Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 125

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpowiedzialnosc spoleczna biznesu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available Etyka zawodowa a biznes
100%
PL
W Polsce koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility) jest nadal mało popularna, zwłaszcza w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z różnych branż, w tym z branży agrobiznesu. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z relacją etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności oraz istoty tej koncepcji. W drugiej części opracowania przedstawione zostały przykłady przedsiębiorstw ze sfery agrobiznesu, które wdrażają w swojej działalności zasady odpowiedzialnego biznesu.
EN
In Poland, the concept of CSR (Corporate Social Responsibility) is still not very popular, especially in micro, small and medium sized enterprises from various industries, including the agribusiness industry. This article presents the basic issues related with the relationship between the business ethics and the corporate social responsibility as well as the essence of the concept. In the second part of the paper, examples are presented from the sphere of agri-business companies, which implement in their business the principles of CSR.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw oraz aktywnością firm w ramach odpowiedzialnego biznesu jako elementu umacniania ich pozycji konkurencyjnej. Zaprezentowano także przykłady firm w Polsce wdrażających strategię CSR (Corporate Social Responsibility) w zakresie środowiska naturalnego. Przeprowadzona analiza wskazuje, że działania firm w ramach ochrony środowiska istotnie wpływają na ich pozycję konkurencyjną oraz stają się integralnym oraz biznesowo umotywowanym elementem w ich strategiach działania i podejmowanych inicjatywach.
EN
The article presents the basic issues of Corporate Social Responsibility and business activities within the CSR as a part of strengthening firm’s competitive position. It also presents examples of companies in Poland implementing a CSR strategy in the area of environmental protection. The analysis shows that activities within the environmental protection significantly affect companies’ competitive position and become an integral component of business motivated strategies and initiatives.
PL
W Polsce koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility) jest nadal mało popularna, zwłaszcza w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z różnych branż, w tym z branży agrobiznesu. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z relacją etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności oraz istoty tej koncepcji. W drugiej części opracowania przedstawione zostały przykłady przedsiębiorstw ze sfery agrobiznesu, które wdrażają w swojej działalności zasady odpowiedzialnego biznesu.
EN
In Poland, the concept of CSR (Corporate Social Responsibility) is still not very popular, especially in micro, small and medium sized enterprises from various industries, including the agribusiness industry. This article presents the basic issues related with the relationship between the business ethics and the corporate social responsibility as well as the essence of the concept. In the second part of the paper, examples are presented from the sphere of agri-business companies, which implement in their business the principles of CSR.
PL
Rozwój zrównoważony to proces, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą zostać zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na realizację ich potrzeb. Idea odpowiedzialnego biznesu (CR - Corporate Responsibility) jest natomiast swoistym doskonaleniem funkcjonowania firmy, co może przynieść bezpośrednie i łatwo zauważalne efekty. Fundamentem zrównoważonego rozwoju danej firmy powinna być zatem strategia prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Celem artykułu jest pokazanie, że odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój to ważne aspekty w działalności biznesowej firmy. Stosowanie zasad odpowiedzialnego biznesu oraz zrównoważonego rozwoju w firmie może motywować i inspirować do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, rozwoju nowych produktów czy podejmowania nowych przedsięwzięć. Obserwowane w Polsce działania firm wskazują, że CR jest przeważnie realizowany w zakresie budowania relacji ze społecznościami lokalnymi przez programy zaangażowania społecznego czy większej dbałości o środowisko. Firmy coraz większą wagę przykładają też do upowszechniania informacji o działaniach z zakresu ECSR (Ekologicznej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).
EN
Sustainable development is a process in which the current generation's needs may be satisfied without diminishing the future generations' chances to satisfy their needs. The idea of Corporate Responsibility is a specific way of improving the company's functioning, which may bring direct and easily noticeable effects. Thus, the strategy of Corporate Responsibility should be a fundament of a particular company's sustainable development. The purpose of the article is to show that the Corporate Responsibility and sustainable development constitute an element which is coherent with a company's business activity. The application of the principles of Corporate Responsibility and the sustainable development in the company may motivate and inspire for implementation of innovative solutions, development of new products or new undertakings. Company actions, as observed on the Polish grounds indicate that CR is mainly implemented in respect of building relations with local communities through social involvement programmes or a bigger care of the environment. Companies are paying also more and more attention to diffusing information about the activities within ECSR (Ecological Corporate Social Responsibility).
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw oraz aktywnością firm w ramach odpowiedzialnego biznesu jako elementu umacniania ich pozycji konkurencyjnej. Zaprezentowano także przykłady firm w Polsce wdrażających strategię CSR (Corporate Social Responsibility) w zakresie środowiska naturalnego. Przeprowadzona analiza wskazuje, że działania firm w ramach ochrony środowiska istotnie wpływają na ich pozycję konkurencyjną oraz stają się integralnym oraz biznesowo umotywowanym elementem w ich strategiach działania i podejmowanych inicjatywach.
EN
The article presents the basic issues of Corporate Social Responsibility and business activities within the CSR as a part of strengthening firm’s competitive position. It also presents examples of companies in Poland implementing a CSR strategy in the area of environmental protection. The analysis shows that activities within the environmental protection significantly affect companies’ competitive position and become an integral component of business motivated strategies and initiatives.
PL
Celem artykułu jest analiza znaczenia społecznej odpowiedzialności w biznesie jako modelu zarządzania w kierunku zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach logistycznych. Zwrócono uwagę, że zachodzące zmiany w gospodarce wręcz wymuszają innowacyjne rozwiązania w działalności biznesowej przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na zarządzanie firmami logistycznymi, w których centralne miejsce zajmuje oddziaływanie logistyki na środowisko (procesy transportowe, magazynowe, zarządzanie opakowaniami). Przedstawiono i scharakteryzowano innowacyjne rozwiązania firm logistycznych w kierunku zrównoważonego rozwoju. Na podstawie przykładów dobrych praktyk zawartych w raportach Forum Odpowiedzialnego Biznesu w latach 2008-2013 firm społecznie odpowiedzialnych dokonano analizy skali zjawiska rozwiązań prośro-dowiskowych w zakresie logistyki i transportu. Podjęto próbę oceny korzystnego wpływu działań społecznie odpowiedzialnych w zakresie obszaru środowisko na kształtowanie przewagi konkurencyjnej, tworzenie wizerunku firmy odpowiedzialnej i poprawy wyniku ekonomicznego.
EN
The aim of the article is to analyze the importance of corporate social responsibility as a management model for sustainable development in logistics companies. It was noted that the changes in the economy even necessitate innovative solutions to business enterprises. Particular attention was paid to the management of the logistics companies in which environmental impact of logistics occupies a central place (transport processes, warehouse management, packaging). Presented and characterized innovative logistics solutions towards sustainable development. On the basis of examples of good practice contained in the reports Responsible Business Forum in 2008–2013 socially responsible companies the scale of the analysis of environment al solutions in logistics and transport. Attempt to assess the beneficial effects of socially responsible activities in the field of the environment in shaping the region’s competitive advantage, creating the image of a responsible company and improve the economic result.
PL
W pierwszej części artykułu zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące koncepcji Corporate Social Responsibility (CSR), z podkreśleniem motywów podejmowania działań społecznie odpowiedzialnych oraz obszarów tej aktywności. Zasadnicza część artykułu jest poświęcona prezentacji badań własnych dotyczących aktywności przedsiębiorstw z Warmii i Mazur podejmowanych na rzecz społeczeństwa, osadzonych w koncepcji CSR. Badaniami, które przeprowadzono w drugiej połowie 2013 roku, objęto 174 mikro, małe i średnie firmy agrobiznesu z obszarów wiejskich. Badania prowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, jako narzędzia badawczego. Materiał pozyskany od respondentów został poddany analizie matematyczno- statystycznej i zaprezentowany w postaci tabel oraz rysunków. Z badań wynika, że zaangażowanie badanych przedsiębiorstw na rzecz środowiska lokalnego jest znaczne (83% wskazań). Ma ono jednak dość jednostronny charakter i koncentruje się głównie wokół zagadnień filantropii i sponsoringu.
EN
The first part of the article presents basic issues regarding the concept of CSR, highlighting themes taking socially responsible activities and areas of this activity. The main part of the article is devoted to the presentation of their own research on the activity of the surveyed companies from the Warmia and Mazury undertaken to society, embed- ded in the concept of CSR. The study, which was conducted in the second half of 2013, consisted of 174 micro, small and medium-sized agribusiness in rural areas. The study was conducted by a diagnostic survey using a questionnaire as a research tool. Material derived from respondents was analysed mathematically and statistically and properly presented. The conducted investigations indicate that the involvement of companies surveyed for the local community is high (83% of responses). However, it is quite of one-sided nature and focuses mainly on issues of philanthropy and sponsorship.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.