Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 94

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Merchandising
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie tak zwanego character merchandisingu we Francji oraz w Niemczech. Polega ono na swoistym "utowarowieniu" wizerunków postaci w reklamie, które znane są szerszej publiczności z lektury, kina lub telewizji. Chodzi przy tym o dwa ich rodzaje, a mianowicie wizerunki osób fizycznych, przede wszystkim popularnych celebrities albo też o wykorzystanie wizerunków postaci fikcyjnych, przede wszystkim bohaterów bajek, komiksów lub filmów animowanych. Analiza prawnych aspektów ochrony tych wizerunków doprowadziła do wniosku, iż w obydwu krajach prawo wyznacza relatywnie precyzyjnie obszar instytucji character merchandisingu, który określa ochrona dóbr osobistych w odniesieniu do osób fizycznych oraz przez prawo autorskie, prawa znaków towarowych i prawo nieuczciwej konkurencji w przypadku postaci fikcyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Author deals with the legal concept of character merchandising under French and German Laws. The idea is aimed at merchandising images of wider known persons, mainly from literature, cinema and TV. They can be images of real persons, normally so called celebrities, but also of fictisious personalities, popular heroes from comicses, fairy - tales etc. Analysys of the protection of these images allowed to draw the conclusion that in both mentioned countries legal regulations relatively precisely defined the nature and scope of the discussed institution. Laws applicable in this context are moral rights regulated by civil codes if the real persons are concerned, and copyright, trademarks as well as unfair competition laws in case of fictisious personalities. (original abstract)
2
Content available remote Visual merchandising jako efektywny sposób przyciągania klientów
100%
XX
Visual merchandising jest szczególnym sposobem komunikacji przedsiębiorstwa z klientem. Ta nowa forma promocji zwiększa rozpoznawalność danego sklepu, pomaga budować jego wyjątkowy wizerunek, a także wpływa na wzrost sprzedaży. Badania wykazały, że należy w nim widzieć skuteczny sposób przyciągania klienta do sklepu, budowania właściwej atmosfery przestrzeni handlowej, eksponowania atrakcyjności oferty sprzedażowej oraz inspirowania do zakupu. W artykule wskazano również na kierunki rozwoju visual merchandisingu, aby lepiej wykorzystać jego potencjał możliwości jako instrumentu marketingowego.
EN
Visual merchandising is a specific way of company communication with its consumers. This modern form of promotion increases recognition of a shop, it helps in creation of its unique image and additionally it improves the sales results. Research shows that visual merchandising should be perceived as the efficient way of attracting consumers, creating appropriate atmosphere of the trade space, exposing the attractiveness of the sales offer and inspiring the purchase. The paper additionally presents the direction of changes of the visual merchandising development in order to be able to maximize its potential as the marketing instrument.(original abstract)
3
Content available remote Wpływ merchandisingu producenta na kształtowanie wizerunku jego marki
100%
XX
Przedmiotem opracowania jest merchandising jako element oddziałujący na postrzeganie marki przez klientów. Celem głównym pracy było zbadanie wpływu merchandisingu na kształtowanie wizerunku marki na przykładzie firmy Nivea Polska. W pracy pozytywnie zweryfikowano następującą hipotezę: merchandising, traktowany głównie jako narzędzie wspierające sprzedaż, ma bezpośredni wpływ na kształtowanie wizerunku marki Nivea. Badanie przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego, przy użyciu kwestionariusza wśród 150 konsumentów dokonujących zakupy w hipermarketach. Na podstawie wyników stwierdzono, że zdaniem 72% respondentów, narzędzia merchandisingowe stosowane przez firmę mają wpływ na wizerunek marki Nivea.W związku z powyższym, zarekomendowano potrzebę bardziej efektywnego wykorzystania narzędzi merchandisingowych w celu kształtowania wizerunku marki Nivea. W rezultacie takie działanie przyczyni się do umocnienia wizerunku marki w świadomości konsumentów oraz zwiększenia sprzedaŜy produktów.(oryginalny abstrakt)
EN
The subject of this paper is merchandising as an element affecting the perception of a brand by customers. The main objective of the study was to examine the impact of merchandising on brand image development on the example Nivea Poland. The paper verifies the following hypothesis: merchandising, used mostly as a tool supporting sale, has a direct impact on creating the image of the Nivea brand. The research was conducted by direct interview method, using a questionnaire survey among 150 consumers in hypermarkets. Based on the results it is found that 72% of respondents consider that merchandising tools used by the company have an impact on the Nivea brand. Therefore, there is recommended the need for more effective use of merchandising tools to shape the image of the Nivea brand. Such action will contribute to strengthening the brand image in the minds of consumers and to increasing sales of the product.(abstract original )
XX
Merchandiser to specjalista godzący interesy producenta, sprzedawcy i klienta. Stanowi ostatnie ogniwo w łańcuchu sprzedaży firmy. Omówiono obowiązki w pracy merchandisera oraz przedstawiono wady i zalety pracy w systemie leasingu. Zwrócono uwagę na system wynagradzania tej grupy specjalistów.
XX
Zwrócono uwagę na tworzenie modeli placówek Eurobanku i Dominet Banku. Na pozytywny wizerunek tych banków, obok systemu (software), infrastruktury IT (hardware), wyposażenia technicznego (monitoring, telekomunikacja, infrastruktura), wpływ mają : umeblowanie i wystrój (model mebli, kolory, elementy dekoracyjne) oraz merchandising, czyli arena prezentacji produktów i usług.
XX
W artykule omówiono pojęcie merchandising oraz cztery instrumenty tworzące merchandising mix: towar, marża, technologia i promocja. Artykuł oparto na badaniach wuykorzystania różnych instrumentów merchandisingowych przez 72 wrocławskie sklepy osiedlowe i super i hipermarkety: Billa, Hit, TGG, EPI oraz Polskie Centrum Handlowe Marino.
EN
The paper focuses on the detailed analysis and evaluation of merchandising activities of trade enterprises. Growing market competition makes all the activities leading to gaining advantage become enterprises. Growing market competition makes all the activities leading to gaining advantage become very important. Competing by means of price or quality is becoming transitory and insufficient. Therefore, enterprises untertake merchandising activities on a larger scale. The role merchandising plays cannot be overstimated as it is a contemporary concept of managing a trade enterprise in the changing market environment. The concept is put into practice by means of instruments constituting a merchandising-mix. There are goods, profit margin, technology and promotionj. They constitute a coherent system of relative to one another instruments and thorough activities. Various merchandising instruments are used within the activities of trade enterprises and theyare applied in different spheres. This is reflectted in the results of the research conducted in January 1998 in 72 shops in Wroclaw's housing estates, 5 super- and hypermarkets (Billa, HIT, TGG, EPI) and the Marino department store. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcono innowacyjnej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zmiennym otoczeniu rynkowym zwanej merchandisingiem. Omówiono różnice między marketingiem a merchandisingiem, narzędzia merchandisingu oraz strategię merchandisingową.
EN
In the article, merchandising concept of management of marchant business is presented. Main conditions of merchandising development, merchandising-mix instruments, merchandising strategies (assortment, price, customer assistance) are characterized. Treating the merchandising as modern concept of merchant business management will force producers to recognize trade as a partner of equal rank, not as one ling of distribution chain only. (original abstract)
8
Content available remote Merchandising : geneza, typologia i definicje
75%
XX
Merchandising musi być dostosowywany do potrzeb klienta i sposobu jego postępowania przy dokonywaniu zakupów. Najlepiej sprawdza się w kategorii towarów szybko rolujących (tzw. FMCG - fast moving consumer foods). To towary nabywane najczęściej, rutynowo, doskonale znane klientom, co powoduje, że dokonywane wybory i decyzje są algorytmami przyzwyczajenia. Daje to szansę na zaproponowanie towarów substytucyjnych lub nowych (nowinek rynkowych), trzeba dobrze je wyeksponować, oświetlić i umożliwić porównywanie z konkurencją. Wywołuje to potrzebę rynkowej kontestacji, modyfikacji rutynowych sposobów dokonywania wyborów, a przede wszystkim chęć eksperymentowania z nowymi produktami pojawiającymi się w sklepach. Merchandising można zdefiniować jako wszelką działalność organizującą ekspozycję i promocję towarów w jednostkach handlu detalicznego, służącą wizualnemu i emocjonalnemu motywowaniu konsumentów do nabywania towarów i przyśpieszenia sprzedaży towarów i usług. (fragment tekstu)
EN
Merchandising has different meaning depending who and where is using this term. It has been found that in Central and continental Europe merchandising is defined as all promotional efforts carried out in retail trade by category, shelf and floor management, by creating goods' lines, managing assortment, by displaying, exhibiting, looping and visual presentation supporting all together overall marketing and sales. Different meaning of the word is applied in the United Kingdom, continental Europe or USA. Author presents semantic analysis of merchandising through genealogical three of the term. There are seven different meanings described. Discusion analyzes structures of identified definitions and meanings. The aim of this paper is to clarify the term of merchandising and propose modern understanding of it. (original abstract)
XX
„Badanie efektywności przekazów i korzystania z merchandisingu w oddziałach banków” zostało przeprowadzone w maju 2006. Zasadniczym celem badania był pomiar zauważania, efektywności i korzystania z instrumentów merchandisingowych w oddziałach banków. W pierwszej części badano ilość i rodzaj materiałów merchandisingowych występujących w placówkach banków. W drugim etapie prowadzono wywiady z klientami opuszczającymi placówki bankowe. Pytania dotyczyły percepcji, ilości i rodzaju materiałów oraz zapamiętania ich treści.
XX
Klient zostawia pieniądze tam, gdzie się dobrze poczuje. Wywołanie w osobach odwiedzających placówkę banku pozytywnych odczuć jest więc obecnie jednym z głównych zadań specjalistów od marketingu. Merchandising, jako sposób wpływania na zachowania klientów poprzez wystrój pomieszczenia i sposób prezentacji towarów w celu zwiększenia sprzedaży, zainteresowania odbiorców, czy zwiększenia subiektywnej wartości towaru w oczach klienta, jeszcze kilka lat temu wydawał się być raczej domeną sklepów niż banków. Dziś co do jego rosnącej roli także w dziedzinie sprzedaży produktów finansowych, nie ma większych wątpliwości. (abstrakt oryginalny)
11
Content available remote Visual merchandising na przykładzie sieci sklepów Mohito
75%
XX
Visual merchandising jest intensywnie rozwijającą się dziedziną, szczególnie w ostatnich latach, kiedy zauważalna jest niezwykle silna konkurencja rynkowa. W dobie internetu, kiedy konsumenci mogą dokonywać zakupów jednym kliknięciem palca, tradycyjni sprzedawcy muszą mocno się starać, aby przyciągnąć uwagę potencjalnego klienta. Nietypowe okno wystawowe, czy aranżacja wnętrza powinna wyróżniać się spośród innych, oferowanych przez konkurencję, dlatego do tematyki merchandisingu wizualnego przykłada się wielką wagę i stanowi on ważny aspekt przewagi konkurencyjnej. Celem pracy jest ocena wpływu, jaki wywiera marketing wizualny na zachowania klientów w salonach sieci Mohito. Dokonano analizy wpływu zmian w zasadach visual merchandisingu oraz zmian aranżacji salonu sprzedaży na decyzje zakupowe klientów. Autorki postawiły hipotezę mówiącą, że zmiany w zasadach visual merchandisingu pozytywnie wpływają na zainteresowanie klientów produktem. Zastosowaną techniką badawczą w niniejszej pracy było badanie ankietowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Visual merchandising is intensively developing field, especially in recent years when observe a very strong market competition. In the Internet age, when consumers can make purchases with one click finger, traditional sellers have to try hard to attract the attention of a potential customer. Unusual shop window or interior design should stand out from others, offered by the competition, which is why the theme of visual merchandising attaches a great importance and it constitutes an important aspect of competitive advantage. The aim of the study is to assess the impact of marketing on the visual behavior of clients in salons network Mohito. The analysis of the impact of changes in the rules of visual merchandising and change the arrangement of the showroom on the purchasing decisions of customers. The authors posed the hypothesis that changes in the visual merchandising positive effect on customer interest product. Research technique used in this study was to survey. (original abstract)
XX
Banki wydają coraz więcej, aby przyciągnąć klientów do swoich placówek. Nie zawsze jednak mają pomysł, jak te wizyty wykorzystać. Niestety rzadko zdarza się, aby zobaczył wtedy, zapamiętany z reklamy, widok przedstawiający oczekującego na niego uśmiechniętego doradcę. Dlatego tak ważne zdaniem autora jest, aby w miejscu tym zaczął działać system merchandisingowy oddziału, rozumiany jako strategia wykorzystania całości powierzchni placówki do komunikacji z klientami.
XX
Okres bezpośrednio poprzedzający Święta Bożego Narodzenia jest czasem, w którym szczególnie identyfikowane są wzmożone prace specjalistów ds. marketingu sensorycznego w celu zwiększenia współczynnika optymizmu klientów, czyli stopnia odczuwania pozytywnych emocji w miejscu sprzedaży, który w sposób istotny wpływa na odsetek decyzji zakupowych, podejmowanych przez klientów indywidualnych na rynku dóbr konsumpcyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie istoty marketingu sensorycznego w kontekście realizacji funkcji stymulacyjnej oraz perswazyjnej. Rozważania teoretyczne na temat marketingu zmysłów zostaną wzbogacone o przykłady działań realizowanych w okresie świątecznym. W artykule zostanie wykorzystana metoda analizy piśmiennictwa w zakresie marketingu zmysłów, ze szczególnym uwzględnieniem visual merchandisingu, aromamarketinu oraz audiomarketingu. Przedstawione zostaną również spostrzeżenia zarejestrowane w ramach obserwacji uczestniczącej oraz propozycja dalszych badań w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The period immediately before Christmas is the time of the intensified efforts of sensory marketing specialists, which aim to increase the rate of customer optimism, i.e. the degree of feeling positive emotions at the point of sale, which significantly affects the percentage of purchasing decisions made by individual customers on the consumer goods market. The aim of the article is to present the essence of sensory marketing in the context of stimulating and persuasive functions. The theoretical discussion on sensory marketing will be enriched with the examples of activities performed during the Christmas season. The article will use the method of literature analysis in the field of sensory marketing, with particular emphasis on visual merchandising, aromatherapy and audio marketing. Observations recorded as part of the participant observation and the proposal of further research in the area will also be presented. (original abstract)
XX
Wszystkie ważne działania wchodzące w skład procesu merchandisingu w jednostce sprzedażowej można prześledzić na przykładzie jednej tylko, opisywanej tu, kategorii artykułów - mrożonek. Te same cykle zarządzania produktem dotyczą także innych standardowych artykułów. Działania związane z ekspozycją, doborem asortymentu i w ogóle tym wszystkim, co ma na celu zwiększenie sprzedaży w sklepie, powinny być skierowane bezpośrednio do oczekiwań finalnego nabywcy. Pożądane jest, by sprzedawca umiał wcielić się we własnego klienta i patrząc jego oczami zdecydować, czy to, co oferuje, skłoni go do zakupu, czy przeciwnie.
XX
Przybliżono pojęcie merchandisingu. Zamieszczono praktyczne wskazówki z których można skorzystać wprowadzając merchandising do aptek.
XX
Artykuł omawia istotę, wykorzystywane instrumenty oraz badanie efektywności merchandisingu.
17
Content available remote Merchandising jako narzędzie marketingowego zarządzania apteką
75%
XX
Merchandising nawiązuje do marketingowego zarządzania apteką. Jest jednym z najmniej jasno zdefiniowanych pojęć w naukach marketingowych [Borusiak 2006, s. 7]. Oznacza on marketing w miejscu sprzedaży (ang. Marketing POS - Point of Sale). Definiowany może być w ujęciu szerokim, zawierającym całokształt działań marketingowych, bądź w ujęciu wąskim, które obejmuje proces zagospodarowania przestrzeni handlowej [Taylor 2007, s. 729-736]. Pierwsze ujęcie ukazuje merchandising obejmujący lokalizację apteki, wizerunek, rozkład leków na półce. Drugie ujęcie przedstawia merchandising apteczny, jako działania marketingowe dotyczące zarządzania apteką, nawiązujące do koncepcji 5P (product, price, place, promotion, personel). Trzecie ujęcie opisuje merchandising w świetle całościowego trudu podejmowanego przez pracowników apteki w celu stworzenia właściwego wnętrza apteki oraz zagospodarowania leków na półce.
EN
The Act of 12 May 2011. for reimbursement, foods for special dietary and medical devices has introduced significant changes in the possibilities of use marketing tools for pharmacy. The law doesn't allow pharmacies advertising, which can only post information about the location and opening hours. There are illegal posters, flyers, newsletters and other forms of incentive to shop in pharmacy. The pharmacy may receive advertising of medicinal products, but only over-the-counter drugs, placed in a specially dedicated to this site. They are not banned commercial catalogs and price list but any drug prices and rebates must be for manufacturers, not the pharmacy. In such circumstances the legal pharmacy, as a member of the retail sector operating at the retail level, is forced to quest other marketing solutions to effective operation of the market conditions. The purpose of this article is to analyze the possibility of using merchandising in the pharmacy with particular emphasis on the situation of the pharmacy market in Poland.(original abstract)
XX
Dobór asortymentu ma dla placówki handlowej znaczenie zasadnicze, określa bowiem jej charakter. Wszystkie inne elementy, takie jak: sposób sprzedaży, ustalanie cen, obsługa klienta, atmosfera, są pochodną asortymentu. Skuteczność oddziaływania na klientów za pomocą asortymentu wymaga jednak nieustannego i elastycznego dostosowania go do zmieniającej się sytuacji na rynku. Właściwe kształtowanie polityki asortymentowej, czyli takie dobranie oferty sklepu, aby jak najlepiej zaspokajała potrzeby klienta, decyduje o jego przyszłości.
19
Content available remote Wpływ visual merchandisingu na decyzje zakupowe klientów
75%
XX
Działania visual merchandisingowe w znacznym stopniu oddziałują na nabywców sieciowych sklepów odzieżowych, wpływając na ich postrzeganie oraz chęć kupna. Odbywa się to poprzez efektywną aranżację wystawy sklepowej, która zachęca klienta do wejścia, umiejętne rozplanowanie przestrzeni sprzedażowej, przykuwającą wzrok ekspozycję towaru oraz bodźce zmysłowe, tj. właściwie dobraną muzykę oraz zapach. Nieświadomi nabywcy, będąc pod ich wpływem, są skłonni do większej ilości zakupów. (abstrakt oryginalny)
EN
The actions of visual merchandising significantly affect the buyers network of clothing stores, affecting their perceptions and willingness to buy. This is done through a shop window for effective arrangements, which encourages customer input, skillful layout of the space sales, eye-catching exhibition of goods and sensory stimuli such as properly selected music and smell. Unaware buyer, being under their influence, is willing to make more purchases. (original abstract)
XX
Celem badawczym podjętych w artykule rozważań było wskazanie takich rozwiązań w obszarze zarządzania przestrzenią towarową - ekspozycyjną, które w innowacyjny i twórczy sposób pozwalają kształtować relacje placówek handlowych z ich najmłodszymi klientami - dziećmi. (fragment tekstu)
EN
Human being as sensual entity experiences the environment by means of reactions to stimuli. The world around him with a multitude of forms, variety of smells and sounds is nothing but endless source of inspiration. In the economic relations between companies and their customers variety of elements of the environment is an arsenal of communication tools that can be used to attract attention and excitation of the customers - children's in particular. Children as the youngest participants in the market are one of the groups that begin to play a decisive role in the purchase processes. Traders just for them change shops into the theatre of the imagination. The modern management concepts as visual merchandising are applied there. Communication of the space combined with the uniqueness of the offer and customization of the customer service have one aim to build an emotional relationship between shop and the client and finally the boundaries between shopping, fun and play are blurred. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.