Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest prezentacja wybranych uwarunkowań wewnętrznych mających wpływ na bezpieczeństwo w zakładach poprawczych w Polsce. Omówione zostały okoliczności związane z aktywnością kadry jak i wychowanków, które podnoszą ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych. Artykuł ma charakter empiryczny, zaś prezentowane w nim rezultaty badań opierają się na technikach jakościowych, takich jak: wywiady swobodne przeprowadzone z personelem i podopiecznymi, obserwacja jawna quasi-uczestnicząca, analiza dokumentów.
EN
The aim of this paper is to present selected internal factors with an impact on the safety in youth detention centers in Poland. We discuss the circumstances underlying the behaviors of both the staff and inmates which increase the risk of exceptional occurrences. The paper adopts an empirical perspective, and presents the results based on such qualitative methods as free-form interviews with the staff and with inmates, overt quasi-participant observation and document analysis.
2
Content available remote Interakcyjne uwarunkowania procesu stawania się ofiarą mobbingu
100%
EN
The main aim of this paper is to present some aspects of mobbing from the symbolic interactionist standpoint. In the centre of my analyses are interactions between mobber and victim but also including interactions between both of them and the other co-workers. The conclusions presented in this paper base on my research conducted in years 2004 – 2007. I used qualitative methods, the technique of narrative interview toward victims and semi structured interview toward specialists who professionally take care of mobbing victims. The conceptual and analytical work base on grounded theory assumptions.
PL
Celem, jaki przed sobą postawiłem jest spojrzenie na niektóre aspekty mobbingu z perspektywy założeń symbolicznego interakcjonizmu. W centrum moich analiz ulokowałem interakcje pomiędzy osobą nękaną, mobberem, a także otoczeniem zawodowym oraz innymi osobami, którym mobbowany pracownik przypisuje duże znaczenie. Wnioski, jakie prezentuję w niniejszym artykule opierają się na badaniach przeprowadzonych przeze mnie w latach 2004 – 2007 wśród osób nękanych psychicznie oraz ekspertów, którzy z racji swego zawodu zajmują się problemem mobbingu. Zastosowałem technikę wywiadów narracyjnych oraz swobodnych. Łączna ilość wywiadów wyniosła 69. W poszukiwaniach danych empirycznych oraz ich interpretacji przyjąłem założenia metodologii teorii ugruntowanej
PL
Celem artykułu jest wykazanie roli empatii i jej uwarunkowań w pracy resocjalizacyjnej, realizowanej przez personel zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w Polsce. Empatia odgrywa ważną rolę zarówno w budowaniu więzi pomiędzy personelem a podopiecznymi, lecz także w przypadku konstruowania komunikatów, wzbudzania emocji oraz transformacji postaw. Działania kadry oparte na empatii wobec nieletnich inicjują także współodczuwanie po stronie tych ostatnich. Z drugiej strony empatia może nieść za sobą także konsekwencje pejoratywne, gdy personel stosuje ją wobec czynów karalnych popełnionych w przeszłości przez wychowanków. Zaprezentowane w artykule wnioski opierają się na siedmioletnich badaniach jakościowych prowadzonych w ośrodkach resocjalizacyjnych wszystkich typów w całej Polsce. W badaniach zastosowana została zasada triangulacji w zakresie metod, badacza i danych. Do analizy zebranych materiałów empirycznych wykorzystany został nurt interpretatywny, który daje możliwość uchwycenia interakcyjnego charakteru działań empatycznych.
EN
The main aim of this paper is to point the role of empathy and its conditions in social rehabilitation work undertaken by personnel form juvenile detention centers and reformatories. Empathy plays crucial role both in creation of social bond between stuff and inmates and in communication oriented on emotional arousal and transformation of attitudes. Stuff actions basing on empathy toward juveniles used to determine their compassion. On the other hand empathy can bring also negative consequences when personnel empathizes with victims. The conclusions presented in this paper come from seven years of qualitative study carried out in correctional institutions of all types in Poland. There was applied triangulation of methods, researcher and data. Empirical data is analyzed from the perspective of interpretative paradigm that enables to catch interactive dimension of empathy role.
EN
The main aim of this paper is to present the results of research focused on in-group processes among boys and girls located in four semi-open reformatories and one highly restricted facility. The problem of hierarchisation based on both processes of domination and subordination is presented. It characterises juveniles who declare being obedient to underground life principles. The paper also analyses the differences between mechanisms used by girls and boys aimed to maintain or change some hierarchical relations.
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań skoncentrowanych wokół problematyki szeroko pojętych procesów wewnątrzgrupowych zachodzących w grupach dziewcząt i chłopców przebywających w czterech zakładach poprawczych typu półotwartego w Polsce oraz dwóch zakładach poprawczych o wzmożonym nadzorze wychowawczym dla chłopców. W głównej mierze przedstawiono w nim zagadnienie hierarchizacji oparte na procesach dominacji i podporządkowaniu, które cechują relacje badanej młodzieży deklarującej „wyznawanie zasad” tzw. drugiego życia. Przeanalizowano różnice pomiędzy działaniami i mechanizmami stosowanymi przez dziewczęta i chłopców, których celem jest utrzymanie bądź zmiana dotychczasowych relacji hierarchicznych. Do opisu i analizy prezentowanych zjawisk w artykule przyjęto perspektywę interakcjonistyczną Herberta Blumera. Stwarza ona możliwość przybliżenia i wyjaśnienia natury relacji, jakie tworzą się pomiędzy podopiecznymi. Badania zostały oparte na metodach jakościowych, wykorzystano m.in. technikę jawnej obserwacji quasi-uczestniczącej, technikę wywiadu swobodnego zrealizowanego wśród kadry i wychowanków oraz analizę dokumentów wizualnych.
PL
Celem artykułu jest analiza metodologicznych i etycznych uwarunkowań prowadzenia badań w trudnym terenie. Zaakcentowany został problem rozumienia badanych przez badacza, zwłaszcza w przypadku prowadzenia badań w odmiennym kulturowo kraju, gdzie nie do końca może on liczyć na sięganie do własnych zasobów mentalnych, w tym dotychczasowych doświadczeń. W artykule został podjęty także wątek budowania relacji z badanymi oraz problem etyki, który często stoi w sprzeczności wobec efektywności pozyskiwania danych.
EN
The aim of the paper is discussion over methodological and ethical conditions of research carried out in hostile environment. The problem of high importance is understanding people in culturally different country where researcher faces huge problems in using his/her mental capacities including past experiences. There is also discussed problem of relations created with interviewees and ethics that in many situations is contradictory toward effectiveness in data collection.
EN
The aim of this article is an attempt to develop an alternative to the previous approaches to criminality, the concept of collective trajectory (CT). It explains the process of recruiting young people into Mexican drug cartels (DTOs) and in the riskiest positions (halcones, dealers, kidnappers and hitmen). Unlike deductive corrections and statistically created and verified criminological theories, collective analysis of trajectories is derived from inductively research and qualitative data collected and analyzed in a culturally different Mexico. The research is based on an ethnographic approach involving direct observation and 92 free interviews conducted among people directly cooperating with the DTO, members of communities at risk of organized crime and people with expert knowledge.
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba wypracowania alternatywnej wobec dotychczasowych podejść kryminologicznych koncepcji kolektywnej trajektorii (collective trajectory CT). Wyjaśnia ona proces rekrutacji młodych ludzi do meksykańskich karteli narkotykowych (drug trafficking organizations DTO) i zajmowania najbardziej ryzykownych pozycji (sygnaliści, dilerzy, porywacze i płatni zabójcy). W odróżnieniu od większości dedukcyjnych, statystycznie tworzonych i weryfikowanych teorii kryminologicznych, koncepcja kolektywnej trajektorii wypracowana została na gruncie indukcyjnie prowadzonych badań oraz danych jakościowych gromadzonych i analizowanych w odmiennym kulturowo Meksyku. Badania opierają się na podejściu etnograficznym obejmującym obserwację bezpośrednią jawną oraz dziewięćdziesięciu dwóch wywiadach swobodnych przeprowadzonych wśród osób bezpośrednio współpracujących z DTO, członkach wspólnot zagrożonych przestępczością zorganizowaną oraz osób posiadających wiedzę ekspercką.
XX
Artykuł ma charakter empiryczny i stanowi podsumowanie kilkuletnich terenowych badań jakościowych poświęconych tematyce interakcji grupowych wśród wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Poruszona została tutaj problematyka szeroko pojętych działań stygmatyzacyjnych na poziomie werbalnym i niewerbalnym, dziewcząt i chłopców zarówno wobec siebie (działania autostygmatyzacyjne), jak i siebie nawzajem. W artykule omówione zostały także uwarunkowania leżące u podstaw praktyk stygmatyzacyjnych, inicjowanych przez wychowanków, które determinują ich społeczną percepcję. Analiza materiału empirycznego dokonana została z perspektywy teorii naznaczania oraz koncepcji habitusu Pierre’a Bourdieu oraz Jeana Claude’a Passerona.
EN
The following paper encompasses results of a few years of qualitative field study concerning group interactions among juvenile delinquents from reformatories and shelters. In the article there is discussed the problem of practices oriented on stigmatization both in verbal and nonverbal terms initiated by female and male juveniles. There are discussed conditions lying under self-stigmatization practices taken by inmates, which determine their social perception. In analyses there was helpful habitus theory by Pierre Bourdieu and Jean Claude Passeron but also conceptions of Erving Goffman encompassing social construction of stigma.
EN
The aim of the article is to present a number of methodological conclusions drawn in the course of research on social stigmatization. The Author discusses the methodology of a social experiment involving the use of photographs as part of open interviews and focus group study. The photographs of people had been selected according to a pre-determined set of criteria and were used to elicit responses shedding light on how the subjects associated a person’s physical appearance with an alleged propensity for committing crimes. The use of photographic material made it possible to discover the real views of the subjects – often contrary to those they claimed to hold prior to seeing the visual materials. One may therefore assume that within the strictly controlled conditions of the experiment, iconography played an important role in demystifying stigmatizing behaviour. The goal of the experiment was to determine factors and processes that are normally hidden and which, although natural and part of our observation spectrum, for obvious reasons are subjected to political correctness and usually not voluntarily revealed. The rules of social co-existence require us to obey certain norms and often to conceal what we really think and act upon. This does not mean that the said factors are insignificant. In my view, they are often decisive and lead to cognitive dissonance whenever our beliefs and actions diverge. In the case of the said experiment, a discrepancy was observed between the attitudes of the subjects before and after they were confronted with the photographs. They exhibited more spontaneous behaviour and statements, there was also a change in their opinions and they produced all sorts of evidence and examples which in their view supported their newly revealed ideas. Studies of open interview and focus group techniques lead to the conclusion that visual materials can add to these techniques, making them more ‘friendly’ and balancing the asymmetrical relationship between subject and researcher while also making it easier to extract information subject to social taboos. In the study under discussion, the photographs were a catalyst in getting the subjects to reveal opinions they had previously largely concealed. Yet it must be borne in mind that the experiment requires a careful selection of appropriate photographs so that the subjects do not form new opinions but only reveal those already held yet not expressed. Otherwise these types of studies will not shed light on existing phenomena but rather create new ones, which leaves an ethical question mark when it comes to the purpose of such studies. It is worth adding that the experiment corresponds to various processes occurring in our world, including various ethnocentric and xenophobic movements, today on the rise. The logic behind the experiment seems universal enough to allow its application in studying the perception of other social groups at risk of marginalization and stigmatization. I am thinking particularly of the great migrations of today which are changing the ethnic face of Europe.
EN
This article reflects on the “emotion work” undertaken by youth in correctional facilities and the impact of such work on the resocialization process, which occurs in conditions of partial isolation. The author attempts to adapt the psychological concept to the educational activities offered in youth correctional facilities. He defends the idea that an inmate’s emotion work, which occurs through the inmate’s relations with the personnel, provides the basis for effective resocialization activities. He discusses activities to help boys and girls in correctional facilities develop accepted social mechanisms for managing their negative emotions. The findings presented in the article rest on seven years of qualitative research in resocialization centers of all types throughout Poland. The principle of triangulation in regard to method, researcher, and data was used for the research. For analysis of the empirical material, an interpretative paradigm was used to grasp the interactive nature of emotion work and the emergence of negative emotions.
PL
Artykuł ma charakter empiryczny, zaś prezentowane w nim rezultaty badań opierają się na technikach jakościowych, takich jak: wywiady swobodne przeprowadzone z personelem i podopiecznymi, obserwacja jawna quasi-uczestnicząca, analiza dokumentów.
EN
The aim of this paper is to present the selected exogenous conditions influencing the safety of staff in Polish reformatories for juvenile delinquents. There are discussed the circumstances linked with staff and inmates’ activities raising the risk of extraordinary events occurrence. The article posses the empirical character and the results presented here base on qualitative techniques..
EN
The goal of this paper is to present some preliminary methodological conclusions from research on social stigmatization of people who served time in prisons. It mainly discusses some patterns that underlie the process of photography interpretation made by interviewees within the techniques of in-depth interview and focus group interview. To characterize the research tools, contexts and circumstances of research are indicated which are important for the understanding of the outcomes obtained. The results are based on an analysis of forty in-depth interviews and eight focus group interview sessions.As this article is methodological in character, the problem of stigmatization as a subject of social rese-arch is only indicated as a context of the analyses presented in this paper.
EN
The paper encompasses the results of research referring to problems faced by teachers engaged in distance learning. Their experiences closely connected with development of this method of knowledge transfer are discussed. The mentioned examples linked with e-learning activities given by practicians and researchers confirm that teachers' experiences directly affect their motivation which is the crucial condition for development of distance learning. There is also very important support given to teachers engaged in e-learning. The result of study presented in the article bases on qualitative field study encompassing ten educational centers in Poland.
EN
The main aim of this paper is to present conditions connected with defense actions taken by people mobbed at workplace. We touch the mobbing issue from the symbolic interactionism perspective, so we take into account definitions of situations created by victims. We also use the grounded theory as a methodological perspective for our analyses. Our research base on qualitative methods like: narrative and semi-structured interviews and also covert participant observation and documents’ analyses.
PL
Celem tego artykułu jest przedstawienie uwarunkowań leżących u podstaw działań obronnych lub ich zaniechania, które odnoszą się do osób mobbowanych w miejscu pracy. Na problem działań nękanych pracowników patrzę z perspektywy założeń symbolicznego interakcjonizmu. Jestem zainteresowany przede wszystkim opisem tejże problematyki z punktu widzenia znaczeń budowanych przez aktorów na podstawie wzajemnych interakcji. W swoich badaniach przyjąłem także założenia metodologii teorii ugruntowanej, które stosuję podczas pozyskiwania, analizy i interpretacji materiału empirycznego. Opieram się na metodach jakościowych, wśród których wykorzystałem technikę wywiadu narracyjnego, wywiadu swobodnego, ukrytej obserwacji uczestniczącej oraz analizy dokumentów.
EN
In our article we will try to answer the following questions: how do the teachers in the pedagogical centres and the primary schools cope with the negative emotions? What kind of techniques and strategies do the teachers use to manage their emotions in difficult situations? The theoretical background constitutes Arlie Hochschild’s theory and conception of Theodore D. Kemper. We consider whether teachers’ demonstration of emotions during their work (teaching process) is a method to achieve a fixed goal or rather a random behavior and whether an emotional expression is some instrumental operation or an accidental one? Can emotional work be considered by teachers? Do people who embody in the teacher’s role simultaneously accept the rules of behavior, including emotional behavior? Finally, whether the emotions revealed in the teachers’ work are the result of possessed power and status? As the result of conducted research, teachers employed in educational institutions revealed negative emotions more rarely towards educational reforms than the teachers working in the public schools. The basis of this regularity stems from the fact that employed staff fulfill firstly the pedagogical and later educational function in the Reformatory and Youth Detention Centres. In public institutions such as primary schools the situation is opposite. Generally, we conclude that the longer the occupational experience of the teacher, the better strategy to deal with negative emotions. Young teachers used to rely on their older colleagues experience and reflections or use a trial-and-error-method to cope with the negative emotions at work.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.