Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podatek naliczony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The tax on goods and services since its introduction in 1993 is an important source of revenue for the state budget. Poland was preparing to join the European Union, which is why it had to rebuild the tax system in order to adapt it to meet the requirements of the market economy. As a result of the changes, the system of collecting the tax on goods and services imported in the territory of the country in which VAT settlements are made in the scope of intra-Community trade in goods has been abolished. This contributed to the creation of a criminal mechanism – a carousel tax, consisting in the movement of goods between the Member States of the European Union in a very complicated way. The final stage of the carousel tax is extorting the tax refund and avoiding paying it. The aim of the article is to examine the awareness assessment of students of the University of Lodz about economic and legal trends regarding carousel crimes, which cause a budget gap and a threat to honest entrepreneurs depriving them of input tax deductions. The article puts forward the following research hypothesis, whether the current curriculum in economics and law faculties of the University of Lodz is sufficiently adequate and adequately makes students aware of the mechanism used by dishonest entrepreneurs. Studies were carried out among students of the University of Lodz, studying economic and legal studies. The study attempts to assess whether the current teaching program of the University of Lodz provides relevant knowledge regarding carousel tax. Students of economics and law faculties should be prepared for such situations and allergic to thorough verification of new contractors. Knowing the mechanism of extortion of the tax on goods and services using the carousel method, the phenomenon occurring in the economy, not only in Poland, but also in Europe, will be significantly reduced.
PL
Podatek od towarów i usług już od jego wprowadzenia, czyli 1993 roku stanowi istotne źródło dochodów budżetu państwa. Polska przygotowywała się do przystąpienia do Unii Europejskiej, dlatego musiała przebudować system podatkowy w kierunku dostosowania go do wymogów gospodarki rynkowej. W efekcie zmian, został zlikwidowany system poboru podatku od towarów i usług importowanych na terenie państwa, w którym dokonywane są rozliczenia podatku VAT, w zakresie wewnątrzwspólnotowego obrotu towarowego. Przyczyniło się to do powstania przestępczego mechanizmu – karuzeli podatkowej, polegającej na przepływie towarów pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w bardzo skomplikowany sposób. Finalnym etapem karuzeli podatkowej jest wyłudzanie zwrotu podatku oraz uchylanie się od jego płacenia. Celem artykułu jest zbadanie oceny świadomości studentów Uniwersytetu Łódzkiego o kierunkach ekonomicznych i prawniczych odnośnie przestępstw karuzelowych, które są przyczyną luki budżetowej oraz zagrożeniem dla uczciwych przedsiębiorców pozbawiając ich odliczeń podatku naliczonego. W artykule postawiona została następująca hipoteza badawcza, czy dotychczasowy program nauczania na kierunkach ekonomicznych i prawniczych Uniwersytetu Łódzkiego jest wystarczająco odpowiedni i należycie uświadamia studentów przed mechanizmem wykorzystywanym przez nieuczciwych przedsiębiorców. Przeprowadzone zostały badania wśród studentów Uniwersytetu Łódzkiego, studiujących kierunki ekonomiczne i prawnicze. W opracowaniu podjęto próbę, pozwalającą ocenić, czy dotychczasowy program nauczania Uniwersytetu Łódzkiego przekazuje odpowiednią wiedzę dotyczącą karuzel podatkowych. Studenci kierunków ekonomicznych i prawniczych powinni być przygotowani na tego typu sytuacje oraz uczuleni na dokładne weryfikowanie nowych kontrahentów. Znając mechanizm wyłudzania podatku od towarów i usług metodą karuzelową, w znacznym stopniu zmniejszy się zjawisko występujące w gospodarce, nie tylko polskiej, ale również europejskiej.
EN
VAT groups enable neutral settlement of transactions between their members. Most of the Member States have already introduced this simplification, and the EU Commission defines VAT groups as win-win for business and administration. VAT grouping within the proposed “Polish Deal” will allow, for the first time in Poland since 1993, no taxation of transactions between related entities. The introduction of VAT groups in Poland will be a significant investment incentive for foreign businesses looking for new investment destinations.
PL
Grupy VAT umożliwiają neutralne rozliczenie transakcji między podmiotami je tworzącymi. Większość państw członkowskich wprowadziło to ułatwienie, a sama Komisja Europejska (KE) uważa je za win-win dla biznesu i administracji. Proponowane w ramach Polskiego Ładu tworzenie grup VAT pozwoli na brak opodatkowania transakcji między podmiotami powiązanymi. W Polsce to rozwiązanie będzie stanowiło istotną zachętę inwestycyjną dla zagranicznych biznesów poszukujących nowych miejsc lokowania swoich inwestycji.
13
72%
EN
The article deals with the issue of the so-called empty invoices in the tax on goods and services related to tax fraud and abuse, a concept not defined in tax law, not functioning in the common area of value added tax, and developed in national court case law. The author presents the way of understanding the concept of “empty invoices” used in court and administrative jurisprudence, at the same time indicating which factors should be considered decisive in the process of decoding this concept. It also considers the implications of issuing and introducing “empty invoices” into legal system in terms of the right to deduct input tax.
PL
Artykuł podejmuje problematykę „pustych faktur” w podatku od towarów i usług, związanych z oszustwami i nadużyciami podatkowymi – pojęcia niezdefiniowanego w przepisach prawa podatkowego, niefunkcjonującego we wspólnym obszarze podatku od wartości dodanej, a wypracowanego w krajowym orzecznictwie sądowym. Autorka prezentuje stosowany w orzecznictwie sądowoadministracyjnym sposób rozumienia pojęcia „pustych faktur”, wskazując jednocześnie, jakie czynniki uznać należy za decydujące w procesie jego odkodowania. Rozważa także implikacje wystawiania i wprowadzania „pustych faktur” do obrotu prawnego w aspekcie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
EN
The input tax shapes the amount of payable tax in VAT. On January 1, 2016 the provisions of the amending Act introducing the so-called pre proportion will enter into force. The realization of the right to deduct input tax connected with mixed-business (taxed VAT and untaxed VAT) is going to be even more complicated when the taxpayers purchase goods or services connected with the third type of business – generally taxed VAT but exempt from VAT. The use of pre proportional deduction does not exclude the use of proportional deduction associated with the so-called sales structure. These considerations are an attempt to assess the introduced solutions in the context of rationalization mechanism of VAT, which is nearly half of the revenues to the state budget.
PL
Podatek naliczony ostatecznie kształtuje wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług. Dnia 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie przepisy ustawy zmieniającej wprowadzające tzw. preproporcję. Realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego, służącego tzw. działalności mieszanej (opodatkowanej VAT i nieopodatkowanej VAT), komplikuje się tym bardziej, gdy dokonany zakup towaru bądź usługi związany będzie z trzecim typem działalności – podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale korzystającej ze zwolnienia od podatku. Zastosowanie preproporcji nie wyłącza bowiem stosowania proporcjonalnego odliczenia podatku od towarów i usług opartego o tzw. strukturę sprzedaży. Niniejsze rozważania stanowią próbę oceny wprowadzanych rozwiązań w kontekście racjonalizacji mechanizmu podatku od towarów i usług, stanowiącego blisko połowę wpływów do budżetu państwa.
EN
VAT groups enable neutral settlement of transactions between their members. Most of the Member States have already introduced this simplification, and the EU Commission defines VAT groups as win-win for business and administration. VAT grouping within the proposed “Polish Deal” will allow, for the first time in Poland since 1993, no taxation of transactions between related entities. The introduction of VAT groups in Poland will be a significant investment incentive for foreign businesses looking for new investment destinations.
PL
Grupy VAT umożliwiają neutralne rozliczenie transakcji między podmiotami je tworzącymi. Większość państw członkowskich wprowadziło to ułatwienie, a sama Komisja Europejska (KE) uważa je za win-win dla biznesu i administracji. Proponowane w ramach Polskiego Ładu tworzenie grup VAT pozwoli na brak opodatkowania transakcji między podmiotami powiązanymi. W Polsce to rozwiązanie będzie stanowiło istotną zachętę inwestycyjną dla zagranicznych biznesów poszukujących nowych miejsc lokowania swoich inwestycji.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.