Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 472

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie kryzysowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
PL
Kryzys jest punktem zwrotnym w sposobie zarządzania działaniami. W przeciwieństwie do powszechnego rozumienia słowa "kryzys", pojęcie to nie zawsze oznacza coś złego w określonej sytuacji, na danym obszarze, w przedsiębiorstwie czy też w indywidualnym wymiarze. W wielu znaczeniach kryzys utożsamiany jest z punktem zwrotnym. Być może stanowi o tym psychologiczne podłoże negatywnego wydźwięku kryzysu, gdyż wiąże się go z przyszłymi skutkami zdarzenia lub działaniami wywołującymi go, a niosącymi potencjalne zagrożenia.
PL
Codziennie jesteśmy zasypywani wiadomościami o tragicznych zdarzeniach. W globalnym wymiarze zamachy terrorystyczne, dramaty spowodowane gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, awarie techniczne, katastrofy lotnicze, czy też wypadki na drogach stanowią nieustanne tło naszego codziennego życia. W tym naszym powszednim, pozornie bezpiecznym życiu, towarzyszą nam zdarzenia dla nas niebezpieczne.
EN
Paper topographic maps now substituted by electronic databases containing attributes of topographic objects are absolutely necessary for any activities in emergency situations. In the case of floods, fires, epidemics, hurricanes and other disasters real rescue chances for many people depend on availability of spatial data by crisis management units. Such data should be kept up to date, reliable and precise. Having acceptance of the Head Office of Geodesy and Cartography, regional authorities of the Silesian Voivodeship have implemented the plan-schedule covering activities aimed at achieving in as short terms as possible an effective electronic database containing attributes of topographic objects for the crisis management system. Now almost all raster-based topographic maps and photomaps of the Silesian Voivodeship dating from 1995/97 and 2003 are available for emergency services. The works to make the maps available online are continued. The topographic database will be available to Regional State Police, State Fire Fighting Brigade, Silesian Voivodeship Administration (in particular for its Crisis Management Division).
5
Content available remote Class 210mod — a sophisticated and forward-looking submarine design
51%
PL
Przeciwdziałanie międzynarodowym konfliktom oraz zarządzanie kryzysowe są nieodzownymi działaniami sił zbrojnych w czasach dzisiejszych i w przyszłości. Bardziej istotne jest nawet przewidywanie ataków asymetrycznych przeciwko krajowi, który jest zagrożony poza lub w swoich granicach. Dodatkowo wielostronna działalność i operacje sojusznicze muszą być realizowane po to aby sprostać wyznaniom jutra, marynarki wojennej na całym świecie muszą być wzmocnione oraz być zwiększone ich środki w zakresie materiałów wyposażenia i uzbrojenia. Stocznia Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH zaprojektowała zaawansowany przyszłościowy okręt podwodny który spełnia doskonale wysokie wymagania i uzupełnia ofertę w zakresie okrętów podwodnych. Jest to okręt projektu 210mod.\
PL
Państwo ma do spełnienia wiele misji. Jedna z nich wiąże się z doskonaleniem jakości życia. Nie da się jej oderwać od spraw zapewnienia bezpieczeństwa, bowiem jest ono jedną z podstawowych potrzeb ludzi i ma zapewnić niezakłócony rozwój i pomyślność człowieka, grupy ludzi, społeczności lokalnych, społeczeństw, państw, regionów i wreszcie ludzkości.
PL
2020 był najtrudniejszym czasem w trakcie mojego już prawie 15-letniego życia zawodowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Myślę, że w nowożytnej historii wrocławskich wodociągów można go porównać tylko z rokiem 1997 - czasem wielkiej powodzi. Wtedy żywioł miał potężnie niszczącą siłę, był dobrze widoczny i dzięki temu w miarę przewidywalny - co nie znaczy, że łatwy w przeciwdziałaniu. Obecnie walczymy również z gigantycznym "wrogiem", choć w pojedynczej skali mikroskopijnym, niosącym śmiertelne zagrożeniem i tym trudniejszym, że niewidzialnym - co nie oznacza, że nie można mu się przeciwstawiać. Jest jeszcze jedna różnica - w tamtym czasie wszystkie siły skierowane były na walkę ze skutkami żywiołu, a dzisiaj cały wysiłek kierujemy na planowanie i zapobieganie.
PL
W artykule przedstawiono analizę zakresu zadań zasilania logistycznego Obrony Cywilnej i podmiotów zarządzania kryzysowego administracji publicznej w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia.
EN
It the analysis of tasks connected with logistic supply, the Civil Defence, as well as crisis management of public administration tasks were introduced. The presented tasks are discussed in situation of catastrophic events threatening people’s life, property and affecting normal living. Splitting means and measures, centres as well as doubling the tasks do not favour effective management in case of emergency with potential of logistic supply. There is a need to introduce uniform and integrated system of services responsible for prevention, response, recovery, minimalization of the disaster effects which will also permit to adapt the system of logistic supply rational management.
PL
Niniejszy artykuł nie oferuje kompleksowego rozwiązania problemu oceny procesu zarządzania kryzysowego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, ani nie prezentuje całościowej metodyki postępowania w tym względzie, a jest jedynie próbą wywołania dyskusji, w jaki sposób podchodzić do problemu oceny procesu zarządzania kryzysowego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Umiejętność dokonania oceny jest bowiem warunkiem doskonalenia rozwiązań w omawianym zakresie, a te – jak pokazały doświadczenia ostatniej powodzi w Polsce – są wciąż jeszcze niedoskonałe. Należy przy tym podkreślić, że każdorazowo odnoszono się do działań (funkcji) kierowniczych, mających na celu radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi wywołanymi przez zagrożenia o charakterze niemilitarnym. W artykule sprecyzowano pojęcie zarządzania kryzysowego i przedstawiono poszczególne fazy procesu zarządzania kryzysowego. Omówiono krótko kształt współczesnego modelu systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, wskazując poszczególne szczeble zarządzania w strukturze tego systemu. Przedstawiono problem oceny procesu zarządzania kryzysowego jako zagadnienie wielokryterialne. W tym kontekście przedyskutowano możliwe kryteria i wymiary jego oceny. Zaproponowano sposób postępowania zmierzający do uzyskania syntetycznej oceny procesu zarządzania kryzysowego i wskazano na możliwość tworzenia rozwiązań alternatywnych. Zaakcentowano takSe niektóre problemy dokonywania oceny procesu zarządzania kryzysowego.
EN
Neither does this paper offer a complex solution to the problem of assessing the crisis management process in the context of ensuring public safety, nor does it present the holistic procedure in this regard. It is only a contribution to the discussion on how to evaluate the crisis management process in the context of ensuring public safety. Being able to do this seems to be the main condition for its improvement, which – as the last instances of flood in Poland showed – is necessary. It seems to be stressed in the paper that the non-military treatment of public safety was taken into consideration. In particular, the notion of crisis management was specified and the phases of the crisis management process were described. The current model of crisis management in Poland was also briefly presented, indicating major management levels. The problem of evaluating the crisis management process was described as a multidimensional issue. In that context possible criteria and dimensions of its evaluation were discussed. A course of action aiming at achieving a synthetic assessment of the crisis management process was proposed and possibilities of creating other solutions were pointed out. Some problems of assessing the crisis management process in the context of ensuring public safety were emphasised as well.
PL
Coraz większe nakłady związane z budowaniem pożądanego wizerunku organizacji sprawiają, iż zarazem rośnie rola działań związanych z zarządzaniem wizerunkiem w sytuacji kryzysowej. Dotyczy to także coraz popularniejszych działań antycypujących potencjalne zagrożenia, które określane jest mianem zarządzania problemowego. Rosnąca rola Internetu, który staje się naj-ważniejszym medium XXI wieku przesuwa ciężar działań prewencyjnych właśnie w cyberprzestrzeń. Szczególnie rewolucja Web 2.0, której efektem są m.in. portale społecznościowe dała nowe narzędzia dla działań z zakresu zarządzania problemowego. Możliwość natychmiastowej interakcji, a przede wszystkim budowanie wzajemnej więzi między firmą i jej otoczeniem staje się fundamentem działań zarządzania problemowego ery Web 2.0. Brak zrozumienia dla tych zmian prowadzić może do poważnego kryzysu wizerunkowego o czym przekonał się m.in. koncern British Petroleum.
PL
Rozwój technologiczny sprawił, że człowiek często uzależnia swoje funkcjonowanie od nowoczesnych systemów, ściśle ze sobą powiązanych, których prawidłowe działanie jest niezbędne dla sprawnego zarządzania państwem, organizacjami, społecznościami lokalnymi, a także dla współdziałania tych podmiotów w celu realizacji określonych zadań, w tym również zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.
PL
W czerwcowym numerze „Przeglądu Komunalnego” ukazał się artykuł stanowiący wstęp do cyklu publikacji mających przybliżyć czytelnikom ogólne zagadnienia dotyczące istoty infrastruktury krytycznej, jej struktury oraz zasad i metod ochrony. W końcowej części artykułu wspomniano o kolejnych artykułach, które mają dotyczyć charakterystyki systemów tworzących szeroko rozumiane pojęcie: „infrastruktura krytyczna”.
PL
In 1999, soon after the European Union member states had decided to establish the European Security and Defence Policy, the processes of appointing adequate tools for its accomplishment also started. Decisions were made to create organs and institutions and to elaborate appropriate procedures which would enable fast and precise decision-making of planning and conduct in the field of security and defence. Since that time the European Union and its Security and Defence Policy have evolved in many aspects and are still evolving. Security researchers currently attempt to provide the answer to an important problem: what are the trends characterising changes in the Common Security and Defence Policy of the European Union. The author, basing on research and own experiences of work in the politico-strategic planning structures of the European External Action Service, analyses current trends in the Common Security and Defence Policy, especially regarding the evolution of the Union’s organs and institutions, crisis management procedures, implementation of comprehensive approach and tendencies in the newly-deployed missions. This material is a result of extensive discussions and consultations conducted within a broad international and interinstitutional crisis management environment. It is based on interviews with high-level subject-related personnel and the listed bibliography. Kiedy państwa członkowskie Unii Europejskiej w 1999 r. jednomyślnie podjęły decyzję o ustanowieniu europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, przystąpiły jednocześnie do tworzenia odpowiednich narzędzi, służących do jej realizacji. Zdecydowano o powołaniu organów i instytucji oraz wypracowaniu procedur, które umożliwiłyby szybkie i precyzyjne podejmowanie decyzji dotyczących planowania i prowadzenia działań w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Od tamtego czasu Unia Europejska, a także jej polityka bezpieczeństwa i obrony przeszły szereg przeobrażeń i nadal ewoluuje. Specjaliści z zakresu nauk o bezpieczeństwie usiłują dziś udzielić odpowiedzi na istotny problem: jakie trendy charakteryzują kierunki zmian we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej? Autor, na podstawie badań i doświadczeń własnych z pracy w strukturach planowania poziomu polityczno-strategicznego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, analizuje bieżące trendy we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony, dotyczące między innymi ewolucji unijnych organów i instytucji, procedur zarządzania kryzysowego, wdrażania podejścia zintegrowanego oraz tendencji w nowo powoływanych misjach reagowania kryzysowego. Niniejsze opracowanie jest wynikiem obszernych dyskusji i konsultacji przeprowadzonych z szerokim międzynarodowym i międzyinstytucjonalnym forum zarządzania kryzysowego. Bazuje na wywiadach i rozmowach z personelem wyższego szczebla, literaturze przedmiotu i wskazanej bibliografii.
14
Content available remote Causes of failure in crisis management
51%
PL
W artykule przedstawiono istotę i przyczyny kryzysu w organizacjach oraz analizę wybranych przedsiębiorstw, które upadły ze względu na niepowodzenia zarządzania kryzysowego.
EN
The article presents the essence and causes of crises in organisations and an analysis of chosen companies which wen bankrupt because of failure in crisiss management.
EN
Nowadays, countries and societies are subject to not only threats such as an outbreak of war, but also to so-called non-military threats, caused by nature or human activity. This paper presents the possibilities of using engineering troops as a component of the Armed Forces that is capable of countering non-military threats. The author outlines legal acts related to non-military threats, describes Engineering Troops as a component of the Polish Armed Forces, as well as explaining why it is essential to maintain the capability of the armed forces in peacetime.
PL
W artykule dokonano analizy okoliczności przebudowy systemu etycznego funkcjonowania instytucji państwa polskiego po 1989 roku ze szczególnym uwzględnieniem zmian systemu organów ochrony państwa, a wśród nich organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Założono, że w zakresie praw obywatelskich określonych w Konstytucji i Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka, organy ochrony bezpieczeństwa i porządku w Polsce dysponujące środkami przymusu na podstawie obowiązującego prawa, nie mogą być wyłączone spod kontroli prawnej instytucjonalnej, etycznej i moralnej. W rozważaniach założono, że podstawą tych zmian była potrzeba ochrony demokratycznego porządku prawnego, zachowania jego ciągłości, podziału kompetencji władz i administracji oraz społecznej kontroli zasad funkcjonowania demokratycznego Państwa.
EN
This article analyzes the circumstances of the reorganization of Polish state institutions functioning ethical system state after 1989, with particular emphasis on changes in state authorities system, including authorities protecting safety and public order. It was assumed that the rights of citizens, under the Constitution and the International Covenants on Human Rights, cannot be exempted from judicial control institutional, ethical and moral, by safety and order authorities in Poland, possessing coercive measures under the applicable law. The consideration assumes that the basis of these changes was to protect the democratic legal order, preserve its continuity, division of powers and authorities, administration and social control rules for the functioning of a democratic state.
EN
Experts and scientists are in disagreement over whether there is a crisis management system in Poland. The aim of this paper is to find the answer to this question by comparing the Polish crisis management mechanisms with the Italian crisis management system. Particular attention is paid to normative and definitional issues as well as crisis management components and applied procedures in both countries. Also, the paper discusses historical aspects and key factors that have influenced the creation of current crisis management procedures in both Poland and Italy.
PL
W pracy przedstawiono wyniki dotychczasowych badań nad przyczynami oraz powodami występowania agresji wśród uczestników tłumu, w szczególności identyfikacja oraz interpretacja czynników determinujących tworzenie się agresywnych zachowań. Najnowsze badania z zakresu socjologii i psychologii tłumu koncentrują się na ulepszeniu istniejących matematycznych oraz wirtualnych symulacji modeli tłumów z wykorzystaniem np. Metody Elementów Dyskretnych. Proces modelowania zachowań ludzkich obejmuje wiele zagadnień z obszaru psychologii tłumu, socjologii zbiorowości oraz bezpieczeństwa publicznego w zarządzanie kryzysowym, z wykorzystaniem technologii cyfrowych, w szczególności systemów analizy obrazu wideo. Referat ilustruje potrzebę analizy możliwości rozwiązywania i przeciwdziałania eskalacji konfliktu. Istnieje zatem realne zapotrzebowanie na rzeczywistą symulację tłumu zdolną przewidywać oraz interpretować zbliżające się zagrożenia, które służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogą napotkać w trakcie realizacji zadań w środowisku miejskim.
EN
Paper presents results of hitherto studies over reasons and causes occurrences of aggression among crowd participants, particularly factors identification and interpretation which determinate creation of aggressive behavior. The latest studies from range of sociology and psychology of crowd are concentrated on improvement existing mathematical and virtual simulations of crowd models using for example Discrete Element Method. Human behavior modeling process involves a number of questions from the crowd psychology, population sociology as well as public security in crisis management using digital technologies, particularly the video image analysis systems. Paper illustrates a requirement of capability analysis for solving and counteractions escalations of conflicts. Therefore, there is attainable request for realistic simulation of crowd able to predict and interpret approaching threats, which service responsible for safety can meet in the act of task realization in city environment.
EN
The aim of the article is to analyse the institution of civil defence regarding its place in the Polish law. Having conducted a thorough analysis of the subject-matter literature and binding acts of law, similarities and differences between civil defence and crisis management are shown in the light of law in force. Firstly the origin, structure and area of operation of both institutions are presented, then the areas of life encompassing civil defence and crisis management operation are shown. Finally the considerations are carried out on the advisability to return to full civil defence rights in Poland.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.