Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Outsourcing of logistics functions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja procesu diagnozy outsourcingu usług logistycznych, w której uwzględniono charakterystyczne cechy współpracy w outsourcingu, wpływ wyników w zakresie logistyki na efekty w innych obszarach działalności przedsiębiorstwa, a także zróżnicowanie okresów potrzebnych do osiągnięcia poszczególnych rodzajów wyników. W pracy zaprezentowano zwłaszcza cele diagnozy outsourcingu usług logistycznych, zakresy zagadnień, które powinny zostać uwzględnione oraz propozycje toku postępowania badawczego. Podjęte rozważania dotyczą pojedynczego przypadku współpracy zleceniodawcy z usługodawcą. (fragment tekstu)
EN
Interest in the use of outsourcing by companies and the influence that cooperation with a logistics company has on the client's business performance mean that diagnosis of the outsourcing of logistics services is a subject of special interest to clients. Mistakes linked, in particular, to the fragmentary treatment of the results of cooperation with logistics companies can be eliminated by an appropriately developed methodology for diagnosing logistics services outsourcing, taking into account results achieved in the client's core activities. The types of results researched depend above all on the range of ordered logistics tasks. The aim of this article is to present the fundamental conditions that should be fulfilled when diagnosing the outsourcing of logistics services. The author treats outsourcing as a form of cooperation with the service provider and presents the characteristic features of diagnosis of the results of cooperation with logistics companies. In particular, he describes the aims of diagnosing the outsourcing of logistics services, the ranges of issues which should be taken into account, and also proposes a course of research procedure. His deliberations refer to a specific case of cooperation between a client and a service provider. (original abstract)
XX
Artykuł porusza zagadnienia związane z problematyką outsourcingu i insourcingu w logistyce. Starano się zaprezentować tendencje występujące w zakresie outsourcingu i insourcingu funkcji logistycznych. Prezentacja zagadnień outsourcingowych obejmuje analizę w zakresie logistycznych funkcji podstawowych i pobocznych. Natomiast problematykę insourcingu przedstawiono na przykładzie firmy, działającej w układzie globalnym. Firma zdecydowała się o powołaniu jednostki pełniącej funkcje wewnętrznego operatora logistycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issues related to outsourcing and insourcing problems in logistics. The trends in the outsourcing and insourcing of logistics functions have been presented. The presentation of the outsourcing issues includes, among others, an analysis of primary and secondary logistics f unctions. The insourcing issues have been exemplified by a company operating in the global system. The company decided to set up a unit performing a function of an internal logistics operator.(original abstract)
XX
Dojrzałość rynku logistycznego oraz możliwość i umiejętność zaspokojenia potrzeb każdego klienta przez operatorów logistycznych wpisuje się w koncepcję tzw. szczupłego zarządzania, polegającej na takiej organizacji procesów produkcyjnych,usługowych i zarządczych, która usuwa z nich czynności nieprzynoszące wartości dodanej. Wykorzystywanie outsourcingu świadczy o świadomości przedsiębiorstw, iż stosowanie tego typu rozwiązań wiąże się z korzyściami finansowymi oraz operacyjnymi. Ponadto przekazanie działalności logistycznej wyspecjalizowanym operatorom logistycznym zwiększa elastyczność przedsiębiorstwa oraz pozwala na optymalizację kosztów. Outsourcing logistyczny umożliwia redukcję wydatków na infrastrukturę logistyczną oraz ryzyka inwestycji niedopasowanych do potrzeb. W warunkach globalnej konkurencji przekazanie części aktywności związanych z logistyką zewnętrznym podmiotom może być szansą na zdobycie przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The maturity of the logistics market and the ability and ability to meet the needs of every client by logistics operators in line with the concept of the so-called . lean management , consisting in the organization of production processes and management service , which removes their activities do not bring added value. The use of outsourcing shows awareness of companies that use this kind of technology involves the financial and operational benefits . Moreover, the transfer of logistics activities to specialized logistics providers increases the flexibility of the company and allows you to optimize costs. Outsourcing logistics can reduce spending on infrastructure and logistics investment risk mismatched to the needs . In a global competition to transfer part of the activity associated with third-party logistics may be a chance to gain a competitive advantage. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiano analizę trendów na rynku powierzchni magazynowych w Polsce. Zakres analizowanych danych obejmuje lata 2009 - 2013. Przedstawione analizy odnoszą się zarówno do poziomu województwa jak i typu właściciela. Dodatkowo scharakteryzowano rynek magazynowy w zakresie budowli typu BTS [ang. Build-to-Suit], które coraz częściej powstają na terenie Polski.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents an analysis of trends in the industrial market in Poland. The scope of the data analyzed covers the period 2009-2013. The analysis relates both to the level of the region and the type of owner. In addition was characterized warehouse market for buildings a BTS [Build-to-Suit], who increasingly frequently arise in Poland.(original abstract)
5
Content available remote Wykorzystanie outsourcingu w wybranych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa
84%
XX
Outsourcing jest coraz powszechniej stosowaną koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest pokazanie, jakie możliwości daje wykorzystanie outsourcingu oraz przedstawienie, w jakich obszarach może być on wykorzystany. Artykuł koncentruje się głównie na wskazaniu korzyści, jakie daje zastosowanie outsourcingu w wybranych, najczęściej stosowanych obszarach. (abstrakt oryginalny)
EN
The outsourcing is a concept more and more universally applied of business administration. The purpose of the article is to show how wide would the use of outsourcing and showing in which areas can be used. The article focused mainly on identifying the advantages the use of outsourcing in selected, the most used areas. (original abstract)
XX
Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej koncentrują swój wysiłek na podstawowych obszarach swojej działalności, pozyskując jednocześnie kompetencje z rynku w pozostałych. Wobec zachodzących zmian, sektor małych i średnich przedsiębiorstw stał się stałym odbiorcą usług świadczonych przez usługodawców logistycznych. W artykule przedstawiono wyniki badań w toku których, autor starał się zidentyfikować charakter i zakres współpracy sektora małych i średnich przedsiębiorstw z usługodawcami logistycznymi oraz sposób kształtowania się procesów outsourcingu logistyki w badanym sektorze. (abstrakt oryginalny)
EN
The small and medium-sized enterprises focus more and more often on basic activities, simultaneously gaining competences from market in other activities. In the presence of changes, the sector of small and medium-sized enterprises has become a regular recipient of services supplied by logistics providers. The article presents the outcomes of a research, during which it was the author's aim to identify the character and the scope of cooperation between the sector of small and medium-sized enterprises and logistics providers, as well as the process of forming of logistics outsourcing in the sector in question. (original abstract)
XX
Outsourcing jest strategią zdobywającą coraz większe uznanie. Firmy farmaceutyczne, chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność, są coraz bardziej skłonne do powierzania logistyki operatorom logistycznym. Funkcjonowanie dynamicznie rozwijającej się branży farmaceutycznej regulują jednak restrykcyjne wymogi i wysokie standardy. Zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego oraz wysoka wartość ładunków są przesłankami sformułowania wielu wymagań jakościowych w odniesieniu do dystrybucji produktów leczniczych. Podmioty świadczące usługi logistyczne dla branży farmaceutycznej są zobowiązane do przestrzegania ustawy Prawo farmaceutyczne oraz tzw. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Branża oczekuje ponadto rozwiązań niestandardowych, "szytych na miarę". (abstrakt oryginalny)
EN
Outsourcing is a trend gaining an increasing appreciation. Drug companies, to increase their competitiveness, become more inclined to entrust logistic operators with their logistics. Performance of the dynamically developing pharmaceutical industry is controlled by restrictive requirements and high standards of provided services. The risk to human life and health, as well as the high value of loads, determine the need to formulate a number of quality requirements concerning the distribution of pharmaceuticals. Business entities providing logistics services for the pharmaceutical industry are obliged to obey the act on Pharmaceutical Law and Good Distribution Practice. Furthermore, they are forced to offer and provide solutions being often different from market standards, whereby their operations are termed as "tailor-made". (original abstract)
XX
Samodzielne budowanie struktury elementów składających się na obsługę zmiennych oczekiwań klienta przez podmioty gospodarcze jest zadaniem zarówno czasochłonnym, jak i kosztownym. Takie decyzje nie dodają wartości prowadzonej działalności gospodarczej i częstokroć nie są uzasadnione ekonomicznie. Niewątpliwym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa jest taka struktura elementów i poziom obsługi klienta, dzięki której podmiot może się rozwijać, pomnażając przychody oraz redukując koszty. Odpowiedzią na tak sformułowane wyzwania jest kreowanie wartości dodanej poprzez korzystanie z usług świadczonych przez branżę przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP). W opracowaniu przedstawiono wyniki badania empirycznego przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw korzystających z usług operatorów ekspresowych, prezentującego wpływ branży KEP na funkcjonowanie przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Clients' expectations concerning customer service structure are changing and rising constantly. Companies cre­ating such structures by their own must invest in developing their activities and assets. Those decisions are both time consuming and costly. Such decisions do not add value to their business and often are not economically justi­fied. One of the most important success factor is such a structure of elements and level of customer service, through which the company can increase revenues and reduce costs. The response for those challenges is the potential of cre­ating added value through the use of the services provided by the courier, express and parcel sector (CEP). The paper presents the results of empirical research conducted among the companies benefiting from the service providers presenting the express industry's impact on the operation of CEP companies located in Poland. (original abstract)
9
Content available remote Rynek usług logistycznych na przykładzie polskiej branży TSL
84%
XX
Celem publikacji jest przedstawienie tematyki związanej z outsourcingiem usług logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W pierwszej części zaprezentowana została istota outsourcingu usług logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem jego zalet i wad. Następnie wskazano przyczyny stosowania outsourcingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Druga część artykułu dostarcza wiedzy na temat liczby przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem przemysłowym. Zaprezentowane zostało wyszczególnienie podmiotów zajmujących się produkcją przemysłową, biorące pod uwagę wielkość zatrudnienia, podział z punktu widzenia sekcji i działów czy charakteru prowadzonej działalności. Znalazły się tam również dane dotyczące wielkości zatrudnienia czy kondycji finansowej przedsiębiorstw produkcyjnych. W końcowej części publikacji ukazana została sytuacja na rynku usług logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem usług transportowych i magazynowych. Zwrócono również uwagę na wysokość kosztów usług obcych realizowanych przez podmioty zewnętrzne na rzecz przedsiębiorstw produkcyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this publication is to present the subject of outsourcing logistic services in production companies. The first part presents the very essence of outsourcing logistic services with special regard to its advantages and disadvantages. Next, the reasons for using outsourcing in production companies have been indicated. The second part of the article provides information about the number of companies doing business within the scope of industrial processing. A detailed list of entities operating within industrial production has been presented with regard to the size of employment, division from the point of view of sections and departments or the nature of the business activity conducted. Also, it contains the data about the size of employment or financial condition of production companies. In the final part of the publication the situation on the market of logistic services has been presented with special regard to transport and warehousing services. Also, attention has been paid to the amount of outsourced services rendered by external entities for the benefit of production companies. (original abstract)
10
84%
XX
Celem publikacji jest przedstawienie tematyki związanej z outsourcingiem usług logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W pierwszej części zaprezentowana została istota outsourcingu usług logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem jego zalet i wad. Następnie wskazano przyczyny stosowania outsourcingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Druga część artykułu dostarcza wiedzy na temat liczby przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem przemysłowym. Zaprezentowane zostało wyszczególnienie podmiotów zajmujących się produkcją przemysłową, biorące pod uwagę wielkość zatrudnienia, podział z punktu widzenia sekcji i działów czy charakteru prowadzonej działalności. Znalazły się tam również dane dotyczące wielkości zatrudnienia czy kondycji finansowej przedsiębiorstw produkcyjnych. W końcowej części publikacji ukazana została sytuacja na rynku usług logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem usług transportowych i magazynowych. Zwrócono również uwagę na wysokość kosztów usług obcych realizowanych przez podmioty zewnętrzne na rzecz przedsiębiorstw produkcyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this publication is to present the subject of outsourcing logistic services in production companies. The first part presents the very essence of outsourcing logistic services with special regard to its advantages and disadvantages. Next, the reasons for using outsourcing in production companies have been indicated. The second part of the article provides information about the number of companies doing business within the scope of industrial processing. A detailed list of entities operating within industrial production has been presented with regard to the size of employment, division from the point of view of sections and departments or the nature of the business activity conducted. Also, it contains the data about the size of employment or financial condition of production companies. In the final part of the publication the situation on the market of logistic services has been presented with special regard to transport and warehousing services. Also, attention has been paid to the amount of outsourced services rendered by external entities for the benefit of production companies. (original abstract)
XX
Współcześnie powszechna tendencja przedsiębiorstw do włączania się w łańcuchy dostaw (czy ich tworzenia) oraz dokonywania outsourcingu zadań czy działań uznawanych przezeń za pozbawione znamion kluczowej kompetencji daje im kolejną okazję do zdobycia przewagi konkurencyjnej poprzez przyspieszenie reakcji na potrzeby końcowych klientów, zwiększenia swoich możliwości w zakresie dostępu do dodatkowych aktywów czy wiedzy oraz elastyczniejszego i efektywniejszego działania. Jednocześnie jednak ta, mająca strategiczny wpływ na organizację, decyzja może się stać przyczyną dodatkowych zagrożeń dla samego usługobiorcy, jak i całego łańcucha dostaw w którym uczestniczy. Dzieje się tak, ponieważ jeśli jedna organizacja doświadcza negatywnych skutków ponoszonego przezeń ryzyka (np. utrata kontroli nad swoimi operacjami dystrybucyjnymi), jest to jednocześnie zagrożeniem dla pozostałych członków łańcucha - ryzyko zatem koncentruje się, zamiast się rozproszyć. Właśnie dlatego decyzja o dokonaniu outsourcingu procesów logistycznych przez członka łańcucha dostaw powinna zostać poprzedzona wnikliwą identyfikacją ryzyka spekulatywnego obciążającego tą decyzję. Identyfikacja ta jest niezbędna dla dalszej oceny i zarządzania ryzykiem spekulatywnym w logistyce łańcucha dostaw (dotyczącym nie tylko samego outsourcingu, ale całej sfery logistyki). (fragment tekstu)
XX
Wzrost kompleksowości otoczenia, nasilająca się walka konkurencyjna oraz globalizacja rynku prowadzą do coraz większego skomplikowania procesów wytwórczych, przy jednoczesnym nacisku na redukcję kosztów. Przedsiębiorstwa są zmuszane do koncentrowania się na swojej działalności podstawowej przy jednoczesnym delegowaniu innych zadań do realizacji przez organizacje zewnętrzne (outsourcing). Wynika to z faktu, że w każdej jednostce organizacyjnej istnieje taki obszar działania, który może być realizowany własnymi środkami oraz taki, którego zlecenie do realizacji na zewnątrz może przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści. Tendencje do delegowania na zewnątrz czynności i zasobów spoza głównego nurtu działalności przedsiębiorstwa są widoczne w szczególności w sferze logistyki, ponieważ coraz większą część wartości dodanej produktu stanowią procesy logistyczne realizowane przez operatorów zewnętrznych, nawet wewnątrz zakładu producenta. W konsekwencji prowadzi to do obniżki kosztów, gdyż utrzymywanie niedużych, mało profesjonalnych działów zajmujących się działalnością pomocniczą jest często kosztowne i nie gwarantuje odpowiedniej jakości usług, a także prowadzi do rozbudowania struktur organizacyjnych zmniejszających elastyczność funkcjonowania firmy. (fragment tekstu)
13
Content available remote Logistics Service Providers in the Supply Chain
84%
XX
Obecnie główny problem związany z zarządzaniem łańcuchem dostaw (SCM) dotyczy tworzenia długoterminowych, trwałych relacji pomiędzy przedsiębiorstwem i innymi uczestnikami łańcucha dostaw. Strategiczne partnerstwo jest kluczowym czynnikiem efektywności biznesu. Rynek zintegrowanych usług w sferze SCM rozwija się gwałtownie, a same te usługi stają się coraz bardziej złożone. Rosnący rynek powinien zaowocować innymi modelami strategicznego zachowania dostawców usług logistycznych. Jednym z tych modeli jest partnerstwo. Dzisiejsza prasa często donosi o kreacji "partnerstwa logistycznego". W tym kontekście logistyka jest rozumiana jako dziedzina o strategicznym znaczeniu i źródło przewagi konkurencyjnej, kiedy to uczestnicy łańcucha dostaw kooperują ściśle nie tylko z dostawcami i konsumentami, lecz także z innymi operatorami usług logistycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main current focus of supply chain management (SCM) is the creation of longterm, mutually beneficial relationships between a company and other participants in the supply chain. Strategic partnerships are a key factor in the effectiveness of the business of a company as a whole. The market of integrated services in the SCM sphere is developing rapidly, and these services themselves are becoming more complex. A growing market should offer different models of strategic behaviour by suppliers of logistics services. One of these models is that of partnerships. Industry journals and press releases today often report the creation of "logistics partnerships". In this context, "logistics" is understood as a sphere of strategic importance and the source of competitive advantages, where supply chain participants cooperate closely not only with their suppliers and consumers, but also with providers of logistics services. (original abstract)
XX
Autor twierdzi, że ostatnie lata przyczyniły się do przyjęcia założenia, że osiągnięcie przez przedsiębiorstwo sukcesu na rynku wymaga skoncentrowania się na tych obszarach działalności, w których ma ono przewagę nad konkurentami, czyli na tzw. kluczowych kompetencjach (np. kluczową kompetencją dla dystrybutora może być zestaw wysokiej jakości usług bezpośrednio związanych z budowaniem wartości dla klientów). Jednocześnie przedsiębiorstwo powinno rezygnować z realizacji we własnym zakresie funkcji obocznych z punktu widzenia strategii i misji, charakter współczesnej konkurencji nie pozwala bowiem na wiązanie zasobów i specjalizowanie się w różnych sferach funkcjonowania. W efekcie w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na przekazanie całości (lub przynajmniej części) obsługi logistycznej swych działań podwykonawcom zewnętrznym, czyli na outsourcing. W Polsce koncepcja outsourcingu znajduje się dopiero w początkowej fazie wdrażania do praktyki. Przedsiębiorstwa powoli zaczynają traktować outsourcing jako narzędzie walki konkurencyjnej, funkcjonują one bowiem w coraz bardziej złożonym i stale zmieniającym się otoczeniu.
EN
Tough the trade enterprises operating in the Polish market for consumer goods start to treat logistic service of their activities as a tool for competitive struggle, nevertheless, the hitherto solutions in this area have been lagging as compared with foreign ones. In this article, the author discusses the results of empirical studies on the three groups of issues. The first relates to forms of logistic service and reasons for application thereof at trade enterprises. The second is quality of logistic infrastructure of domestic and foreign traders, and its impact on the standard of client (customer) servicing. The third is a scope of cooperation of trade enterprises with logistic service providers.
XX
Współpraca outsourcingowa przedsiębiorstwa zlecającego i świadczącego usługi transportu kolejowego obejmuje wiele etapów, w większości wspólnych dla obu partnerów z wyjątkiem początkowych faz współpracy. Etapy realizacji współpracy obejmują planowanie zakresu pracy, negocjacje i podpisanie umowy, realizację i związaną z nią kontrolę, kontynuację, modyfikację lub zakończenie współpracy. W artykule przeanalizowano poszczególne etapy współpracy outsourcingowej z uwzględnieniem schematu realizacji i kontroli usług transportu kolejowego ładunków oraz zidentyfikowano formy i kanały komunikowania partnerów outsourcingowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Outsourcing cooperation of the company that commissions and provides the rail transport services includes a number of stages, most often common for both partners, with the exception of initial phases of cooperation. Stages of cooperation include planning of the scope of work, negotiations and signing the agreement, as well as implementation and associated control, continuation, modification or termination of cooperation. The article analyzes various stages of outsourcing cooperation including the scheme of implementation and the control of rail transport services of cargo and identifies the forms and channels of communication with outsourcing partners.(original abstract)
XX
Praktyka ostatnich lat wskazuje na wciąż rosnącą rolę usług w gospodarkach i istotną zmianę w zakresie odpowiedzialności kontraktowej będącej wynikiem ich świadczenia. Rosną również wymagania i oczekiwania klientów, a wszechobecna konkurencja powoduje, że coraz większa część logistyki zlecana jest na zewnątrz. W obliczu tych zmian coraz bardziej powszechnym staje się stosowanie nowych regulacji, mających na celu zapewnienie wymaganego poziomu usług. Ma ono miejsce w postaci umownej gwarancji udzielanej przez usługodawców w ramach porozumień lub umów zawieranych pod nazwą Service Level Agreement, które tłumaczyć można jako umowy gwarantujące odpowiedni poziom usług. Wspomniany paradygmat zmian dotyczy również ewolucji samych procesów obsługi klienta. Powszechna wręcz dostępność usług, stosunkowo duża ilość oferentów, czy też sama wzrastająca świadomość konsumentów powodują modyfikację zarówno w obszarze ich oferty, jak i standardów świadczonej obsługi. Celem artykułu jest wykazanie znaczenia Service Level Agreements jako narzędzia służącego zapewnieniu jakości w procesie świadczenia usług na dynamicznie zmieniającym się rynku. (fragment tekstu)
XX
Obsługa logistyczna współczesnych procesów gospodarczych stymulowana postępującą globalizacją, zmianami w otoczeniu gospodarczym i politycznym podlega nieustannej przemianie. Nasilająca się konkurencja, wymagania klientów w zakresie coraz wyższej jakości obsługi stają się determinantami wpływającymi na poszukiwanie rozwiązań usprawniających realizację procesów logistycznych we współczesnych globalnych łańcuchach dostaw. Dlatego też przedsiębiorstwa funkcjonujące we współczesnej gospodarce rynkowej zmuszone są do ciągłego poszukiwania obniżki kosztów, wdrażania lepszych modeli organizacyjnych, efektywniejszych procesów, nowatorskich form funkcjonowania na rynku czy skuteczniejszych strategii. Jest to wpisane w realia współczesnego rynku. Wyjście poza tradycyjne obszary realizacji usług logistycznych i budowanie relacji partnerskich oraz outsourcing w łańcuchach dostaw stają się podstawowymi sposobami budowania przewagi konkurencyjnej. Rozwój współczesnych łańcuchów dostaw jest możliwy dzięki tzw. łańcuchom logistycznym, czyli procesom logistycznym pełniącym w gospodarce fundamentalne funkcje: obsługowe i integracyjne. Możliwości, jakie wynikają z nowych form i narzędzi logistycznej obsługi rozbudowanych łańcuchów dostaw, powodują w modelowych układach gospodarczych zasadnicze zmiany, które możemy obserwować. W założeniach wyjściowych przyjmuje się przede wszystkim obsługową i integracyjną funkcję logistyki. Logistyka zawsze pełni funkcje obsługowe w stosunku do innego procesu, który jest procesem podstawowym, pierwotnym w relacji do procesu logistycznego. Integracyjna i obsługowa funkcja logistyki, zauważona i wykorzystywana początkowo tylko w odniesieniu do pojedynczych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw, takich jak: zaopatrzenie, gospodarka magazynowa, dystrybucja na dobre wkroczyła w obszar układów gospodarczych wielu przedsiębiorstw. Stąd też przedsiębiorstwa zdeterminowane do spełniania rosnących wymagań i oczekiwań klientów, a także ukierunkowane na optymalizację procesów, stymulowanych także ekonomicznymi przesłankami, podejmują decyzję o zlecaniu obsługi logistycznej współczesnych procesów gospodarczych wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom nazywanym operatorami logistycznymi 3PL (Third Party Logistics Provider). Opierając się na metodzie badawczej związanej z analizą literatury, artykułów i badań publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, przedmiotem rozważań niniejszego opracowania stały się istota i zakres działalności operatorów logistycznych (Third Party Logistics Provider) występujących w formie orchestratora16 współczesnego łańcucha dostaw. Celem opracowania jest zaprezentowanie przyczyn zmian w obsłudze logistycznej współczesnych procesów gospodarczych oraz wykazanie, że integracyjno-obsługowe funkcje logistyki dotychczas realizowane przez wiele podmiotów, m.in. takich jak przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i magazynowe, są obecnie urzeczywistniane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, zwane orchestratorami. (fragment tekstu)
XX
W artykule pokazano wybrane aspekty zastosowania outsourcingu w obszarze logistyki dla firm sektora MSP. Sektor małych, średnich, a także mikro firm - rzemieślników, szczególnie w sferze usług, pozostaje bardzo dynamicznym sektorem. Wspomaganie sektora poprzez zastosowanie outsourcingu w obszarze logistyki pozwoli na konsumpcję zalet outsourcingu oraz wszystkich korzyści wynikających z zarządzania logistycznego. Wykorzystanie istniejących rozwiązań pozwoli na wykreowanie dodatkowej wartości dla średnich, małych oraz mikro firm. (abstrakt oryginalny)
XX
Omówiono zagadnienie outsourcingu usług logistycznych. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie co zyskuje, a co traci firma zlecając logistykę zewnętrznemu operatorowi.
20
Content available remote Outsourcing usług logistycznych szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej
84%
XX
Współcześnie sukces w konkurowaniu coraz powszechniej wiązany jest z wysokim poziomem oferowanej obsługi klienta. Logistyka jest rozpoznawana jako narzędzie umożliwiające osiąganie przewagi konkurencyjnej poprzez zaspokajanie potrzeb klienta na drodze zapewniania dostępności dóbr. Dlatego winna być traktowana jako bardzo istotna część działalności współczesnych przedsiębiorstw. Doskonała logistyka może być dostarczana na drodze usług outsourcingowych, z których podmioty mogą korzystać coraz powszechniej. Artykuł zajmuje się właśnie takimi sytuacjami. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays competing on market is more dependent on high level of customer service. Logistics is a well known tool for gaining competitive advantage by delivering goods to their customers and fulfilling customers' needs. Thus logistics can be treated in companies as a very important part of their activities. Logistics has to be perfect, so logistics outsourcing seem to be the right solution for successful companies.(original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.