Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 111

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciąża
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Autism spectrum disorder is a group of neurodevelopmental disorders characterised by deficits in social relations, impairments in communication, and restricted, repetitive behaviours and interests. The aetiology of autism is unclear, but studies suggest interaction of genetic and environmental factors leading to disturbances in neurotransmission and anatomical development of the brain. Serotonin, a neurotransmitter in the central nervous system and autacoid in the periphery, has long been of interest in autism spectrum disorders. Repeated, independent findings of increased platelet serotonin levels in approximately one third of children with autism suggest that dysfunction of serotonergic system may play a causal role in the physiopathology of these disorders. Because of the critical role of serotonin in foetal brain development and function, several research groups have focused on the influence of prenatal exposure to substances that manipulate serotonin levels like selective serotonin reuptake inhibitors. They are the most commonly prescribed antidepressant medications worldwide, with studies indicating that 2–13% of pregnant women in developed countries receive antidepressant medication. A suggested (but still controversial) association between the exposure to selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and the prevalence of autism spectrum disorders may be confounded by the indications for which these drugs are prescribed such as maternal depression. This review examines evidence regarding the association between prenatal exposure to selective serotonin reuptake inhibitors and autism spectrum disorders.
PL
Zaburzenia ze spektrum autyzmu są grupą zaburzeń neurorozwojowych charakteryzującą się deficytami w interakcjach społecznych, nieprawidłowościami w komunikacji i powtarzającym się, ograniczonym repertuarem zainteresowań i aktywności. Etiologia autyzmu jest niejasna, choć wyniki badań sugerują interakcję czynników genetycznych i środowiskowych, która prowadzi do nieprawidłowości w neuroprzekaźnictwie i anatomicznej budowie mózgu. Serotonina, neuroprzekaźnik obecny w ośrodkowym układzie nerwowym, obwodowo wykazujący działanie hormonu tkankowego, od dawna budzi zainteresowanie badaczy zajmujących się etiologią zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nieprawidłowe przekaźnictwo serotoninergiczne może odgrywać zasadniczą rolę w patofizjologii zaburzeń rozwoju, co sugeruje obserwowane w wielu niezależnych badaniach zwiększone stężenie serotoniny płytkowej u średnio jednej z trzech badanych osób obciążonych zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W związku z kluczowym znaczeniem serotoniny dla rozwoju i funkcjonowania mózgu płodu zaczęto uważniej przyglądać się prenatalnej ekspozycji na substancje zmieniające stężenie tego neurohormonu, m.in. inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. Stanowią one najczęściej stosowaną grupę leków przeciwdepresyjnych na całym świecie, a badania wskazują, że  2–13% ciężarnych w krajach rozwiniętych przyjmuje leki przeciwdepresyjne. Sugerowany (lecz nadal kontrowersyjny) związek między prenatalną ekspozycją na  selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny a wystąpieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu może wynikać również ze wskazań do stosowania leku, takich jak depresja ciążowa. W artykule przedstawiono wyniki dotychczasowych badań nad związkiem przyjmowania przez kobiety w ciąży selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny z powstawaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.
2
Content available remote Biomechanical changes in pregnant women
100%
PL
Celem pracy jest przedstawienie problemów związanych z różnorodnymi biomechanicznymi zmianami w układzie mięśniowo-szkieletowym kobiet w ciąży dotyczącymi postawy ciała także w aspekcie dolegliwości bólowych, zwłaszcza w dolnym odcinku pleców. Poruszane są zagadnienia związane ze zmianą funkcjonalnego zakresu ruchomości tułowia oraz ograniczeniami i trudnościami w wykonywaniu czynności codziennych i zawodowych. W pracy przedstawiono także wpływ ciąży na stabilność posturalną i chód. Wiedza zawarta w artykule powinna być pomocna zarówno osobom prowadzącym zajęcia w szkołach rodzenia, jak też lekarzom i fizjoterapeutom w profilaktyce oraz leczeniu dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego u kobiet w ciąży i po porodzie.
EN
The purpose of the paper is to present the problems related to various biomechanical changes taking place in the musculoskeletal system in pregnant women concerning body posture and pain problems and especially low back pain. The changes of the functional motion range of the trunk as well as the limitations and difficulties in daily life activities and work performance are taken into consideration. The influence of pregnancy on postural stability and gait is also presented in the paper. The knowledge gathered in the article should be helpful to those who provide the child birth classes as well as to physicians and physical therapists in prevention and treatment of musculoskeletal complaints of women during pregnancy and post partum.
EN
Objective: The aim of the study was to present the biopsychosocial effects of foetal alcohol syndrome among the children from the Interventional Care Facility in Otwock in the years 2012–2015. Material and methods: We analysed medical records from the years 2012 to 2015. Medical documentation consisted of the child’s stay record, psychological diagnosis, maternal interview, social interview, a round check report, medical assessment and consultation records, neurological examination reports and physiotherapist reports. The study included medical documentation of 18 girls (29%) and 44 boys (71%). In total, 62 children aged between 3 days and 1 year were included in the study group. Results: Consumption of alcohol during pregnancy is still declared by many women (69%), including 44% of mothers consuming alcohol throughout the duration of pregnancy. All children in the Interventional Care Facility had at least 2 dysmorphic facial features. Sucking dysfunction, which caused difficulty when feeding, was observed in 59 children, and dysaesthesia – in 56 children. Children with foetal alcohol syndrome were very tearful, experienced tensions (58 children), hyperactivity (59 children) as well as sleep disorders (60 children). They frequently experienced emotional disorders (60 children) and problems with establishing contact with other people (44 children). Conclusions: It was found that alcohol has teratogenic effects on the developing foetus. Any amount of alcohol consumed by a pregnant woman can cause damage to the foetus. Foetal exposure to alcohol leads to multiple disorders that occur not only in the biological, but also in the psychological sphere. The study confirmed that children with foetal alcohol syndrome suffer from multiple health problems and have difficulty functioning in society due to their “otherness”.
PL
Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie biopsychospołecznych skutków występowania płodowego zespołu alkoholowego wśród podopiecznych Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku w latach 2012–2015. Materiał i metoda: W badaniu wykorzystano metodę analizy dokumentacji medycznej z lat 2012–2015. Dokumentacja medyczna składała się z karty pobytu dziecka w ośrodku, diagnozy psychologicznej, wywiadu z matką, wywiadu socjalnego, karty obchodów, oceny badań i konsultacji lekarskich, karty badania neurologicznego oraz oceny rehabilitanta. Badanie objęło dokumentację medyczną 18 dziewcząt (29%) i 44 chłopców (71%). Łącznie grupę badaną stanowiło 62 dzieci w przedziale wiekowym od 3. dnia życia do 1. roku życia. Wyniki: Do spożywania alkoholu w ciąży przyznaje się nadal wiele kobiet (69%), w tym znaczna część do spożywania alkoholu przez cały okres trwania ciąży (44%). Wszystkie dzieci znajdujące się w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym miały przynajmniej 2 dysmorfie twarzy. Zaburzony odruch ssania, który utrudniał jedzenie, miało 59 dzieci, a zaburzenie czucia – 56 dzieci. Dzieci z płodowym zespołem alkoholowym były bardzo płaczliwe, nadpobudliwe (59 dzieci), miały stany napięcia (58 dzieci), a także występowały u nich zaburzenia snu (60 dzieci). Bardzo często pojawiały się u nich zaburzenia emocjonalne (60 dzieci) oraz problemy z nawiązaniem kontaktu z innymi ludźmi (44 dzieci). Wnioski: Stwierdzono, że alkohol ma teratogenne działanie na rozwijający się płód. Każda ilość alkoholu spożywanego przez ciężarną może uszkodzić płód. Konsekwencją ekspozycji płodu na alkohol są liczne zaburzenia, nie tylko w sferze biologicznej, ale także psychicznej. Przeprowadzone badania potwierdziły, że dzieci z płodowym zespołem alkoholowym mają bardzo dużo problemów zdrowotnych i trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie, spowodowane przez ich „inność”.
PL
Wprowadzenie: Powikłania zapalenia ucha środkowego, dzięki powszechnemu stosowaniu antybiotyków oraz ułatwionej ścieżce diagnostycznej, stanowią obecnie dużo mniejszy problem w praktyce lekarzy-otolaryngologów. Pewne grupy pacjentów, ze względu na przewlekłe choroby towarzyszące lub odmienny stan fizjologiczny, mogą być bardziej narażone na rozwinięcie takich powikłań. Opis przypadku: Poniżej przedstawiamy przypadek kobiety w 21. tygodniu ciąży. U pacjentki, na skutek zaniechania proponowanego leczenia, rozwinęło się powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego w postaci ropnia Moureta z progresją w kierunku podstawy czaszki. Z tego powodu chora wymagała interwencji chirurgicznej.
EN
Artykuł jest wieloaspektowym teoretycznym wprowadzeniem do projektu badawczego poświęconego problematyce związanej z wpływem więzi z własną matką na szeroko rozumiane przystosowanie się kobiety do macierzyństwa. W pracy podkreślony został wpływ stylu przywiązania do matki na kształtowanie się tożsamości macierzyńskiej, rozumianej jako myślenie kobiety o sobie jako o matce. Relacja ta jest bardzo istotna w czasie kształtowania się więzi kobiety ze swoim dzieckiem już w ciąży, a także po narodzinach dziecka. Zasygnalizowano także niezmiernie istotne połączenie pomiędzy jakością więzi z własną matką a wystąpieniem depresji poporodowej.
8
Content available remote MISCELLANEA Repetytorium z antykoncepcji
100%
PL
Rozwój cywilizacyjny oraz techniczny wymusił nowe spojrzenie na zagadnienia zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. Pojęcie współczesnej antykoncepcji nie oznacza jedynie sposobu przeciwdziałania poczęciu dziecka, ale także – świadome, odpowiedzialne macierzyństwo. Mimo szerokiej dostępności metod zapobiegania ciąży, a tym samym skutecznej możliwości planowania rodziny, każdego roku 80 mln kobiet zachodzi w niepożądaną ciążę. Przyjęta w 1994 roku w Kairze na Konferencji na rzecz Ludności i Rozwoju definicja zdrowia reprodukcyjnego jest oparta na prawach człowieka i równości płci. Określone jest ono jako stan pełnego dobrostanu w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym, a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagań, we wszystkich sprawachzwiązanych z układem rozrodczym oraz jego funkcjami i procesami. Obowiązkiem państwa, zawartym w Ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, jest troska o życie i zdrowie, między innymi poprzez uznanie prawa każdego do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci oraz prawa dostępu do informacji, edukacji czy poradnictwa. Celem niniejszego opracowania jest opis dostępnych w Polsce metod i środków zapobiegania ciąży, dodatkowo przedstawienie krajowych wyników badań dotyczących wiedzy o antykoncepcji oraz jej zastosowania.
EN
Podczas ciąży ciało kobiety zmienia się. Zmiany fizyczne są widoczne dla kobiety i jej otoczenia. Zastanawiający jest sposób spostrzegania własnego ciała, satysfakcji z niego oraz samooceny wyglądu kobiet ciężarnych. Głównym celem badań było porównanie ogólnej satysfakcji z wyglądu (uwzględniając aspekt ważności i zadowolenia z poszczególnych części ciała) oraz samoocenę wyglądu (uwzględniając: poczucie defektu, maskowanie defektu, obsesyjne zaabsorbowanie defektem, kontrolowanie sprawdzania defektu) w trzech grupach kobiet – będących w pierwszej i kolejnej ciąży oraz kobiet bezdzietnych. W badaniach udział wzięło 142 kobiety – w tym 50 w pierwszej ciąży (w wieku między 19 a 41, M = 29,18, SD = 5,01), 51 w kolejnej ciąży (w wieku między 23 a 39, M = 31,20, SD = 4,29) oraz 41 bezdzietnych (w wieku między 20 a 26, M = 23,46, SD = 1,38). Badane poproszono o wypełnienie następujących kwestionariuszy: Rysunkowy Arkusz Samooceny Wyglądu (RASW; ujmujący ogólną satysfakcję z wyglądu obejmującą ważność i zadowolenie z poszczególnych części własnego ciała) oraz Kwestionariusz Samooceny Wyglądu (KSW – uwzględniający: poczucie defektu, maskowanie defektu, obsesyjne zaabsorbowanie defektem, kontrolowanie sprawdzania defektu). Pomiędzy badanymi grupami kobiet w teście rysunkowym własnego ciała nie wykazano istotnych różnic w ogólnej satysfakcji z wyglądu. Natomiast w grupie kobiet bezdzietnych stwierdzono różnice w ocenie ważności i zadowolenia z poszczególnych części ciała. W zakresie samooceny wyglądu (KSW) istotne różnice pomiędzy grupami dotyczą poczucia defektu – kobiety bezdzietne mają większe poczucie defektu aniżeli pozostałe grupy. Uzyskane wyniki są interesujące, wbrew oczekiwaniom ukazują bowiem, że zmiana sylwetki spowodowana faktem ciąży (zarówno pierwszej, jak i kolejnej) nie wpływa w sposób istotny na poczucie ważności i zadowolenia oraz ogólnej satysfakcji z wyglądu, ani też na samoocenę wyglądu. Stwierdzono natomiast, że kobiety bezdzietne w porównaniu z kobietami będącymi w ciąży ujawniają wyższe poczucie defektu własnego ciała.
PL
Niniejsza praca rozpatruje aktywność fizyczną ciężarnych kobiet w różnych aspektach. Kolejno poruszone zagadnienia dotyczą czynników warunkujących podejmowanie aktywności ruchowej w poszczególnych trymestrach przebiegu ciąży, typowych dolegliwości kobiet ciężarnych, genezy owych dolegliwości oraz roli ruchu w ich łagodzeniu. Ponadto, przedstawiona została rola lekarza specjalisty, którego decyzje mogą determinować ewentualną możliwość podjęcia wybranej aktywności fizycznej. W pracy scharakteryzowane zostały najpopularniejsze formy aktywności ruchowej zalecane dla kobiet w ciąży, z uwzględnieniem najważniejszych czynników, którymi kobiety powinny kierować się podczas wyboru formy wysiłku fizycznego.
EN
Hereby elaboration is taking into consideration physical activity of pregnant women in various aspects. Undertaken issues, one after another, investigate the very factors that push women in different trimesters of pregnancy to physical activity. Factors of typical ailments, their genesis and the role of physical activity in relieving those ailments – are also discussed in this study. The role of a physician is also presented, as an initiator in the decision-making for pregnant women to activate themselves in terms of physical culture. Study presents the characteristics of most popular forms of physical activity, including factors that should be considered while selecting each of them by particular individuals.
11
Content available remote Wzrok w ciąży
100%
Optyka
|
2021
|
tom Nr 4
44--45
PL
Ciąża to czas szczególny , podczas którego kobieta wyjątkowo zwraca uwagę na swoje zdrowie, dietę i tryb życia. Od tej pory jest odpowiedzialna nie tylko za swoje życie, ale również nienarodzonego maluszka.
PL
Wstęp Powszechnie wiadomo, iż zachowania prozdrowotne kobiet w ciąży warunkują prawidłowy, niepowikłany przebieg ciąży a także właściwy stan urodzeniowy noworodka. Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na dobrostan ciężarnej i jej dziecka, jest odpowiedni sposób odżywiania. Przyszła mama przekonana, że dokłada wszelkich starań, by dziecko w jej łonie rozwijało się prawidłowo, realizuję jednocześnie potrzebę bezpieczeństwa własnego i jej przyszłej powiększonej rodziny. W ujęciu populacyjnym donoszony, prawidłowo odżywiony noworodek, poddany właściwemu wychowaniu, gwarantuje rozwój i przetrwanie społeczeństwa, którego stanie się członkiem. Cel Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia funkcjonalnych zaleceń żywieniowych dla kobiet w ciąży opartych o krajowe i międzynarodowe wskazania w kontekście bezpieczeństwa społecznego i osobistego ciężarnych. Prawidłowe odżywianie w trakcie ciąży jest pojęciem wielowymiarowym. Z jednej strony oznacza pokrycie zapotrzebowania energetycznego, które ulega zmianie w poszczególnych trymestrach ciąży, z drugiej, strukturę spożywanych produktów, czyli odpowiednie ilości i proporcje składników odżywczych. Obejmuje także modyfikację nieprawidłowych nawyków żywieniowych (Godala M. i in., 2012). Nie istnieje w wiedzy powszechnej spójna opinia dotycząca możliwości spożywania ciąży niektórych produktów żywnościowych. Należy zwrócić uwagę na takie wątpliwe produkty, jak: sery pleśniowe, sushi, surimi, jajka gotowane na miękko czy niektóre ryby. Bardzo ważne w diecie kobiety ciężarnej jest dostarczanie związków o nazwie foliany, jod, żelazo, cynk czy wapń, które w dużej mierze warunkują niezachwiany rozwój wielu układów organizmu dziecka. Zakończenie Niedożywienie bądź niewłaściwie zbilansowana dieta ciężarnej powoduje liczne powikłania zdrowotne, których skutki sięgają nawet dojrzałego wieku dziecka. Takie komplikacje uderzają w podstawową potrzebę człowieka, jaką jest poczucie bezpieczeństwa o własne życie i zdrowie. Zrozumienie wieloczynnikowej roli odżywiania w ciąży, zarówno przez same kobiety, jak i przez personel medyczny, oraz jego wpływu na ekspresję genomu stanowi niepodważalnie ważny argument w walce z przewlekłymi chorobami dzisiejszych czasów.
13
Content available remote MISCELLANEA Repertory of contraception
100%
EN
Civilization and technological development forced a new perspective on issues of sexualand reproductive health. (e concept of modern contraception is not only about howto counteract the conception of a child, but moreover – conscious and responsible parenthood.Despite the wide availability of birth control methods and thus e)ective familyplanning possibilities, every year 80 million women have an unwanted pregnancy. Adoptedat the Conference on Population and Development (Cairo, 1994) de'nition of reproductivehealt is based human rights and gender equality. It is de'ned as a state of completewell-being in the physical, mental and social aspect, not only the absence of disease or in-'rmities in all matters related to the reproductive system and to its functions or processes.Duty of the state contained in Act on family planning, protection of the human fetus andconditions of permissible abortion is the concern for life and health, including throughthe recognition of the right of everyone to make responsible decisions about having childrenand the right of access to information, education and counseling. (e purpose of thisarticle is to describe the methods and means of contraception available in Poland and alsoto present the results of national studies on knowledge about contraception and its use.
EN
A large cerebello-pontine angle tumor in pregnancy is a rare illness which is a challenge for neurosurgeons, obstetricians and anesthesiologists. The urgent treatment of the life-threatening obstructive hydrocephalus has in these cases its own specificity. Postponement of tumor resection after child delivery is considered optimal. Magnetic resonance imaging showed a large cerebello-pontine angle tumor on the left side in a 31-year-old woman with worsening of vision in the 19th week of pregnancy. Due to the progressing obstructive hydrocepha-lus, third venrticulostomy and then cerebrospinal fluid diversion were done. A cesarean section was performed as the fetus was sufficiently developed for delivery. Then uneventful neurosurgical complete evacuation of the tumor was performed. The patient was followed up for 2 years.
PL
Olbrzymi guz kąta mostowo-móżdżkowego rozpoznany u ciężar-nej jest rzadkim schorzeniem, sta-nowiącym wyzwanie dla neurochi-rurgów, położników oraz anestezjo-logów. Wykonane w trybie pilnym neurochirurgiczne zaopatrzenie zagrażającego życiu wodogłowia obturacyjnego w takich przypadkach ma również swoją specyfikę. Optymalnym postępowaniem jest, jeśli to możliwe, odroczenie zabiegu zasadniczego, czyli usunięcia guza na okres po rozwiązaniu ciąży. 31-letnia pacjentka w 19 Hbd z powodu zaburzeń widzenia miała wykonany MR głowy, w którym uwidoczniono olbrzymi guz kąta mostowo-móżdżkowego po stronie lewej. Z powodu narastania wodogłowia obturacyjnego wykonano u niej wentrykulostomię, a następnie drenaż komorowy z założeniem zastawki. W odpowiednim dla płodu czasie odbył się poród drogą cięcia cesarskiego. Następnie pacjentka przebyła zabieg całkowitego usunięcia guza, który zniosła dobrze. Pacjentka pozostała w obserwacji 2 lata po zabiegu.
16
Content available Ciąża i poród w opiniach młodych kobiet
88%
PL
Prezentowane badanie zostało przeprowadzone na grupie 604 młodych kobiet w wieku 19–24 lat, które nie są i nie były nigdy wcześniej w ciąży. Celem pracy była analiza ich postaw względem ewentualnej ciąży, porodu, macierzyństwa, służby zdrowia i opieki ginekologicznej w Polsce oraz historie rodzinne budujące postawę wobec ciąży i porodu. Postawy i historie zostały przebadane za pomocą autorskiej ankiety składającej się z metryczki oraz 12 pytań. Według przeprowadzonych badań większość kobiet boi się porodu w umiarkowanym bądź znacznym stopniu, w tym szczególnie komplikacji porodowych i bólu związanego z porodem. Ponad 75% badanych kobiet słyszała o traumatycznych doświadczeniach porodowych swoich bliskich. Pomimo tego prawie 92% badanych kobiet chciałoby zajść w ciążę i urodzić i ponad 90% kobiet postrzega poród jako zjawisko naturalne i instynktowne.
OncoReview
|
2013
|
tom 3
|
nr 3
201-205
EN
Essential thrombocythemia (ET) is a myeloproliferative neoplasm characterized by an increase in platelet (PLT > 450 000/μl) and a tendency for either thrombosis or hemorrhage. ET is often diagnosed in elderly life and is two times more frequent in females than in males. This is the most common myeloproliferative neoplasm in women of childbearing age. An increased risk of fetal and maternal complications has been demonstrated in patients with ET. Most of complications (particularly the case of spontaneous abortion) occurs during the first trimester of pregnancy. The paper presents four pregnancies in three patients with essential thrombocythemia who were treated in Department of Hematology Pomeranian Medical University. In the treatment of pregnant patients with essential thrombocythemia interferon alpha, acetylsalicylic acid (ASA) and low molecular weight heparin were used.
PL
Nadpłytkowość samoistna (ET) jest przewlekłym nowotworem mieloproliferacyjnym dotyczącym głównie linii megakariocytów, przebiegającym ze zwiększoną ponad 450 000/ul liczbą płytek krwi. Nadpłytkowość występuje przede wszystkim u ludzi starszych, dwukrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Jest jednym z najczęstszych nowotworów mieloproliferacyjnych występujących u młodych kobiet, będących w okresie rozrodczym. U pacjentek ciężarnych z ET stwierdza się zwiększone ryzyko powikłań w postaci wad płodu oraz powikłań u ciężarnej. Najczęściej powikłania występują w pierwszym trymestrze ciąży i są to samoistne poronienia. W pracy przedstawiono przebieg czterech ciąż u trzech pacjentek z ET leczonych w jednym ośrodku, zakończonych urodzeniem zdrowych dzieci. W leczeniu stosowano interferon α, heparynę drobnocząsteczkową oraz kwas acetylosalicylowy.
18
88%
PL
Idiopatyczne porażenie nerwu twarzowego, zwane również porażeniem Bella, może stanowić dla klinicystów duże wyzwanie, jeżeli z objawami niedowładu mięśni twarzy zgłasza się pacjentka w ciąży. Częstość występowania porażenia Bella u kobiet w ciąży jest prawie trzy razy większa, niż w odpowiadającej wiekowo grupie kobiet nieciężarnych. Problem stanowi brak wytycznych leczenia samoistnego porażenia nerwu twarzowego w tej grupie chorych. W randomizowanych badaniach, ale bez udziału ciężarnych pacjentek, potwierdzono większą skuteczność w powrocie funkcji nerwu po wcześnie włączonym leczeniu glikokortykosteroidami, w porównaniu z innymi metodami. Dylemat dotyczący terapii potęguje fakt, iż rokowanie co do powrotu funkcji nerwu twarzowego u ciężarnych są znamiennie gorsze niż w pozostałej populacji, a niedowład mięśni twarzy dotyczy przecież młodej kobiety. W artykule na przykładzie chorej konsultowanej w Klinice oraz na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa, przedstawione zostały zalecenia postępowania w samoistnym porażeniu nerwu twarzowego u kobiet w ciąży. Przedstawiono korzyści, zalecane preparaty, dawki, niezbędne środki ostrożności i potencjalne skutki uboczne stosowania kortykosteroidów, które jako jedyne mają potwierdzoną skuteczność w leczeniu porażenia Bella u kobiet będących w ciąży.
OphthaTherapy
|
2016
|
tom 3
|
nr 1
20-29
EN
In the paper physiologic ocular changes occurring during pregnancy, effect of pregnancy on preexisting ocular diseases, disorders of the eye associated with pregnancy and delivery and use of ophthalmic medications and diagnostic agents during pregnancy and lactation are described.
PL
W pracy przedstawiono zmiany fizjologiczne w narządzie wzroku u kobiet w ciąży, wpływ ciąży na istniejące uprzednio schorzenia narządu wzroku, zmiany oczne w chorobach związanych z ciążą i z porodem oraz możliwości stosowania różnych grup leków i preparatów diagnostycznych w okresie ciąży i laktacji.
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest omówienie procesu wychowania szlacheckich dzieci i wskazanie najważniejszy etapów ich rozwoju i źródeł wiedzy, którymi posiłkowano się, kierując rozwojem najmłodszych. Jako egzemplifikację wykorzystano korespondencję Karoliny Teresy z Radziwiłłów 1. voto Sapieżyny 2. voto Jabłonowskiej (zm. 1765).PROBLEM I METODY BADAWCZE: Zachowana korespondencja stanowi wyjątkowe i – co najistotniejsze – rzadkie źródło, pozwalające poddać analizie sposoby przygotowywania się do narodzin kolejnych dzieci i opieki nad nimi, proces wychowania, troskę o zdrowie, a także radzenie sobie z bólem i niemocą po stracie najmłodszych członków rodziny. Artykuł oparty jest na analizie wskazanej korespondencji i zestawieniu jej z dotychczasowymi ustaleniami badawczymi dotyczącymi procesu wychowania w epoce nowożytnej.PROCES WYWODU: Zachowana korespondencja ujęta została w układzie problemowym, począwszy od wskazania największych obaw związanych z macierzyństwem, poprzez najistotniejsze działania podejmowane w celu ochrony i wychowania dzieci, po ujęcie zagadnienia śmierci nieletnich w szlacheckim domu.WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zachowany materiał źródłowy stanowi wyjątkowy przykład tak skrupulatnej, pełnej i wieloaspektowej relacji dotyczącej osiemnastowiecznego macierzyństwa. Daje on możliwość prześledzenia elementów związanych z założeniem i utrzymaniem rodziny – od relacji dotyczących kolejnych okresów ciąży, po narodziny dzieci i pierwsze lata ich rozwoju, ujawnia też niepokoje, z którymi radzić musiała sobie młoda matka, i wskazuje na newralgiczne okresy rozwoju dzieci.WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zaprezentowany materiał źródłowy pozwala na szerokie ujęcie przedstawionego zjawiska. Przeprowadzone badania pogłębiają wiedzę o specyfice rodziny osiemnastowiecznej, a przede wszystkim o kwestii dojrzewania i wychowania dzieci widzianej z matczynej perspektywy. Dają również szerokie możliwości do dalszych analiz porównawczych.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.