Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  slogan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Slogany odgrywają kluczową rolę w przekazie reklamowym oraz w procesie komunikacji z klientem. Hasła reklamowe przyjmują różne formy oraz występują w różnych kontekstach w prasie, radiu i telewizji. Zadanie sloganu jest wyraźnie określone – skłonić odbiorców do działania zgodnego z intencją reklamodawcy. Służą temu: konkretna forma stylistyczna i składniowa, a także emocjonalny bądź racjonalny element autouzasadnienia. Przedmiotem niniejszego artykułu będą więc środki językowe umożliwiające wywieranie na odbiorcę wpływu, którego on sam często nawet sobie nie uświadamia. W celach perswazyjnych możliwe jest korzystanie prawie ze wszystkich poziomów języka (gramatyki, składni, frazeologii, leksyki i innych). Reklama próbuje przełamać transparencję języka i często decyduje się na formy odchodzące od tradycji i konwencji.
EN
Slogans have a key role in the advertising message and in the process of communication with the consumer. One may notice them in an extraordinary range of forms and contexts in press, radio and television advertising. In order to get people to identify the product, remember its name, and persuade them that it is worth buying advertisers rely almost totally on the slogans. Slogan as any other linguistic unit is a subject to different linguistic processes. Therefore most advertising slogans gain their effect by manipulating the linguistic norms of everyday language since slogans are allowed to take any form of syntactic structure and are not criticized for language incorrectness. Advertising tries to break down the transparency of language and frequently uses language in ways which depart from convention.
PL
The article deals with political slogans placed on billboards and advertising spots dedicated to political advertisement and the 2014 Parliamentary elections. Following the time after ‘Euromaidan’, the 2014 elections were the fi rst after the dissolution of the Verkhovna Rada of Ukraine 7th convocation. The author presents research categories of the noun and verb (i.e. degrees of comparison of adjectives and forms of numerals and adverbs) which she fi nds the most important. The author concludes that nouns and verbs appear more frequently and are more visible than other parts of speech. What is more, a choice of appropriate lexis aff ects the way we perceive advertisement.
EN
The aim of the paper is to analyse slogans of the Żubr brand in a linguocultural perspective. The focal issues of the study are the following aspects: creating the connotative potential of the names żubr (‘bison’, the name of the animal) and Żubr (the beer brand name), using nature as a topos as well as referring to the local color of the region of Podlasie. The cultural dissonance implementation and the ritualization references are also discussed. The linguistic aspects of the analysis comprise the use of lexis and fixed expressions, both in their standard and modified forms. Moreover, the intertextuality of the slogans is analyzed. The research study shows that thanks to the development of the advertising conception, the slogans of this brand play an important role in the creation of the brand on the market and the enhancement of its position.
4
94%
PL
This article presents a group of slogans advertising cit-ies within Mazowieckie District. In the description of slogans I focus primarily on their construction, stylistic character and key words contained in them. I pay attention to what is typical of territorial brands and what differs from the convention. The main aim of my interpretation is to show that the slogan does meet its purpose – builds a positive image of the advertised brand, and thus the whole Mazowieckie District.
PL
Artykuł zakłada badanie wpływu języka komunikatów reklamowych na idio- i socjolekty, skupiając się na zjawisku zmiany języka powodowanej sloganami reklamowymi. Przeprowadzone w tym celu badanie zostało oparte na korpusie sloganów z reklam w języku polskim i angielskim oraz na kwestionariuszach, których głównym założeniem jest odpowiedź na pytanie dotyczące wpływu reklam na codzienne praktyki komunikowania osób młodych. Szczególny nacisk położono na możliwość kształtowania się nowych związków frazeologicznych, mających swoje źródło w języku reklamy. Wyniki uzyskane na podstawie ankiet potwierdzają, że młodzi Polacy często przyswajają pewne wyrażenia obecne w komunikatach reklamowych, co skutkuje pojawieniem się zmian języka i powstawaniem nowych frazeologizmów w mowie potocznej.
EN
It is evident that, nowadays, advertising messages invade people’s idio- and sociolects, changing the way they communicate on a daily basis, which is why the following paper aims at drawing attention to the phenomenon of language change engendered by advertising slogans. The research conducted is based on a collection of slogans originating from Polish and English advertisements and commercials, as well as on a survey whose main objective is to assess ads’ influence on everyday communicative practices, with special emphasis placed on the possible acquisition of new phrasemes through ads. The results obtained in the survey prove that young Poles often acquire certain expressions from advertising messages, which results in subtle language change in terms of new phrasemes in colloquial speech.
PL
Marketing miejsc w Polsce to zjawisko dosyć nowe, a jego obserwacje koncentrują się głównie na problemach m.in. z zakresu zarządzania, psychologii, socjologii, identyfikacji wizualnej. Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących leksyki sloganów reklamowych polskich jednostek terytorialnych: województw, powiatów, gmin i miast. W pracy przedstawiono strukturę haseł promocyjnych, frekwencję poszczególnych części mowy oraz ich wartość perswazyjną. Omówiono także charakterystyczne dla badanych tekstów kategorie semantyczne. Jednostki administracyjne, aby przyciągnąć klientów, często eksponują w sloganach korzystne położenie, wyjątkowość miejsca ze względu na bezpieczeństwo, spokój, zdrowie, czystość środowiska, otwartość na różne formy aktywności człowieka, nowoczesność, rozwój. Nawiązują także do lokalnych atrakcji, np. zabytków, historii, wydarzeń, które decydują o specyfice miejsca, jego sile, konkurencyjności względem innych miast czy regionów. Slogany najczęściej przekazują informacje mogące sprawić, że dana jednostka zostanie wybrana jako miejsce dobre do życia, inwestowania, studiowania, odpoczynku, zwiedzania, rozwijania działalności gospodarczej.
EN
Place marketing in Poland is a relatively new phenomenon, and its observations Focus mainly on the problems of management, psychology, sociology and visual identification. The article presents results of the research on the lexis of advertising slogans of Polish territorial units: voivodeships, counties, municipalities, communes and cities. The study presents the structure of promotional slogans, the frequency of particular parts of speech and their persuasive value. Semantic categories characteristic of the studied texts are also discussed. In order to attract people, administrative units often emphasise in their slogans the advantageous location of the place, its uniqueness as regards safety, peace, health values, clean environment, openness to different forms of human activity, modernity, development. They also refer to the local attractions, e.g. monuments, history, events which determine the specificity of the place, its strengths, competitiveness in comparison with other cities or regions. Slogans usually provide information that could help a given unit be chosen as a good place for living, investing, studying, resting, sightseeing, developing economic activity.
EN
This article analyses advertising texts published in the Russian magazines for women and indi-cates the importance of the selection of appropriate graphics and lexical means (including word-for-mation). The aim of the analysis is to present the typology of linguistic means which are most commonly used in advertising texts, especially considering the contemporary of life in society. Cur-rently, we increasingly feel the lack of time and we are bombarded by new objects and concepts that appear at almost every step. The creators of advertising texts try to attract the attention of consumers in a variety of ways, so as to encourage them to buy goods. The big, if not the leading role is played by the language of advertising, which is reflected in the various forms of play on words as well as in the form of newly created words.
EN
This research focuses on the investigation of political slogans produced during the 2016 Slovak Parliamentary Elections. Slogans were collected from street advertisements, such as billboards and posters, in the town of Banská Bystrica, Slovakia. The pool of slogans was processed through several linguistic methods, such as semantic, morphemic, stylistic, and axiological analyses, which helped to reveal the linguistic design of political slogans on the one hand, and some of the features of regional political environment on the other. In terms of their semantic content, the largest share of slogans contains a promise to create more jobs and improve social welfare. Theaxiological vector of slogans aims at patriotism, honesty, and justice, whereas politics is dismissed as something primarily harmful. Grammatically, most slogans employ 1st person plural (e.g. we do smth, let’s do smth) as their predominant choice of verb form, which signals that the candidates in the election tend to speak as a group and inspire people to join in a certain activity rather than address the electorate through more direct verb forms (1st person singular). Conducted synchronically on a small scale, this research presents a local perspective on the elections in question. If conducted on a continuous basis in several Slovak regions, however, this investigation may serve as a sensitive indicator of any changes in the social and political environment nation-wide.
9
Content available remote Analiza językowa sloganów reklamowych związanych z branżą kosmetyczną
82%
EN
In the modern world it can be easy to encounter advertising slogans that are supposed to grab the attention of a potential recipient as well as affect their imagination and sensitivity. This communication tends to convince the client that buying the advertised product would make them feel exceptional. This article focuses on linguistic gimmicks that are used by marketing experts in order to convince the client to a certain product. The analysis in based on the cosmetics sector. The lexical database consists of websites, television commercials and Internet advertisements.
10
Content available Potencjał frazeologiczny sloganów reklamowych
71%
EN
The article is dedicated to advertising slogans as one of the sources of new phraseological units. The aim of the study is to review the determinants of the transfer of slogans to the group of advertising phraseologies and the analysis of the specificity of advertising slogans in the contemporary Russian press. As the source of the material, an original list of phraseologisms collected by the method of random selection from the contemporary Russian press publications (including electronic versions of periodicals) for the years 2000–2010, was used. The following methods were applied: a descriptive method, a method of dictionary definition analysis, a method of contextual analysis. Phraseologized advertising slogans are a source of new phraseologisms of the contemporary Russian language. Advertising slogans, similarly to paroemia, aphorisms, or winged words, begin to be actively used by the language users in various communication situations.
PL
Artykuł poświęcono sloganom reklamowym jako jednemu ze źródeł nowych jednostek frazeologicznych. Celami badania są przegląd uwarunkowań przejścia sloganów do grupy frazeologizmów reklamowych i analiza specyfiki funkcjonowania sloganów reklamowych we współczesnej prasie rosyjskiej. Materiał źródłowy stanowi autorska kartoteka frazeologizmów zebrana metodą przypadkowego wyboru z publikacji współczesnej rosyjskiej prasy (w tym również elektronicznych wersji periodyków) z lat 2000–2010. Wykorzystano następujące metody: opisową, analizy definicji słownikowych i analizy kontekstualnej. Sfrazeologizowane slogany reklamowe są produktywnym źródłem nowych frazeologizmów współczesnego języka rosyjskiego. Wchodzą do potocznego obiegu użytkowników języka i zaczynają być aktywnie wykorzystywane w różnych sytuacjach komunikacyjnych, podobnie jak inne stałe połączenia wyrazowe (paremie, aforyzmy, skrzydlate słowa).
RU
Статья посвящена рекламным слоганам как одному из источников новых фразеологических единиц. Целью исследования является рассмотрение условий перехода слогана в разряд рекламных фразеологизмов, анализ особенностей функционирования рекламных слоганов в современной российской прессе. В качестве иллюстративного материала была использована авторская картотека фразеологизмов, составленная методом сплошной выборки из публикаций современной российской прессы (включая Интернет-издания) за период с 2000 по 2010 гг. Использованные методы: описательный метод, метод анализа словарных дефиниций, метод контекстуального анализа.  Фразеологизированные рекламные слоганы являются продуктивным источником новых фразеологизмов современного русского языка. Рекламные слоганы, войдя в речевой обиход носителей языка, начинают активно использоваться ими в различных коммуникативных ситуациях, как и другие устойчивые выражения (паремии, афоризмы, крылатые фразы).
EN
The author analyzes the pragmatic properties of protest discourse, taking into account poster slogans used during mass anti-government protests in Belarus in 2020. The theoretical basis of the research is the concept of discourse, based on four categories: intention, representation, performance and context. The author distinguishes among three types of contexts: cognitive, social and event-related (functional). In accordance with the global function of the protest discourse, three types of constitutive language activities are distinguished: modal-evaluative, modal-disapproving and speech acts of ultimatum. The author analyzes these types of speech acts in detail and provides numerous linguistic examples.
FR
Simple et concise du point de vue formel, mais sémantiquement très complexe, la formule Je suis Charlie contient un nom propre employé dans la fonction prédicative et non dans la fonction prototypique référentielle. Le proprionyme Charlie acquiert dans le slogan en question plusieurs sens discursifs, ce qui est dû à des facteursmultiples. Les plus importants d’entre eux sont : la (les) propriété(s) du référent initial choisie(s) par les locuteurs utilisant la formule, les mécanismes sémantques tels que la métonymie ou la synecdoque susceptibles de changer le sens du nom propre ou le verbe être, supposant une identification absolue, qui fait partie du slogan. Pour résoudre ces problèmes, l’auteur propose de se guider dans l’interprétation de la formule par les facteurs tels que l’intertexte ou le principe d’interprétation locale de Brown et Yule (Discours analysis, 1983).
EN
The slogan Je suis Charlie – simple and concise from a formal point of view, but semantically very complex – contains a proper name used in the predicative function but not in the prototypical referential function. The proprionyme Charlie acquires several discursive senses, due to multiple factors. The most important of them are: (the) property (properties) of the initial referent selected by the locutors using the formula, semantic mechanisms such as metonymy or synecdoche that could change the meaning of the proper name. The interpretation of the onim Charlie is disturbed by the verb être (to be), assuming an absolute identification. To solve these problems, the author proposes to follow the interpretation of the slogan by factors such as intertextuality or the principle of local interpretation of Brown and Yule (Discourse analysis, 1983).
FR
La communication aura pour l’objet d’examiner les particularités du discours persuasif des campagnes sociétales pour y relever des stratégies les plus fréquentes et pour comprendre par quels moyens linguistiques les experts en marketing sociétal tendent à éveiller les émotions du destinataire. On se penchera sur le rôle de trois opérations discursives, notamment enseigner, plaire et émouvoir dans le discours des campagnes sociétales en mettant l’accent sur la publicité qui fait l’appel à la peur et à la provocation. Notre analyse sera basée sur un corpus constitué par les slogans, les affiches et les vidéos des campagnes sociétales relevées sur les sites français, polonais et italiens.
EN
The present article aims at analysing the persuasive strategies that the authors of the social campaigns use in order to change the opinions and attitude of their audiences. The scope of the article is to examine the persuasive force of the words used in the slogans of the social campaigns as well as the evocative power of the images on the posters and videos. For this, it will focus on the three objectives of the persuasive discourse, i.e. teaching, pleasing and touching the audience, and examine them in the context of social campaigns that use fear and provocation to achieve their aims. The analysis is based on a corpus of slogans, posters and videos of French, Polish and Italian social campaigns.
EN
To run the language: The phenomenon of Korrika The article deals with the peculiarities of the phenomenon of modern Spanish sports discourse, which is studied as an entity clearly defined by sociocultural peculiarities. Particularly, it highlights the modern Basque linguistic situation and its minority language position. We describe Korrika, which is a race organised in the Basque Country with the objective of promoting awareness in favour of the Basque language and raising funds to support it. This study shows the connection between language and sports as social phenomena. The article describes the topics and significance of Korrika, the methods of its physical realisation in space, and its main themes. We also give examples of the slogans of different editions, mention the participants’ profile and highlight its multidimensional nature in terms of traditional Basque cultural events taking place during the days of the race. It may be deduced that mass participation in this social event as well as its unique nature proves that nowadays Korrika has become one of the most important tools in the preservation of the Basque language.
EN
The author presents the case of expressiveness and identity in the language of the Internet users discussing about the politics. The analysis is based on the corpus of French, Italian and Polish anti slogans and anti posters and it refers to the verbal instruments used by the authors of anti electoral advertising. The objective of the paper is to describe the aesthetic processes which make this kind of language expressive as well as to show how the identity of the anti electoral publicity authors is created.
FR
L’article a pour objectif d’aborder le problème de l’expressivité et de l’identité dans le langage des internautes traitant le sujet de la politique. En nous basant sur un corpus d’anti-slogans et d’anti-affiches politiques relevés sur les sites français, polonais et italiens, nous décrirons des instruments discursifs et des procédés esthétiques qui fourmillent dans le langage anti-sloganique. Nous analyserons des procédés contribuant à l’expressivité de ce langage et nous chercherons à démontrer comment se construit l’identité des auteurs de l’anti-publicité politique.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.