Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SF-36
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This study sought to explore the following issues 1) health-related quality of life (HRQoL) in Fabry patients relative to the general population 2) the quality of life (QoL) level in heterozygous females as compared to hemizygous males and the general population. A prospective, cross-sectional study was performed in patients diagnosed with Fabry disease in Poland (n=33). HRQoL was assessed with two generic questionnaires: the Medical Outcomes Study Short Form-36 (SF-36) and EuroQol questionnaire (EQ-5D), which includes the EQ-5D descriptive system and the EQ-visual analogue scale (EQ VAS), as well as a disease-specific author’s questionnaire. When measured with EQ-VAS, the subjective perception of health status was significantly lower in Fabry patients than that of the general population. SF-36 norm-based scores showed that patients are disadvantaged mainly in social functioning, bodily pain, and mental health. Objective assessments of HRQoL according to the EQ-5D Index tend to be lower for males than for females. Only male patients experienced extreme problems identified by the EQ-5D descriptive system. HRQoL of Fabry patients, measured by EQ-5D and SF-36, is lower as compared with that of the general population. Fabry disease effects QoL in its physical, mental and social dimensions.
EN
The aim of this study was to investigate the quality of life (HRQoL) in coronary artery disease(CAD) patients, admitted for rehabilitation within 3 months after an acute coronary event, in relation to treatment strategy [conservative treatment without revascularization (WR), percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA), coronary artery bypass graft (CABG)]. Methods: Overall 719 consecutive CAD patients were involved in the study: WR (n=170), PTCA (n=226), CABG (n=323). HRQoL was estimated using the SF-36 questionnaire for total QoL and its two dimensions for physical and mental health [physical and mental component scores (PCS, MCS)]. Sexual dysfunction was assessed using the ASEX scale. Results: Significantly higher PCS, MCS and total SF-36, but lower ASEX score, were found in men compared with women. The ASEX score was significantly affected by age. Significantly higher PCS was found in PTCA group compared with that of CABG group. In multivariate analysis a significant positive association was obtained between PCS/MCS and male sex, between regular exercise, hyperlipoproteinemia, and permanent stress. ASEX was significantly positively associated with the age, CHF and non smoking. Conclusion: The results of this study have demonstrated significantly better HRQoL in men, younger CAD patients, patients who underwent PTCA and in patients without self-reported exposition to stress.
EN
Purpose: The aim of this paper was to complete a series of our own reports on health-related outcomes of rehabilitation following successful clinical therapy in Poland, based on data from a questionnaire survey using the SF-36 questionnaire, on a group of N = 142 participants hospitalized for acute pancreatitis at General Surgery in the Jagiellonian University of Krakow from 2000 to 2006. Material and methods: The data from the questionnaire survey were used to estimate two auxiliary individual attributes of the survey participants: the predictable ability to accept (PAA) any fixed ordering of scale items; and the inclination to avoid extreme scores (AES). Results: The participants of the study differed significantly with respect to their individual PF AES, and PAA scores, N=48 persons didn’t agree with the standard ordering of PF items of SF-36, N=30 persons agreed with any possible ordering. Conclusions: The findings of this study have some practical worth: first, in case of a need to reveal the patient's true ordering of the questionnaire items, it can be concluded that the persons with a great predictable ability to accept any ordering should be examined once more with some special technique. It seems to be sensible that patients with a quite different inclination to avoid extreme scores need a somewhat distinct style of motivation for healthy behavior.
PL
Zmiany jakie zachodzą w okresie starości są wieloaspektowe i obejmują każdą sferę życia. Celem pracy była ocena jakości życia osób starszych przebywających w domach pomocy społecznej za pomocą kwestionariusza SF-36. Badania przeprowadzono wśród 411 pensjonariuszy o średniej wieku 79,4 ± 7,7 lat. Skala SF-36 ocenia jakość życia w ośmiu aspektach. Najniżej przez ankietowanych zostały ocenione: sprawność fizyczna (29,8 ± 25,3) i ogólny stan zdrowia (45 ± 18,6). W każdym z analizowanych aspektów mężczyźni oceniali swoją jakość życia wyżej o kilka punktów. Uzyskane wyniki oceny funkcjonowania społecznego kształtowały się powyżej średnich wyników w populacji. Średni wynik u kobiet wynosił 61 ± 20, a u mężczyzn 68 ± 19. Ocena PCS wskazała, że funkcjonowanie fizyczne pogarsza się wraz z upływem lat. Sumaryczny czynnik zdrowia psychicznego (MCS), przybrał odwrotny charakter niż PCS. Zarówno najstarszych mężczyzn jak i kobiety cechuje lepszy stan emocjonalny. Wprowadzenie skali SF-36 do oceny jakości życia wśród pensjonariuszy może okazać się ważnym elementem poprawiającym ich sytuację życiową.
EN
Changes which occur in old age are multi-aspect and include every sphere of life. The aim of the research is evaluation of the quality of life of the elderly in the public nursing homes with the help of the questionnaire SF-36. The research was conducted among 411 residents of the age 79,4 ± 7,7. SF-36 scale estimates the quality of life in 8 aspects. Physical efficiency (29,8 ± 25,3) and general health (45 ± 18,6) were evaluated lowest. In every 8 aspects men estimated their quality of life higher of several points. Results of estimation of social functioning are above the average results in population. The average result of women was 61 ± 20 and of men was 68 ± 19. PCS estimation pointed out that physical functioning deteriorate with age. Total factor of mental health (MCS) is of the reverse nature than PCS. Both the oldest men and women feel better emotionally. SF-36 scale introduction to the evaluation of the quality of life among the residents can prove to be an important factor improving their life situation.
5
Content available Quality of life after distal radius fractures
89%
EN
Introduction: Distal radius fractures (DRFs) are among the most commonly seen types of fractures worldwide. Numerous studies suggested that surgical treatment of DRFs results in better quality of life. Objectives: The aim of this study was to assess long-term quality of life after operative and nonoperative treatment of distal radius fractures among adults. Material and methods: We retrospectively studied 207 patients with isolated DRF (mean age 64 ±17.9 years, women comprised 150 (72.5%), men 57 (27.5%). There were no significant differences in sex, age, hand dominancy, energy of trauma, AO type fracture and comorbidities between patients treated operatively (n=101) and nonoperatively (n=106). After 3.9 ±1.6 years (mean ±SD) quality of life assessment was conducted using Short Form Health Survey (SF-36) and International Osteoporosis Foundation Quality of Life Questionnaire (IOF QLQ). Functional outcomes were evaluated using Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) and Patient Rated Wrist Evaluation (PRWE) questionnaires. Results: Quality of life in operatively treated distal radius fracture patients was better than amongst those treated nonsurgically. However, after subdivision of cohorts we observed no such differences regardless of treatment method in patients aged 50 years. SF-36 and IOF QLQ scores were correlated with DASH and PRWE results. Conclusions: Quality of life questionnaires are useful tools for determining outcomes after distal radius fractures. Operative treatment may not always be superior to nonoperative management especially in patients aged 50 years or above with distal radius fractures.
PL
Wstęp: Złamania dalszego końca kości promieniowej (DKKP) są jednymi z najczęściej spotykanych złamań w skali świata. Liczne badania sugerują, że operacyjne leczenie złamań DKKP jest powiązane z lepszą jakością życia. Cele: Celem pracy była ocena długoterminowej jakości życia po operacyjnym i nieoperacyjnym leczeniu złamań dalszego końca kości promieniowej u osób dorosłych. Materiał i metody: W retrospektywnym badaniu oceniono 207 pacjentów z izolowanym złamaniem DKKP (średni wiek 64 ±17,9 lat, 150 kobiet (72,5%) i 57 mężczyzn (27,5%). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w zakresie płci, wieku, kończyny dominującej, energii urazu, typu złamania wg AO i chorobach współistniejących między pacjentami leczonymi operacyjnie (n = 101) i nieoperacyjnie (n = 106). Po 3,9 ±1,6 roku (średnia ± odchylenie standardowe) dokonano oceny jakości życia za pomocą narzędzia Short Form Health Survey (SF-36) oraz International Osteoporosis Foundation Quality of Life Questionnaire (IOF QLQ) Wyniki czynnościowe oceniano za pomocą kwestionariuszy Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) oraz Patient Rated Wrist Evaluation (PRWE). Wyniki: Jakość życia pacjentów z złamaniami dalszego końca kości promieniowej leczonymi operacyjnie była lepsza niż w grupie leczonej nieoperacyjnie. Jednak u pacjentów w wieku ≥ 50 lat nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w jakości życia niezależnie od metody leczenia. Wyniki SF-36 i IOF QLQ były skorelowane z wynikami DASH i PRWE. Wnioski: Kwestionariusze jakości życia są użytecznymi narzędziami do określania wyników leczenia po złamaniach dalszego końca kości promieniowej. Leczenie operacyjne nie zawsze skutkuje lepszą jakością życia niż postępowanie nieoperacyjne, zwłaszcza u pacjentów w wieku 50 lat i starszych ze złamaniami dalszego końca kości promieniowej.
6
Content available Quality of life after distal radius fractures
89%
PL
Wstęp: Złamania dalszego końca kości promieniowej (DKKP) są jednymi z najczęściej spotykanych złamań w skali świata. Liczne badania sugerują, że operacyjne leczenie złamań DKKP jest powiązane z lepszą jakością życia. Cele: Celem pracy była ocena długoterminowej jakości życia po operacyjnym i nieoperacyjnym leczeniu złamań dalszego końca kości promieniowej u osób dorosłych. Materiał imetody: W retrospektywnym badaniu oceniono 207 pacjentów z izolowanym złamaniem DKKP (średni wiek 64 ±17,9 lat, 150 kobiet (72,5%) i 57 mężczyzn (27,5%). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w zakresie płci, wieku, kończyny dominującej, energii urazu, typu złamania wg AO i chorobach współistniejących między pacjentami leczonymi operacyjnie (n = 101) i nieoperacyjnie (n = 106). Po 3,9 ±1,6 roku (średnia ± odchylenie standardowe) dokonano oceny jakości życia za pomocą narzędzia Short Form Health Survey (SF-36) oraz International Osteoporosis Foundation Quality of Life Questionnaire (IOF QLQ) Wyniki czynnościowe oceniano za pomocą kwestionariuszy Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) oraz Patient Rated Wrist Evaluation (PRWE). Wyniki: Jakość życia pacjentów z złamaniami dalszego końca kości promieniowej leczonymi operacyjnie była lepsza niż w grupie leczonej nieoperacyjnie. Jednak u pacjentów w wieku 50 lat nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w jakości życia niezależnie od metody leczenia. Wyniki SF-36 i IOF QLQ były skorelowane z wynikami DASH i PRWE. Wnioski: Kwestionariusze jakości życia są użytecznymi narzędziami do określania wyników leczenia po złamaniach dalszego końca kości promieniowej. Leczenie operacyjne nie zawsze skutkuje lepszą jakością życia niż postępowanie nieoperacyjne, zwłaszcza u pacjentów w wieku 50 lat i starszych ze złamaniami dalszego końca kości promieniowej.
EN
Introduction: Distal radius fractures (DRFs) are among the most commonly seen types of fractures worldwide. Numerous studies suggested that surgical treatment of DRFs results in better quality of life. Objectives: The aim of this study was to assess long-term quality of life after operative and nonoperative treatment of distal radius fractures among adults. Material and methods: We retrospectively studied 207 patients with isolated DRF (mean age 64 ±17.9 years, women comprised 150 (72.5%), men 57 (27.5%). There were no significant differences in sex, age, hand dominancy, energy of trauma, AO type fracture and comorbidities between patients treated operatively (n=101) and nonoperatively (n=106). After 3.9 ±1.6 years (mean ±SD) quality of life assessment was conducted using Short Form Health Survey (SF-36) and International Osteoporosis Foundation Quality of Life Questionnaire (IOF QLQ). Functional outcomes were evaluated using Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) and Patient Rated Wrist Evaluation (PRWE) questionnaires. Results: Quality of life in operatively treated distal radius fracture patients was better than amongst those treated nonsurgically. However, after subdivision of cohorts we observed no such differences regardless of treatment method in patients aged ≥ 50 years. SF-36 and IOF QLQ scores were correlated with DASH and PRWE results. Conclusions: Quality of life questionnaires are useful tools for determining outcomes after distal radius fractures. Operative treatment may not always be superior to nonoperative management especially in patients aged 50 years or above with distal radius fractures.
EN
Background: Last decade brought changes in trends of most frequently performed types of bariatric procedures. Despite the well-grounded knowledge of bariatric surgery positive impact on comorbidities, life prolongation, cancer risk, depression etc. there is still insufficient data on patients’ quality of life (QoL) after surgery. Methods: In this review PubMed and Scopus databases as well as Mendeley search engine were used for searching publications from last ten years focusing on QoL after LSG. 702 abstracts were reviewed. 13 publications, with 1630 patients in total were finally included. Results: Six different QoL tools were used: SF-36, BAROS, Moorehead-Ardelt II questionnaire, IWQOL-Lite, GIQLI and SF8. In majority of publications QoL was improved. Pre and postoperative assessment with SF-36 showed significant improvement. The mean BAROS score was 5.1-7.1 with 77-96% of patients achieving good to excellent outcomes. In some studies, QoL was better in females and in one study QoL did not achieve results of general population norms. There was no improvement in QoL after LSG in some studies or no correlation between %EWL and health related QOL. Conclusions: There is limited good quality research into QoL after LSG, though quality of life seems to be better after that procedure.
EN
Objectives: The aim of our study was to investigate a relationship between weekly physical activity and quality of life in elderly women. Methods: Participants were 22 elderly women ≥ 60 years (mean age 66 . 27 ± 4 . 99) with weight ≥ 50kg (mean weight 74.84 ± 14. 87kg) from Nitra. In this pilot study we used 2 questionnaires. The assessment of quality of life (QoL) was conducted by Short - Form General H ealth Survey (SF - 36). To examine weekly physical activity we selected International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Both questionnaires were evaluated separately by standardized scoring manual for SF - 36 and IPAQ. To examine a relationship between r esults of SF - 36 and IPAQ we used non - parametric Spearman's correlation coefficient (r s ). Results: The results from IPAQ show significant relationship between quantity and quality of weekly physical activity and age (r s = - 0. 562). More significant relations hips were found in results from SF - 36. The results showed significant relationship between domain of Vitality (r s = - 0. 508), Social Functioning (r s = - 0. 634), Mental Health (r s = - 0. 537), Mental Health Summary (r s = - 0. 549) and age. There was also signific ant relationship between domain of Vitality (r s = - 0. 598), Mental Health (r s = - 0. 505), Mental Health Summary (r s = - 0. 505) and weight. In this study, the results did not show relationship between weekly physical activity and domains from SF - 36. Conclusion s: According to the results from both questionnaires we follow the age - related decline of weekly physical activity, vitality and mental health. In our study, questionnaires IPAQ and SF - 36 did not show relationship between each other. For the further invest igation we intend to use different questionnaires for elderly people or we could measure the physical activity with pedometer or other new devices which are now available on the market.
10
Content available Quality of life and neck pain in nurses
88%
EN
Objectives: To investigate the association between neck pain and psychological stress in nurses. Material and Methods: Nurses from the Avon Orthopaedic Centre completed 2 questionnaires: the Short Form-36 (SF-36) and 1 exploring neck pain and associated psychological stress. Results: Thirty four nurses entered the study (68% response). Twelve (35.3%) had current neck pain, 13 (38.2%) reported neck pain within the past year and 9 (26.5%) had no neck pain. Subjects with current neck pain had significantly lower mental health (47.1 vs. 70.4; p = 0.002), physical health (60.8 vs. 76.8; p = 0.010) and overall SF-36 scores (56.8 vs. 74.9; p = 0.003). Five (41.7%) subjects with current neck pain and 5 (38.5%) subjects with neck pain in the previous year attributed it to psychological stress. Conclusions: Over 1/3 of nurses have symptomatic neck pain and significantly lower mental and physical health scores. Managing psychological stress may reduce neck pain, leading to improved quality of life for nurses, financial benefits for the NHS, and improved patient care.
EN
Background: Last decade brought changes in trends of most frequently performed types of bariatric procedures. Despite the well-grounded knowledge of bariatric surgery positive impact on comorbidities, life prolongation, cancer risk, depression etc. there is still insufficient data on patients’ quality of life (QoL) after surgery. Methods: In this review PubMed and Scopus databases as well as Mendeley search engine were used for searching publications from last ten years focusing on QoL after LSG. 702 abstracts were reviewed. 13 publications, with 1630 patients in total were finally included. Results: Six different QoL tools were used: SF-36, BAROS, Moorehead-Ardelt II questionnaire, IWQOL-Lite, GIQLI and SF8. In majority of publications QoL was improved. Pre and postoperative assessment with SF-36 showed significant improvement. The mean BAROS score was 5.1-7.1 with 77-96% of patients achieving good to excellent outcomes. In some studies, QoL was better in females and in one study QoL did not achieve results of general population norms. There was no improvement in QoL after LSG in some studies or no correlation between %EWL and health related QOL. Conclusions: There is limited good quality research into QoL after LSG, though quality of life seems to be better after that procedure.
PL
Celem pracy była ocena jakości życia pacjenta po zawale mięśnia sercowego, leczonego PTCA i komórkami macierzystymi szpiku, a także poddanego rehabilitacji kardiologicznej. Materiał i metoda: badanie przy pomocy kwestionariusza SF-36 wykonano około 2 lata po zawale. Pacjent: mężczyzna, 46 lat, z zawałem serca trafił do szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie przeprowadzono zabieg PTCA oraz wszczepienie komórek macierzystych szpiku celem regeneracji uszkodzonego niedokrwieniem mięśnia sercowego. Pacjent przeszedł także rehabilitację szpitalną, sanatoryjną w Polanicy Zdrój oraz kontynuuje rehabilitację w warunkach domowych. Wnioski: w porównaniu z wynikami innych badaczy można stwierdzić, że pacjent po PTCA, komórkach macierzystych i rehabilitacji kardiologicznej uzyskał wyższe wyniki w zakresie wszystkich skal, za wyjątkiem RP (ograniczenia z powodu zdrowia fizycznego), w porównaniu z wynikami innych chorych po zawale mięśnia sercowego. Ogólna ocena jakości życia i całkowite zdrowie psychiczne okazały się także wyższe od wartości uzyskanych przez pacjentów wyłącznie po PTCA, jedynie wartość całkowitego zdrowia fizycznego okazała się niższa. Ogólna jakość życia okazała się również wyższa w porównaniu z wynikami uzyskanymi przez pacjentów po CABG.
EN
Aims: The aim of this study was to evaluate the quality of life in a patient after myocardial infarctionion undergoing cardiac rehabilitation, who had been treated with PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty) and stem cells. Material and method: SF-36 test taken approx 2 years after the infarctionion. Patient: male, 46 years, treated for cardiac infarctionion at Jan Paweł II hospital in Cracow using PTCA and stem cells implantation in order to regenerate the cardiac muscle affected by ischemia. The patient was also subjected to hospital and sanatorium rehabilitation in Polanica Zdrój and continues rehabilitation at home. Conclusions: in comparison to the results of other authors it can be said that the patient after PTCA, stem cells and cardiac rehabilitation had better scores on all of the scales in the test apart from RP scale (role-physical) in comparison to results of other patients after myocardial infarction. The general quality of life and mental health scores proved to be higher than those attained by patients treated only with PTCA, however the GH score (general health) was lower than in the other patients. The general quality of life score was higher as well in comparison to patients after CABG (coronary artery by-pass grafting).
EN
INTRODUCTION: Women’s awareness of a healthy lifestyle has significantly increased in recent years. However, during menopause the hormonal changes may influence the quality of life. Physical activity can significantly reduce the negative health effects associated with menopause. The aim of this study was to assess physical activity in menopausal women and its influence on the quality of life. MATERIAL AND METHODS: This study was conducted on 567 women aged 50–60 years. Group A was composed of 223 women, participants of the University of the Third Age, and group B contained 334 women, patients of gynecological wards and outpatient clinics. The physical activity level of all the study participants was assessed using the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) short form. SF-36 was used to assess the quality of life. RESULTS: The physical activity of the majority of women was at a moderate level – 52.9% in Group A and 70.2% in Group B, while 44.8% of women in Group A and 27.8% of patients in Group B had a high level of physical activity. There were significant differences between both groups in the physical component summary (p < 0.0004) and mental component summary (p < 0.0004). The physical component summary correlated with the participants’ ages. The physical functioning, general health and social functioning increased with a higher level of activity in the main group. CONCLUSIONS: Menopausal women participate mainly in moderate-intensity physical activity. A higher level of physical activity correlates with a better quality of life.
PL
WSTĘP: W ostatnich latach znacznie wzrosła świadomość kobiet w różnym wieku na temat zdrowego stylu życia. Okres menopauzy i związane z nim zmiany hormonalne mają wpływ na jakość życia, a odpowiedni poziom aktywności fizycznej może znacząco zmniejszyć negatywne skutki tego okresu. Celem pracy była ocena poziomu aktywności fizycznej kobiet w okresie menopauzy oraz jej wpływu na jakość życia. MATERIAŁ I METODY: Badania zostały przeprowadzone u 567 kobiet w wieku 50–60 lat, które włączono do 2 grup. Grupa A obejmowała 223 kobiet, uczestniczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a Grupa B – 334 kobiety, które były pacjentkami oddziałów ginekologicznych i poradni dla kobiet. Poziom aktywności fizycznej został oceniony z użyciem kwestionariusza aktywności fizycznej IPAQ w wersji krótkiej. Do oceny jakości życia badanych kobiet wykorzystano SF-36. WYNIKI: Poziom aktywności fizycznej badanych kobiet określono jako umiarkowany w 52,9% w Grupie A oraz 70,2% w Grupie B. Wysoki poziom aktywności fizycznej odnotowano u 44,8% kobiet z grupy A i w 27,8% z grupy B. Stwierdzono istotne statystycznie różnice pomiędzy kobietami z Grupy A a kobietami z Grupy B w domenach zsumowanej składowej fizycznej (p < 0,0004) oraz zsumowanej składowej psychicznej (p < 0,0004). Wielkość składowej fizycznej korelowała z wiekiem badanych kobiet. Stan fizyczny, ogólny stan zdrowia i funkcjonowanie w społeczeństwie poprawiały się wraz ze wzrostem poziomu aktywności fizycznej. WNIOSKI: U kobiet w okresie menopauzalnym przeważa umiarkowany pozom aktywności fizycznej. Wysoki poziom tej aktywności koreluje z lepszą jakością życia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.