Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  linie lotnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu literatury w zakresie specyfiki konkurencji w transporcie lotniczym, jej zasad i warunków oraz przesłanek i rodzajów. Skupiono się przede wszystkim na konkurencji wewnątrzgałęziowej ze szczególnym uwzględnieniem linii lotniczych i ich funkcjonowania na relacjach długodystansowych. Szczególnej analizie poddano alianse i porozumienia strategiczne, które są odpowiedzią na silną konkurencję ze strony przewoźników niskokosztowych. Celem opracowania jest analiza wybranych przykładów konkurencji między operatorami lotniczymi na rynku usług transportowych w relacjach dalekodystansowych. Należy uznać, że wewnątrzgałęziowa konkurencja na rynku usług lotniczych jest bardzo ostra i prowadzona jest na wielu szczeblach (poziomach). Przewoźnicy niskokosztowi widzą swoją szansę na poszerzenie rynku o przewozy w relacjach długodystansowych, z kolei przewoźnicy tradycyjni zapożyczają pewne rozwiązania od tanich linii lotniczych i proponują pasażerom hybrydowe rozwiązania.
PL
Porozumienia między portami lotniczymi a przewoźnikami mogą powodować negatywne skutki dla rynku, jeśli przede wszystkim zaburzeniu ulegnie równowaga między zaangażowanymi przedsiębiorstwami i pojawi się relacja zależności. W transporcie lotniczym tytułowe związki dotychczas były analizowane przez pryzmat prawa pomocy publicznej, co było możliwe tak długo, jak subsydiowanie portów lotniczych umożliwiało przypisanie ich działań do państw. Skorzystanie z reguł prawa konkurencji – art. 101 i 102 TFUE – należy traktować jako alternatywę w momencie, gdy zmniejszeniu ulega zaangażowanie środków publicznych w operacje portów lotniczych. Niniejszy artykuł przedstawia mechanizm powstawania antykonkurencyjnych skutków w relacji na linii port lotniczy linia lotnicza oraz analizuje możliwości i wyzwania pojawiające się w kontekście stosowania reguł konkurencji do takich porozumień, kończąc wywód wnioskami de lege ferenda.
PL
Aby konkurować na rynku globalnym przedsiębiorstwa transportowe powinny stosować najnowsze systemy i technologie informatyczne - IT (Information Technology), które przyśpieszają obieg dokumentów i podejmowanie trafnych decyzji. Usługi transportowe są niezbędne w sieciach dostaw i w turystyce. Nową sytuacją dla branży transportowej jest możliwość korzystania z różnych modeli outsourcingu informatycznego (outsourcing IT). Jeśli przedsiębiorstwa transportowe podejmą wyzwanie, to mają szanse przetrwać okres spowolnienia gospodarczego i znaleźć nowe możliwości kreowania rozwoju. W artykule zaprezentowano zastosowanie outsourcingu IT jako metodę doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem transportowym na przykładzie linii lotniczych. Ponadto opisano specyfikę i modele outsourcingu IT oraz usługi informatyczne przydatne w transporcie.
EN
The aim of the paper is to present the use of IT outsourcing as a improvement method of management of transport enterprise by example of airlines. Paper contains the specificity and models of IT outsourcing and description of IT services which are useful in transport.
PL
Charakter fuzji Air France i KLM oraz jej wpływ na integrację regionalną i globalizację sektora lotniczego na świecie. Kultura organizacyjna, odpowiedni dobór partnera i wizerunek marek łączących się firm jako warunki udanego partnerstwa. Wstępne oceny efektów fuzji.
EN
The characteristic of the Air France and KLM merger and its impact on the regional integration and globalization of the air sector in the world. The culture of the organization, adequate selection of the partner and the image of trade marks of the enterprises being linked together as the conditions of the successful partnership. The preliminary estimations of the merger effects.
EN
The airline industry constitutes a challenge for marketing specialists due to high dynamics of provision of information. Airlines strive to communicate more and more effectively with the passenger. The specific character of the branch also constitutes a challenge for mobile application developers, who update them more often than applications of companies from other branches. The goal of this article will be discussing the processes of building relations, efficient communication with clients on the market of passenger airline services using mobile applications. Up till now this problem hasn’t been the subject of both literature studies and empirical research. Source materials for the work will be available literature on the subject, own analyses based on secondary sources, as well as empirical studies conducted among passengers.
PL
Branża lotnicza stanowi wyzwanie dla specjalistów od marketingu ze względu na dużą dynamikę podawania informacji. Linie lotnicze dążą do coraz bardziej efektywnej komunikacji z pasażerem. Specyfika tej branży stanowi również wyzwanie dla deweloperów aplikacji mobilnych, którzy aktualizują je częściej niż aplikacje firm z innych branż. Celem artykułu będzie omówienie procesów budowania relacji, skutecznej komunikacji z klientem na rynku pasażerskich usług lotniczych przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych. Problem ten nie stanowił do tej pory przedmiotu zarówno studiów literaturowych jak i badań empirycznych. Materiałami źródłowymi opracowania będą dostępna literatura przedmiotu, własne analizy oparte na źródłach wtórnych, a także badania empiryczne realizowane wśród pasażerów.
PL
Niniejszy artykuł stanowi omówienie programów lojalnościowych z perspektywy klienta linii lotniczych. Owe programy są elementem marketingu lojalnościowego, na które przeznaczane są zasoby finansowe przedsiębiorstwa. Głównym celem programów jest utrzymanie najwartościowszych klientów z perspektywy zarządzania strategicznego. Innym celem jest również budowanie trwałego przywiązania do marki lub produktów/usług. W pracy omówione zostaną dwa programy lojalnościowe: największy na świecie – AAdvantage oraz największy w Europe – Miles&More oraz porównane inne programy partnerskie.
EN
The aim of this article is to present Frequent-flyer programs. Loyalty marketing is focussed on growing and retaining existing customers through incentives. In addition to theoretical background, examples of two programs: AAdvantage (American Airlines) and Miles&More (Lufthansa) are presented. In this essay the another programs: Flying Blue, Rapid Rewards, topbonus are also analyzed. The article also presents results of the authorial research, conducted as on-line survey. This study shows which benefits and effects prefer the passangers.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie i omówienie sojuszy strategicznych zawiązywanych przez linie lotnicze. Pierwsza część pracy poświęcona jest aspektom teoretycznym w tworzeniu sojuszy. Zaprezentowane zostaną także skutki pozytywne oraz negatywne towarzyszące zawieraniu oraz uczestnictwie w sojuszach strategicznych. W dalszej części artykułu scharakteryzowane zostaną trzy sojusze: Star Alliance, SkyTeam oraz OneWorld.
EN
The aim of this article is to present strategic management and airline alliances. Alliances may provide marketing branding to facilitate travelers making inter-airline codeshare connections within countries. In addition to theoretical background, examples of three alliances: Star Alliance, SkyTeam and OneWorld are presented. In this essay the biggest airlines in 2015 are also analyzed.
PL
Bazując na wynikach badań przeprowadzonych w terminalu Rzeszów – Jasionka, opisano ogólne zasady funkcjonowania lotniska. Zwrócono szczególną uwagę na współpracujące linie lotnicze, rozkład lotów, systemy sprzedaży biletów i odprawy pasażerów oraz cechy ilościowe ruchu pasażerskiego. W badaniach wykorzystano metodę obserwacji oraz sondażu diagnostycznego (technika wywiadu bezpośredniego z pracownikami administracji oraz technika analizy dokumentów). Z przeprowadzonej analizy i syntezy wyników badań w latach 2008-2012 ogólnie stwierdzono zmiany form własności, bazy materialnej oraz liczby obsłużonych pasażerów. Należy jednak kreatywnie poszukiwać rozwiązania narastania lotniczych przewozów osobowych okresie od stycznia do lipca i spadku do grudnia.
EN
On the basis of the results of research carried out at the terminal Rzeszow - Jasionka, the general principles of operation of the airport were described. The particular attention was paid to the cooperating airlines, flight schedule, ticketing and checking-in of passengers as well as quantitative characteristics of passenger traffic. In the researches the method of observation and diagnostic survey (the technique of direct interviewing the administration staff and the document analysis technique) were adopted. The analysis and synthesis results of research in 2008-2012 generally found the changes in forms of ownership, the material base and number of passengers. However, it is need to search for creative solutions of increasing passenger transport during the period from January to July and decreasing until December.
9
Content available remote Pewien algorytm modyfikacji zakłóconej rotacji statków powietrznych
86%
PL
Linie lotnicze nieustannie narażone są na zakłócenia działań operacyjnych spowodowane zmiennymi warunkami pogodowymi oraz niespodziewanymi awariami samolotów. Wymusza to podejmowanie decyzji taktycznych prowadzących do zmian w planowanym rozkładzie lotów, planowanej rotacji floty oraz załóg. Wpływ tych zakłóceń na planowany rozkład lotów oraz rotacje może być różny, zależnie od elastyczności rozkładu lotów i algorytmu modyfikacji zakłóconej rotacji statków powietrznych.
EN
Airline operations are subject to constant disturbance due to changing weather conditions and random defects of airplanes. It enforces tactical decisions which lead to changes in the flight schedule and fleet/crew rotation. Needless to say, the disturbance impact on the adopted flight schedule and rotations differs in scale depending on their flexibility.
10
Content available remote Wejście na rynek tanich linii lotniczych
86%
PL
Minęło już prawie 2,5 roku od pojawienia się w Polsce pierwszych tanich linii lotniczych. W artykule omówiono stan lotnictwa pasażerskiego w Polsce w momencie wejścia tanich linii lotniczych oraz przedstawiono cechy tych linii i czynniki, dzięki którym linie uzyskały akceptację społeczną.
EN
Almost 2,5 years have passed since the first low cost airlines appeared in Poland. This article describes the condition of passenger aviation in Poland at the moment of entering low cost airlines, their features and factor thanks to which low cost airlines have gained social acceptance.
PL
Niniejszy referat ma na celu ogólną analizę polskiego rynku lotniczych przewozów cargo pod względem ładunków, przewoźników, oferowanych usług, modeli ich realizacji oraz infrastruktury znajdującej się w regionalnych portach lotniczych, a także planów rozwoju portów pod kątem obsługi ładunków.
EN
The article is a general analysis of polish air freight transport focusing on air cargo, careers, offered services, models of performance, cargo infrastructure in regional airports and development plans of airports taking into account transport of air cargo.
PL
Liczba pasażerów korzystających z usług portów lotniczych stale wzrasta. Za jedne z najistotniejszych czynników napędzających polski rynek przewozów lotniczych uważa się rozwój przewoźników niskokosztowych, mających obecnie duży udział w rynku, szczególnie w portach regionalnych. Trzeba również pamiętać, że po wstąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej nastąpił wzrost ruchu lotniczego, co spowodowało liczne inwestycje w infrastrukturę, takie jak powstawanie nowoczesnych terminali pasażerski, drogi dojazdowe, parkingi, drogi startowe, płyty postojowe oraz nowoczesne systemy nawigacji. Na obecny moment system cywilnych portów lotniczych w Polsce składa się z 15 jednostek konkurujących między sobą w walce o pasażerów. W związku z tym celem przedstawionego w artykule badania była analiza preferencji i oczekiwań pasażerów Międzynarodowego Portu Lotniczego (MPL) Kraków-Balice w stosunku do samego krakowskiego portu lotniczego jak punktu początku/ końcu podróży transportem lotniczym oraz w stosunku do linii lotniczych operujących w tym samy porcie lotniczym na podstawie czynników, determinujących ich wybór.
EN
The number of passengers using airport services increases constantly. One of the most important factors driving the Polish air transport market is the development of low-cost carriers, which have currently a large market share, especially it concerns regional airports. Also it should be remembered that, as Poland started to be a member of the European Union, the air traffic has grown rapidly. It resulted in numerous investments in infrastructure, such as the creation of modem passenger terminals, access roads, parking lots, runways, aprons and modern systems navigation. At present, the system of civil airports in Poland consists of 15 units, which are competing with each other to get more passengers. Therefore, the purpose of the presented study was to analyze the preferences and expectations of passengers of the International Airport Kraków in relation to the airport itself as a main origin/ final destination point of travel by air transport and in relation to airlines operating at this airport. This analysis was based on factors, which determine passengers’ choice.
PL
W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego do analizy preferencji konsumentów w zakresie obsługi biletowej pasażerskiego transportu lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem roli nowoczesnych technologii informacyjnych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono jednoznacznie, iż pasażerowie w dużym stopniu i zakresie korzystają z technologii informatycznych w obszarze możliwości zakupu i rezerwacji biletu lotniczego, co wskazuje na ogromne znaczenie innowacji technologicznych w funkcjonowaniu, promocji i dalszym rozwoju usług na rynku transportu lotniczego.
EN
The paper uses the diagnostic survey method to analyze consumer preferences in the field of air ticketing, with particular emphasis on the role of modern information technology. On the basis of the research, it has been unequivocally stated that passengers are heavily involved in the use of information technology in the area of ticket purchase and booking, which highlights the great importance of technological innovation in the operation, promotion and further development of services in the air transport market.
15
Content available remote Bezprzewodowe systemy transmisji parametrów lotu w liniach lotniczych
72%
PL
Szybki i efektywny dostęp do danych z lotu jest niezwykle ważną sprawą w funkcjonowaniu linii lotniczej. Przyczynia się bowiem w istotny sposób do podniesienia bezpieczeństwa i jakości wykonywanych operacji lotniczych, a także umożliwia podejmowanie trafnych decyzji dotyczących właściwego wykorzystania sprzętu i bazy przewoźnika lotniczego. Coraz częściej w powyższym procesie wykorzystywane są bezprzewodowe systemy transmisji parametrów lotu, w znacznej mierze uniezależniające od miejsca i okoliczności transferu danych. Publikacja omawia powyższe zagadnienia w oparciu o kilka istniejących rozwiązań z tej dziedziny. Znalazły one zastosowanie w konkretnych liniach lotniczych, jako niezbędne elementy monitoringu bezpieczeństwa, jakości czy niezawodności. W artykule dokonano także porównania tych systemów z wcześniejszymi sposobami pozyskiwania danych z lotu. W zakończeniu wskazano korzystne aspekty analizy parametrów lotu, w tym także z transmisji bezprzewodowej.
EN
Quick and effective access to flight data is very important in airlines operations due to increasing of their safety and quality level. It also helps to realize a proper decision making on airline resources management. The wireless transmission systems of flight data are used in that process still more and more, making it almost independent of place and other factors of data transferring. The report presents above subjects with considering of now existing and future solutions. Some of them were implemented in airlines, as a necessary part of safety and quality programmes. The comparing of past and existing systems and differences between them were also discussed. The author concludes advantages of flight data monitoring, with considering of wireless systems.
PL
Celem artykułu jest ocena sposobów wykorzystania możliwości, jakie dają media społecznościowe w aspekcie kreacji wizerunku marki przez linie lotnicze, co zostało zaprezentowane na przykładzie linii Wizz Air oraz Emirates. Przewoźnicy w znacznym stopniu wykorzystują potencjał marketingowy mediów społecznościowych, traktując ten kanał komunikacji jako istotny, szczególnie w przypadku kontaktu z młodymi użytkownikami Internetu. Marki są aktywne na portalach i dostarczają korzyści użytkowych i hedonicznych. Aby profil marki został zauważony i obserwowany, linie umieszczają kreatywne zdjęcia, ciekawe filmy video i interesujące treści. Emirates docenia też potencjał interesujących postów konkursowych, które umożliwiają firmie budowanie relacji z potencjalnymi klientami i jednocześnie promowanie tej marki wśród znajomych użytkowników portali.
EN
The aim of this article is to present the results of own study which attempts to analyse the ways in which social media can be used in terms of brand image creation by airlines Wizz Air and Emirates. The results of the observation allow concluding that both carriers make a significant use of the marketing potential of these media. Airlines treat this channel as very important when dealing with young Internet users. Brands are active in social media and take into account that users expect that the company will provide them not only with usable benefits but also with hedonic values. For a brand profile to be noticed and observed, the lines attract users with creative photos, interesting videos, and valuable content. Emirates also appreciates the potential of interesting competition posts that allow the company to build relationships with potential customers and, at the same time, also promote this brand among friends of social media users.
RU
Цель статьи – дать оценку способов использования возможностей, какие сулят социальные медиа, в аспекте формирования имиджа бренда авиалиниями, что представили на примере авиакомпаний Wizz Air и Emirates. Перевозчики в значительной степени используют маркетинговый потенциал социальных медиа, считая этот канал коммуникации существенным, особенно в случае контакта с молодыми пользователями интернета. Бренды активны на порталах и предоставляют полезные и гедонистические ценности. Чтобы профиль бренда мог быть замечен и чтобы его наблюдали, авиалинии помещают креативные фото, интересные видеофильмы и содержание. Emirates тоже по-должному ценят потенциал интересных конкурсных постов, которые дают фирме возможность формировать отношения с потенциальными клиентами и заодно продвигать этот бренд среди знакомых пользователей порталов.
PL
Polskie Linie Lotnicze LOT zwróciły się w grudniu 2012 r. o pomoc publiczną. Zgodnie z prawem europejskim, pomoc jest dozwolona, jeśli jest zgodna z wytycznymi w sprawie pomocy publicznej. W przypadkach pomocy publicznej Komisja otwiera postępowanie, mające na celu zbadanie czy zostały spełnione warunki prawne. Jeśli stwierdzi ona, że warunki zostały spełnione, wyraża zgodę na pomoc. W przeciwnym razie nakazuje, aby pomoc została zwrócona, co oznacza w praktyce upadłość podmiotu. Ostatnio Komisja badała przypadki pomocy publicznej udzielonej czeskim liniom lotniczych ČSA i węgierskim liniom lotniczym Malév, które zakończyły się odmiennie. W drugiej połowie 2009 r. ČSA stały się praktycznie niewypłacalne. Czeski rząd zdecydował o udzieleniu pożyczki. Po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na podstawie art. 108(2) traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE), Komisja uznała, że pożyczka nie była pomocą publiczną. ČSA nie były jednak w stanie spłacić pożyczki i władze Czech zdecydowały o zamianie pożyczki na kapitał spółki, co zostało uznane za pomoc publiczną. Komisja zbadała sytuację ekonomiczną spółki i plan restrukturyzacji i uznała, że pomoc była zgodna z zasadami rynku wewnętrznego. W przypadku pomocy udzielonej Malév, Komisja uznała, że nie zostały spełnione żadne warunki zgodności z wytycznymi i zdecydowała, że pomoc musi być zwrócona, przypieczętowało to losy węgierskiego przewoźnika. Celem opracowania była analiza ostatnich przypadków pomocy publicznej udzielonej przewoźnikom lotniczym z Europy Wschodniej oraz procedur prawnych podejmowanych przez Komisję. Analiza tych dwóch przypadków dostarcza okazji do wyciągnięcia wniosków, które mogą być użyteczne dla polskich władz i kierownictwa LOT.
EN
The Polish Airlines LOT called in December 2012 for State aid. Under the EU law a restructuring aid is allowed when it respects conditions provided in the EU rescue and restructuring aid guidelines. In order to verify whether the measures notified are in line with the EU law, the Commission opens a formal investigation procedure. If legal criteria are met, the Commission approves the aid measures. When the Commission considers that conditions for aid are incompatible with the internal market, it rules that the aid should be recovered from the beneficiary, which in practice means a bankruptcy of the company. Recently, the Commission has investigated State aid measures granted to Czech Airlines (ČSA) and to Hungarian Airlines Malév, which ended differently. In the second half of 2009 ČSA became practically insolvent. The Czech government decided to provide ČSA with a loan. The Commission initiated an investigation under Article 108(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union. The Commission concluded that the loan did not involve State aid. However, ČSA was not able to repay the loan and the Czech authorities decided to swap the debt into the equity, which was qualified by the Commission as State aid. The Commission analysed the economic position of the company and restructuring plan and found that the aid was compatible with the internal market. In the case of State aid for Malév, the Commission found that none of the compatibility conditions were met and decided that the aid had to be recovered. The decision was fatal for the Hungarian carrier. The aim of the paper is to study the last cases of State aid granted to carriers from the East Europe and legal procedures undertaken by the Commission. An analysis of these two cases provide an opportunity to draw lessons that could be useful for the Polish authorities and the management of LOT.
PL
Transport lotniczy jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki XXI wieku. Rynek przewozów lotniczych posiada charakterystyczne cechy, które warunkują jego funkcjonowanie. Jedną z nich jest stosowanie przez przewoźników różnych modeli biznesowych. Wybór określonego modelu w znacznym stopniu wpływa na cechy oferowanej usługi przewozowej. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ogromną popularność zyskał model niskokosztowy. Wszystkie rozwiązania stosowane w tym modelu mają na celu obniżenie kosztów funkcjonowania linii lotniczej, a tym samym maksymalizację zysku uzyskanego ze sprzedaży.
EN
Air transport is one of the fastest growing branches of the 21st century economy. The air transport market has characteristic features that condition its functioning. One of them is multiplicity of business models. Implementation of particular model significantly affects the features of the transport service offered. Over the past several years, the low-cost model has gained big popularity. The purpose of all solutions used in this model is to reduce the operational costs of the airline, and maximizing the profit obtained from tickets sale.
PL
W niniejszym artykule opisany został potencjał polskiego rynku regionalnych przewozów lotniczych. Wykonano analizy możliwości, jakie ma przed sobą pasażerski krajowy transport lotniczy. Zwrócono uwagę na zmiany, jakie może przynieść pojawienie się nowego przewoźnika, a także reakcje firm konkurencyjnych. Autorzy wykonali analizę obecnie funkcjonujących przewoźników, czyli LOT-u i EuroLOT-u, jak również nieistniejącego już przewoźnika OLT Express. Przedstawiono ryzyko, jakie niesie za sobą wprowadzenie dumpingo-wych cen przewozów, a z drugiej strony szansę generowane przez wzrost liczby pasażerów korzystających z regionalnych podróży lotniczych przy niskich cenach. Zauważono, że potencjał w przewozach krajowych drogą powietrzną jest ogromny. Autorzy zwrócili uwagę na rozwój infrastruktury lotniczej. Porty lotnicze, chcąc sprostać potrzebom pasażerów, a także zwiększyć komfort podróży, kładą nacisk na rozbudowę i modernizację. Nie bez znaczenia pozostaje również systemowe podejście do transportu lotniczego. Dostępność portów jest obecnie stale rozwijana. Z uwagi na czas, koszt podróży, a także komfort pasażerów najkorzystniejsze jest łączenie portów lotniczych z centrami miast za pomocą kolei. Takie rozwiązania zostały już wdrożone w Krakowie i Warszawie, a w planach jest stworzenie takich połączeń również dla kolejnych obiektów, między innymi w budowanym porcie w Lublinie. Zwrócono również uwagę na potrzebę konkurencyjności regionalnego transportu lotniczego z innymi gałęziami transportu. W podróżach na większe odległości, gdzie czas i wygoda podróży są istotne, a przy zwiększającej się cenie paliwa, koszty podobne, lot samolotem staje się konkurencyjny w stosunku dopodróży samochodem lub pociągiem.
EN
This paper describes the capabilities of the Polish market of regional air transport. The stress was put on the changes brought about by a new carrier, and the reactions of competitors. The authors performed an analysis of current operating carriers, as well as now defunct carrier - OLT Express. The paper presents the risk posed by the introduetion of dumping prices, and on the other hand the chances generated by the increase of the number of passengers. It was noted that the potential for domestic air route is enormous. The authors drew attention to the development of aviation infrastructure. Not without significance is also a systematic approach to air transport. Airportss availability is currently being developed. The best in terms of time, cost and comfort is to connect airports and city centers via raił. These solutions have already been implemented in Kraków and Warsaw, and there are plans to create such conneetions also for other facilities. The need for the regional competitiveness of air transport with other modes of transport was noted. For journeys over longer distances, where the travel time and comfort are important, and with the inereasing price of fuel, the cost of flight becomes competitive to travel by car or train.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.