Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 432

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Knowledge transfer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
EN
The main goal of this paper is to contribute to a better understanding of knowledge transfer within international assignments (IAs). The author‟s intention was to develop a theoretical model which illustrates the complexities of this process, and emphasizes the role of support provided by a company. As the latter is not only an interesting field for theoretical exploration, but also represents an important challenge for managers and assignees in multinational companies, the study provides the conceptual framework, and an exemplification of the above issue based on three Polish MNCs‟ experiences.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano scouting jako narzędzie budowania otwartego dialogu i trwałych relacji pomiędzy uczelnią i partnerami z sektora przedsiębiorstw. Korzyści ze współpracy nauki z sektorem przedsiębiorstw na rzecz rozwoju innowacji mają istotne znaczenie dla wielu uczelni wyższych. Scouting wiedzy jest podstawowym narzędziem dla identyfikacji i analizy badań naukowych z punktu widzenia ich potencjału komercyjnego. To proces koncentrujący się z jednej strony na systemowej identyfikacji, monitoringu i ocenie potencjału komercyjnego prac badawczych, z drugiej strony skupiający się na poszukiwaniu partnerów biznesowych dla zespołów naukowych w celu rozwijania wspólnych przedsięwzięć innowacyjnych. Scouting wiedzy odgrywa zatem istotną rolę zarówno dla kreowania popytu na badania naukowe w sektorze przedsiębiorstw, jak i podaży takich badań naukowych, które będą stanowiły wartość wdrożeniową dla sektora biznesu(abstrakt autora)
EN
The benefits of collaboration between scientist and entrepreneurs for developing innovations are crucial at many universities. Scouting of knowledge is the fundamental tool for identification and analysis of the scientific research results in the context of their commercial potential. The article shows scouting as a tool used by university for developing open dialogue and sustainable relation between universities and business partners. Scouting is a process which is focused on systemic identification, monitoring and evaluation of research results in terms of their commercial potential on the one hand. On the other hand, scouting is a process aiming at searching for potential business partners for scientific teams in order to develop common innovation projects. Knowledge scouting it therefore a process important for both demand and supply of scientific research with commercial potential.(author's abstract)
EN
The report, based on the review of relevant literature, presents the preliminary phase of' implemented project of the Polish-Portuguese network of researchers, and aims at the elaboration of a conceptual model and subsequent assessment of the model through field research. The purpose of this report is to present both the theory of networking and transfer of knowledge, pursued in the international cooperation. This article is an introduction to the sequential phases of knowledge sharing among universities and then applying it to business as a result. (original abstract)
EN
Project management is fast growing theoretical and empirical field of studies. The paper presents its development considering two mainstreams, related to practice and academia. The business achievements are mainly project management methodologies or other standards. The academia research concentrate mainly on theoretical, methodological, and empirical studies. The issue of knowledge transfer between practice and academia is discussed in the paper. It is pointed out that there are some fields explored simultaneously by practitioners and researchers. However, numerous studies are conducted separately or with very little knowledge or data transfer. The paper suggests the reasons and provides recommendations how to improve the process. (original abstract)
5
Content available remote Rola pośrednictwa innowacyjnego w tworzeniu i przepływie innowacji
80%
XX
Nowoczesne gospodarki czerpią siłę napędową z rozwoju i wymiany wiedzy. Tradycyjne źródła przewag tracą na znaczeniu. To właśnie rozwój nowych pomysłów biznesowych i technologii jest współcześnie postrzegany jako podstawowy czynnik rozwoju, a procesy innowacyjne1 nabierają szczególnego znaczenia. Powodzenie działań wspierających innowacje uzależnione jest od pewnych charakterystycznych cech tego zjawiska2: -- Innowacja ma charakter interakcyjny. Jej kreacja opiera się na relacjach powstających zarówno wewnątrz firmy, jak i w kontaktach z otoczeniem bliskim (kooperanci, konkurenci, władza lokalna, instytucje otoczenia). -- Innowacja jest zlokalizowana. Tworzona jest na konkretnym terytorium o specyficznych zasobach (kluczowych i niepowtarzalnych w procesie jej tworzenia), powodujących, że przeniesienie innowacji jest niemożliwe. -- Innowacja jest procesem integracji - bazuje na zintegrowanej strukturze, a także specyficznej formie organizacji sprzyjającej jej powstaniu, absorpcji i dyfuzji. -- Innowacja jest procesem uczenia się, procesem interaktywnym, wynikającym z organizacyjnego i instytucjonalnego kontekstu. -- Innowacja ma w dużej mierze pozatechnologiczny charakter, tylko w niektórych przypadkach zależy od zupełnie technologicznego know-how. -- Innowacja ma wymiar społeczny, wynika z różnorodnych zależności między podmiotami - jest zakorzeniona w systemach i instytucjach społecznych. -- Innowacja to proces kreatywnej destrukcji. Wprowadzanie innowacji zmienia dotychczasową strukturę rynku i gospodarki, systemy organizacyjne, sposoby zarządzania oraz zachowań. -- Innowacja ma źródła kulturowe, wynika także z tradycji, systemu wartości, ma kontekst historyczny. -- Innowacja jest ryzykowna i kosztowna, szczególnie dla pomiotów małych, co ma znaczący wpływ na proces jej tworzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Technology transfer or knowledge exchange processes are very complex. What is more, each one is specific to the actors involved. In such multi-dimensional phenomenon there is much room for misunderstanding. This requires very qualified knowledge in order make the interaction effective. This knowledge is necessary on every stage of the transfer. Therefore there is a need for entities which can facilitate the process. In such circumstances innovation intermediaries arise. The article presents the idea and role of innovation (original abstract)
6
Content available remote DieII Hochschulen als Entwicklungsinstrument Strukturschwacher Regionen
80%
XX
W artykule podjęto problematykę transferu wiedzy między uczelniami a rynkiem. Autorzy zaprezentowali zalety nawiązywania współpracy szkół wyższych z biznesem, z uwzględnieniem specyfiki regionów słabiej rozwiniętych. Przedstawiono również doświadczenia uczelni niemieckiej i efekty transferu wiedzy na tym obszarze. Ponadto podjęto próbę analizy najważniejszych czynników wpływających na tworzenie, rozwijanie i utrzymanie współpracy uczelni z firmami regionalnymi.(abstrakt oryginalny)
EN
In summary, it should be noted that universities make a significant contribution to the development of the region in which they are located. This applies both to structurally weak and economically strong regions. This can be achieved in particular through successful knowledge transfer between universities and industry. It depends on many factors, whether this transfer can be successfully initiated and sustainably implemented. In strong regions and in cooperation with large companies the transfer is much easier to implement (compered to activities in structurally weak regions and with small companies). Universities in less developed regions, face the challenge to participate themselves directly in creating a prosperous business environment. This can be done by encouragement and assistance in the establishment of new companies by graduates or by employees of the university (spin-offs). Numerous organizational, legal, cultural and political factors influence success or failure of knowledge transfer. As stated in the article, the degree of implementation of knowledge transfer in Poland and Germany is still of different quality. Nevertheless, many problems and solutions seem to be transferable from one country of the other. This text intends to show the advantages and possibilities of knowledge transfer and to make a contribution to intensify and optimize the efforts. (original abstract)
EN
It has been widely recognised that technology transfer offices (TTOs), business incubators (BIs) and science & technology parks (STPs) - operating as university units - are a very important part of the commercialisation process of knowledge at universities. However results which are obtained through support services they provide doesn't always satisfy expectations. Therefore the paper analyses challenges and barriers faced by TTOs, BIs and STPs, which affect results from provided services. The analysis is based on the square-shaped framework with mutually related factors distinguished, encompassing legal and organizational context of knowledge commercialization at public universities. The results suggest that both legal and environmental context as well as social relationships affect strongly results of university dependent TTOs, BIs and STPs.(author's abstract)
XX
Celem artykułu jest pokazanie, że poprzez transfer wiedzy i kształtowanie postaw przedsiębiorczych można przeciwdziałać luce w edukacji ekonomicznej. Jako tło problemu przedstawiono ocenę edukacji ekonomicznej opartą na wynikach badań własnych. Zaprezentowano opinie studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych szkół wyższych, przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z województwa pomorskiego dotyczące oceny wkładu szkół wyższych w rozwój społeczeństwa innowacyjnego i kreowanie innowacji dla biznesu. W dalszej części przedstawiono projekt "Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni" jako metodę przeciwdziałania zdiagnozowanej luce w edukacji ekonomicznej. Omówiono kluczowe cele i założenia projektu oraz działania podjęte w jego ramach i osiągnięte rezultaty.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research, whose main aim was to determine the contribution of universities to society, and their part in creating innovative business innovation. Employees of companies and universities, managers, and students from the Pomeranian Voivodeship were surveyed. The article also focuses on the project titled "The commercialization of research results and the creation of entrepreneurial attitudes by the Maritime Academy in Gdynia" and provides an overview of its key aims and objectives, presenting the steps taken in that context, and the achieved results.(original abstract)
XX
Artykuł prezentuje praktyczne odniesienie do działalności instytucji otoczenia biznesu w kształtowaniu relacji nauki i biznesu na przykładzie stowarzyszenia IPMA. Podmioty te ułatwiają budowę więzi pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwami, zwiększając efektywność i skuteczność podejmowanych działań. Są specyficznym partnerem zarówno dla przedsiębiorców, jak i uczelni. Inicjują nową jakość myślenia i zarządzania rozwojem społeczno- gospodarczym. Autor opisuje poszczególne inicjatywy podejmowane w obszarze dydaktycznym, naukowym i biznesowym, inicjowane przez IPMA Polska, wskazując na ich aktywne oddziaływanie ukierunkowane na budowę trwałych więzi pomiędzy nauką a biznesem(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents practical approach to the activities of business environment institutions in the development of relations between science and business, on the example of IPMA. These organizations help to build relations between universities and business. Their activities increase efficiency and effectiveness. They are a special partner for entrepreneurs and universities . These associations initiate new quality of thinking and management of socio-economic development(original abstract)
10
80%
XX
Artykuł omawia problematykę tworzenia i rozwijania działalności klastrów przemysłowych, technologicznych, ukierunkowanych na rozwijanie zasobów wiedzy w środowisku transgranicznym. Omawiany przykład dotyczy klastra polsko-słowackiego, koncentrującego się na badaniach innowacyjnej metody monitoringu bezpieczeństwa konstrukcji przy pomocy światłowodów z siatkami Bragg'a. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the problem of creation and development of business, technology clusters, aimed at developing knowledge base for cross-border environment. The discussed example concerns Polish-Slovak cluster, focused on research of innovative methods for monitoring the safety of structure using fiber Bragg grating sensors. (original abstract)
11
80%
XX
Cel. Próba określenia istoty i składowych syntetycznego wskaźnika potencjału oddziaływania wybranych wydarzeń targowych na zjawisko transferu wiedzy. Metoda. Synteza przeglądu literatury oraz doświadczeń autorskich wynikających z udziału w dwóch projektach badawczych dotyczących współpracy i dyfuzji wiedzy w branży spotkań w formie modelu wielowymiarowego wskaźnika jako miary rzeczywistego i potencjalnego transferu wiedzy w ramach oraz w wyniku wydarzenia targowego. Wyniki. Wyodrębniono 32 mierniki tworzące syntetyczny wskaźnik oddziaływania wydarzenia targowego na transfer wiedzy, pogrupowane w trzech płaszczyznach: perspektywa organizacyjna/ partycypacyjna sieci; poziom badanej sieci; poziom produktu targowego. Ograniczenia badań i wnioskowania. (1) Rozważania mają charakter progresywny (tzw. work-in-progress). (2) Charakter potencjalny modelu - propozycja niezweryfikowana w praktycznym pomiarze. (3) Charakter komparatywny modelu - użyteczny do porównań wydarzeń targowych. (4) Wskaźnik ograniczony jest do jednego typu wydarzenia biznesowego - imprezy targowej. Implikacje praktyczne. Proponowany wskaźnik może być użyteczny do podjęcia decyzji w kwestii zaangażowania organizacyjnego lub partycypacji przedsiębiorstw w wydarzeniu targowym, a także przez władze lokalne w zakresie określenia wpływu danego wydarzenia w transfer wiedzy do gospodarki lokalnej. Oryginalność. Propozycja modelu wskaźnika potencjału imprez targowych w odniesieniu do ich potencjału w zakresie transferu wiedzy stanowi pierwszą próbę prezentowaną w literaturze. Dotychczas prezentowane były koncepcje pomiaru wpływu gospodarczego wydarzeń targowych. Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący koncepcje teoretyczne. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. An attempt to determine the nature and components of the synthetic index measuring the impact of trade fair events on knowledge transfer. Method. The synthesis of literature review and the authors' experience arising from participation in two research projects on the cooperation and knowledge transfer in the meeting industry in the form of a multidimensional index model proposed as a measure of the actual and potential knowledge transfer within and as a result of trade fair events. Findings. 32 measures were selected forming a synthetic index measuring the impact of fair events on knowledge transfer. They were grouped in three dimensions: organizational/participatory networks; the level of network; the level of trade fair product. Research and coclusion limitations. (1) The article is a work-in-progress study and the findings are progressive in their nature. (2) The potential nature of the index model which is unverified in the practical measurement. (3) The comparative nature of the index model which can be useful for comparisons of trade fair events. (4) The index model is limited to one type of business event - trade fairs. Practical implications. The presented index may be useful for firms during their decision process regarding the organizational involvement or participation in selected trade fair events, as well as for local authorities in determining the impact of the trade fair events on knowledge transfer to the local economy. Originality. The proposed index model represents the first attempt presented in the literature. So far, only concepts of indexes measuring the economic impact of fair events on local or regional economy were presented. Type of paper. The article presents theoretical concepts. (original abstract)
XX
Zagadnienie transferu, przepływu wiedzy stanowi przedmiot zainteresowania wielu przedstawicieli nauki. Są to między innymi przepływy wiedzy w układzie pięciu elementów według A. Gupta i V. Govindarajana, badania M. Alavi i D.E. Leidnera oraz K.E. Sveibyego, który to zdefiniował dziewięć przepływów wiedzy w procesie tworzenia wartości. Istotny wkład w powyższe zagadnienia ma sieć wartości V. Alee, jako narzędzie do analizy wartości niematerialnych. Najważniejszą kwestią z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest możliwość przenoszenia wiedzy między pracownikami i podmiotami w organizacji, determinowana stopniem wyrażalności wiedzy. W artykule przedstawiono kanały transferu wiedzy jawnej i ukrytej występujące w przedsiębiorstwach farmaceutycznych. Zdefiniowano również częstotliwość wykorzystania kanałów w relacjach pracownik-pracownik, pracownik-kadra zarządzająca, kadra zarządzająca-pracownik, kadra zarządzająca-kadra zarządzająca. (fragment tekstu)
EN
Transfer of knowledge is one of the most important processes in a knowledge management system in an organization. This transfer may occur on various levels: between units, between units and a group, inside a group, from groups to organization. The article presents the research related to the transfer channels of explicit and tacit knowledge in pharmaceutical companies. A transfer of knowledge was diagnosed between the units, particularly between workers, worker and management, management and worker and between management and management. (original abstract)
EN
Acquiring and generating knowledge for product development is critical for the competitiveness of both tourism destinations and enterprises. The relationships between universities and companies can be treated as weak ties, and therefore be efficient for knowledge sharing, and to trigger innovativeness. The objective of the paper is to create a conceptual model of determinants of knowledge transfer from academia to tourism companies. On the basis of the literature study the research propositions were identified. It is argued that the utilisation of academic knowledge is affected by both the absorptive capacity of enterprises, and fit between companies and universities(author's abstract)
XX
Artykuł przedstawia główne etapy ewolucji polityki rewitalizacyjnej w Wielkiej Brytanii i Francji w drugiej połowie XX w., do opublikowania Narodowej strategii rewitalizacji w Wielkiej Brytanii. Punktem wyjścia było zestawienie niezależnego rozwoju polityki rewitalizacji w obu krajach oraz przesłanek, które doprowadziły do nawiązania kontaktu i transferu doświadczeń. Następnie omówiono debatę brytyjsko-francuską i zakres transferu doświadczeń między oboma krajami. Przedstawiono wpływ debaty i transferu doświadczeń na późniejszą politykę rewitalizacji w Wielkiej Brytanii. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents main stages in the evolution of renewal policies in France and in the United Kingdom in the second half of the 20th century, until the publication of the British National Renewal Strategy. The starting point was a juxtaposition of independent growths of renewal policies in both counties, as well as premises, which had lead to establishing contacts and transferring of the experience. Next, the paper reviewed the French and British debate, as well as the scope of experience transfer between the two countries. The impact of the debate and of the experience transfer upon the later, British renewal policy, was presented. (original abstract)
EN
We address the problem of the access to the results of scientific publications in the agri-food domain. We focus on the description of main contributions of the papers treating them as accepted or rejected beliefs of their authors expressed in the form of scientific laws. We define the structure of different kinds of scientific laws present in the domain in the form of an ontology. The main concern of the paper is a process in which we proceed from the abstracts of papers to the ontological representation of laws. Moreover, we present examples of SPARQL queries which show how the resulting knowledge base can be used. Among the uses we point out discovering new scientific hypotheses and incoherencies among scientific laws. Index Terms-ontology, scientific law, knowledge extraction, scientific hypotheses, incoherency(original abstract)
16
80%
XX
W warunkach integracji europejskiej inwestycje w kwalifikacje i wiedzę stają się niezbędne dla osiągnięcia rozwoju gospodarczego. Z tego względu coraz częściej wymienianą barierą rozwoju obszarów wiejskich jest niski poziom wykształcenia oraz aktywności mieszkańców wsi. Przełamanie tej bariery możliwe jest dzięki sprawnie funkcjonującym instytucjom doradczym, które będą aktywnie uczestniczyć w upowszechnianiu wiedzy i informacji. Z badań własnych wynika, że na obszarach wiejskich doradztwo odgrywa ważną, ale, jak pokazują badania przedsiębiorców, ciągle niewystarczającą rolę w przygotowaniu intelektualnym mieszkańców wsi do podejmowania różnych inicjatyw gospodarczych. (fragment tekstu)
EN
Beside high quality of the human capital in rural enterprises, the other factor playing important role in their building of competitive edge is the transfer of knowledge among enterprises and advisory institutions, information services, high schools and universities, local self-governments and other market subjects. Also important in this field, especially in rural areas, are the cooperation ties among companies in utilizing of available EU funding and preferential credits. As many as 2/3 of the surveyed entrepreneurs from Małopolska, Podkarpacie and Świętokrzyskie regions were of the opinion that transfer of knowledge and information from advisory institutions is vital in the process of development and realization of economic initiatives in rural environment. (fragment of text)
17
Content available remote Transfer wiedzy z uczelni do środowiska gospodarczego
80%
XX
W opracowaniu, obok ogólnych rozważań, zwrócono uwagę na rolę uczelni w transferze wiedzy, zwłaszcza tej, która przekazywana jest w ramach studiów podyplomowych. W nauczaniu winno się kierować faktem, że ma to być wiedza przekazywana do jednostek dojrzałych, które wiedzą, czego im potrzeba. Jest to z tego punktu widzenia zagadnienie bardziej aktualne i ważne, ponieważ wiedza transferowana poprzez studia podyplomowe jest tą, która z największym pożytkiem może być wykorzystana w środowisku gospodarczym. Dostarcza praktykom bezpośrednio największych korzyści, poprawiając ich potencjał konkurencyjności na rynku pracy, a zatrudniającym ich organizacjom zwiększa zdolność do konkurowania. Przeprowadzone rozważania na temat polskiej gospodarki opartej na wiedzy, a także możliwości transferu tejże wiedzy do środowiska gospodarczego wykazały, że nasz kraj, mimo że dużo się o tym mówi, jest dopiero na początku przemian mających zbliżyć jego model gospodarczy do modeli najdynamiczniej rozwijających się państw. Studia podyplomowe okazują się jedną z możliwych i skutecznych, acz nie do końca doskonałych w obecnej formie, dróg transferu wiedzy do gospodarki. Ich oferta, jak i sposób przekazywania wiedzy wymagają dalszej ewolucji i odejścia od obecnego modelu, który w małym stopniu kształci cechy wymagane od nowoczesnego pracownika wiedzy.(abstrakt oryginalny)
EN
The elaboration apart from general analysis focuses on the role of universities in the transfer of knowledge, especially the knowledge transferred through post-graduate programs. The transfer should be spearheaded by a known fact that such knowledge is transferred to mature audiences who have explicit needs. The presented issue is very up to date at the same time being very important considering that the knowledge transfer through post-graduate programs is specifically that kind of knowledge which could be utilized with great success by the business environment. Such knowledge delivers directly to experienced professionals the most important benefits improving their competitive potential on the work market at the same time the organizations that employ those professionals gain greater competitive advantage. The conducted in the analysis of the Polish economy based on knowledge, as well as the possibility of said knowledge transfer into the business environment have proven that our country, even though much has been said on the subject, is at the beginning stages of transformations aiming at changing of the business model in such a way that it is similar to the business model of the most dynamically developing nations. Post-graduate programs seem as one of the possible and efficient - but not ideal in their present form - knowledge transfer methods into the business environment. The business offer of those programs as well as the knowledge transfer methods require further evolution and departure from the current model which only in small part teaches qualities required for a modern knowledge worker.(original abstract)
EN
This paper investigates how organizational trust contributes to knowledge transfer processes and knowledge creation both directly and indirectly. The mediation analyses were used. The findings using cross-sectional data from Polish companies suggest a new way of thinking in respect of how crucial is trust to creation of knowledge unconnected to organizational memory.
XX
Celem artykułu jest dokonanie rozpoznania uwarunkowań transferu wiedzy i innowacji w warunkach usieciowionej globalnej gospodarki na podstawie nowych ustaleń badawczych z tego zakresu. Omówiono m.in. determinanty lateralnego, wewnątrzkorporacyjnego transferu wiedzy, jak również zależności zachodzące pomiędzy korporacją i pozostałymi uczestnikami systemu biznesu. Wyłanianie się rozwiązań innowacyjnych w sieciach znajduje się pod wpływem wielu czynników, wśród których należy wymienić mechanizmy organizacyjne, czynniki strukturalne, uwarunkowania geograficzne, jak również mobilność pracowników oraz, co oczywiste, ochronę własności intelektualnej. Zrozumienie ich oddziaływania wydaje się być kluczowe dla skutecznego szukania źródeł przewagi konkurencyjnej we współczesnej gospodarce. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to identify conditions of knowledge and innovation transfer in the global network economy. Results of recently conducted researches in the related fields are taken into account. Determinants of intra-corporate lateral knowledge transfer and ties between corporations and other actors involved in worldwide business system are discussed. Emerging of innovations seems to be influenced in many ways, i.e. organizational mechanisms, structural and geographical factors can matter as well as mobility of workers and intellectual property rights. Understanding how they work is essential for effective searching for sources of competitive advantage in modern economy. (original abstract)
XX
Na całą dostępną w określonych społeczeństwach wiedzę o zarządzaniu składa się wiedza praktyczna, będąca rezultatem uogólnionego doświadczenia zdobywanego w toku praktycznych działań jednostek i grup (zespołów) społecznych, w dużej mierze wykorzystywana w procesach tworzenia, funkcjonowania i przekształcania organizacji oraz struktur społecznych oraz wiedza naukowa będąca wytworem nauk o zarządzaniu. Ten drugi rodzaj wiedzy spełniać powinien podstawowe kryteria naukowości w procesie jej kreowania (odnoszące się głównie do języka i metody). Praktyczne wykorzystywanie obydwu rodzajów tej wiedzy (funkcja aplikacyjna) powinno być głównym celem jej kreowania i upowszechniania(fragment tekstu)
EN
In the paper author attempts to identify the most important dilemmas and challenges related to: application of modern knowledge (especially scientific) about management practice of enterprises; processes of knowledge development and transfer (dissemination, education). The whole is based on the historical experience of business management in Poland, mainly on experience form the time of the deep crisis and transformation of economy, as well as on the author's own assessment of the current conditions and the development tendencies in this area. All the opinions and conclusions concerns realities of Polish economy. List of important and difficult to solve dilemmas (application, development and transfer of management knowledge) is diverse (heterogeneous) and rich in each of the studied areas. Many important and difficult questions remain unanswered(original abstract)
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.