Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Budynki inwentarskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
"Przemysł koński" może stanowić istotny element rozwoju gospodarczego, tworzący nowe miejsca pracy, pobudzający różne formy przedsiębiorczości. Jego podstawowym elementem jest stajnia, będąca specjalnym magazynem. Jest to miejsce pracy i realizacji zadań gospodarczych oraz ogniwo w przepływie dóbr fizycznych oraz usług. W działalności tej wykorzystuje się zarówno ofertę lokalnych i regionalnych podmiotów, jak i przedsiębiorstw międzynarodowych. Rozwój "przemysłu końskiego" i jego poszczególnych podmiotów wymaga stworzenia długofalowej polityki państwa oraz rozwoju działalności badawczej i informacyjnej. Ograniczenia dostępu do informacji wpływają zniechęcająco na inicjatywy podmiotów indywidualnych w tym obszarze. Wpisanie hodowli koni nie tylko w historię Polski, ale przede wszystkim w system gospodarczy stanowić może istotny czynnik rozwojowy. Procesy związane z hodowlą koni wymagają stworzenia specyficznego systemu przepływów dóbr i usług. Szczególną rolę pełnią tu informacje warunkujące działalność zgodną z prawem, m.in. w sferze inwestycyjnej oraz właściwe adaptowanie rozwiązań globalnych do potrzeb i warunków rynku lokalnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The horse industry is an important part of development creating new jobs, stimulating various forms of regional entrepreneurship. A stable is its basic element being a special warehouse. It is a place of employment and completion of tasks as well as a link in the flow of physical goods and on services. In its operations it uses both local and regional offers of entities as well as international and global enterprises. The development of the horse industry and its various entities requires a long-term state policy and development of the research and information system. Restrictions on access to information negatively influence individual initiatives in this area. Placing horse breeding not only in the Polish history, but mainly in the economic system may be an important factor in development.(original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę analizy wykorzystania systemu wizyjnego CCTV do poprawy i podniesienia jakości funkcjonowania obiektu inwentarskiego. Główne aspekty nadzoru wizyjnego to lochy w okresie porodu, które wymagają najwięcej opieki, co przedstawiono w artykule a także i otoczenie bliskie całego gospodarstwa [4]. Także ważną kwestią jest obszar tuczu i warchlakarnia świń, które także objęto systemem nadzoru, natomiast nie wymaga on tak dużego zaangażowania niż obszar porodówek. Starano się wykorzystać najnowsze i najlepsze rozwiązania systemu CCTV znane na obecną chwilę, co przekłada się na możliwości wizji obiektu zdalnie poza gospodarstwem a nawet poza otoczeniem bliskim wykorzystując sieć internetową o przesyłania informacji wizyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to analyze the use of CCTV video system to improve and enhance the quality of livestock operation of the facility . The main aspects of video surveillance dungeons during childbirth that require the most care , as shown in the article and also close to the whole farm environment [ 4]. Also, an important issue is the area of fattening pigs and bullding of pigs , which also included a system of supervision , and does not require such a large commitment than the farrowing area . Attempts were made to use the latest and best solutions CCTV system known at the moment , which translates into the possibility of a remote object vision beyond the farm and even beyond the close environment of using the Internet network transmission of video information.(original abstract)
XX
W artykule omówiono uproszczony bilans zasobów i zapotrzebowania powierzchni inwentarskiej. Przedstawiono analizę zasobów pomieszczeń inwentarskich oraz model ogólny zapotrzebowania.
EN
No research to assess the demand of the private sector for building projects, inclusive of livestock housing has been carried out in Poland so far. The analysis, then, is an attempt at establishing the balance of utilization of and demand for livestock housing. The existence and disposal of farm buildings is inseperably linked with the problem of their more effective and fuller utilization, protection and possibly restoring their initial capacity, numerical evaluation of the dificiency of farm buildings requires, apart from the assessment of demands resulting from restitution also the assessment of the demand for the ostensibly new bulding projects, is the already existing farm buildings. For want of valuable statistical data no verification of the presented model has been possible. (original abstract)
EN
The legal basis for the modernization of the land and building registry is the Act of 17 May 1989 Geodetic and Cartographic Law, which determines how the procedure of update and modification of data, to the form which is in accordance with applicable regulations, is carried out. Maintaining of the proper degree of timeliness and reliability of the registry data is important because of the prospect of integration with the Databases of Topographic Objects (BDOT) and Geodetic Registry of Infrastructural Network (GESUT), in the project of construction of the Real Estate Integrated Information System (ZSIN). Furthermore, the land and building registry (EGiB) plays a significant role in the implementation of most of the processes of real estate management. The aim of the publication is to verify the compliance of the registry data regarding the area and the course of the borders of plots before and after modernization, with the real state in the field. The complex survey of plots before and after modernization was performed to assess the effects of modernization, taking into account the reliability of geodetic works and the timeliness of the registry data. The present study involved updating the course of borders and areas of the plots used solely for agricultural purposes. The object of research represented the complex of 31 plots used for agricultural purposes, located far from the village buildings. The study area is located in Małopolskie voivodship, in the district of Myślenice. In order to verify the course of borders of plots the rapid satellite measurement using the method RTK / RTN with the receiver CHC X900+ was applied. The selected measurement technique is economic and accurate, therefore often used by surveyors for this type of field tasks. The study showed the need for re-modernization of land and buildings registry in the selected area. (original abstract)
5
Content available remote Obraz wsi lubelskiej w świetle danych o zabudowie gospodarczej
75%
XX
Województwo lubelskie jest obszarem typowo rolniczym. Świadczy o tym największy w skali kraju odsetek osób zatrudnionych w sektorze rolnym (35,8%) oraz jeden z najwyższych udział użytków rolnych w strukturze użytkowania ziemi (71,1%). Odzwierciedleniem tej sytuacji jest duży udział budynków gospodarczych w krajobrazie wiejskim. Oczywiście na charakter zabudowy ma wpływ specjalizacja gospodarstwa rolnego, jak również jego areał. W niniejszym artykule przedstawiono zróżnicowanie krajobrazu wiejskiego województwa lubelskiego z punktu widzenia składu zabudowy gospodarczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The Lublin voivodeship is an example of a typical rural region. In comparison with the remaining Polish regions, it has the highest percentage of population employed in agriculture (35.8%) and one of the highest fractions of farmland in its land use structure (71.1%). In consequence, farm buildings make up a vast portion of the region's rural landscape. Their type and appearance vary subject to farm size and specialization. This paper discusses the diversification of the rural landscape in Lublin voivodship in view of the specific composition of farm buildings.(original abstract)
XX
Badania dotyczyły ergonomicznej oceny środowiska akustycznego w PCPW EKO-KARPATY w Tarnowcu podczas produkcji włókniny przeciwchwastowej. Zakres pracy obejmował pomiar poziomu hałasu oraz przeprowadzenie jego analizy widmowej na wyszczególnionych samodzielnych stanowiskach roboczych wchodzących w skład ciągu technologicznego. Przeprowadzona analiza wykazała, że obowiązujące normy zostały przekroczone we wszystkich przypadkach i istnieje uzasadniona obawa, że modyfikacja pomieszczeń projektowanych z myślą o produkcji rolniczej na pomieszczenia, w których odbywa się produkcja przemysłowa będzie miała negatywny wpływ na zdrowie pracujących w takich warunkach ludzi. Opracowano propozycje zmian prowadzących do spełnienia obecnie obowiązujących norm dotyczących hałasu.(abstrakt oryginalny)
EN
Research related to ergonomic evaluation of acoustic environment in PCPW EKO-KARPATY in Tarnowiec during production of agricultural anti-weed fabric. The scope of the paper included noise measurement and spectrum analysis at particular unassisted work stations of the process line. The conducted analysis indicated that applicable standards were exceeded in all cases and that there was justified fear that conversion of spaces designed for agricultural production for industrial applications will have a negative impact on health of people working in these conditions. Some suggestions were developed regarding modifications that will ensure conformity with the applicable standards regarding noise level.(original abstract)
7
Content available remote Heat and mass exchange model in the air inside a greenhouse
75%
XX
Celem pracy było opracowanie matematycznego modelu wymiany ciepła i masy w powietrzu wewnątrz wielkogabarytowej szklarni, w której prowadzona jest towarowa uprawa roślin. Podczas formułowania modelu wykorzystano m.in. modele opisane w literaturze i wyniki badań eksperymentalnych. Opracowany model matematyczny został zaimplementowany do programu MATLAB/Simulink, a symulacje przeprowadzone z udziałem modelu komputerowego wykorzystano do przeprowadzenia graficznej i statystycznej walidacji modelu. Analiza wyników symulacji pozwala na stwierdzenie logicznej poprawności opracowanego modelu, a także umożliwia określenie punktów krytycznych niedopasowania modelu. Na dokładność opracowanego modelu wymiany ciepła wpływa przede wszystkim stopień jego uproszczenia. Aby opracowany model mógł być wykorzystany, np. do celów sterowniczych, wymaga większego uszczegółowienia.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper was to draw up a mathematical model of heat and mass exchange in air inside a big-size greenhouse, where a commodity cultivation of plants is carried out. During formulation of the model, inter alia, models described in literature and results of experimental research were used. A developed mathematical model was implemented to MATLAB/Simulink programme and simulations carried out with a computer model were used for carrying out graphical and statistical validation of a model. Analysis of simulation results allows statement of logical correctness of the developed model and makes possible to determined critical points of failure to adjust the model. Degree of simplification of the developed heat exchange model influences precision of the developed model. In order to use the developed model e.g. for control purposes, it requires to be more detailed.(original abstract)
8
75%
XX
Chów trzody chlewnej związany jest z wysokim poborem energii, dlatego też wydajność energetyczna budynku jest bardzo ważna. Celem niniejszego artykułu jest jakościowa i ilościowa ocena właściwości cieplnych oraz występowania mostków cieplnych w konstrukcji nowo wybudowanej chlewni. Charakterystyczne właściwości termiczne: ściany zewnętrznej (UT = 0,470 W∙m-2∙K-1), podłogi (UT=1,356 W∙m-2∙K-1), sufitu (UT=0,229 W∙m-2∙K-1) oraz okna i drzwi (UT=1,70 W∙m-2∙K-1).Wyniki potwierdzają nieodpowiednie właściwości termiczne większości konstrukcji. Jakościowa ocena wad cieplnych z wykorzystaniem termografii w podczerwieni umożliwia identyfikację najbardziej znaczących mostków cieplnych, występujących przede wszystkim na nieizolowanych cokołach i podłogach. Nasze badania potwierdzają, że nowoczesne konstrukcje umożliwiają wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych oraz technologii, które poprawiają charakterystyki energetyczne budynków inwentarskich.(abstrakt oryginalny)
EN
Pig production has high energy consumption thus the energy efficiency of a building is very important. The objective of this paper is a qualitative and quantitative evaluation of thermal properties and thermal bridges in the structure of a newly constructed piggery. The results prove unsuitable thermal properties of the majority of structures. Characteristic thermal properties: external walls (UT=0.470 W∙m-2∙K-1), flooring (UT=1.356 W∙m-2∙K-1), ceiling (UT=0.229 W∙m-2∙K-1), windows and doors (UT=1.70 W∙m-2∙K-1). Qualitative detection of thermal defects with utilization of infrared thermography claimed the most significant thermal bridges on uninsulated socle and flooring, steel concrete straining band of the wall, bearing steel roof frames and window and door frames. The energy efficiency of buildings is significantly affected by the built structure properties and some structures of the measured buildings had low thermal insulation and caused high heat losses.(original abstract)
9
Content available remote Analysis of the vetilation air stream size in cattle buildings
75%
XX
Analiza dotyczy wielkości zmiennego w czasie strumienia powietrza wentylacyjnego w oborach z wentylacją naturalną. Badania przeprowadzono w dwóch budynkach dla bydła mlecznego, jeden posiada kominowe kanały wywiewne drugi kalenicową szczelinę wentylacyjną. Badania obejmowały pomiary zmiennych w czasie temperatur powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, temperatur i prędkości przepływu powietrza w wywiewnych otworach wentylacyjnych oraz prędkość wiatru. Temperatura oraz prędkość przepływu powietrza w poszczególnych kanałach różniły się między sobą. W okresie zimowym średnia temperatura powietrza w kanałach była niższa niż temperatura powietrza w strefie przebywania zwierząt. Wielkość strumienia powietrza wentylacyjnego wynikająca z pomierzonych prędkości przepływu w kanałach wentylacyjnych porównano z wielkością teoretyczną.(abstrakt oryginalny)
EN
The analysis concerns the size of the ventilation air stream, which is variable in time, in a cowshed with natural ventilation. The research was carried out in two buildings designed for dairy cattle, one has ventilation ducts, the other an air vent. The research covered measurement of internal and external air temperature, which is variable in time, air flow temperatures and velocity in air vents and the wind velocity. Temperature and velocity of air flow in particular ducts differed between each other. In the winter season, average air temperature in ducts was lower than the air temperature in the zone where animals stayed. The ventilation air stream size resulting from the measured flow velocities in ventilation ducts was compared to the theoretical size.(original abstract)
10
Content available remote Effects of seasonal bedding materials change on dairy production
75%
XX
Celem badań było sprawdzenie, czy sezonowe wymiany ściółek na legowiskach dla krów pozostają obojętne dla ich mleczności. Badania przeprowadzono w 2 różniących się miejscem umieszczenia legowisk wielkopolskich fermach o bardzo wysokiej produkcji mleka. Legowiska dla krów w jednej z ferm zlokalizowane są wewnątrz, a w drugiej na zewnątrz budynków, pod zadaszeniami. Badania wykazały, że jesienne wymiany ściółki piaskowej na słomę i wiosenne ze słomy na piasek są w zależności od umieszczenia legowisk albo obojętne dla produkcyjności krów lub działają korzystnie.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this research was to answer the question if the seasonal cow's bedding changes are indifferent to dairy production. The research was held in two different Wielkopolska farms which had very high milk productivity. In one of the farms, the cow's beddings, were located indoor, and in the second one outdoor under the roof. The autumn's change from sand into straw and spring's from straw into sand are either indifferent to milk productivity or they have positive influence.(original abstract)
11
75%
EN
The heat obtained and converted from cowshed ventilation air was studied using an installation for heat recovery composed of a 3 kW fan coil unit with an output of 100 m3 · h-1 and heat pumps with a capacity of 8 kW. The heat amounting to 0.346 GJ · day-1 was used to heat water in a 200dm3 buffer tank. Energy inputs averaged 47.34 kWh per day, and the efficiency index during the period was COP = 2.005. Measurements were performed from August to October and data from the heat meter and the thermometer were read at the same time every day. To increase the installation's efficiency (COP), it is necessary to increase the removal of heat. This is possible by means of additional heaters or a boiler for hot water, and by reducing the performance of the fan coil's circulation pump and decreasing the fluid flow rate to 0.3 m3 ·h-1(original abstract)
12
Content available remote Evaluation of the selected microclimate parameters in a fully-slatted piggery
75%
XX
Mikroklimat w budynkach inwentarskich ma szczególne znaczenie dla dobrostanu i zdrowia zwierząt hodowlanych oraz wpływa na wydajność produkcji zwierzęcej. Celem podjętych badań była ocena wybranych parametrów mikroklimatu w dwukondygnacyjnej tuczarni z podłogą szczelinową w okresie od lipca do października 2013 roku. Przez pięć wybranych dni monitorowane były: temperatura i wilgotność względna powietrza wewnątrz budynku, stężenie NH3, CO2 i N2O oraz wymiana powietrza. Ocena warunków temperaturowo-wilgotnościowych w tuczarni wykazała, że w badanym obiekcie, u świń może wystąpić stres cieplny. Czas trwania niekorzystnych warunków może sięgać w sezonie letnim nawet 80% doby. Średnie dobowe stężenia NH3 wynosiły od 5,92 do 19,51 ppm i były mniejsze niż dopuszczalne 20 ppm. Analiza dobowego rozkładu stężeń amoniaku wykazała, że w okresie jesiennym wystąpiły przekroczenia wynoszące około 40% doby. Wartości średnich dobowych stężeń CO2 wynosiły od 1092 do 2407 ppm i były mniejsze niż dopuszczalna wartość 3000 ppm. Średnie dobowe wartości stężeń N2O wynosiły od 0,48 do 0,82 ppm i nie wpływały negatywnie na komfort zwierząt.(abstrakt oryginalny)
EN
The microclimate in livestock buildings is very important for health and welfare of farm animals, as well as for the efficiency of livestock production. The aim of the study was to evaluate the microclimate based on measurements of the selected parameters in a two-storey, fully-slatted piggery from July to October 2013. For five selected days, temperature and relative humidity inside the building, the concentration of NH3, CO2 and N2O and air exchange were recorded. The evaluation of temperature and humidity conditions showed that in the monitored piggery, pigs can be exposed to heat stress. The duration of adverse conditions can be as high as 80% of the day in the summer season. Mean daily NH3 concentrations ranged from 5.92 to 19.51 ppm, and were lower than the limit of 20 ppm. The analysis of the daily distribution of ammonia concentrations showed that in the autumn they were higher than the limit for 40% of the day. Daily average values of CO2 concentrations ranged from 1092 to 2407 ppm, and were lower than the limit of 3000 ppm. Average daily N2O concentrations ranged from 0.48 to 0.82 ppm, and did not negatively affect the comfort of the animals.(original abstract)
XX
Omówiono przemiany strukturalne rolnictwa i potrzeby w zakresie rekonstrukcji stanu technicznego budynków inwentarskich.
EN
The studies are concerned with a long-term analysis of the need for farm buildings. It is generally known that in order to calculate the needs as regards the stock of farm buildings it is necessary to determine, beside the need for "new" buildings resulting from an increase in the cattle stock, also the need resulting from restitution. Thus, it is necessary to determine the increasing technical use of the stock of farm buildings by means of adequate measures - models, that is to determine the need resulting from replacement and modernization of the existing stock, which means the restitutional need.(original abstract)
14
Content available remote Wykorzystanie gruntowego wymiennika ciepła w budynkach inwentarskich
63%
XX
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania gruntowego wymiennika ciepła typu żwirowo-wodnego do wentylacji i wspomagania ogrzewania istniejących budynków inwentarskich, w których prowadzona jest hodowla trzody chlewnej. Dokonano analizy zapotrzebowania chlewni na stopień wymiany powietrza oraz ciepło. W oparciu o aktualne zużycie energii elektrycznej na potrzeby wentylacyjno-grzewcze budynków inwentarskich zaproponowano koncepcyjne rozwiązanie alternatywne, bazujące na gruntowym wymienniku ciepła (GWC). Wykonano również analizę ekonomiczną realizacji przedsięwzięcia. Wykazano, że zastosowanie GWC żwirowo-wodnego w układzie wentylacji i ogrzewania budynków inwentarskich pozwala na utrzymanie w nich właściwych warunków klimatycznych oraz jest zasadne zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a concept of using a ground heat exchanger of gravel-water type for air conditioning and support of heating of the existing inventory facilities, where pigs are bred. Analysis of piggery demand for degree of air and heat exchange was analysed. Based on current consumption of electric energy for air-conditioning and heating needs of inventory facilities, a concept alternative solution based on the ground heat exchanger was suggested. Moreover, economic analysis of the execution of the undertaking was carried out. It was proved that the use of gravel and water ground heat exchanger in the air-conditioning system and the system of heating inventory facilities allows maintaining appropriate climatic conditions and is justified both from the economic and ecological point of view. (original abstract)
15
63%
XX
Współczesnym trendem rozwojowym katastru nieruchomości w Polsce jest stworzenie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN), systemu umożliwiającego wzajemną komunikację włączonych do niego rejestrów publicznych. Podstawą ZSIN jest ewidencja gruntów i budynków, której warunkiem prawidłowego funkcjonowania jest spełnianie celów określonych w art. 21 Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz dostarczanie danych referencyjnych do innych systemów. Obecnie podstawowymi procedurami geodezyjno-prawnymi mającymi bezpośredni wpływ na poprawę jakości danych katastralnych w sposób kompleksowy są modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz scalenia i wymiany gruntów. Te dwa wymienione powyżej postępowania geodezyjno-prawne, są zdecydowanie różne, łączy ich jedynie wspólny efekt jakim jest zmodernizowana ewidencja gruntów i budynków, a więc warunek działania ZSIN. Celem pracy jest wykazanie przewagi katastralnych efektów scalenia gruntów nad efektami modernizacji oraz udowodnienie, że wprowadzenie nowych administracyjnych postępowań katastralnych pod nazwą katastralnych scaleń gruntów może stanowić alternatywę dla procesu modernizacji EGiB w kierunku utworzenia pełnowartościowego katastru nieruchomości w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do gmin wiejskich. Zakres badań, jako studium przypadku obejmuje wieś Sękową w gminie Sękowa w powiecie gorlickim, którą cechują duże wadliwości w zakresie struktury przestrzennej obszarów wiejskich, a jakość danych katastralnych tego obiektu jako spuścizna byłego katastru austriackiego jest na tyle zła, że poprawienie jej w procesie modernizacji tylko w niewielkim stopniu spełniłoby wymagania stawiane współczesnemu systemowi katastralnemu.(abstrakt oryginalny)
EN
The modern trend of cadaster development in Poland is to create the Integrated Properties Information System (IPIS), a system for communicate with each included public registers. The basis of this system is the land and buildings register, which for the proper functioning needs to meet the conditions laid down in the law of geodetic and cartographic and also needs to provide reference data to other systems. Currently, the basic geodetic procedures - regulations having a direct impact on improving the quality of cadastral data in a comprehensive way is the modernization of the cadaster and land consolidation. The two above-mentioned geodetic procedures-regulations are decidedly different, they share only a common effect which is modernized cadaster, which is the operating condition of IPIS. The aim of the study is to demonstrate the superiority of cadastral effects of land consolidation on the effects of cadaster modernization, and to prove that the introduction of new cadastral administrative procedures named the "cadastral land consolidation" may be an alternative to the process of cadaster modernization towards to create a full value cadaster in Poland, especially in regard to rural communities. The scope of research, as a case study includes the Sękowa village in the municipality of Sękowa in the Gorlice district, which is characterized by a large defect in the range of the spatial structure of rural areas. Cadastral data quality of this object as a legacy of the former Austrian cadaster is so bad that improving it in the process of cadaster modernization only marginally satisfied the requirements of the modern cadastral system.(original abstract)
XX
Omówiono analizę koncentracji wg grup obszarowych gospodarstw. Przedstawiono współczynnik lokalizacji przestrzennej.
EN
In the article the author has conducted an analysis of concentration and localization coefficients with respect to the number of private farms, livestock population w SPO live-stock accommodation in square meters, number of farms with livestock and livestock accommodation, number of farm buildings in 10 groups of private farms arranged according to size. The author has carried out a spatial interpretation of individual and total coefficients of localization for 10 possible pairs of variables. (original abstract)
XX
W centrum uwagi autorki znalazły się zasoby pomieszczeń inwentarskich w gospoadrstwach indywidualnych. Podstawowym źródłem informacji jakie wykorzystano do analizy były materiały statystyczne, przede wszystkim publikowane przez GUS.
EN
In the paper an attempt has been made to define the demand for buildings for livestock. The author considered the 'new' demand connected with production needs and demand resulting from the replacement and modernization of the exiting resources namely, restitution. In the paper the author provides a model for the determination of the indispensable in the future increase in the number of buildings for livestock in the private sector of agriculture. Besides, an estimation is made of the demand nationally for building for livestock up to the year 2000. (original abstract)
18
Content available remote Results of Two-Source Alternative Heat Acquisition System in Agriculture
63%
EN
This paper presents the results of operating research of the two-source heat acquisition system used to prepare hot tap water and central heating water in social and technical premises of the free stall barn. The direct heat source was the system comprising the liquid solar flat-plate collector with an area of 51.97 m2 placed on the roof of the barn and four ground heat exchangers with a depth of 50 m each. The system was also equipped with the compressor heat pump of 6kW. During the research, i.e. from January 2013 to December 2013 the solar collector generated 15.51 GJ of heat and 14.26 GJ of this amount were transferred to the ground. During the second phase of the research that began on 1 October 2013 heat was started to be gained from the ground. As of 31 December 2013 12.57 GJ of heat were obtained. The system operated in a way that allowed the acquisition of heat from the solar panel in summer and from ground wells in winter, but those two heat sources were combined in a way that it was possible to redirect the excessive amount of the unused heat produced by the solar panel to the ground in summer(original abstract)
19
Content available remote Wpływ wiatru na prędkość ruchu powietrza w oborze podczas lata
63%
XX
W pracy przedstawiono wpływ siły i kierunku wiatru na kształtowanie się prędkości powietrza wentylacyjnego w wybranym obszarze obory wolnostanowiskowej podczas lata. Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań wykonano charakterystykę prędkości wiatrów w okresie letnim. Określono zmienność prędkości powietrza wentylacyjnego przy uwzględnieniu wiatrów wiejących z kierunku prostopadłego i równoległego do obory. Zauważono zróżnicowanie prędkości powietrza w zależności od miejsca pomiaru - środkowa część obory była gorzej wentylowana od części przyściennych. Sformułowano wnioski określające przyczyny takiego zaburzenia przepływu powietrza. W celu zwiększenia prędkości powietrza wentylacyjnego w środkowej części obory zalecono zastosowanie mieszaczy powietrza. Zwrócono uwagę na konieczność kontynuowania badań różnych typów obór ze względu na ich rozwiązania konstrukcyjne oraz usytuowanie. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents influence of direction and energy of wind on forming of ventilation air velocity in chosen area of the free stall barn during summer. Based on analysis of obtained measurement results characteristics of the wind speed in summer was made. Variability of the ventilation air velocity with take into account of perpendicular and parallel wind direction was determined. Noticed differentiation of air velocity depending on measurement place - central barn area was less ventilated than area close to wall. Proposals setting out the reasons for the abnormal air flow were formulated. In order to increased ventilation air velocity in central part of the barn recommended use to air mixers. Attention was drawn to need of continue studies of different barn types relative to building construction solution and its localization. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na terenie wsi o charakterze rolniczym dotyczące rodzajów pokryć dachowych występujących na budynkach. Szczególną uwagę poświęcono budynkom pokrytym azbestem. Na podstawie ankiet, inwentaryzacji powierzchni dachów, oceny ich stanu technicznego oraz obliczeń wykazano, że na terenie wsi aż 30,3% budynków posiada pokrycie z płyt azbestowo-cementowych. Na 33,8% płyt stwierdzono występowanie grzybów i mchów oraz spękania które przyczyniają się do uwalniania włókien azbestu do środowiska naturalnego. Własne pomiary ciężaru płyt wykazały w ciągu 17 lat użytkowania ubytek ich masy na terenie wsi wynoszący łącznie 3853,82 kg. Zauważono wysoką świadomość mieszkańców wsi dotyczącą szkodliwości azbestu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne przy jednoczesnym niewystarczających możliwościach finansowych związanych z koniecznością utylizacji azbestu jako materiału niebezpiecznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents results of studies conducted in an agricultural village about the types of roofing materials appearing on buildings. Particular attention was given to buildings covered with asbestos. Based on surveys, an inventory of roof surfaces, assessing their technical condition and calculations have shown that in the village up 30.3% of the buildings have coverage of asbestos-cement boards. On 33.8% boards were found occurrence of fungi and moss and cracks that contribute to the release of asbestos fibers into the environment. Own measurements of boards weight were shown that during 17 years of use, the loss of boards weight in the village area in total amounted 3853.82 kg. Were noted a high awareness of the rural population about the dangers of asbestos on human health and the environment whilst absence of financial resources associated with the need to disposal of asbestos as a hazardous material. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.