Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule omówiono rezultaty przemysłowych testów współmielenia dwóch wybranych gatunków biomasy (wierzba energetyczna, odpady drzewne) w młynie węglowym typu 9M75, stanowiącym element układu przygotowania paliwa kotła OP-650 Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Omówiono najważniejsze zagadnienia związane z podstawami teoretycznymi procesu współmielenia mieszanek paliwowych w młynach energetycznych. W ramach pomiarów bilansowych młyna określono jego ważniejsze parametry pracy, do których zaliczono: rzeczywistą wydajność i jakość przemiału oraz zużycie energii związane z procesem współmielenia. Kontroli poddano także stan komory mielenia po okresie współmielenia mieszanek węgiel — biomasa. Wykazano, że współmielenie biomasy drzewnej wpływa na zmianę wartości wskaźników jednostkowego zużycia energii przez młyn. Otrzymane wartości porównano dla wskaźników towarzyszących procesowi mielenia samego węgla.
EN
The paper presents the results of the industrial comilling tests of two sorts of biomass: willow and forest residue in the coal mill of 9M75 type operating as an element of fuel processing system for steam boiler of 650 t/h live steam in Dolna Odra Power Plant in Nowe Czarnowo. The most important issues concerning the theoretical basis of fuel mixtures comilling processes in coal mills were discussed. The measuring testing of the mill included: continuous output, grinding quality and the cower consumption for the milling. During the co-mil ing process, the mill output parameters were evaluated and mill chambers were inspected after the process. It was estimated that the woody biomass co-milling increase the mill consumption and the comparative analysis for coal alone milling was done.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania niezawodności pompowni wodociągowych o najprostszych strukturach technicznych, tj. charakteryzujących się nieskomplikowanym prowadzeniem rurociągów ssawnych i tłocznych oraz mających jeden główny kolektor tłoczny. Analizie porównawczej poddano struktury o różnej liczbie pomp roboczych (n, n = 1,2,3,4,5) i rezerwowych (m, m = 0,1,2,3,..., 9). Na jej podstawie sformułowano wnioski odnośnie doboru optymalnej liczby rezerwowych agregatów pompowych w zależności od przyjętej liczby agregatów roboczych.
EN
Results of reliability assessments of water pumping stations of the simplest technical structures which are characterised by the most simplified suction and pressure pipes construction and one main pressure pipeline were presented. Comparison was made for pumping stations consisting of different number of working (n, n = 1,2,3,4,5) and spare (m,m = 0,1,2,3,...,9) pumps. Based on the results of computations some conclusions were made for prediction of an optimal number of spare pumps, depending on the number of working units.
5
Content available remote Współspalanie węgla i biomasy w kotłach rusztowych
72%
PL
W artykule przedstawiono wpływ paliw różnego rodzaju na proces spalania w kotłach rusztowych. Omówiono problemy technologiczne związane szczególnie ze spalaniem i współspalaniem biomasy, m. in. wpływ stopnia homogenizacji mieszanki paliwowej (węgiel- -biomasa) na proces spalania. Dodatkowo przedstawiono skład chemiczny oraz charakterystyczne wartości temperatury popiołu z węgla i 15 rodzajów biomasy oraz związek pomiędzy składem chemicznym popiołu a tendencją paliwa do tworzenia zanieczyszczeń powierzchni konwekcyjnej wymiany ciepła oraz żużlowania strefy przypaleniskowej.
EN
This article presents the influence of different kind of biomass on combustion process in stoker boilers. Behaviour of homogenization of fuel mixtures (coal-biomass) on combustion process was described. Additionally, chemical composition and fusibility temperature of fly ash of coal and 15 different kinds of biomass was analyzed and its influence on slagging and fouling was elaborated.
EN
The paper presents the results of the industrial co-combustion trial tests of non-recyclable paper residues with hard coal in stoker-fired boiler. During the tests, the energetic and emission indices were compared for coal alone combustion and cocombustion of coal and waste paper with the mass share of 30%. It was found, that the co-combustion of waste paper with their participation in a fuel blend of 30% results in a noticeable lowering boiler efficiency (decrease of approximately 10%). Construction of stoker-fired boiler type OR-10 does not allow keeping requirements of the process thermal treatment of waste in the minimum time of two seconds residence in the area of exhaust gas temperatures above 850°C. Co-combustion residues have a much higher unburned carbon content relative to the residues of coal combustion. Keeping the system under test boiler OR-10 force the emission standards for co-incineration of waste is impossible. Co-combustion of waste paper and cardboard in the test stoker-fired boiler OR-10 carries environmental risks.
PL
Przedstawiono rezultaty przemysłowych testów współspalania odpadów makulaturowych nieprzydatnych do recyklingu z węglem kamiennym w kotle energetycznym typu OR-10 wyposażonym w ruszt mechaniczny. Porównano parametry energetyczne i emisyjne spalania węgla kamiennego oraz współspalania odpadu z węglem przy udziale masowym 30% w mieszance. Stwierdzono, że współspalanie odpadów papieru i tektury, przy ich udziale w mieszance paliwowej na poziomie: 30% wpływa w sposób zauważalny na obniżenie sprawności kotła (spadek o około 10%). Konstrukcja kotła typu OR-10 nie pozwala na dotrzymanie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów w zakresie minimalnego czasu 2 sekund przebywania spalin w obszarze temperatury powyżej 850°C. Uboczne produkty współspalania odpadów wykazują znacznie większy niedopał w stosunku do ubocznych produktów spalania węgla. Dotrzymanie przez instalację badanego kotła OR-10 obowiązujących ją standardów emisyjnych dla współspalania odpadów jest niemożliwe. Współspalanie odpadów papieru z węglem w badanym kotle rusztowym OR-10 niesie za sobą zagrożenia środowiskowe.
EN
Basic assumption of losses reduction program in Great Britain. Standard ways of leaks location. Attempts at using termography, trace gases and radar for ground probing while trying to locate leaks in water supply systems.
PL
Opór wynikający z blokowania porów dominuje w początkowym etapie filtracji, a opór placka zaczyna dominować po początkowym blokowaniu porów. Stwierdzono, że proces ultrafiltracji trwałych emulsji na membranach ceramicznych można opisać zmodyfikowanym modelem Huanga.
EN
The pore blocking resistance is the dominant resistance at the initial period of filtration, and the cake resistance begins to dominate following the initial pore blocking. It was found that the ultrafiltration process of stable emulsions on ceramic membranes can be described with the modified Huang model.
PL
Przedstawiono wyniki badań przemysłowych współspalania ligninocelulozy pohydrolitycznej z węglem kamiennym w kotle pyłowym. Ligninoceluloza jest materiałem odpadowym powstającym w dużych ilościach podczas przerobu drewna w procesie hydrolizy. Testy energetyczno-emisyjne przeprowadzono jako porównawcze do spalania węgla kamiennego. Udział masowy ligninocelulozy w strumieniu paliwa wynosił około 10%. Podczas testów uzyskano podobne sprawności energetyczne kotła i nie stwierdzono zagrożeń w zakresie podwyższonej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wyniki badań wykazały, że ligninoceluloza może być stosowania jako składnik mieszanek paliwowych dla instalacji energetycznych wyposażonych w kotły pyłowe.
EN
The results of investigation of hydrolytic lignin and coal co-combustion under industrial-scale boiler condition have been presented. Hydrolytic lignin is a waste material formed in large quantities during the processing of wood in the process of hydrolysis. Energy and emission tests were carried out as a comparison to coal combustion. Mass fraction of hydrolytic lignin in the stream of fuel was about 10%. A similar energy efficiency of the process has been yielded during the test and no risk of air pollution emissions increasing has been observed. The results showed that hydrolytic lignin can be used as a component of fuel mixtures for power plant equipped with pulverized boilers.
PL
Większość istniejących w kraju i za granicą sieci wodociągowych współpracuje ze zbiornikami zapasowo-wyrównawczymi. Dzięki swojemu położeniu oraz pojemności umożliwiają one stabilizację ciśnienia, wyrównanie rozbiorów wody w cyklu dobowym oraz zgromadzenie zapasu wody na wypadek wystąpienia awarii. Odnotowany w ostatnich latach wzrost liczby zanieczyszczeń incydentalnych występujących w rzekach spowodował ponowne zainteresowanie się możliwością wykorzystania zapasowej pojemności zbiornika, jako alternatywnego źródła wody w okresach, gdy ze względu na złą jakość wody jej dostawa zostaje wstrzymana.
11
Content available remote Współspalanie biomasy : uwarunkowania legislacyjne, technologiczne i ekologiczne
72%
PL
Podejście do energetycznego wykorzystania biomasy uległo na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo znaczącej zmianie; począwszy od traktowania tego procesu jako etapu wyłącznie przejściowego dla wypracowania bardziej zaawansowanych technologii wytwarzania energii odnawialnej; do praktycznego uznania tej technologii jako stanowiącej poważne (i praktycznie niemożliwe do zastąpienia przez inną technologię) źródło w strukturze wytwarzania energii odnawialnej w poszczególnych krajach Europy i świata. Krajowi producenci energii w przeważającej większości wykorzystują już biomasę do celów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, głównie w procesach spalania i współspalania. Po kilku latach praktycznych doświadczeń rozpoznano już ważniejsze bariery technologiczne i ograniczenia dla wdrażania tego procesu na szeroką skalę. W referacie skupiono się na podstawowych uwarunkowaniach technologicznych, legislacyjnych organizacyjnych związanych z tym procesem. Omówiono je na przykładzie realizowanych przez IChPW prac badawczych i wdrożeniowych w tym zakresie.
EN
Biomass co-firing has become a significant player on the market of renewable energy in Poland through the last two years. The increase of the annual co-firing based energy production from approximately 877 GWh in 2005 to about 1,3 TWh in 2006 resulted from the fact, that at the moment almost all the utility power plants and a group of CHP plants in Poland cofire biomass at the commercial scale. Power producers after a few years of co-firing biomass have already identified some technical barriers limiting the biomass share in the combusted fuel blend. These limitations were mostly caused by the existing coal feeding system properties but also a group of them was a consequence of biomass chemical composition different from coal or lignite. The paper presents the identification of the most important technological, legal and environmental aspects related to biomass co-firing based on the Polish power plants experiences. Presented results are mostly based on biomass co-firing trial tests and full-time operational observations carried out by the plants themselves and in some cases evaluated by Institute for Chemical Processing of Coal who was the technical advisor at the cofiring process implementation.
PL
Odpady makulatury (papier i tektura) ze względu na coraz wyższe wymagania w zakresie jakości produkcji papieru, nie znajdują ostatnio dużego zainteresowania w recyklingu materiałowym. Materiał ten charakteryzuje się stosunkowo dużą zawartością frakcji biodegradowalnej (ponad 80 %) co powoduje, że może on być brany pod uwagę jako nośnik energii odnawialnej wytwarzanej w sektorze energetyki. W opracowaniu przedstawiono rezultaty przemysłowych testów spalania i odpadów papieru i tektury w kotle z rusztem mechanicznym typu OR-10. Badania miały charakter porównawczy do spalania miału węgla kamiennego. W trakcie badań określono rozkład temperatury w komorze paleniskowej kotła oraz porównano parametry energetyczne i emisyjne dla przypadku spalania węgla bazowego oraz spalania odpadów makulaturowych. Badaniom poddano również uboczne produkty spalania. Wyniki badań wskazują na zagrożenia środowiskowe związane ze spalaniem tego typu odpadów w kotłach z rusztem mechanicznym nie posiadających odpowiednich układów oczyszczania spalin.
EN
Scrap paper (paper and cardboard) due to the increasing quality requirements in paper manufacturing do not , recently, find much interest in the recycling of materials . High biomass fraction of this material (over 80 %) makes that it can be taken under consideration as a renewable energy carrier in the sector of power generation. The paper presents the comparative results of industrial combustion tests of paper & cardboard combustion in a boiler with mechanical stoker of OR-10 type. The tests had a comparative character as against the combustion of fine hard coal. During tests the temperature distribution in the boiler's combustion chamber was determined and the energy and emission parameters were compared for the case of base coal combustion and incineration of scrap paper wastes. By-products of combustion have also been investigated. The results of the tests indicate to the environmental risks associated with incineration of such type of wastes in mechanical stoker boilers which do not have adequate systems for the treatment of flue gases.
13
Content available remote Metody racjonalizacji zużycia wody do spożycia
58%
EN
This paper reviws municipal water conservation measures applied in developed countries, with emphasis on measures not being currently used in Poland. It also discusses some aspects of the measure implementation. Finally it demonstrates the need for increasing the water use efficiency in Polish communities.
14
Content available remote Wpływ cementowania przewodów wodociągowych na jakość wody do picia
58%
PL
Holenderska norma badania cementów EA NEN 7375:2004 została zastosowana do przetestowania wpływu wyprawy cementowej na wartość pH i w konsekwencji stężenia glinu w zdemineralizowanej wodzie. Przebadano pięć różnych cementów, które stosowane są do natryskiwania wyprawy cementowej. Ten proces renowacyjny zabezpiecza rurociągi żeliwne i stalowe przed korozją elektrochemiczną poprawiając jakość wody w długim okresie. Niemniej, stężenie glinu w miękkich wodach wodociągowych może zostać niebezpiecznie podniesione zaraz po cementowaniu. Dotyczy to szczególnie rurociągów o małych średnicach. Rezultaty przeprowadzonych pomiarów potwierdziły wysokie niebezpieczeństwo powstania takiego problemu. Wyższe stężenia glinu w zdemineralizowanej wodzie skorelowane były z większą zawartością glinu w wyprawie cementowej.
EN
The EA NEN 7375:2004 standard has been applied for investigating the impact of mortar cement lining on demineralized water pH and in consequence on concentration of aluminum in water. Five different cement products have been tested. All of them are used for cement lining of pipes. This renovation process protects chemically ductile iron and steel against electrochemical corrosion processes improving transported water quality in long time period. However, the concentration of aluminum in drinking soft water may be dangerously raised in small diameter pipes just after cementing. The results of measurements presented here confirmed that the concentrations of aluminum transferred from lining to water may be very high. Higher concentrations of aluminum in cements used for pipe mortar lining corresponded with higher concentrations of aluminum in demineralized water.
PL
Artykuł niniejszy przybliża zagadnienie dotyczące właściwości tzw. auto-odsiarczania charakterystycznych dla zawierających metale alkaliczne popiołów z biomasy. Obliczenia bilansowe dla określenia zdolności biomasy do auto-odsiarczania przeprowadzono na podstawie analizy procesów spalania biomasy i węgla oraz pomiarów stężenia SO2 emitowanego do atmosfery. Dane niezbędne do wyznaczenia sprawności odsiarczania oraz stosunku zawartości wapnia do siarki w paliwie zebrano w trakcie badań realizowanych w rzeczywistym obiekcie energetycznym. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń oraz analizę uzyskanych rezultatów dla technologii spalania pyłowego i fluidalnego.
EN
This article brings the issues regarding the properties of so-called auto-desulfurization characteristic ashes from biomass containing alkaline metals. Balance calculations to determine the ability of biomass for auto-desulfurization was carried out based on the analysis of combustion of biomass and coal and measuring the concentration of SO2 emitted into the atmosphere. The data necessary to determine the efficiency of desulfurization and the ratio of calcium to sulfur content in the fuel were collected during the investigations carried out in the real power generation object . The article presents the results of calculations and analysis of the results obtained for the pulverized and fluidized-bed combustion technology.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była analiza i ocena potencjalnych zagrożeń pożarowych wynikających z wydzielania się gazów palnych podczas procesu współmielenia węgla i biomasy. Ocenę zagrożeń pożarowych przeprowadzono na podstawie badań w jednej z krajowych elektrociepłowni. Podczas testów współspalania węgla i biomasy przeprowadzono analizę jakościową oraz ilościową atmosfery gazowej panującej wewnątrz młyna kulowego i w jednym z pyłoprzewodów.
EN
In the paper are presented research results, the objective of which was an analysis and evaluation of the potential fire hazards resulting from emission of combustible gases during co-combustion processes of coal and biomass. The evaluation of the fire hazards was conducted based on the tests at the one of the country's CHP (Combined Heat and Power) plant. During tests of co-firing of coal and biomass the qualitative and quantitative analyses were conducted of the gas atmosphere inside of one of the ball pulverizes and in one coal dust piping.
17
58%
EN
In this paper some issues of the transition process from air- to oxy-combustion were investigated. Advantages of flexible combustion were described. Flexible combustion tests carried out at four European plants and five plants outside Europe of different scales of process and test parameters were presented. An analysis of the transition time from air to oxy-combustion of different laboratory and pilot scale processes was carried out. The “first-order + dead time” approach was used as a model to describe transition process. Transitional periods between combustion modes and characteristic parameters of the process were determined. The transition time depends not only on the facility’s capacity but also it is impacted by specific operational parameters.
PL
Spalanie paliw w palenisku fluidalnym ze względu na korzyści, takie jak wysoka sprawność, możliwość szybkiej zmiany obciążenia kotła czy niski koszt realizacji procesu odsiarczania spalin in-situ (w złożu fluidalnym) praktykowane jest obecnie w wielu jednostkach energetycznych na świecie, zarówno w warstwach (złożach) stacjonarnych, jak i cyrkulacyjnych. Spalanie w złożu fluidalnym jest także coraz częściej stosowaną metodą konwersji energii chemicznej biomasy oraz paliw pochodzenia odpadowego.
PL
Przedstawiono pośrednie metody oceny stanu technicznego rurociągów stalowych i żeliwnych wraz z ich aplikacją do przewodów tranzytowych systemu zaopatrzenia w wodę miasta Krakowa. Metody te w odniesieniu do stanu wewnętrznego powierzchni rurociągów oparte są na bilansie stężenia żelaza w przepływającej wodzie, na obliczaniu współczynnika zastępczej chropowatości piaskowej wewnętrznych ścian przewodów z wielkości oporów przepływu, a w odniesieniu do uszkodzeń zewnętrznych na pomiarze napięć pomiędzy stalowymi rurociągami i gruntem oraz na określaniu korozyjnych właściwości gruntu.
EN
Indirect evaluation tests of structural stability were applied to sections of large steel and cast iron pipes that are part of a long transit pipeline supplying one of Polish town with water from the long distance reservoir. The methods used were based on the change in iron content of water flowing through the pipes, and a prediction of the roughness coefficient of the inside pipe wall from head losses recorded during flow. An evaluation of the structural stability of the external wall of a pipe was done based on the electrical resistance of the soil, and the electric potential between a pipe and the soil. The methodology of these tests was described, and the reasons for performing them were documented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.