Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1609

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 81 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 81 next fast forward last
2
Content available remote Normy Europejskie. Badanie cech mechanicznych kruszywa
100%
PL
Przybliżenie czytelnikom norm europejskich w dziedzinie drogownictwa jest bardzo ważne. W załączeniu dalsza część zestawienia norm dotyczących drogownictwa.
PL
W artykule omówiono wyniki inwentaryzacji dwóch żelbetowych kominów o wysokości 120,0 m i 200,0 m, zlokalizowanych na terenie elektrowni cieplnych położonych w środkowej części Polski. Celem dokładnego określenia aktualnego stanu technicznego żelbetowych płaszczy kominów wykonano szereg badań specjalistycznych: geotechnicznych, geodezyjnych, wytrzymałości betonu na ściskanie, składu chemicznego i głębokości karbonatyzacji betonu, stopnia skorodowania elementów metalowych oraz temperatury betonu podczas pracy kominów. Podano procentowy udział kosztów prac studialno-projektowych w ogólnych kosztach robót budowlano-montażowych związanych z remontem generalnym komina o wysokości 120,0 m.
EN
The paper contains results of in-situ inventory surveys of two reinforced concrete chimneys of height 120,0 m and 200,0 m, located within the thermal power plants in the middle part of Poland. The following field surveys, investigations and tests were completed: geotechnical tests, geodesic surveys of vertical position of shafts, compressive strength of concrete, chemical composition of concrete, depth of concrete carbonization, corrosion extent of metal members, as well as of temperature records. The cost of field surveys, tests and final designs are presented, all as the percentage of the total remodelling costs for the chimney 120,0 m high.
PL
W pracy przedstawiono proces utleniania próbek w kształcie walca, wykonanych z Fe, w funkcji temepratury. Próbki były utlenione w zakresie temperatury od 940 do 1100 stopni C w powietrzu. Czas utleniania zmieniał się od 10 do 160 godzin. Efekt utleniania określano na podstawie zmian wymiarów oraz masy próbek, a także na podstawie wyników mikroanalizy chemicznej. Proces utleniania w zależności od czasu może być wyrażony równaniem eksponencjalnym y = A[1 - exp(Bt)]. Parametry A i B zmieniają się wraz z temperaturą utleniania. To uzależnienie może byc częściowo tłumaczone wzajemną dyfuzją tlenu i żelaza w zgorzelinie, a także reakcjami chemicznymi przebiegającymi w trakcie utleniania. Pozostałość żelaza w niecałkowicie utlenionych próbkach może byc obliczana na podstawie pomiarów względnego przyrostu masy oraz średniej koncentarcji tlenu w zgorzelinie.
EN
The oxidation of Fe-rollers is investigated as a function of temperature in this paper. Iron samples were oxidated at 940 up to 1100 degrees C in ambient air. The time periods of oxidation varied from 10 to 160 hrs. Weight and size measurements, metallography and chemical microanalysis were used as experimental methods. The time dependence of Fe-rollers oxidation obeys exponential way y=A[1-exp(-Bt)]. The parameters A, B vary with the temperature of oxidation. This temperature dependance may be partly attributed to iron and oxygen interdiffusion in scale and partly to the chemical reactions occuring during the process of iron roller oxidation. Iron remainder in uncompletely oxidated sample is calculated on the base of relative weight gain and mean oxygen concentration in the scale.
PL
W pracy przedstawiono metodę pomiaru tworzenia się i wzrostu warstwy azotowanej bezpośrednio w procesie, w którym wykorzystuje się zmiany własności magnetycznych azotowanego materiału wywołane dyfuzją azotu i przemianami fazowymi. Zasadniczą część zaprezentowanego układu pomiarowego stanowi czujnik magnetyczny umieszczany w retorcie pieca. Pokazano, że zmiany indukowanego w czujniku napięcia można jednoznacznie przyporządkować do wzrostu właściwego stadium warstwy azotowanej. Przedstawiony układ może być wykorzystywany zarówno w badaniach zarodkowania i wzrostu warstwy azotowanej jak również w zastosowaniach przemysłowych np. do szybkiego testowania i wyboru różnego rodzaju atmosfer azotujących, ich składu i natężeń przepływu gwarantujących najkorzystniejszą kinetykę wzrostu warstwy.
EN
In this work method of measurement nitrided layer creation and growth directly in the process is described. This method uses change of magnetic properties of nitrided material connected with nitride diffusion and phase changes. Main element of measurement system is magnetic measurement probe which is placed in furnace report. It have been showed that changes of induced in probe voltage can be unambiguous assign to growth of specific stage of nitrided layer. Described measurement system can be used in examination of nucleation and growth of nitrided layer, and in industrial applications, e.g. for quick testing and selection different kinds of nitriding atmospheres, their composition and flow guaranteed advantageous kinetics of layer growth.
PL
Z przeprowadzonych badań polaryzacji katodowej w roztworach kwasu chromowego(V|), zawierających zmienne ilości anionów kwasów obcych wynika, że szybkość redukcji pośrednich związków chromu, wchodzących w skład powierzchniowych warstewek, i związana z nią szybkość redukcji kwasu chromowego(VI) do chromu metalicznego, zależy od rodzaju i stężenia katalizatorów tego procesu, a także od parametrów osadzania: gęstości prądu i temperatury kąpieli. W przypadku zastosowania dwóch rodzajów katalizatora chromowania - anionów siarczanowych (VI) heksafluorokrzemianowych(IV) - szybkość redukcji warstewki katodowej jest około dwukrotnie wyższa niż w przypadku, gdy stosuje się tylko jeden rodzaj katalizatora. Przeprowadzono dyskusję wyników badań w oparciu o poglądy innych autorów dot. mechanizmu elektrolitycznego chromowania, opublikowanych w literaturze światowej do połowy 1997 roku.
EN
As a result from carried out investigation of cathode polarisation in acid chromium(VI) solution, contained variable quantity of foreign anions is, that reduction rate of intermediate chromium compounds, which are included in surface layers and connected with it reduction rate of chromium acid(VI) to metallic chromium depends on type and concentration catalytic agents of this process, and also on deposition parameters: density of current and temperature of bath. If two types of chromium electroplating catalytic agents are applied: sulphate anions(VI) and hexafluorosilicate anions(IV), reduction rate of cathode layer is twice bigger than in the case, when only one type of catalytic agent is applied.
PL
W artykule omówiono wpływ różnych parametrów azotowania pseudostopów tytanu - alfa VT20, VT18 i VT25U na niskocykliczną wytrzymałóść zmęczeniową, odporność korozyjną i mikrotwardść spoin, strefy wpływu ciepła i materiału osnowy. Stwierdzono istotny wpływ budowy strukturalnej warstw azotowanych na te parametry.
EN
In this article is described influation of various nitriding parameters of titanium pseudoalloy - alfa VT20, Vt18U and VT25U on low cyclic fatigue strenght, corrosion resistance and microhardness of joints, zone of heat influence and basic material. Essential influence structural construction of nitrided layer on these parameters are observed.
PL
W geochemii naftowej coraz większy nacisk kładzie się na wykorzystanie informacji o składzie izotopowym węgla i wodoru (rzadziej tlenu i azotu) w ropie naftowej czy też w skałach macierzystych. Analizy umożliwiające poznanie stosunków izotopów poszczególnych pierwiastków wykonuje się przy użyciu specjalnego spektrometru — IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometer). Laboratorium Geochemii Nafty i Gazu wyposażone jest w IRMS Delta V Advantage firmy Thermo Scientific. Urządzenie to sprzężone jest z analizatorem elementarnym Flash 2000 oraz chromatografem gazowym Trace GC Ultra. Jako wynik oznaczeń otrzymuje się stosunek ilości H/D,13C/12C, 15N/14N 1ub 18O/16O. Bezpośrednie połączenie chromatografu z IRMS oraz analizatora elementarnego z IRMS pozwala uniknąć preparatyki próbek, umożliwiając dozowanie on-line. Dzięki temu można zaoszczędzić czas oraz wyeliminować niepewność pomiaru związaną z przygotowaniem próbek. Próbki stałe są spalane w analizatorze elementarnym, natomiast próbki gazowe oraz ciekłe ulegają rozdziałowi na kolumnie chromatograficznej, a następnie każdy rozdzielony składnik zostaje spalony. Produkty spalania trafiaj ąna IRMS, gdzie są oznaczane stosunki izotopowe. Analizy składu izotopowego są pomocnym narzędziem w korelacjach rop ze skałami macierzystymi. Skład izotopowy kerogenu wydzielonego ze skały macierzystej odpowiada składowi izotopowemu ropy naftowej wygenerowanej z tej skały. Analiza chromatograficzna, a następnie izotopowa, pozwala rozdzielać składniki gazów ziemnych i określać skład izotopowy węgla w metanie, etanie i propanie. Jest to szczególnie ważne podczas określania genezy gazów, gdyż gazy biogeniczne i termogeniczne znacząco różnią się składem izotopowym. Takie analizy gazów będą również bardzo przydatne w określaniu zdolności generacyjnych łupków gazonośnych podczas poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu typu shale gas.
EN
The article presents the basic research problems concerning the country’s industrial space transformation processes. Special attention is paid to the changes in the activity of industrial enterprises, which are treated as an element of the varied forms of spatial concentration of industry and industrial space, to the influence of the European integration on the changes in the conditions of industry development, and to the new measures of the industrial activity, crucial in the industrial geography research.
PL
Artykuł omawia stan zachowania obiektów sakralnych w Niezdowie, podnosi też problem odpowiedniego ich udokumentowania
PL
W Polsce eksploatowanych jest powyżej 250 tys. transformatorów rozdzielczych. W zakładach dystrybucyjnych energii elektrycznej pracuje ich ok. 240 tys., zaś w zakładach i przedsiębiorstwach prywatnych - kilkanaście tys. Zakres mocy transformatorów dystrybucyjnych stosowanych w Polsce wynosi od 25 kVA do 2,5 MVA. Każdy z nich, w celu zapewnienia optymalnych warunków pracy podlega regularnym badaniom eksploatacyjnym i konsrewacji.
14
Content available Dokąd zmierzają ekonomia i nauki społeczne?
80%
PL
Książka Andrzeja M. Zawiślaka, O kwantach, rynkach i ekonomistach. Ikebana zadziwień i paradoksów, jest retrospekcją zmian, jakie zaszły w ostatnich dwudziestu latach w polskiej i światowej nauce i gospodarce. Autor nie tylko omawia poszczególne jej rozdziały, ale również dzieli się własnymi przemyśleniami i spostrzeżeniami, na temat stanu i kierunków rozwoju ekonomii i nauk społecznych. Jego zdaniem książkę zaliczyć można do ważnych wypowiedzi przedstawicieli polskiej myśli nauki o zarządzaniu, ekonomii oraz nauk społecznych.
PL
Zbadano zdolność stymulacji wytwarzania reaktywnych form tlenu przez związki należące do grupy pochodnych i analogów antrachinonu w układzie trzech enzymów oksydoredukcyjnych: dehydrogenazy NADH, oksydazy ksantynowej i reduktazy NADPH: cytochrom P450. Wskazano na kluczową rolę właściwości substratowych związków w stosunku do dehydrogenazy NADH w stymulacji wytwarzania reaktywnych form tlenu. Zbadano również rolę czynników struktury determinujących wysokie powinowactwo do dehydrogenazy NADH. Wykazano jednocześnie, że badane związki nie zachowują się identycznie w trzech analizowanych układach enzymatycznych. Wskazuje to na konieczność badania stymulacji procesów wolnorodnikowych przez związki z grupy pochodnych i analogów antrachinonu w układach wszystkich trzech oksydoreduktaz. Stwierdzono również, że niektóre związki z grupy pochodnych i analogów antrachinonu ulegają utlenieniu przez cytochrom c, powodując jego nieodwracalną redukcję. Zbadano mechanizm tego zjawiska oraz ustalono zasadnicze elementy struktury odpowiedzialne za zdolność do redukcji cytochromu c. Przedstawiono zasady opracowanej metody spektrofluorymetrycznego badania transportu komórkowego związków oraz porównano je z wcześniej stosowanymi metodami. Wykazano, że etapem limitującym szybkość migracji antracyklin do komórki jest dyfuzja przez barierę błony cytoplazmatycznej. Stwierdzono jednocześnie, że oddziaływanie związków z DNA jądra komórkowego jest etapem bardzo szybkim. Wyznaczono wartości energii aktywacji Ea przejścia antracyklin przez barierę błony cytoplazmatycznej dla komórek białaczki ludzkiej K562 wrażliwych i opornych na adriamycynę. Wyznaczono również wartości entalpii tworzenia kompleksów antracyklin z DNA jądra komórkowego i porównano je z wartościami [wzór] wyznaczonymi dla wiązania się tych związków z izolowanym wysokocząsteczkowym DNA. Zbadano też kinetyki transportu anracyklin i aktywność P-glikoproteiny (białka odpowiedzialnego za eksport aktywny ksenobiotyków) w różnych fazach cyklu komórkowego. Stwierdzono, że ilość funkcjonalnie czynnej P-glikoproteiny obecnej w fazie G1 nie ulega zmianie w kolejnych fazach cyklu. Przeprowadzono również badania synergistycznego działania antracyklin i alkaloidów barwinka. Stwierdzono, że winblastyna posiada największą zdolność zwiększania akumulacji antracyklin w komórkach opornych K562. Wykazano jednocześnie, że działa ona jako niekompetycyjny inhibitor P-glikoproteino-zależnego eksportu antracyklin. Podjęto także próbę wyjaśnienia podstaw wysokiej aktywności cytotoksycznej związków należących do grupy benzoperymidin i pirymidoakrydonów względem komórek opornych. Na podstawie uzyskanych wyników wskazano nowy kierunek dla racjonalnego projektowania cytostatyków aktywnych w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej.
EN
The ability of anthraquinone compounds and their quinone modified analogues to stimulate the formation of reactive oxygen species in three oxidoreductase systems: NADH dehydrogenase, xanthine oxidase and NADPH cytochrome P450 reductase has been examined. It was evidenced that the substrate properties of anthraquinone compounds for NADH dehydrogenase were essential in activating toxic oxygen species formation by these deratives. The role of structural factors determining high affinity of anthraquinone deratives and analogues for NADH dehydrogenase has been systematically studied. It was shown that the studied compounds posses different affinities for xanthine oxidase and NADPH cytrochrome P-450 reductase in comparison to NADH dehydrogenase. It indicates that the ability anthraquinone compounds and their analogues must be examined in all three enzymatic model systems. It was also shown that some anthraquinone compounds and their analogues undergo oxidative metabolism with concomitant irreversible cytochrome c reduction. The mechanism of this metabolic oxidtion as well as the role of structural factors of examined compounds in reducing cytochrome c have been studied. The principles of new established spectrofluorometric method for cellular transport study have been presented and compared with methods used by other authors. It was evidenced that the limiting steps for anthracycline uptake into the cell is the passive diffusion across the barrier of cytoplasmic membrane. The interaction of anthracyclines with nuclear DNA is very rapid process. The activation energies for the passage of drugs through the plasma mebrane of drug-sensitive and drug-resistant K562 have been calculated. The enthalpies for the binding of anthrcycline drugs to nuclear DNA have been determined and compared with enthalpies of binding of these compounds to naked DNA. The cell cycle dependent uptake and release of anthracycline as well as P-glycoprotein functionality have been studied. The obtained data showed that the amount of functionally active P-glycoprotein in G1 phase is not modified during cell cycle. The study on synergic effect of anthracycline and vinca alkaloids has been performed. It was found that vinblastine is the most efficient in increasing anthracycline accumulation. It was also shown that vinblastine inhibits non-competively the P-glycoprotein mediated efflux of anthracycline. The molecular basis of high cytotoxic activity of benzoperimidines and pirymidoacridones against multi-drug resistant (MDR) cells has been analysed. On the basis of obtained results a new strategy for the rational design of drugs active against multi-drug resistant tumor cells has been proposed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań prędkości detonacji amono-wosaletrzanych materiałów wybuchowych uczulanych pyłem alumi-niowym i zawierających paliwa organiczne. Podczas prób stosowa-no mocznik, mannit, pentaerytryt, sorbit i azotan guanidyny oraz pył aluminiowy płatkowany. Na podstawie wyników doświadczeń określono udział organicznych paliw w wybuchowych przemianach. Wskazano na możliwości praktycznego wykorzystania zróżnicowa-nych prędkości detonacji MW, m.in. w górnictwie.
EN
Testing results of detonation speed of the ammonium nitrate explosives sensitized with the aluminium dust containing organic fuels are presented. During the trials carbamide, mannit, pentaeryth-ritol, sorbite and guanine nitrate as well as flaked aluminium dust were applicated. Basing on the experimente results participation of organic fuels in the explosion process is determined. Possibilities of practical utilization of diversified speed detonation of explosives, among others in mining, are poited out.
PL
Wyniki systematycznie wykonywanych prób mechanicznym obciążeniem niszczącym są podstawą oceny zgodności partii izolatorów z wymaganiami. Mogą być one również wykorzystywane do sterowania procesem technologicznym i do oceny jego stabilności. W referacie przedstawiono i omówiono wyniki prób wytrzymałościowych wykonanych w ramach badań kontrolno-odbiorczych podstawowych typów izolatorów liniowych produkowanych w ZPE ZAPEL S.A. Podano statystykę części składowych izolatorów (porcelana, okucia, spoiwo), które zostały zniszczone w próbach. Zamieszczono przykładowe wykresy rozkładu wartości średniej i standardowego odchylenia kolejnych partii izolatorów poddawanych końcowej kontroli odbiorczej.
EN
The results of systematically carrying out failing load tests are the basic criterion for statement concerning conformity-tested lots of line insulators to the specified requirements. The same results can also be used to process control and to verify its stability. The paper contains and discusses the findings of the mechanical tests carried out as sample tests on main types of line insulators being produced by ZPE ZAPLE S.A. The frequencies of failed insulator parts (porcelain, fitting, cement) during mechanical tests were given. Exemplary charts of average value and standard deviation from the lot-by-lot acceptance inspection were published.
18
Content available remote Intrusive effect of a contact transducer on testing results
80%
EN
The author was inspired to study the problem by previous observations of the experiments with a pulse laser as the source of ultrasound waves. The waves, reaching the opposite free surface of investigated solid, caused its deformation. The presence of a transducer on this surface caused a change in the existing state of stresses as well as the deformation's value. The influence of transducer's materials, the seismic mass and the ratio of the sensor and sample's surfaces on the displacement and electrical output signal generated by the piezoelement are given in this paper. The evaluation was made at the front of the distortion. The case of measurements with point receiver was analyzed as well. It was concluded that a point piezoelectric transducer as receiver behaved as a displacement sensor.
PL
Do badań tego problemu zainspirowały autora obserwacje poczynione podczas eksperymentów z laserem impulsowym jako źródłem fal ultradźwiękowych. Fale dochodząc do przeciwległej, nieobciążonej powierzchni badanego ciała, powodowały jej deformację. Obecność na tej powierzchni przetwornika powodowała zmianę istniejącego stanu naprężeń, jak i wartości tej deformacji. W artykule przedstawiono wpływ materiału przetwornika, masy sejsmicznej oraz stosunku powierzchni czujnika do powierzchni próbki na przemieszczenie i elektryczny sygnał wyjściowy wytwarzany przez płytkę piezoelektryczną. Ocenę przeprowadzono na czole zaburzenia. Analizowano także przypadek pomiarów odbiornikiem punktowym. Wywnioskowano, że przetwornik punktowy piezoelektryczny jako odbiornik zachowywał się jak czujnik przemieszczeń.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono przegląd danych literaturowych dotyczących parametrów detonacyjnych i właściwości użytkowych saletroli. W podsumowaniu wypunktowano zalety i wady saletroli.
EN
The work contains the literature review concerning detonation parameters and application properties of saltpetroles. The conclusions enumerate advantages and drawbacks of saltpetroles.
PL
W referacie przedstawiono: opis techniczny budynku sądu; badania i ocenę stanu technicznego konstrukcji istniejącej, w tym murów, belek stropowych, fundamentów i nadproży; ocenę bezpieczeństwa poszczególnych elementów budynku, koncepcję modernizacji budynku
EN
The paper presents: technical description of the court building; examination and technical estimation of the existing structure including brick walls, beams, foundations, lintels; estimation of the safety of the particular elements of the building; concept of the modernization of the building
first rewind previous Strona / 81 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.