Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermoplastic starch
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
In this presentation a review of starch thermoplasticization methods has been made. It focused on the most attractive and current methods permitting to obtain products using extruding and injection moulding processes. Such products should exhibit high initial polymer content, satisfactory strength parameters, biodegradability and low price. Main directions of application of such polymeric materials are described. Preliminary results on thermoplastic starch research performed in the author's laboratory will be presented.
EN
In this work extrusion process were used to create thermoplastic starch and to mix obtained starch with linen, quince and apple pomace at the same time. Obtained starch beads were formed in shapes. In experimental material was determined thermal conductivity, water absorption and the solubility in water. It is possible to get the biodegradable material produced from thermoplastic starch with an addition of fruit pomace. Adding pomace and glycerine to the biodegradable material made from starch change of susceptibility on water action. In the case of materials containing pomace, glycerine addition decreases the susceptibility on water action compared to the material manufactured with pomace addition but without glycerine. In the material containing pomace, glycerine addition caused the increase of the thermal insulation time compared to the material with pomace but no glycerine in it.
EN
Novel polymeric packaging materials susceptible to environmentally friendly decomposition appeared on the global market. The paper is devoted to an investigation of the impact of degradable polymer packaging on marine life. The chosen polymer was a commercial packaging based on thermoplastic starch (TPS over 85%). The microorganism chosen was Phaeodactylum tricornutum diatom (identified in many aquatic reservoirs, with a tendency to flow with seawater plankton in places of great saline oscillation). The packaging material was incubated both in natural seawater and in the presence of diatom population. The chlorophyll a content was determined as the criterion of diatom growth in the presence of tested polymers. The polymer surface and the colour changes in the diatom culture were recorded photographically. The presence of polymeric samples significantly changed the kinetic of diatom growth in seawater during incubation affecting its biological balance. During the experiment in seawater, diatom adhered to polymer surfaces and the polymer stimulated their growth.
EN
The paper presents the results of a study on the water absorption capacity and solubility of biodegradable starch foams produced with single-screw extruder TS-45 with L/D=12. Two different moulding dies were used: one with a circular hole with the diameter of 3 mm and one with a ring hole with the inner diameter of 5 mm. During the extrusion process, the temperature of the cylinder ranged from 80 to 130°C and the screw speeds applied were: 100 and 130 rpm. For the application of the ring die, it was observed that regardless of the speed of the screw, the use of the raw material of higher moisture content led to the production of materials with higher solubility. As a result, the obtained materials revealed solubility at a level of 40%. The results demonstrate good solubility of the starchy fillers of the packaging, which may indicate their susceptibility to decomposition in the conditions of high ambient humidity. A statistical analysis showed a significant impact of moisture of the raw material on the WSI of starch foams used irrespective of the other parameters of the extrusion-cooking process. The raw material moisture had a significant effect on the water absorption capacity of only TPS foams produced in the ring die at the screw speed of 100 rpm.
7
60%
PL
W wielu ośrodkach badawczych na całym świecie poszukuje się nowych, przyjaznych dla środowiska, biodegradowalnych materiałów opakowaniowych. Jednym z budzących wiele nadziei materiałów jest skrobia termoplastyczna. W niniejszej pracy publikowane są wyniki badań wybranych własności fizycznych skrobi termoplastycznej wytworzonej za pomocą techniki ekstruzji.
EN
New biodegradable materials for packaging application are researching in many scientific centres. Thermoplastic starch seems to be a perfect solution. Chosen results of the research of physical properties of the thermoplastic starch are presented in this paper.
8
Content available remote Ocena właściwości sorpcyjnych granulatów skrobi termoplastycznej
60%
PL
Przedstawiono wyniki badań aktywności wody oraz izoterm sorpcji pary wodnej dla granulatów skrobi termoplastycznej (TPS) wytworzonych z trzech rodzajów skrobi (pszennej, kukurydzianej i ziemniaczanej), przy zróżnicowanych obrotach ślimaka ekstrudera. Granulaty TPS mają potencjalnie długi okres przechowywania i nie powinien on wpływać na końcową jakość otrzymywanego na ich bazie produktu końcowego. Ze wszystkich rodzajów skrobi, niezależnie od prędkości obrotowej ślimaka, otrzymano granulaty, które charakteryzowały się małymi wartościami aktywności wody. Analizując przebieg izoterm sorpcji pary wodnej, stwierdzono, że wszystkie rodzaje granulatu miały zbliżoną hydrofilowość.
EN
Starches originated from maize, wheat and potato were mixed sep. with glycerol (20% by mass) and then granulated with variable speed of extruder screw (60–120 rpm) at 70–120°C. Measurements of water activity of the granules were performed immediately after the granulation and after 20, 40 and 60 days long storage in tight containers. All the granules showed low values of water activity. It decreased with increasing the screw speed. The storage of granules resulted in the growth of water activity. Addnl., sorption isotherms were detd. by using BET and GAB models.
12
60%
PL
Metodą współbieżnego dwuślimakowego wytłaczania mieszaniny termoplastycznej skrobi (TPS) (plastyfikowanej glicerolem (G) albo mieszaniną formamidu i mocznika (F+M)], [TPS(G) i TPS(F+M)] lub TPS modyfikowanej montmorylonitami (MMT) [sodowym (MMT-Na) bądź organofilizowanymi (NanoBent ZS1 lub NanoBent ZS3)]} - z dodatkiem lub bez - sproszkowanej, odpadowej pianki poliuretanowej (PUR) otrzymano materiały polimerowe. Poddano je następnie badaniom metodą dyfrakcji rentgenowskiej, a także ocenie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu i zginaniu. Stwierdzono, że dwuskładnikowy polarny plastyfikator (F+M) pozwala na uzyskanie materiałów o większej elastyczności i wydłużeniu przy zerwaniu oraz mniejszej wytrzymałości na rozciąganie i zginanie niż przy użyciu glicerolu. Zastosowane glinokrzemianowe nanonapełniacze wykazują mieszane, tj. interkalacyjno-eksfoliacyjne rozproszenie w osnowie polisacharydowej. Dodatek 25 cz. mas. sproszkowanej pianki PUR/100 cz. mas. skrobi do mieszanin TPS(F+M)/MMT powoduje kilkukrotny wzrost modułu Younga oraz znaczny spadek wydłużenia przy zerwaniu wytwarzanych materiałów w stosunku do wartości odpowiednich właściwości układu TPS(F+M).
EN
The properties of thermoplastic starch (TPS) initially plasticized either with glycerol (G) or a mixture of formamide and urea (F+M), modified with sodium montmorillonite (MMT-Na) or the organophilized (NanoBent ZS1 or ZS3) and their mixtures with or without waste polyure-thane foam powder have been determined and presented (Tables 3 and 4). The obtained mixtures were investigated with X-Ray diffraction (Figs. 1-3,5) and the mechanical properties (tensile and flexural strength) also evaluated (Tables 1,2,5 and 6). The studies confirmed that the application of the two-component polar plasticizer (F+M) leads to the mixtures with higher elasticity and elongation at break and also lower tensile and flexural strengths than those plasticized with glycerol. It was found that the addition of the layered aluminosilicate nanofillers also led to a mixed intercalated/exfoliated dispersion in the polysaccharide matrix. In the case of the application of a 25 parts per weight of the powdered polyurethane foam/100 parts per weight of starch ratio in the TPS(F+M)/MMT/PUR mixture, an increase of several times in the Youn's modulus and a pronounced decrease in elongation at break for these materials is achieved as compared to those obtained for the TPS(F+M) system.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem dwóch form biodegradacji - moczenia w wodzie i pryzmy kompostowej na podstawowe właściwości mechaniczne oznaczane w próbie rozciągania. Chłonność wody jest znaczna i po 90 dniach przekracza 10%, dodatek naturalnych napełniaczy, a szczególnie mączki drzewnej zwiększa ją prawie dwukrotnie. Kompozyty nawet po analizowanych procesach degradacji mają moduł sprężystości większy niż nienapełniana, oryginalna osnowa. Lepszą poprawę wytrzymałości termoplastycznej skrobi uzyskujemy przy zastosowaniu kenafu, jako wzmocnienia. Skrobia modyfikowana włóknami poddana działaniu środowiska ma lepsze właściwości niż czysty polimer.
EN
In the work, test results of influence of two kinds of biodegradation - soaking in the water and compost on the basic mechanical properties obtained in the tensile test were presented. The absorption of water is high and after 90 days exceeds 10%, the addition of natural fillers and particularly wood fibers caused almost double increase of it. The composites even after analyzed degradation processes have the modulus of elasticity higher than the pure matrix. Better increase of the tensile strength of the thermoplastic starch is obtained when the kenaf as filler is used. The starch modified by fibers put to the environment impact has better properties than the pure polymer.
16
Content available remote Materiały biodegradowalne zawierające skrobię termoplastyczną
51%
PL
Rezultatem narastających zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka oraz problemów technicznych i ekonomicznych związanych z recyklingiem materiałowym odpadów z tworzyw sztucznych jest koncepcja zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego, która stała się kluczowym celem działań Unii Europejskiej. Opracowanie materiałów podatnych na biodegradację jest aktualnym kierunkiem badań zarówno w dziedzinie polimerów, jak i ochrony środowiska. Coraz częściej dąży się do stopniowego zastępowania polimerów otrzymywanych z surowców petrochemicznych biopolimerami pochodzącymi ze źródeł odnawialnych. Większość produkowanych obecnie tworzyw biodegradowalnych stanowią mieszaniny naturalnych polimerów zawierających głównie skrobię, skrobię modyfikowaną i celulozę, poliestry wytwarzane z surowców naturalnych, a także uznawane jako częściowo biodegradowalne polimery syntetyczne zawierające skrobię termoplastyczną. Zastosowanie do wytwarzania biopolimerów surowców pochodzenia naturalnego stanowi nie tylko alternatywę dla recyklingu tworzyw niedegradowalnych, ale oszczędza światowe zasoby ropy naftowej, jednocześnie umożliwiając wykorzystanie nadwyżek produktów rolnych, występujących w wielu rejonach świata.
EN
The result of increasing dangers for the natural environment and human health, technical and economical problems, connected with material recycling of wastes from plastics, is an idea of balanced development of natural environment, which became the key for the purpose of European Union. The study of materials which are susceptible to biodegradation is present direction of researches, both in polymers and environmental protection. More often it is aspired to gradualy replace polymers which are received from petrochemical sources with biopolymers coming from renewable sources. Most of currently produced biodegradable plastics are composed of mixture of natural polymers containing mostly starch, modyfied starch and cellulose, polyesters made of natural sources, and also regarded as part of biodegradable syntetic polymers which contain modyfied starch. Natural sources application to produce biopolymers is not only an alternative to recycle undegradable plastics, but it is also saving global resources of crude oil, at the same time makeing possible using the excess of farm produces, which are founded in a lot of regions of the world.
19
Content available remote Kompozyty polimerowe zawierające skrobię termoplastyczną
51%
PL
Rezultatem narastających zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka oraz problemów technicznych i ekonomicznych związanych z recyklingiem materiałowym odpadów z tworzyw polimerowych jest koncepcja zrównoważonego rozwoju, która stała się podstawą niektórych kluczowych działań Unii Europejskiej. Opracowanie materiałów podatnych na biodegradację jest aktualnym kierunkiem badań zarówno w dziedzinie tworzyw polimerowych, jak i ochrony środowiska. Coraz częściej dąży się do stopniowego zastępowania polimerów wytwarzanych z surowców petrochemicznych biopolimerami pochodzącymi ze źródeł odnawialnych. Większość produkowanych obecnie tworzyw biodegradowalnych stanowią mieszaniny naturalnych polimerów głównie ze skrobią, skrobią modyfikowaną i celulozą, poliestry wytwarzane z surowców naturalnych, a także uznawane za częściowo biodegradowalne polimery syntetyczne zawierające skrobię termoplastyczną. Zastosowanie do wytwarzania biopolimerów surowców pochodzenia naturalnego stanowi nie tylko alternatywę dla recyklingu tworzyw niedegradowalnych, ale oszczędza światowe zasoby ropy naftowej, jednocześnie umożliwiając wykorzystanie występujących w wielu rejonach świata nadwyżek niektórych produktów rolnych. Skrobię termoplastyczną (TPS) zawierającą plastyfikator (glicerynę), uzyskiwaną metodą obróbki termomechanicznej podczas wytłaczania, zastosowano do wytwarzania biodegradowalnych kompozytów z polimerami syntetycznymi i poliestrem alifatycznym (PEA). W artykule podano wyniki badań właściwości fizycznych TPS i kompozytów TPS/PEA oraz scharakteryzowano ich strukturę metodami SEM, WAXS oraz spektrofotometrii FTIR. Oznaczono odporność kompozytów skrobiowych na działanie amyloglukozydazy.
EN
The result of increasing dangers for the natural environment and human health, technical and economical problems, connected with material recycling of wastes from plastics, is an idea of balanced development, which became the key for the purpose of European Union. The study of materials which are susceptible to biodegradation is present direction of researches, both in polymers and environmental protection. More often it is aspired to gradualy replace polymers which are generation from petrochemical sources with biopolymers coming from renewable sources. Most of currently produced biodegradable plastics are composed of mixture of natural polymers containing mostly starch, modyfied starch and cellulose, polyesters made of natural sources, and also regarded as part of biodegradable synthetic polymers which contain modyfied starch. Natural sources application to produce biopolymers is not only an alternative to recycle undegradable plastics, but it is also saving global resources of crude oil, at the same time making possible using the excess of farm produces, which are founded in many regions of the world. Thermoplastic potato starch (TPS) prepared by extrusion processing in the presence of plasticizer (glycerol) was used to formation of the biodegradable compositions with synthetic polymers, such as aliphatic polyester (PEA). The TPS and TPS/PEA compositions were characterized by mechanical property measurements, scaning electron microscopy SEM, wide-angle X-ray scattering WAXS and FTIR spectrophotometry.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.