Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  playgrounds
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The pollution of urban soil with heavy metals caused by traffic activity is increasingly becoming a great threat to human health and environmental quality. This paper presents results of research of lead (Pb) and cadmium (Cd) distribution in land on playgrounds situated near busy streets in Cracow (Poland). Samples of sand and soil were collected from the most top layer (0–10 cm). Concentrations of examined metals are: Pb from 6.80 to 54.04 mg/kg and Cd from 1.60 to 2.61 mg/kg, respectively. The highest concentrations were found in sampling points near the busiest roads, and are particularly visible in the case of lead concentration in soil samples. For sand samples, metal concentrations are much lower. Although the results have not determined a high degree of soil’s contamination, they indicate the problem of the children’s exposure to toxic metals. Urban soil should be monitored particularly in such special places as playgrounds.
PL
Bezpieczeństwo dzieci leży na sercu każdemu z nas. Jak wynika ze statystyk, wypadki na placach zabaw, pod względem liczby, stanowią trzecią w kolejności grupę wypadków z udziałem dzieci. Tym bardziej istotne jest, aby place zabaw były nie tylko funkcjonalne i atrakcyjne, ale też bezpieczne. Aby zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo, przy projektowaniu placów zabaw mamy do dyspozycji dwie normy: PN-EN 1176 i PN-EN 1177, które podają między innymi wytyczne dotyczące poszczególnych elementów wyposażenia, w tym nawierzchni. Mając na uwadze obowiązujące normy, zaprojektowano plac zabaw (działka o powierzchni 154 m²), który może być przeznaczony dla zabudowy mieszkalnej do 75 osób. Przy urządzaniu placu zabaw poszczególne elementy dobrano tak, aby nie tylko w maksymalny sposób zmniejszyć ryzyko bawiących się na nim dzieci, ale również by wyposażenie było przystępne dla potencjalnych inwestorów.
EN
The safety of children is at heart of each of us. According to the statistics, accidents on playgrounds are the third biggest group of accidents involving children. Of paramount importance is that playgrounds are to be not only functional and attractive but also safe. To ensure the safety of the youngest, the design of playgrounds should take into consideration two standards: EN 1176 and EN 1177, which include guidelines for individual pieces of equipment, including the ground surface. Complying with current standards, children's playground with the allotment of 154 m² was designed, suitable for residential development up to 75 people. When arranging the playground individual components were carefully selected not only to maximally reduce the risk of injury, but also to reduce costs and be more affordable for potential investors.
PL
Tereny zabaw dla dzieci funkcjonują w historii ludzkości od połowy XIX wieku. Od tamtego momentu poddawane były wielu przemianom. Puste otwarte przestrzenie szybko zapełniły się różnego rodzaju elementami zabawowymi i sprawnościowymi. Formy tych obiektów stały się wyzwaniem nie tylko dla konstruktorów i architektów, ale także dla artystów. Przedmiotem niniejszego opracowania są współczesne tereny zabaw dla dzieci. Szczególnie sposób ich komponowania, wyposażenia w elementy zabawowe oraz organizowania warstwy naturalnej. Zaprezentowano kontekst przestrzenny każdego założenia i dostępność komunikacyjną. Analizą objęto sześć realizacji – trzy to przykłady polskie (Warszawa, Kraków i Rzeszów), a kolejne trzy zlokalizowane są poza granicami kraju (Szwajcaria, Słowacja, Ukraina). Przykłady pokazują, że nawet na niewielkich powierzchniowo przestrzeniach można zorganizować miejsca oryginalne. Ukazują problem kontekstu najbliższego otoczenia, które – jeśli jest cenne, podnosi walory nawet przeciętnej przestrzeni. Szukając odpowiedzi na pytanie o atrakcyjny plac zabaw, trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Czy o sukcesie danego terenu decydują użyte elementy zabawowe? A może raczej nietypowość zastosowanych rozwiązań? Czy też może usytuowanie miejsca – atrakcyjne sąsiedztwo i łatwa dostępność komunikacyjna? Zapewne każdy z wymienionych powyżej czynników w jakimś stopniu decyduje o sukcesie danego miejsca. Potrzeba ogromnego wyczucia i otwartości projektanta, który poszczególne „składniki” użyje we właściwych proporcjach, po wcześniejszym rozpoznaniu realnych potrzeb przyszłych użytkowników.
EN
Playgrounds are present in our surroundings since the middle of the 19th century. From that time they have been changing – from open spaces, to modern, limited areas with many facilities for children. Forms of playgrounds became a challenge, not only for constructors and architects, but also for many artists. Subject matter in this article are contemporary playgrounds – their composition, facilities for children and design of natural elements. Context of the area and accessibility are described for every example. The analysis concern six realizations – three of them are situated in Poland (Warsaw, Cracow, Rzeszow), and the other are located in Switzerland, Slovakia and Ukraine. These Examples show that even a small area has its potential and it is possible to create an interesting place for children. Context and value of surrounding could have positive impact on the area which could become special. Are there any rules which could help us to design a perfect playground? Are modern facilities for children the only recipe for success? Or maybe unique character of the playground is the most important? Is the communication accessibility a deciding factor? Every aspect of localization and designing process is important. It is the architect who decides which elements should be joined and how it has to be done. There is another factor which designer has to take into consideration – needs of local community. Architect change this particular place for them, so they could enjoy it.
PL
Zapewne kałuża stanowiła kiedyś wodny plac zabaw dla każdego z nas. Tymczasem na współczesnych placach zabaw kałuża postrzegana jest jako konsekwencja źle zaprojektowanej lub wykonanej inwestycji.
EN
Excessive amounts of heavy metals can occur in the natural environment especially in urban areas. In big cities district playgrounds are very often the only places for rest and recreation. Children playing on playgrounds can be exposed to the negative impact of the chemical soil contamination. The object of the work was the evaluation of the level of pollution with heavy metals: Cd, Pb, Cu, Zn, Cr and Ni in top soil layers of playgrounds situated in southern Krakow districts and the estimation of the potential risk resulting from the excessive amounts of these elements. The analyzed playground soils were characterized in the straight majority of cases by natural contents of cadmium, nickel, chromium, lead and copper. The only heavy metal whose content was in general higher than natural was zinc.
PL
Nadmierne ilości metali ciężkich mogą występować w środowisku przyrodniczym zwłaszcza w obszarach miejskich. W wielkich miastach, bardzo często jedynym miejscem wypoczynku i rekreacji są osiedlowe place zabaw. Dzieci bawiące się na tych placach mogą być narażone na negatywne oddziaływania chemicznego skażenia gleb. Celem pracy była ocena stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi: Cd, Pb, Cu, Zn, Cr i Ni wierzchnich warstw gleb placów zabaw położonych w południowych dzielnicach Krakowa oraz oszacowanie ewentualnego zagrożenia wynikającego z nadmiernej zawartości tych pierwiastków. Analizowane gleby placów zabaw charakteryzowały się, w zdecydowanej większości przypadków, naturalną zawartością kadmu, niklu, chromu, ołowiu i miedzi. Jedynym metalem ciężkim, którego zawartość była na ogół większa od naturalnej, był cynk.
PL
Wstęp. Dzieci to grupa populacyjna szczególnego ryzyka, u których podstawowym źródłem narażenia na metale ciężkie jest droga pozażywieniowa. Połykanie cząsteczek pyłów unoszących się w powietrzu, czy wprowadzonych do ust razem z zabrudzonymi rękami czy zabawkami ma miejsce najczęściej podczas gier ruchowych na placach zabaw, boiskach lub zabaw w piaskownicach. W przypadku Górnego Śląska problem zanieczyszczenia gleb dotyczy obecnie oprócz miejsc, na których prowadzona jest lub była działalność przemysłowa, także obszarów zielonych, jak parki i zieleńce, czy place zabaw, co może stanowić istotne źródło narażenia dzieci zarówno drogą pozażywieniową, jak i oddechową. Celem pracy była ocena zawartości metali ciężkich, takich jak: kadm, ołów i cynk, w glebach z placów zabaw, boisk, piaskownic i przedszkoli z terenu Górnego Śląska. Materiał i metody. Analizie poddano 103 próby; 91 z nich stanowiły próby gleby, pochodzące z placów zabaw, boisk osiedlowych i szkolnych oraz z terenów przedszkoli miejskich, pozostałych 12 prób stanowił piasek z piaskownic osiedlowych. Zawartość metali ciężkich (Cd, Pb i Zn) oznaczono metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP OES). Wyniki. Przekroczenia wartości normatywnych oznaczanych pierwiastków wystąpiły w zdecydowanej większości analizowanych prób. Najwyższe stężenia metali oznaczono w glebach pobranych z boisk szkolnych i osiedlowych oraz placów zabaw (Bukowno, Siemianowce). W przypadku gleb z terenów przedszkoli, najbardziej zanieczyszczone były próby pobrane w Radzionkowie, Bytomiu Szombierkach oraz Piekarach Śląskich. Najmniejszy stopnień skażenia metalami ciężkim wykazano dla piaskownic. Wnioski. Badania wykazały, że gleba z analizowanych placów zabaw, boisk szkolnych i osiedlowych, a także z terenów przedszkoli, ze względu na wysoką zawartość metali ciężkich, stanowi istotne źródło narażenia dzieci na metale ciężkie i zwiększa ryzyko zdrowotne z tym związane. Na terenie Górnego Śląska istnieje potrzeba wprowadzenia stałego monitoringu zawartości metali w glebach, a także stosowania działań profilaktycznych, polegających m.in. na okresowej wymianie piasku z piaskownic, czy pokryciu boisk odpowiednim materiałem zabezpieczającym przed pyleniem, a także edukacji w zakresie metod ograniczenia indywidualnego ryzyka zdrowotnego (mycie rąk po zabawie na dworze, zmiana ubrań itd.). Zastosowanie powyższych przykładów działań profilaktycznych może stanowić istotną formę zmniejszenia ryzyka zdrowotnego dzieci, wynikającego z narażenia na metale ciężkie.
EN
Introduction. Children are a group at special risk when the primary source of exposure to heavy metals is by way of means beyond nutrition. Children put their dirty hands and toys into their mouths while playing outdoors and breathe polluted air while playing on grounds with contaminated soil. In the case of Upper Silesia, the problem of soil pollution not only concerns brownfields and places of ongoing industrial activities, but also recreational areas, such as parks, gardens, and playgrounds, which can be a significant source of heavy metal exposure to children, beyond nutrition and breathing. The aim of this study was to evaluate the content of heavy metals such as cadmium, lead and zinc in soils from playgrounds, sports fields, sandpits and kindergarten grounds in Upper Silesia. Material and methods. Ninety-one soil samples from playgrounds, kindergarten grounds and sport fields located close to schools and in neighbourhoods were analyzed; twelve samples were of sand from sandpits. The content of heavy metals (Cd, Pb and Zn) were determined by optical emission spectrometry with inductively coupled plasma (ICP OES). Results. The standards value for Cd, Pb and Zn were exceeded in most of the analyzed samples. The highest metal concentrations were determined in soils collected from sport fields located in the vicinity of schools and in neighbourhoods (Bukowno, Siemianowice). In the case of the kindergarten grounds, most of the contaminated soil samples were collected in Radzionków, Bytom-Szombierki and Piekary Śląskie. The smallest concentration of heavy metals were indicated in the samples collected from the sandpits. Conclusions. This study shows that due to the high content of heavy metals in the soil samples collected from the playgrounds, kindergarten grounds and sport fields located close to schools and in neighbourhoods, these places are a major source of children's exposure to heavy metals and increase the health risks associated with it. There is a need in Upper Silesia for the constant monitoring of heavy metals in soils, and the use of preventive measures such as covering playing fields with suitable material for protection against dust accumulation, as well as education on how to reduce individual health risks (washing hands after playing outdoors, changing clothes, etc.). Application of the above examples of preventive measures can be an important form of reducing the health risk to children resulting from exposure to heavy metals.
7
Content available remote Children games and plays
63%
EN
The beginning of the 20th century brought discourse on the issue of a new “culture of recreation” and the phenomenon of a relatively new invention – the playground. Play – caring for the body and the spirit – interacted in the work of all the great modernists, and the pope of modernism himself, Le Corbusier. Non-existent now, brutalist playgrounds have become a subject for exhibitions: the play of the new creators-artists, and their game with their antecedents and the contemporary audience.
PL
Początek wieku XX przyniósł dyskurs kwestii nowej „kultury rekreacji” i fenomenu stosunkowo nowego wynalazku, jakim był plac zabaw. Do zabawy – troski o ciało i ducha – nawiązywali w swojej twórczości wielcy moderniści i sam papież modernizmu, Le Corbusier. Nieistniejące obecnie, brutalistyczne place zabaw stały się dziś obiektem wystawy: przedmiotem zabawy nowych twórców-artystów, ich gry z poprzednikami i widzem.
EN
According to the assumptions of Agenda 21 humanitarian education became a part of canon of actions, with the purpose of spreading the sustainable development principles. Simultaneously in the early 1990's, the current of active education towards "pro" attitudes (e.g., pro-social, proecological, prosumptional) came into being. With these two pre-conditions playgrounds for children begun to be created, both in highly urbanized and recreational areas. The two had, and have nowadays, the task of education, including ecological education using the knowledge about sustainable development for even very young children. On the other hand, creating such places in the spirit of sustainable development allowed us to perceive the needs not only of preschoolers, but also some more specific groups of non-adolescents, like school kids or animals with their owners. Such places became determinants of space quality, and what is more, designing them became a form of ennoblement. This induced the most ranked designers to cope with the problem and to design functional and special equipment for children to play with. Some of them just entered the world's design history, like organically formed bench by Zaha Hadid or earlier Playground Sculpture by Herb Goldman or even wicker houses by Patrick Dougherty. In this way, small masterpieces of architecture for children were created, which not only bring joy buy also teach. At the same time a new trend for designing "from nothing" was set. This is "organic" architecture, not only by its form, but also by using stone, wood, branches or straw, which are accessible and becomes part of natural landscape. The review of some specific realizations enabled us to estimate whether this attitude is justified or is only an extravagance in the aspiration for being "ecological" and "sustainable" in all parts of human life. The question is whether the willingness of creating unique architecture for the youngest recipients is only a way to achieve popularity or is the real need for creating and improving the work of human mind.
9
Content available Tradycja placów zabaw w Polsce i Europie
63%
PL
W większości miast europejskich aż do XIX w. nie widziano potrzeby przeznaczenia dla dzieci specjalnych terenów do zabawy i wypoczynku. Od czasów antycznych zarówno w ogrodach prywatnych, jak i na terenach publicznych (wokół placów miejskich, świątyń) dzieci mogły bawić się swobodnie. W okresie nowożytnym potrzeba zapewnienia dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do aktywnego wypoczynku, traktowanego zarówno jako codzienna potrzeba wysiłku fizycznego, jak i sposób zagospodarowania świątecznego czasu wolnego w gronie rodziny i rówieśników – jest oczywista od niecałych 200 lat. Badacze przedmiotu nie są zgodni, co do dokładnej daty, jaką można przyjąć dla najstarszego placu zabaw. Najczęściej wskazywane są kolejne dekady XIX w.: w Europie – w Anglii rok 1859, w Niemczech 1860, a w krajach pozaeuropejskich – w USA 1887. Współczesne place zabaw, z jakimi mamy do czynienia na osiedlach naszych miast, znacząco już odbiegły zarówno programowo jak i funkcjonalnie od historycznych, pierwszych placów zabaw. Niemniej chyba warto przypomnieć te tradycje, ponieważ, pomimo niesprzyjających warunków, zarówno w okresie zaborów, w okresie II RP (1918– 1939), jak i trudnych powojennych latach odbudowy ze zniszczeń wojennych – polscy architekci i urbaniści, pedagodzy i wychowawcy, lekarze i działacze społeczni przywiązywali dużą wagę do zapewnienia dzieciom odpowiednio urządzonych terenów otwartych do wypoczynku i zabawy. Były to znaczące inicjatywy, nieustępujące osiągnięciom innych krajów europejskich, tworzące tradycję i dorobek, z którego mamy prawo być dumni.
EN
Until the 19th century, most European cities did not consider the need for creating special areas for children to play and relax as an important issue. Since ancient times children could play freely both in the private gardens and in the public areas (around city squares, temples). In the modern times, the need to provide children and youth with the right conditions for active recreation, treated both as a daily need for physical activities and as a way to spend time with family and peers during festivities, has been evident for less than 200 years. Researchers focused on the subject do not agree on the exact date of the creation of the oldest playground. The following decades of the nineteenth century are indicated most often: in Europe – England (1859), Germany (1860), in the non-European countries – the USA (1887). Contemporary playgrounds, which are present in our urban housing estates, are significantly different from the historic, first playgrounds, both programmatically and functionally. Nevertheless, these traditions seem to be worth recalling. Despite the unfavourable conditions during the Partitions of Poland, the Second Polish Republic (1918–1939) and during difficult post-war years of reconstruction from war damage, Polish architects and urban planners, pedagogues and educators, doctors and social activists attached great importance to providing children with properly designed outdoor areas to rest and play. These were significant initiatives, not inferior to the achievements of other European countries, which shaped the tradition of which we have the right to be proud of.
10
63%
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów kierunku Architektura, Politechniki Lubelskiej, ukazujące, jakie warunki musi spełniać przestrzeń, by stać się idealnym miejscem zabaw dla dzieci i młodszej młodzieży. Wnioski z nich płynące stawiają pod znakiem zapytania rozwiązania projektowe stosowane w powszechnie realizowanych w Polsce miejscach zabaw i rekreacji dla dzieci. To nie przestrzeń placu zabaw wspominana jest przez większość osób jako miejsce najlepszych zabaw z dzieciństwa. Nieograniczona wyobraźnia dzieci powoduje, iż każda przestrzeń publiczna może stać się miejscem zabawy. Nakłada to na projektanta obowiązek szerszego spojrzenia na możliwości wykorzystania przestrzeni publicznej przez najmłodszych jej użytkowników.
EN
The first part of the paper presents the results of surveys conducted among students of Architecture, Technical University of Lublin, showing which terms must meet the space to become the ideal playground for children and young adolescents. The conclusions call into question the design solutions used widely implemented in Poland places of entertainment and recreation for children. This is not a playground space is mentioned by most people as a place of great fun childhood. Unlimited imagination of children causes that every public space can become a place of fun. This imposes an obligation on the designer a broader look at the possibility of using the public space for the youngest users.
EN
The research was conducted to assess the degree of pollution with Cd, Pb, Zn, Cu. Cr and Ni in the top layer of soils from district playgrounds in the northem part of Kraków. The analyses were conducted on soil material collected from 12 objects. Determined values of chromium and nickel were similar to the values noted in soils unpolluted with these elements. The most of analyzed soils were classified to the soil with the natural contents of cadmium, lead and copper, although in some of them elevated contents of Cd, Pb or Cu were assessed and a slight pollution with Pb or Cu. A majority of the studied soils revealed elevated contents or a slight pollution with zinc. Dependence between Ni content and the amount of 0 < 0.002 mm fraction was highly significant. Slight relationship between Cd and Cu content and organic carbon content was also registered in the analyzed soils.
PL
Przeprowadzone badania miały na celu ocenę stopnia zanieczyszczenia Cd, Pb. Zn, Cu, Cr i Ni wierzchniej warstwy gleb osiedlowych placów zabaw północnej części Krakowa. Badania przeprowadzono na materiale glebowym pobranym z 12 obiektów. Oznaczone zawartości chromu i niklu były podobne do występujących w glebach niezanieczyszczonych tymi pierwiastkami. W przypadku kadmu, ołowiu i miedzi większość badanych gleb zaliczono wg kryteriów 1UNG do gleb o naturalnej ich zawartości (0° zanieczyszczenia), chociaż w kilku z nich wystąpiła podwyższona zawartości Cd, Pb lub Cu (1° zanieczyszczenia) oraz słabe zanieczyszczenie Pb lub Cu (11° zanieczyszczenia). Większość badanych gleb charakteryzowała się zwiększoną zawartością lub słabym zanieczyszczeniem cynkiem. Stwierdzono statystycznie istotną zależność między zawartością Ni a ilością frakcji 0 < 0.002 mm. Wystąpiła również słaba zależność między zawartością Cd i Cu a zawartością węgla organicznego w analizowanych glebach.
EN
Principles and Guidelines for Establishing of Urban Playgrounds, Sensory Gardens and Open Air Science Museums in the Framework of Design for Children and Youth with Visual Impairment
PL
Nowoczesne place zabaw powinny zapewnić dzieciom bezpieczeństwo oraz dać możliwość wszechstronnie rozwijających zabaw. Na podstawie przeprowadzonych w roku 2011 badań 400 warszawskich publicznych placów zabaw (z wykorzystaniem metody M. Kosmali, A. Gawłowskiej i E. Rosłon-Szeryńskiej) podjęto próbę waloryzacji wartości i oceny tych obiektów. Place zabaw oceniono na podstawie kryteriów bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki, dotyczących urządzeń zabawowych, nawierzchni oraz roślinności.
EN
The modern playgrounds should ensure children’s safety and allow for a broad range of developing plays. Based on the research carried out in 2011 on 400 public playgrounds in Warsaw (using the method of M. Kosmala, A. Gawłowska and E. Rosłon-Szeryńska) it was attempted to evaluate the quality and value of those places. The playgrounds were evaluated on the basis of the criteria of safety, functionality and aesthetics in relation to playground’s equipment, surface and vegetation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.