments that were similar in terms of physical and geographical, as well as climatic conditions, but the lands differed in the agricultural management systems. An additional research section on Trybska Rzeka watercourse within the built-in area of Trybsz village has been established to determine the influence of village farmstead areas on biogenic contaminants introduced to surface waters via various agents. The conducted research allowed to conclude that the agricultural management system applied to microcatchments significantly impacts biogenes content in surface waters flowing out from the concerned area. Nitrate nitrogen and phosphates contents are most heavily impacted. It was also found that in mountainous areas grasslands are most effective in reducing nitrogen compounds content in infiltration waters. Settlement areas with inconsistent water and sewage disposal management systems and inappropriately designed facilities for storing sewage and manure contribute gravely to degenerating surface waters.
PL
Dwa lata po generalnej, profesjonalnej przebudowie płyty boiska do piłki nożnej pobrano próbki kompozytu gruntowego z warstwy nośnej oraz piasku z warstwy drenażowej. Oznaczono podstawowe właściwości fizyczne i pojemność wodną materiału obu warstw. Na podstawie krzywych potencjału (pF) określono zawartość wody ogólnie, łatwo i trudno dostępnej oraz dawki nawadniania deszczownianego dla standardowego i komfortowego poziomu zaspokojenia potrzeb wodnych murawy boiska.
EN
After two years of the football playing field exploitation ground composite of the carrying layer and sand of the drainage layer was sampled in nine points of the rebuilt plate of the football playing field. Basic physical properties of the material were determined. Basic upon constant laboratory determined water characteristics general easily, and hardly accessible water content as well as doses of spray irrigation for standard and comfortable satisfying of water demand of the playing field sward were calculated. It was found that the carrying layer of 14 cm depth may peep, at on easily accessible water content of (comfortable water conditions) about 7.5 mm and generally accessible water (standard conditions) about 10,0 mm water. In dependence of the weather conditions and assumed water comfort every 3–4 days spray irrigation is required. Making use of the water reserve from the drainage layer of retention of about 3 mm the time lapse between irrigations may be prolonged by 1–2 days. Taking into consideration the playing field surface for direct play the netto water amount used for one irrigation would be respectively 53.5 and 71.4 m3 at the dose 7.5 mm and 10 mm.
EN
Monthly, seasonal and annual values for outflow and outflow coefficient measured over ten years for a small agricultural catchment are presented. The catchment is situated at 723-822 m a.s.l and covers 40.57 ha. Mean annual precipitation total during the investigated period was 850 mm and mean annual air temperature was 5.9oC. Average annual overall outflow from the catchment was 446 mm, i.e. 52% of total precipitation. The outflow varied considerably in relation to rainfall/snowfall/snowmelt conditions. The highest monthly outflow was in March and the lowest in November (20.6% and 3.8% of the annual outflow, respectively). Considerable variability of the outflow from the catchment is caused mainly by frequent torrential rains in summer and infiltration of water into groundwater reserves during spring snowmelt.
EN
Seasonal and monthly changes of biogenic and oxygen indices in the water of two streams in 2007-10 are discussed in this paper. The streams have similar catchment areas that area managed and used in different ways. The Krzyworzeka stream catchment is covered by rural areas, whereas the Serafa stream flows through built-up and urbanized areas. Statistical testing using U Mann-Whitney’s nonparametric test was conducted to determine the differences of oxygen and biogenic water quality index values between the growing season and outside the growing season. Statistically significant decreases in ammonium, nitrate, and total nitrogen concentrations, as well as oxygen dissolved in Krzyworzeka Stream, were registered during the growing season. In the Serafa water only the concentrations of dissolved oxygen and biological oxygen demand decreased significantly. On this basis it was established that in clean waters vegetation development considerably influences the content of biogenic compounds. Serious pollution of stream water causes vegetation and the intensity of biochemical processes in water to not cause any clear reduction in biogenic compound concentrations.
PL
Badania hydrochemiczne rzeki Szabasówki prowadzone były w 2009 r. Oznaczono 18 wybranych wskaźników fizykochemicznych wody powierzchniowej pozyskanej z dwóch punktów pomiarowo-kontrolnych w 10 terminach. Analiza wyników badań wykazała, że na górnym odcinku w miejscowości Łaziska woda była II klasy jakości ze względu na dwa wskaźniki – zawiesinę ogólną i zawartość tlenu rozpuszczonego, a w miejscowości Mniszek (punkt 2) ze względu na cztery wskaźniki. Pozostałe wskaźniki kwalifikowały wodę do I klasy jakości. Badania walorów użytkowych wody rzeki Szabasówki wykazały, że w punkcie 1 nie może być ona wykorzystana do zaopatrzenia ludności ze względu na wysokie stężenie zawiesiny ogólnej. Na całym badanym odcinku, woda nie spełnia warunków naturalnego siedliska bytowania ryb łososiowatych z powodu wysokiej temperatury i niskiej zawartości tlenu rozpuszczonego. Ryby karpiowate mają odpowiednie warunki środowiskowe do bytowania tylko w punkcie 2.
EN
Hydrochemical analyses of the Szabasówka river were conducted in 2009. Determined were 18 selected physicochemical indices of the surface water at ten dates from two measurement-control points. Analysis of results revealed that in the upper river in Łaziska village, two indices: total suspended solids and dissolved oxygen content classified the water to II purity class, whereas four indices classified the water to the same class in Mniszek locality (point 2). The other indices classified the water to I purity class. Investigations of utility values of the Szabasówka river revealed that in point 1 its water cannot be used for for domestic water supply because of high concentration of total suspended solids. Along the whole analysed stretch, water did not meet the requirements for a natural habitat of the Salmonids because of high temperature and low content of dissolved oxygen. Cyprinids have adequate environmental conditions only in point 2.
PL
Celem tej pracy jest charakterystyka, na podstawie zawartości wybranych metali ciężkich (Cd, Cu, Cr, Pb, Zn, Ni), osadów dennych zbiornika wodnego Domaniów na rzece Radomce oraz określenie możliwości ich wykorzystania. Próby osadów dennych pobierano próbnikiem Beeker'a w 2004 i 2009 roku w ośmiu punktach kontrolnych usytuowanych w 6 przekrojach zbiornika wodnego Domaniów zlokalizowanego w południowej części województwa mazowieckiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2002 roku osady denne zbiornika wodnego Domaniów ze względu na zawartości cynku zostały zaliczone do grupy B, gruntów wykorzystywanych, jako użytki rolne z pewnymi ograniczeniami.
EN
The aim of the paper is a characterisation of bottom sediments from the Domaniów reservoir on the Radomka river on the basis of selected heavy metals (Cd, Cu, Cr, Pb, Zn and Ni), content and determining their potential use. Bottom sediments were sampled by Beeker's sampler in 2004 and 2009 in eight control points situated in 6 cross sections of the reservoir. In pursuance of the Regulation of the Minister of the Natural Environment of 2002, due to their zinc concentration, bottom sediments from the Domaniów water reservoir were classified to group B, grounds used as agricultural land with some restrictions. Values of the other heavy metals did not exceed the level permissible for the sediments of group A, i.e. grounds in the protected areas.
PL
Badania hydrochemiczne rzeki Radomki prowadzone były w 2009 roku. Oznaczono 20 wybranych wskaźników fizykochemicznych w 11 terminach, z czterech punktów pomiarowo-kontrolnych. Analiza wyników badań wykazała, że na początkowym odcinku w miejscowości Zbożenna woda była najlepszej jakości - odpowiadała II. klasie, a przy dopływie do zbiornika była najgorsza (III klasa jakości). Badania walorów użytkowych wody Radomki wykazały, że nie mogą one być wykorzystane do zaopatrzenia ludności ze względu na wysokie stężenie zawiesiny ogólnej. Radomka nie spełnia warunków naturalnego siedliska do bytowania ryb łososiowatych ze względu na temperaturę, pH, stopień nasycenia tlenem, azot amonowy, azotyny i fosfor ogólny, a w przypadku ryb karpiowatych ze względu na odczyn, zawartość tlenu rozpuszczonego, azotu amonowego i azotynów.
EN
Hydrochemical analyses of the Radomka river were conducted in 2009.Twenty selected physicochemical indices were assessed at eleven terms in four measurement and control points. Analysis of results revealed that water was of the best quality at the headstream in Zbożenna village, corresponding to II purity class, whereas by the inflow to the reservoir it was of the poorest quality (III purity class). Analyses of the utility values of the Radomka water demonstrated that it cannot be used for domestic water supply because of high concentration of total suspended solids. The Radomka does not fulfil the conditions for the natural habitat for the Salmonid fish because of the temperature, pH, oxygen saturation, ammonium nitrate, nitrites and total phosphorus, whereas in case of Cyprinid fish because of reaction, dissolved oxygen concentrations, ammonium nitrogen and nitrites.
PL
W 5 terminach, w okresie od lipca do listopada 2005 r. oznaczono, metodami standardowymi stężenia: substancji rozpuszczonych ogółem (SR), jonów - SO₄²⁻, Ca²⁺, Mg²⁺, Cl⁻, K⁺, Na⁺, Mn²⁺ oraz Feog, tlenu rozpuszczonego, a także wartość pH i przewodność elektrolityczną właściwą wody Potoku Pychowickiego, odwadniającego zlewnią o zróżnicowanym zagospodarowaniu. Dla wykazania procesu naturalnego oczyszczania wody oznaczenia prowadzono na odcinku 3,02 km w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych. Na 1 - km odcinku cieku, pomiędzy punktami 1 i 2, zaobserwowano około 40% wzrost stężenia tlenu rozpuszczonego. Na kolejnym 2 - km odcinku stężenie O₂ wzrosło tylko o 5%. Stężenie składników mineralnych na ponad 2,2 - km, górnym odcinku do punktu 3 uległo redukcji o 7 - 45%. Na odcinku tym wzrosło tylko stężenie żelaza ogólnego. Na liczącym prawie 800 m, końcowym odcinku potoku redukcja zanieczyszczeń wynosiła tylko kilka do kilkunastu procent, a w przypadku siarczanów stwierdzono nawet wzrost stężenia. Ze względu na wysokie stężenie substancji rozpuszczonych i siarczanów, wodę potoku zaliczono do III klasy jakości i stanu ekologicznego umiarkowanego. Z biegiem potoku jakość wody uległa poprawie i kwalifikowała się do klasy II, a pod względem niektórych wskaźników nawet do klasy I. Obliczone związki regresyjne wykazały istotną, dodatnią zależność konduktywności od stężenia większości składników mineralnych, ujemną zaś od stężenia żelaza ogólnego, a jej brak od stężenia manganu.
EN
Concentrations of total dissolved solids, SO₄²⁻, Ca²⁺, Mg²⁺, Cl⁻, K⁺, Na⁺, Mn²⁺ and Feog ions, dissolved oxygen content, pH and electrolytic conductivity were determined using standard methods at five dates during the period from July to November 2005 in water of the Pychowicki stream, draining a catchment managed in a variety of ways. In order to demonstrate the process of natural self-purification of water, the assessments were conducted in 5 measurement and control points along the 3.02 km stretch. Along 1 km reach of the watercourse between points 1 and 2 about 40% increase in dissolved oxygen was observed. Along the next 2 km section 02 concentration increased by 5% only. Concentration of minerals was reduced by 7 to 45% along over 2.2 km of upper river to point 3. Along this reach of the stream only total iron concentration raised. Along almost 800 m final section of the stream pollutant reduction reached only from several to a dozen percent, whereas for sulphates even elevated concentrations were registered. Due to high concentrations of dissolved solids and sulphates, the stream water was classified as III purity class and moderate ecological state. Water quality was improving along stream course qualifying for II class and considering some indices even to I class. Computed regression relationships revealed a signi-ficant positive dependence of conductivity on concentrations of most minerals, but negative relationship to total iron and no dependence on manganese concentration.
EN
The work presents changes of oxygen indices in carp ponds during the summer season. The basis of the research were regular water tests conducted in two ponds: Mydlniki II intended for carp farming in the second year of fish production cycle and Bocian used for carp farming in the third (final) year of breeding. The temperature of pond water in July and August was optimal for development and farming of cyprinid fish and ranged from 16.6 to 30.5 °C. The lowest value of oxygen dissolved in water (6.4 mg·dm sup>-3) was registered in Mydlniki II pond and was higher than the oxygen optimum for carp (5 mg·dm sup>-3). Oxygen saturation in water of fish ponds exceeded the optimum upper limit value (168%) on a few dates, however, it posed no lethal threat for fish. In August in Bocian pond oxygen saturation fell within the range of optimal values, creating better conditions for fish development. In the secondary pond (Mydlniki II) it was found that oxygen saturation in water on 12 dates was lower than the low optimal value (96%).
EN
Hydrochemical research conducted in the years 2007–2010 comprised monitoring of the Włosanka stream waters and leachate waters from the municipal landfill in Kulerzów in the Malopolskie province. 16 leachate samples were collected from the container taking into consideration the vertical stratification of the quality and samples of water from the Włosanka stream in measurement points situated before and after the landfill. Concentrations of metals: calcium, magnesium, sodium, potassium, iron, manganese and heavy metals: chromium, zinc, copper, cadmium, nickel and lead were determined in the leachates and the stream water. Analysis of the studied metals in the leachates revealed that only potassium concentration exceeded the highest admissible value which is the condition of introducing sewage to water bodies or to soil. Water along the investigated reach of the Włosanka stream, both above and below the municipal landfill was of quality class 1. The landfill had no significant effect on the studied metal concentrations in the stream water – no statistically significant differences were registered between the concentrations of the studied metals (including heavy metals) either in the point above or below the landfill. However, statistical tests comparing values of metal concentrations in the landfill leachates with the stream water revealed that the concentrations of 7 out of 12 tested metals were significantly higher in the leachates. Therefore, the landfill site monitoring should be continued, leachate waters should be collected in the container and supplied to the sewage treatment plant to prevent any threat to human life and health, or to the environment.
PL
Próbki wody do badań hydrochemicznych rzeki Jabłonicy pobierano w roku 2009 w km 1+200. Oznaczano w nich 22 wybrane wskaźniki fizykochemiczne. Analiza wyników badań wykazała, że wody Jabłonicy zakwalifikowano do II. klasy jakości ze względu na pięć wskaźników - temperaturę wody, zawiesinę ogólną, ChZT-Mn, przewodność elektrolityczną oraz zawartość tlenu rozpuszczonego. Pozostałe wskaźniki kwalifikowały wodę do I. klasy jakości. Badania walorów użytkowych wody wykazały, że ze względu na wysokie wartości przewodnictwa elektrolitycznego, wody rzeki Jabłonicy nie mogą być wykorzystane do zaopatrzenia ludności. Nie spełniają one również warunków naturalnego siedliska do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych z powodu niskiej zawartości tlenu rozpuszczonego i dużego stężenia azotynów. Rzeka Jabłonica nie stanowi zagrożenia dla jakości wód gromadzonych w zbiorniku usytuowanym poniżej.
EN
Water for analyses was sampled from the Jabłonica гіѵег in 2009 at km 1+200. 22 selected physicochemical indices were deter-mined in the samples. Analysis of the research results revealed that the Jabłonica гіѵег water could classified to water quality class II due to five indices: water temperature, total suspended solids, COD-Mn, electrolytic conductivity and content of dissolved oxygen. The other indices placed the water in quality class I. Analyses of water usable qualities revealed that due to high values of electrolytic conductivity, the Jabłonica гіѵег water can-not be used for water supply. They do not meet the requirements for natural habitats of the salmonid and cyprinid fish because of Iow concentrations of dissolved oxygen and high concentration of nitrites. The Jabłonica гіѵег does not pose a hazard for quality of water accumulated in the reservoir situated below.
PL
W pracy podjęto zagadnienie jakości wody w niekontrolowanych ciekach zlokalizowanych W okolicy Krakowa, objętych Programem Małej Retencji. Analiza obejmuje wyniki oznaczeń 12 wskaźników jakości wody w 6 cząstkowych zlewniach podlegających antropopresji wynikającej z zagospoda- darowania typowo rolniczego, rolniczo-osadniczego, a także osadniczo-rolniczego - w tym z udziałem terenów zalesionych. Próbki wody do badań pobrano w 11 terminach W przekrojach planowanych zapór małych zbiorników wodnych. Wskaźniki jakości wody oznaczono metodami standardowymi. Wykazano różnice wartości niektórych wskaźników W zależności od rodzaju zagospodarowania zlewni, zwłaszcza różnice stężeń składników biogennych. Wyniki badań mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji dotyczących lokalizacji zbiorników i przedsięwzięć zmierzających do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w ich zlewniach.
EN
Water quality problem in not-controlled watercourses located at Krakow neighbourhood, covered by Small Retention Program was undertaken in the work. Analyse comprise results of determination of 12 water quality indicators at 6 particle catchments subjected human pressure resulting from typical agricultural, agricultural-dwelling and also dwelling-agricultural land use, including with share of forested terrain. Water samples were taken at 11 terms in cross-section of planned damns of small water reservoirs. Quality indicators were determined with standard methods.Difference values of some indicators in dependence on kind of basin management, especially difference of nutrient concentration were proved. Results of investigation can be handful in decision making regarding reservoir localisation and projects aiming to arrange water and wastewater management in their basins.
19
Content available remote Odpływy wód z rolniczych mikrozlewni Karpat Zachodnich
63%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych wody zasilającej oraz stawów karpiowych w gospodarstwie rybackim Mydlniki w województwie małopolskim. W punktach pomiarowo-kontrolnych usytuowanych na rzece Rudawie przed i poniżej gospodarstwa oraz w czterech stawach hodowlanych oznaczono w wodzie: temperaturę, zawartość tlenu rozpuszczonego, stopień nasycenia tlenem, przewodność elektrolityczną właściwą i pH, oraz stężenie zawiesiny ogólnej, substancji rozpuszczonych, składników mineralnych – SO4 2-, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe i Mn, a także związków biogennych (PO43-, N-NH4+, N-NO2 -, N-NO3-). Na podstawie badań stwierdzono, że woda rzeki Rudawy zasilająca stawy nie spełnia wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe stanowiące naturalne środowisko życia ryb karpiowatych. Jej stan fizykochemiczny jest poniżej dobrego ze względu na wysokie stężenie fosforanów. Statystyczna analiza 19 badanych cech wody wykazała pozytywny wpływ chowu karpia na jakość wody w stawach hodowlanych. Stężenie związków biogennych (fosforanów, azotu azotynowego i azotanowego), substancji rozpuszczonych, wapnia oraz przewodność elektrolityczna właściwa wody w stawach zmniejszyło się średnio o 30 do 87% w porównaniu do cieku zasilającego.
EN
The paper presents the results of tests on quality features of feeding water and fish ponds of Mydlniki fish farm in the małopolskie province. The measurement and control points are situated in the river Rudawa before and below the farm and in four breeding ponds were measured in water: temperature, concentrations of dissolved oxygen, electrolytic conductivity, pH, total suspended solids, dissolved solids and concentrations of minerals SO4 2-, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe i Mn, and also biogenic compounds (PO43-, N-NH4+, N-NO2 -, N-NO3-). It was found that water from the Rudawa river feeding the ponds did not meet the requirements for inland waters which are the natural environment for the cyprinids. The physicochemical state is below the well due to the high concentration of phosphate. Statistical analysis of 19 tested features revealed a positive effect of the fish ponds on water quality. Concentrations of biogenic compounds (phosphate, nitrite and nitrate nitrogen), dissolved solids, calcium and water conductivity in the fish ponds decreased on average by between 30 and 87% in comparison with the feeding watercourse.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.