Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wskaźnik ubóstwa społecznego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Przybliżono sposób obliczania oraz wykorzystanie indeksu do mierzenia pozadochodowych, społecznych aspektów ubóstwa - Human Poverty Index (HPI). Został on opracowany przez agendę ONZ - Program Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju (United Nation Development Programme - UNDP). HPI zawiera informacje na temat niedostatków w rozwoju kraju. Łączy w jednym agregatowym wskaźniku poziom deprywacji w czterech podstawowych wymiarach ludzkiego życia: długości jego trwania, wiedzy, zabezpieczenia ekonomicznego oraz społecznego uczestnictwa.
2
Content available remote Approaches Towards Social Deprivation : Reviewing Measurement Methods
75%
EN
The phenomenon of social deprivation is highly diversified; hence there are a number of methods for measuring it. This article is a summary of a literature review concerning the methodology for calculating deprivation indices showing differences in research on deprivation. Reports, carried out on behalf of public administrations as well as academic articles from ten socially and economically developed countries, although diversified, were analysed. Partial indicators from the indices were classified into eight thematic groups representing different deprivation dimensions. A total of 166 partial indicators were analysed. Moreover, other methods of researching social crisis phenomena were discussed i.e. the indices employed by the UN and the USA. In the analysed countries, indicators of education and living conditions were considered most frequently while those relating to health and crime the least. The most common partial indicators are average levels of income, unemployment, overcrowding and education. (original abstract)
3
Content available remote Strukturalny wymiar ubóstwa na Ukrainie
75%
XX
Ubóstwo jest obecnie jednym z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych Ukrainy. Celem artykułu jest znalezienie potwierdzenia wysokiego poziomu oraz specyfiki przyczyn ubóstwa na Ukrainie. W artykule wyjaśniono istotę pojęcia "ubóstwa" we współczesnej nauce, a także osobliwości dyskusji na jego temat oraz problemy związane z metodą jego pomiaru, w szczególności na poziomie krajowym. Jako dominującą przyczyną ubóstwa na Ukrainie wymieniono sytuację gospodarczo-polityczną. Przeanalizowano dynamikę głównych monetarnych wskaźników ubóstwa. Szczególna uwaga poświęcana jest badaniu strukturalnych aspektów ubóstwa w odniesieniu do kryteriów demograficznych i osadniczych. Na podstawie analizy strukturalnej identyfikowano najbardziej krytyczne grupy mieszkańców i proponowane mechanizmy pozwalające przezwyciężyć to zjawisko na Ukrainie. W oparciu o przeprowadzone badania można stwierdzić, że struktura wiekowa, społeczna, miejsce zamieszkania oraz zatrudnienia są podstawowymi kryteriami zróżnicowania biednej ludności Ukrainy. Zastosowane metody badawcze to analiza porównawcza, statystyczna analiza danych, obliczenia własne oraz przegląd literatury. Wykorzystano dane pochodzące z bazy Państwowej Służby Statystyki Ukrainy oraz Instytutu Demografii i Studiów Społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Poverty is one of the most painful socio-economic problems of Ukraine. Finding the confirmation of a high level of poverty and the specifics of the causes of poverty in Ukraine was the purpose of this paper. The gist of the concept of "poverty" in modern science and the peculiarities of the discussion about it as well as the problems of the method of its definition, in particular at the national level, are all the subject matter of the paper. The political and economic situation is the main cause of poverty in Ukraine. The dynamics of the main monetary indicators of poverty is analyzed. A particular attention is paid to the study of the structural aspects of poverty in relation to demographic criteria and criteria of settlement. The most critical groups of inhabitants on the basis of structural analysis were identified and mechanisms for overcoming this phenomenon in Ukraine were proposed. Based on the conducted research it can be stated that age and social structures, place of residence and employment are the main criteria of differentiating the poor in Ukraine. The research methods such as comparative analysis, statistical analysis of data, own calculations and literature review have been applied. The data from the State Statistics Service of Ukraine and the Institute for Demography and Social Research were used. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu wyboru postaci indywidualnych miar ubóstwa oraz typu funkcji określającej rozkład dochodów na szybkość i tempo reakcji łącznej miary ubóstwa P dla populacji. Przeprowadzone badanie dotyczyło szczególnego przypadku: logarytmiczno-normalnego rozkładu dochodów i dwóch miar indywidualnego poziomu ubóstwa p(x,z) dla dochodu x i linii ubóstwa z. Pozwoliło to przede wszystkim zwrócić uwagę na problemy: wyboru poziomu linii ubóstwa, gdy kwalifikacja do grupy ubogich nie jest dychotomiczna, lecz ocena stopnia ubóstwa jest dokonywana na podstawie indywidualnej miary ubóstwa p(x,z); obserwowanych zależności między wartościami łącznej miary ubóstwa P dla wybranych poziomów linii ubóstwa - w szczególności analizowano: przyrost, względny przyrost, szybkość i tempo reakcji oraz elastyczność łukową łącznej miary ubóstwa dla populacji ze względu na zmianę linii ubóstwa.
EN
The purpose of the paper is to analyze an influence of individual poverty measures and function types of income distribution on speed and pace of joint poverty measure P for population. The research was done for the case of log-normal income distribution and two measures of individual poverty p(x,z) for income x and poverty line z. It allowed for focusing on the following problems: the choice of poverty line level if the selection to the poor group is not dichotomous but a degree of poverty is based on individual poverty measure p (x, z); observed relations between values of joint poverty measure P for selected poverty line levels. In particular, we analyzed changes, relative changes, speed and pace of adjustment as well as curve elasticity of joint poverty measure for population to changes in poverty line.
XX
W pracy zaproponowano nową metodę pomiaru funkcji użyteczności dochodu. Modele funkcji użyteczności umożliwiają obliczenie linii ubóstwa. Proponowana metoda usuwa podstawową niedogodność metody Lejdejskiej Linii Ubóstwa: arbitralny pomiar użyteczności dochodu. W pracy proponuje się również nowe sformułowanie "Pytań Oceniających Dochód". Na podstawie niewielkiej próby pilotażowej przedstawiono niektóre wstępne rezultaty empiryczne.
EN
In the paper, a new method of the measurement of the empirical cardinal utility function of income is proposed. By analogy, our approach will be called "the Cracow Method" (CM). The CM offers the estimation technique which overcome the weakness of the LM. In the framework of the CM, the model of the cardinal utility function has the form which can over a wider class of the marginal utility function than the LM does. Moreover, the CM makes possible to formulate an alternative set of the Income Evaluation Questions.
PL
W państwach Unii Europejskiej następują zjawiska starzenia się społeczeństw oraz wzrostu ludności ubogiej pracującej (working poor). Celem artykułu jest określenie związku pomiędzy aktywnością zawodową osób w starszym wieku (55-64 lata), a poziomem zjawiska ubogich pracujących wśród tej grupy osób. Hipotezą tej pracy jest to, że wzrost aktywności zawodowej osób w dojrzałym wieku (55-64 lata) przekłada się na wzrost odsetka osób ubogich pracujących (w wieku 55-64). Aby udowodnić tą tezę została przeprowadzona analiza korelacji pomiędzy tymi dwoma wielkościami w wybranych państwach Unii Europejskiej. Ponadto artykuł ukazuje zmiany dotyczące poziomu odsetka osób ubogich pracujących w wybranych państwach Unii Europejskiej w latach 2006-2015. (abstrakt oryginalny)
EN
In the countries of the European Union there are: an aging population and increase in the percentage of the working poor. The aim of the article is to determine the relationship between the occupational activity of the elderly people (55-64 years) and the level of the working poor in this group of people. The hypothesis of this work is that the growth in the occupational activity of people aged 55-64 years causes an increase of the working poor (aged 55-64). To prove this, a correlation analysis between these two values was carried out in the selected EU countries. The article also shows the changes in the percentage of the working poor in the selected EU Member States between 2006 and 2015.(original abstract)
XX
Realizując politykę przeciwdziałania wykluczeniu społecznego kraje Unii Europejskiej przyjęły zestaw wspólnie opracowanych i uzgodnionych wskaźników. Autorka szczegółowo przedstawia podstawowy zestaw 17 wskaźników, jak również wskaźniki uzupełniające.
XX
Problem dziedziczenia nierówności i biedy jest problemem występującym nie tylko w Polsce. W międzynarodowym projekcie PROFIT (Policy Responses Overcoming Factors in the Intergenerational Transmisson of Inequalities) realizowanym 2004-2007 uprawnienia koordynatora uzyskał Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Autor omawia wyniki badań dostarczonych przez ten instytut oraz inicjatywy ograniczenia ubóstwa podejmowane przez inne kraje Europy.
XX
W artykule przedstawiono analizę dotyczącą wielkości błędu estymatora łącznej miary ubóstwa dla populacji wyznaczanego na podstawie próby. Do rozwiązania problemu zastosowano twierdzenia Lagrange'a i Taylora. Uzyskane wyniki mają charakter ogólny i mogą być uszczegółowione po dokonaniu wyboru postaci analitycznych indywidualnych miar ubóstwa.
EN
In the paper we analyzed a variance of estimate of joint poverty measure for population based on sample. The solution was given with the use of Lagrange and Taylor theorems. The results are generalized and can be given in more details after selection of analytical forms of individual poverty measures.
XX
Problemy żywnościowe dotyczą głównie ludności krajów o niskiej podaży artykułów rolnych, wysokim przyroście naturalnym i niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Trzeba jednak zauważyć, że proces globalizacji zmniejsza ubóstwo i niedożywienie w tej grupie krajów. Syntetycznym miernikiem, który naukowcy stosują do oceny stanu wyżywienia na świecie jest ilość energii ze spożycia żywności w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
XX
Obserwację ubóstwa w 2003 r. oparto na badaniach budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS. W badaniu rozpatrzono dochody ekwiwalentne przeliczone zgodnie ze skalą STAT = 0,72. Granica ubóstwa została ustalona na poziomie 60% wartości mediany dochodu ekwiwalentnego gospodarstw ogółem. Mając informacje na temat dochodów i linii ubóstwa, pozostaje jeszcze problem zastosowania odpowiedniej sumarycznej miary, łączącej (sumującej) indywidualne wskaźniki w celu oceny zjawiska ubóstwa. Takimi miarami są zagregowane miary ubóstwa, które są formułami statystycznymi zależnymi od zastosowanych wskaźników zamożności gospodarstw i wybranej linii ubóstwa, szacowanymi dla zbiorowości jako całości lub dla podgrup społecznych. Istnieje wiele alternatywnych miar ubóstwa, lecz powszechnie stosowanymi i najbardziej uniwersalnymi są trzy z nich: zasięg ubóstwa, głębokość ubóstwa (luka dochodowa) i dotkliwość ubóstwa.
EN
The degree, to which particular groups of population pose the threat of poverty, depends on the place they occupy within the following dimensions: socio-economic and professional, demographic and spatial. In this article, we shall look at the scope of poverty and at its distribution among the groups of households in 2003, separated by the source of maintenance and the selected socio-demographical features, and by their spatial location.
13
Content available remote Nowe ujęcie badań społecznych
63%
XX
W artykule przedstawiono poziom życia w województwach Polski, uwzględniając siłę nabywczą złotego oraz omówiono problem wykluczenia społecznego. Omówiono również mierniki służące do oceny zjawiska wykluczenia społecznego oraz zaprezentowano wartości wskaźnika ubóstwa w wybranych krajach. Na koniec ukazano problem różnego sposobu obliczania wskaźnika ubóstwa oraz oceny zróżnicowania rozwoju społecznego.
EN
This article proposes leaving methodology of social research used so far, concentrated on examining the level and quality of life which are uncoherent and uncomparable. New proposals, of "signalling?" character, concern the standard approach based on the EU social exclusion indicators and the diversification analysis based on positional numerical taxonomy models. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje problematykę i zakres ubóstwa w Polsce. Autorka omawia indeks ubóstwa społecznego oraz rozmiary ubóstwa społecznego i materialnego, dokonując porównania na tle szesnastu województw. Zaprezentowano rysunki pokazujące natężenie negatywnych zjawisk, ubóstwo dochodowe (według województw) oraz ranking województw według zasięgu ubóstwa dochodowego.
EN
The article presents the problems and scope of poverty in Poland. The index of social poverty is discussed and the scope of social and material poverty is presented in 16 voivodships as well as the levels of material and social poverty are compared.
XX
Autorzy postawili tezę, że sytuacja ekonomiczna czy społeczno-polityczna oraz osobowość, wykształcenie, czy stan zdrowia członków rodziny wpływają na niekorzystną sytuację materialną gospodarstw domowych. Brak odpowiednich inwestycji w kapitał ludzki, zostało przez autorów potwierdzone w badaniach ankietowych, przeprowadzonych na grupie 597 gospodarstw domowych regionu szczecińskiego, zamieszkujących w miastach i na wsi.
EN
The economy and social policy pays special attention to development of human capital. It's main factor is education. The paper evaluates the influance of eduaction of the head of the family on human capital and economic situation of the family. Finally the paper presents general conclusions. (original abstract)
XX
W państwach Unii Europejskiej następują zjawiska starzenia się społeczeństw oraz wzrostu ludności ubogiej pracującej (working poor). Celem artykułu jest określenie związku pomiędzy aktywnością zawodową osób w starszym wieku (55-64 lata), a poziomem zjawiska ubogich pracujących wśród tej grupy osób. Hipotezą tej pracy jest to, że wzrost aktywności zawodowej osób w dojrzałym wieku (55-64 lata) przekłada się na wzrost odsetka osób ubogich pracujących (w wieku 55-64). Aby udowodnić tą tezę została przeprowadzona analiza korelacji pomiędzy tymi dwoma wielkościami w wybranych państwach Unii Europejskiej. Ponadto artykuł ukazuje zmiany dotyczące poziomu odsetka osób ubogich pracujących w wybranych państwach Unii Europejskiej w latach 2006-2015. (abstrakt oryginalny)
EN
In the countries of the European Union there are: an aging population and increase in the percentage of the working poor. The aim of the article is to determine the relationship between the occupational activity of the elderly people (55-64 years) and the level of the working poor in this group of people. The hypothesis of this work is that the growth in the occupational activity of people aged 55-64 years causes an increase of the working poor (aged 55-64). To prove this, a correlation analysis between these two values was carried out in the selected EU countries. The article also shows the changes in the percentage of the working poor in the selected EU Member States between 2006 and 2015.(original abstract)
XX
W artykule podano wyniki analizy współwystępowania w polskiej rzeczywistości zjawisk ubóstwa i społecznego wykluczenia. Jednoczesne występowanie ubóstwa wielowymiarowego (rozumianego jako kumulacja ubóstwa określanego na podstawie poziomu dochodów gospodarstwa domowego, warunków życia i opinii badanych gospodarstw co do ich statusu materialnego) i zagrożenia wykluczeniem społecznym odnotowano w przypadku niecałego procenta dorosłych polaków.
XX
Wydawać by się mogło, że z każdym rokiem coraz mniejsze powinny być dysproporcje w poziomie rozwoju społecznego między poszczególnymi krajami. Z najnowszego "Raportu o rozwoju społecznym 2003", przygotowanego przez ekspertów ONZ, wynika, że nic bardziej mylnego.
19
Content available remote Zjawiska i problemy społeczne towarzyszące transformacji systemowej
51%
XX
W czasie trwającej już od ponad dwóch dekad transformacji systemowe w państwach posocjalistycznych mieliśmy i mamy do czynienia z wieloma zjawiskami i problemami społecznymi. Niektóre występują regionalnie, a niektóre są symptomatyczne dla danego państwa. Najbardziej charakterystycznym zjawiskiem okresu transformacji jest polaryzacja ludności według dochodów. To normalne zjawisko dla kapitalizmu, ale jeśli przybiera ono nadmierny wymiar - staje się problemem. Z nadmiernym ekonomicznym różnicowaniem się ludności mamy do czynienia prawie we wszystkich byłych państwach socjalistycznych. Zjawisko to najlepiej charakteryzuje współczynnik Giniego, który nosi też nazwę wskaźnika nierówności społecznych. Wyraża on liczbowo rozkład dóbr, w szczególności nierównomierny rozkład dochodów gospodarstw domowych. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.