Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 281

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Multi-dimensional analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
XX
W artykule zaprezentowano modyfikację wielowymiarowej analizy unfolding poprzez wykorzystanie w jej konstrukcji funkcji grawitacji. Modyfikacja ta pozwala na uwzględnienie w analizie dodatkowych czynników (takich jak udział w rynku lub lojalność względem marki), które mają wpływ na oceny preferencji respondentów. W klasycznej analizie unfolding udział ten jest ignorowany lub przyjmuje się, że jest on taki sam dla wszystkich obiektów.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a modification of the multidimensional unfolding analysis by using gravity function in its structure. This modification allows to consider in the analysis the additional factors (such as market share or brand loyalty), which affect the assessment of the respondents preference scores. These factors are ignored or assumed to be the same for all objects in classical unfolding models.(original abstract)
2
100%
XX
Punktem wyjścia zastosowania metod statystycznej analizy wielowymiarowej jest macierz danych. Problem stosowania narzędzi statystycznej analizy wielowymiarowej komplikuje się wtedy, gdy w zbiorze znajdują się zmienne mierzone na skalach różnych ro-dzajów lub tylko na słabych skalach pomiaru (szczególnie na skali porządkowej). W artyku-le proponuje się metodę wzmacniania skali pomiaru zmiennych porządkowych. Propozycja bazuje na odległości GDM2 właściwej do zastosowania dla danych porządkowych. Rozwa-żane zagadnienia zilustrowano przykładem empirycznym z wykorzystaniem programu R.(abstrakt oryginalny)
EN
The data matrix is the starting point for the application of multivariate statistical methods. The problem of application of multivariate statistical analysis methods becomes more complicated when the variables in data set are measured on mixed scales or contain variables measured on weak measurement scales only (especially on ordinal scale). In the article we propose a method of reinforcing measurement scale for ordinal data. The proposal is based on GDM2 distance for ordinal data. Considered aspects are illustrated by empirical example and R program.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono weryfikację tez, że subiektywizm "merytoryczny" (subiektywny wybór przez każdego badacza cech opisujących zjawiska złożone w celu opracowania rankingu badanych obiektów) oraz subiektywizm "metodyczny" (subiektywny wybór przez każdego badacza metod manipulacji na zbiorach cech) powodują trudności w odbiorze badań, dotyczące wyboru właściwego rankingu obiektów spośród różnych efektów uzyskanych przez różnych autorów badań. Główny wniosek z weryfikacji to: kłopoty odbiorców badań wywołuje jedynie zróżnicowanie wybranego subiektywnie zbioru cech.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents verification of the following thesis: the "substantial" subjectivism (the choice of variables describing complex phenomena in order to create rating of objects done by a particular researcher) and "methodical" subjectivism (the manipulations on the chosen set of variables done by a particular researcher) cause difficulties in selecting the proper ranking of objects from various results obtained by different authors. The main conclusion of the review is that the problems of the users of the research are caused only by the diversity of subjectivity selection set of variables.(original abstract)
XX
Podstawowy cel niniejszego artykułu to przedstawienie wyników analizy porównawczej błędu klasyfikacji generowanego przez metodę wektorów nośnych oraz przez inne metody klasyfikacji wzorcowej (m.in. klasyczną liniową analizę dyskryminacyjną, metodę k najbliższych sąsiadów, drzewa klasyfikacyjne).Porównanie metod realizowane będzie za pomocą symulacji komputerowych, przez zastosowanie metody wektorów nośnych i wybranych, alternatywnych metod dyskryminacji na tych samych zbiorach danych - zarówno rzeczywistych, jak i sztucznych - standardowo wykorzystywanych do badania własności metod wielowymiarowej analizy statystycznej. (fragment tekstu)
EN
Support vector machines (SVM) belong to a group of rapidly developing methods of multivariate statistical analysis. The main goal of this article is to compare the SVMs to other classification methods (e.g. Linear Discriminant Analysis, k- Nearest Neighbour Classification, Classification Trees) in terms of classification error generated by the final model. The analysis was conducted on some real and artificial benchmarking data sets. (original abstract)
XX
Artykuł podejmuje problematykę zaangażowania Polaków w wieku 50 lat i więcej w różne formy aktywności pozazawodowej. Zakres uczestnictwa przedstawiono na tle innych krajów europejskich. Prezentowane rozważania wskazują, że polskie pokolenie 50+ charakteryzuje się bardzo dużą biernością, w szczególności w obszarze wolontariatu, działalności charytatywnej oraz przynależności do klubów. Z drugiej strony wykazuje bardzo wysokie zaangażowanie w działalność organizacji religijnych. Istotny wpływ na uczestniczenie w określonych działaniach mają takie cechy, jak: wiek, płeć oraz stan zdrowia. Można przypuszczać, że duże znaczenie ma także niekorzystna sytuacja materialna.(abstrakt oryginalny)
EN
The involvement in various forms of non-work activities of persons aged 50 and over in Poland is discussed in this paper. The range of participation is compared to other European countries. The presented considerations indicate that the Polish generation 50+ is characterized by a very high level of inactivity, particularly in the field of volunteering, charity and clubs membership. On the other hand, the involvement in religious organizations is very high. Such factors as age, gender and state of health have a significant impact on the participation in certain activities. Crucial importance may be also assigned to the unfavorable financial situation.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność bardziej wielowymiarowej analizy problematyki handlu narkotykami. Jest to jedno ze zjawisk społecznych definiujących współczesny Meksyk, a z uwagi na wielość produktów kulturowych, których pośrednio lub bezpośrednio dotyczy, należy także do najbardziej badanych. W związku z tym powinno być analizowane nie tylko w kontekście związanej z nim hiperprzemocy, lecz także jego implikacji gospodarczych, symbolicznych i społecznych. Mimo ogromnej popularności jest to bowiem zagadnienie przedstawiane w sposób uproszczony, banalny, sensacjonalistyczny. W tekście wskazuje się, iż badacze, tak z Meksyku, jak i innych części świata, nie mający bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem kryminalnym, w celu choćby częściowego zrozumienia świata narco, powinni temat analizować w sposób interdyscyplinarny, z uwzględnieniem co najmniej kwestii zjawiska narcokultury, tekstów literackich oraz społecznych, jak również obecności języka narco w życiu codziennym. Należałoby także z większą rezerwą podchodzić do źródeł dotyczących tematu, porównując różnego typu teksty i informacje. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the article is to propose a more complex approach to the drug trafficking problem. It is one of the social phenomena defining contemporary Mexico and, at the same time, due to various cultural products it creates, one of the most analyzed. However, it should always be discussed considering not only the hyperviolence it causes, but also its economic, symbolic and social implications. Despite the great popularity of the subject both in the academy as well as in the popular culture, it has been deeply marked by banalities, sensationalism and simplifications. As for investigators, both Mexican and foreign, in order to be able to grasp its depth and its various aspects, it is essential for them to perform their analysis in a multidisciplinary way, covering at least the scope of drugculture, the different social or literary texts, as well as the presence of the language marked by drug trafficking in everyday life. Finally, special caution is required when analyzing sources related to the topic, and it is indispensable to corroborate information from a variety of backgrounds and sources. (original abstract)
XX
Województwo śląskie jest jednym z najbardziej zróżnicowanych w kraju. Powstało pierwszego stycznia 1991 r. z połączenia byłych województw: katowickiego, bielskiego i częstochowskiego. Obszar ten w głównej mierze charakteryzuje się silnym wizerunkiem przemysłu ciężkiego, lecz także można znaleźć tu liczne atrakcje turystyczne, np. tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Beskidów. W obrębie tego województwa wyodrębniono cztery obszary silnie zurbanizowane: Bielski Okręg Przemysłowy, Częstochowski Okręg Przemysłowy, Rybnicki Okręg Przemysłowy oraz Górnośląski Okręg Przemysłowy. (...) Poprzez zastosowanie Wielowymiarowej Analizy Porównawczej, która pozwala porównywać badane obiekty o wielomianowych własnościach (cechach), wskazano najatrakcyjniejsze i najmniej atrakcyjne podregiony województwa śląskiego oraz określono stopień atrakcyjności poszczególnych powiatów znajdujących się na terenie podregionów województwa śląskiego. (fragment tekstu)
XX
W artykule przedstawiono procedury testowań wielokrotnych, a szczególnie procedury łączne, które uwzględniają łączne rozkłady statystyk testowych, dzięki czemu są mniej konserwatywne od procedur brzegowych. W przykładzie empirycznym do porównań parami przeciętnych wynagrodzeń brutto wybranych grup zawodowych w modelu zrównoważonej jednoczynnikowej analizy wariancji zastosowano klasyczną procedurę Tukeya, wybrane procedury brzegowe oraz procedury łączne testowań wielokrotnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents multiple testing procedures, in particular joint procedures taking into account the joint distribution of the test statistics, which makes them less conservative than popular marginal multiple testing procedures. The empirical example uses the Tukey's procedure, selected marginal and joint multiple testing procedures for pairwise comparisons of average gross earnings in selected professions in the balanced one-way analysis of variance model.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wielowymiarową analizę jakości kapitału ludzkiego w krajach UE. Zgodnie z planem Europa 2020 kraje Wspólnoty muszą stale podnosić jakość kapitału ludzkiego, adekwatnie do wymogów konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Kraje mogą działać w tym zakresie zgodnie z indywidualnymi strategiami rozwoju. Tym samym konieczne jest porównywanie ich wyników. Pozwoli to na wskazanie pozytywnych przykładów, które można wykorzystywać w procesie tworzenia strategii, oraz przykładów negatywnych, których bezwzględnie należy unikać. Badanie dotyczy lat 2002- -2008, zastosowano procedurę porządkowania liniowego, opartą na metodzie wzorca rozwoju Hellwiga, z zachowaniem stałego wzorca dla całego okresu oraz zmiennego wzorca dla danych Eurostatu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a multidimensional analysis of the quality of human capital in the European Union. Under the plan Europe 2020 the countries need to constantly upgrade the quality of human capital in order to keep up to the requirements of competitive knowledge-based economy. All countries can act in this regard in accordance with individual development strategies. It is therefore necessary to compare their results. This will enable to indicate the positive examples that can be used in the process of creating national strategies and negative examples which should be avoided. The study covers the years 2002- -2008, it utilizes linear ordering, a procedure based on the Hellwig's method of pattern development with the constant pattern for the entire period and changeable pattern. Data from Eurostat was used.(original abstract)
XX
Z powyższych rozważań wynika, że nie ma jednej uniwersalnej metody wykrywania obserwacji nietypowych w regresji. Każda z metod diagnostyki ma swoje wady i zalety. O żadnej z nich nie można powiedzieć, że jest najlepsza. Każda pod innym kątem próbuje diagnozować obserwacje nietypowe. (fragment tekstu)
EN
A frequently arising problem with application of classical statistical method to testing of economic phenomena's relations is the occurrence of outliers. Their appearance in a set of data can completely the advantages of statistical analysis of such data. Outliers have to be detected and measures have be taken to reduce their influence upon the statistical analysis results.There is not only one universal method of outliers detection. This paper presents six of them:1) analysis of each value in model,2) analysis of scatterplot,3) analysis of error,4) hat matrix,5) multivariate classification,6) classification in consideration of regression.You describe good and bad points in this methods. You can't say that one of them is the best. (original abstract)
EN
The moments of a random vector based on the definition of the power of a vector, proposed by J. Tatar, are scalar and vector characteristics of a multivariate distribution. Analogously to the univariate case, we distinguish the uncorrected and the central moments of a random vector. Other characteristics of a multivariate distribution, i.e. an index of skewness and kurtosis, have been introduced by using the central moments of a random vector. For the application of the mentioned quantities for the analysis of multivariate empirical data, it appears desirable to construct their respective estimators. This paper presents the consistent estimators of the central moments of a random vector, for which essential characteristics have been found, such as a mean vector and a mean squared error. In these formulas, the relevant orders of approximation have been taken into account. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule zaprezentowano w pełni niemetryczne oraz metryczne metody skalowania wielowymiarowego w analizie unfolding. Z pierwszym rodzajem skalowania ma się do czynienia wtedy, gdy zarówno dane wejściowe, jak i otrzymane wyniki są mierzone na skali porządkowej. W skalowaniu metrycznym wymaga się, aby oceny preferencji oraz dane wyjściowe były mierzone na skali przedziałowej lub ilorazowej. (fragment tekstu)
EN
The objective in unfolding analysis is to develop a joint space of subjects and objects that permits additional inferences to be drawn about the subjects, objects, or both. The article presents the basis of metric and nonmetric unfolding. (original abstract)
XX
Najczęściej analizowanym aspektem zróżnicowania i dynamiki systemów podatkowych jest ich struktura oraz wpływ na takie parametry ekonomiczne, jak wzrost gospodarczy czy poziom bezrobocia. W niniejszym artykule zwrócono uwagę natomiast na przestrzeganie zasad podatkowych, które od czasów A. Smitha stanowią instytucjonalne ramy opodatkowania. Stąd też celem opracowania jest ocena funkcjonowania systemów podatkowych wybranych państw UE w odniesieniu do formułowanych w literaturze zasad podatkowych. Dla każdej z czterech klasycznych zasad podatkowych zaproponowano miary pozwalające na ocenę ich wypełniania. Pozwoliło to stworzyć ranking krajów Unii Europejskiej z punktu widzenia wypełniania tych zasad. Wykorzystano w tym celu syntetyczny miernik rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The most frequently analyzed aspects of diversification and dynamics of tax systems are their structure and its impact on economic parameters such as economic growth or unemployment. In this paper, however, attention has been paid to the compliance of tax systems with tax principles. Hence, the purpose of this paper is to assess the functioning of the tax systems of selected EU countries in relation to the tax principles that were proposed by Adam Smith and for years have been the subject of extensive discussion. For each of the four classic tax principles, measures were proposed to assess their fulfillment. This allowed us to create a ranking of EU countries in terms of fulfilling these principles. A synthetic development measure method was used for this purpose.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest zbadanie zależności między wydatkami na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe a pozostałymi wydatkami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych w 27 krajach Europy w latach 2000-2010. Wybór krajów i przedziału czasowego podyktowany został dostępnością i kompletnością danych pochodzących z Eurostatu. Nowością zaprezentowaną w tej pracy jest rozpatrywanie lat łącznie, a nie każdego roku oddzielnie. Stało się to możliwe dzięki przekształceniu danych pierwotnych na wielowymiarowe dane funkcjonalne oraz skonstruowaniu korelacji i zmiennych kanonicznych dla danych przekształconych. Z badania wynika, że wydatki na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe są bardzo silnie skorelowane z pozostałymi wydatkami konsumpcyjnymi (współczynnik korelacji kanonicznej między dwiema pierwszymi funkcjonalnymi zmiennymi kanonicznymi wynosi 0,99). Wydatki na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe mają prawie jednakowy wkład w budowę funkcjonalnej zmiennej kanonicznej Ui, natomiast największy udział w budowie funkcjonalnej zmiennej kanonicznej Vi przypada wydatkom na artykuły żywnościowe i napoje bezalkoholowe oraz wydatkom na odzież i obuwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to examine the relations between expenditure on alcoholic beverages and tobacco and other consumer expenditure of households in 27 European countries within 2000-2010. The choice of countries and time series was determined by the availability and completeness of Eurostat data. The years were analysed collectively not separately, which is a novelty presented in this paper. Such an approach was possible due the transformation of primary data into multivariate functional ones, and then the construction of correlations and canonical variables for transformed data. The study shows that expenditure on alcoholic beverages and tobacco is strongly correlated with other consumption expenditure (the canonical correlation coefficient between the two first functional canonical variables is 0.99). The expenditure on alcoholic beverages and tobacco has almost the same contribution to the construction of the functional canonical U1 variable, while the expenditure on food and non-alcoholic beverages and expenditure on clothing and footwear has the largest impact on the development of the functional canonical V1 variable. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono test oraz wartości krytyczne umożliwiające weryfikację hipotezy, czy aktualnie badana próba wielowymiarowa pochodząca z populacji o wielowymiarowym rozkładzie normalnym jest obarczona obserwacjami odstającymi. Rozważania dotyczą jednej lub dwóch obserwacji odstających.
EN
In the paper tests for one or two outlayers in the case of multinormality are given. There are also given the critical values for alpha=0,01; 0,05; n = 5 (1)30, 35(5)170; and p = 1(1)20. (original abstract)
16
Content available remote Wielowymiarowa analiza czynników sukcesu projektów IT
60%
XX
Dzięki postępowi technologicznemu, który nastąpił w ostatnich latach, znacznie wzrosła liczba projektów informatycznych. Projekty te często okazywały się skomplikowanymi przedsięwzięciami obarczonymi wysokim ryzykiem. Właściwe zarządzanie projektem może wpłynąć na harmonogram, budżet i jakość projektu, a tym samym przyczynić się do sukcesu projektu. W artykule dokonano wielowymiarowej analizy czynników sukcesu projektu. Badania zostały przeprowadzone na podstawie danych ankietowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Due to technological advances in recent years, the number of IT projects has significantly increased. Such projects are often complicated and associated with high risk. Appropriate project management has a positive influence on the budget, quality and achieving deadlines, and in this way can lead to the success of a project. This paper presents and multi-criterion analysis of factors involved in the success/failure of a project. This research was carried out on the basis of data from a questionnaire.(original abstract)
XX
Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego zajmuje trzecie miejsce na liście chorób zwyrodnieniowych za zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i biodra, obejmując około 5% populacji. Zasadniczym celem jej leczenia jest zahamowanie jej postępu, zniesienie dolegliwości bólowych, poprawa wydolności czynnościowej oraz jakości życia pacjentów. W pracy poddano analizie informacje dotyczące pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych leczonych operacyjnie osteotomią nadwięzadłową kości piszczelowej. Celem przeprowadzonych badań było wyodrębnienie grup pacjentów podobnych z punktu widzenia skuteczności i efektów klinicznych zastosowanej metody leczenia.(abstrakt oryginalny)
EN
Osteoarthritis of the knee ranks third, after the degenerative changes of the spine and hips and affects 5% of the population. The main objective of the osteoarthritis in the knee treatment is to prevent the disease progression, to alleviate pain and to improve the quality of life for patients and their functional capacity. Some information of patients treated surgically for osteoarthritis in the knee with high tibial osteotomy were analyzed in the paper. The goal of the study was to identify groups of patients similar in terms of efficacy and clinical effects of this method of treatment.(original abstract)
XX
Praca poświęcona jest operatorom agregacji i ich zastosowaniu, głównie w problemach podejmowania decyzji, badania nierówności i jakości życia. Stanowi kontynuację i uzupełnienie zagadnień poruszanych przez autora w pracy [13]. Pierwsza część opracowania dotyczy teorii operatorów agregacji. Przedstawione są podstawowe własności tych operatorów oraz ich rodzaje. Omówione są też różne sposoby konstrukcji operatorów agregacji wykorzystujące trójkątne normy oraz całki względem nieaddytywnych funkcji zbioru - Choqueta i Sugeno. Druga część przedstawia zastosowania operatorów agregacji. Omawia ich wykorzystanie do wielowymiarowej analizy decyzyjnej oraz do problemów podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Porusza zagadnienie równoważności wspomnianych zadań decyzyjnych. Inną dziedziną zastosowań operatorów agregacji są zagadnienia związane z badaniem nierówności, dobrobytu i jakości życia. Do rozwiązania tych zagadnień, konstrukcji społecznej funkcji oceny i miary rozwoju społeczeństwa wykorzystano operatory agregacji oparte na całce Choqueta.(fragment tekstu)
XX
Niniejszy artykuł traktuje o wybranych, relatywnie rzadko stosowanych, technikach wizualizacji przydatnych w przypadku dysponowania zmiennymi, których pomiaru dokonano na różnych skalach pomiarowych. Głównym celem jest przegląd procedur dostępnych w pakietach statystycznych wspomagających prowadzenie analiz na podstawie zbiorów danych o mieszanym charakterze.(fragment tekstu)
EN
The article has a methodological and applicative objective associated with the graphical presentation of datasets, similarities of objects and results of multivariate analyses. The paper gives an outline of procedures useful in situations in which variables are measured on various measurement scales. The research approach is based on literature studies and analyses of secondary data relating to purchases on the Internet. The given examples show that data visualization methods can provide a valuable support in conducting social research in case of possessing a dataset containing variables measured on various scales.(original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę analizy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Za pomocą syntetycznego miernika, którego konstrukcję oparto na zmiennych diagnostycznych charakteryzujących warunki mieszkaniowe i uwarunkowania demograficzne, dokonano uporządkowania liniowego województw w latach 2007-2011. Drugim zastosowanym podejściem w klasyfikacji była metoda Warda, której wyniki były zbieżne z klasyfikacją przy użyciu syntetycznego miernika rozwoju. Wykorzystana analiza taksonomiczna pozwoliła na wskazanie różnic w rozwoju lokalnych rynków mieszkaniowych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article, an attempt is made at analysing the satisfying of housing needs. Using a synthetic measure, based on diagnostic variables which characterise housing and demographic conditions, voivodeships were ordered in a linear manner in the years 2007 - 2011. The other classification method which was used was Ward's method that yielded results consistent with the classification based on the synthetic development measure. Applied taxonomic analysis allowed to identify differences in the development of local housing markets.(original abstract)
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.