Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaliczka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article shows the influence of application of general rules and new regulations on determining the inception of the income tax from received advance payments of corporate income tax and personal income tax on the liquidity of the company. Simplifying in the rules obliged since 2015 entitle taxpayers using cash registers to identify the moment of check in advance with the moment of revenue. The impact of described regulation on the formation of moment of income tax liability has been illustrated by a numerical example.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wpływ stosowania zasad ogólnych oraz nowych regulacji prawnych dotyczących ustalania momentu powstania przychodu podatkowego od otrzymanych zaliczek w podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych na płynność przedsiębiorstwa. Uproszczenie w przepisach obowiązujących od początku 2015 roku uprawnia podatników stosujących kasy rejestrujące do utożsamiania momentu ewidencjonowania zaliczki z momentem powstania przychodu. Na przykładzie liczbowym zilustrowano wpływ opisanych regulacji na kształtowanie momentu obowiązku podatkowego w podatku dochodowym oraz wykazano, iż wybór sposobu ustalania tego momentu dla otrzymanych zaliczek od osób fizycznych może stanowić narzędzie strategii podatkowej przedsiębiorstwa.
2
Content available remote Nowelizacja ustawy PZP. Cz.2
85%
EN
The aim of this article is to answer the question of how to understand the criterion of tax chargeability used by the EU legislator. It turns out that in the Polish tax system there are legal institutions that, prima facie, similarly accelerate the deadline for tax payment before it becomes chargeable, and yet some of them have been questioned as inconsistent with EU law, while others continue to function without any problems. This is a particularly important issue in the context of the changes introduced by the Polish legislator following the CJEU judgment in case C-855/19 and the need to assess their compliance with the criterion of chargeability. As a rule, the chargeability criterion determines the earliest moment at which payment of tax may be the taxpayer’s obligation – it does not prevent allowing him to pay the tax earlier on a voluntary basis.
PL
Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, jak należy rozumieć kryterium wymagalności, którym posługuje się prawodawca unijny. Okazuje się bowiem, że w polskim systemie podatkowym występują instytucje prawne, które prima facie w podobny sposób przyspieszają termin zapłaty podatku, zanim ten staje się wymagalny, a mimo to niektóre z nich zostały zakwestionowane jako niezgodne z prawem unijnym, a inne dalej bez przeszkód funkcjonują. Jest to zagadnienie szczególnie istotne w kontekście zmian wprowadzonych przez polskiego prawodawcę w ślad za wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 9 września 2021 r. w sprawie C-855/19 G. Sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy1 i potrzeby oceny ich zgodności z kryterium wymagalności. Co do zasady owo kryterium określa najwcześniejszy moment, w którym zapłata podatku może być obowiązkiem podatnika – nie stoi to na przeszkodzie umożliwieniu mu wcześniejszej zapłaty podatku na zasadzie dobrowolności.
PL
12 lutego 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Rozszerzono listę beneficjentów mogących korzystać z zaliczek na poczet realizacji projektów. Narzędzie, jakim są zaliczki, wymaga więcej formalności w porównaniu z rozliczaniami inwestycji w formie refundacji kosztów. Rozporządzenie to reguluje kwestię udzielania zaliczek w ramach programów finansowanych przede wszystkim ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa. W programie PO IG pomoc jest udzielana tylko na wytwarzanie produktów nie objętych załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
EN
On the 12th of February 2009, the amendment to the Regulation of the Minister of Regional Development on expenditures concerning operational programmes' implementation came into force. One of the most important introduced changes includes the extension of the entities that can benefit from the advance payment. The aim of that amendment is to encourage entrepreneurs to undertake new investments however advance payment, comparing to refunding, reguires more formalities. It is important to emphasize that the change considers operational programmes financed by structural funds, Cohesion Fund and European Fisheries Fund.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.