Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 270

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  scieki komunalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
Obszar przyległy do funkcjonującego wylewiska ścieków wykorzystano jako obszar wzorcowy do prac modelowych. Do zagadnień transportu substancji do wód gruntowych i w środowisku wód podziemnych wykorzystano model matematyczny oparty na równaniach przepływu przez ośrodek porowaty oraz na adwekcyjno-dyspersyjnym modelu transportu zanieczyszczeń. Wykonane prace modelowe pozwoliły na przestrzenną ocenę zasięgu oddziaływania wylewiska. Wyróżniono tu dwie strefy, tj. strefę wpływu znaczącego, która wynosi 60 m oraz strefę oddziaływania, którą można oszacować na ok. 170 m. Weryfikację modelu wykonano w oparciu o opróbowanie hydrochemiczne. Zaprezentowane prace są efektywnymi i rzeczywistymi działaniami na rzecz ochrony zasobów wód podziemnych. Uproszczenie takich programów i ich wyposażenie w narzędzia, umożliwiające łatwe wprowadzanie danych i opracowanie uzyskanych wyników, pozwoli na rozszerzenie kręgu użytkowników wykorzystujących aparat matematyczno-modelowy do analizy rzeczywistych sytuacji występujących w praktyce ochrony środowiska.
EN
An area adjacent to the functioning sewage discharge was used as a standard area for modelling. A model based on the equations of flow through the porous medium and an advective-dispersal pollutant transport model were used to solve the problems of transport of substances to and within ground waters. The study allowed for spatial assessment of the range of the discharge impact. Two zones were distinguished: the zone of significant influence, size of which was 60 m and the impact zone estimated at ca 170 m. The model was verified upon hydrochemical sampling. Presented works are effective and real actions for the protection of ground water resources. Simplification of such programs and their supplementation with convenient and easy tools for data management and processing would widen the range of potential users, who would apply mathematical modelling to analyze the real situations in environmental protection every-day practice.
PL
Badane osady ściekowe pochodziły z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Olsztynie. Uzyskane wyniki wskazują, że osady te charakteryzują się duża zmienną zawartością suchej masy (10.8-44.5%) i znacznie mniejszą popiołu (41.3-60.9%). Wysoka zawartość azotu (średnio 3.53% w s.m.), fosforu (1.82%) i wapnia (2.10%) wskazuje, że osady mogą być dobrym źródłem składników nawozowych. W mniejszej ilości występowały potas (0.20%), magnez (0.31%) i sód (0.05%). Najwyższe zawartości Cu, Cd, Ni, Pb, Hg i Cr nie przekraczały górnej proponowanej dopuszczalnej normy, co nie odnosi się do zawartości Zn.
EN
Sludges were obtained from the Municipal Tratment Plant in Olsztyn. The results of studies revealed that the sludges were characterized by considerable variability of dry weight (10.8-44.5%) and less so of ash content (41.3-60.9%). High content of nitrogen (3.53% in d.m. on the average), phosphorus (1.82%) and calcium (2.10%) suggest that the sludges can be a valuable source of fertilizing components. Content of potassium (0.20%), magnesium (0.31%) and sodium (0.05%) was lower. The highest levels of Cu, Cd, Ni, Pb, Hg and Cr did not exceed the upper permissible levels defined for fertilizers, Zn being the only exception.
PL
Do grupy toksycznych związków organicznych obecnych w komunalnych osadach ściekowych należą dioksyny. W niniejszej pracy określono stopień kumulacji dioksyn: PCDD i PCDF (z wyszczególnieniem 17 kongenerów) w komunalnym osadzie ściekowym na kolejnych etapach jego przeróbki, tj. w osadzie nadmiernym, po fermentacji i odwodnionym po fermentacji. Uzyskane wartości porównano z danymi dostępnymi w literaturze. We wszystkich próbkach osadów ściekowych dominującym kongenerem był OCDD (od 75,0% do 78,3% sumarycznej zawartości). Następnie w sekwencji malejącej: 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, OCDF i 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF (udział każdego z nich nie przekraczał 10% sumarycznej zawartości). Średnia wartość poziomu toksyczności próbki - TEQ wynosiła od 12,18 ng I-TEQ·kg⁻¹ s.m. dla osadu nadmiernego do 16,84 ng I-TEQ·kg⁻¹ s. m. dla osadu przefermentowanego odwodnionego.
EN
Dioxins are the toxic organic compounds existing in municipal sewage sludge. In presented work the concentration of dioxins: PCDD and PCDF (17 congeners) in municipal sewage sludge at particular treatment stages i.e. in excess sludge, after digestion and in dewatered sludge, were investigated. Determined contents were compared with the data available in literature. OCDD was a dominated congener (from 75.0 to 78.3% of total content) in all samples of sewage sludge. Next, there were in decreasing sequence: 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, OCDF and 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF (the content of each was below 10% of total content). Average toxic equivalent ranged from 12.18 ng I-TEQ·kg⁻¹ DM in excess sludge to 16.84 ng I-TEQ·kg⁻¹ DM in dewatered sludge.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.