Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 154

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W listopadowym wydaniu "Przeglądu Komunalnego" (11/2007) hasłowo zasygnalizowany został problem doboru maszyn do załadunku, stosowanych w gospodarce odpadami komunalnymi. W poniższym tekście omówione zostaną ładowarki kompaktowe oraz ładowarki kołowe ciężkie.
PL
Mogłoby się wydawać, że podjęcie decyzji o zakupie maszyny do załadunku jest banalne, ale - jak to zwykle w życiu bywa - są to tylko pozory. Dlatego w kilku artykułach postaramy się wskazać podstawowe różnice pomiędzy maszynami używanymi do załadunku lub przemieszczania materiałów w sytuacjach pojawiających się przede wszystkim w gospodarce odpadami komunalnymi.
EN
The area under sweet corn is increasing in Poland due to increased consumption and suitability for cultivation in all regions of the country. However, sweet corn is sown on different dates in these regions. A field experiment was carried out in the years 2006-2008 at the Experimental Station in Zawady (52º03’ N; 22º33’ E). It was conducted to examine the effect of three sowing dates (26th April, 10th May and 24th May) and covering with non-woven PP on the yields of three sweet corn cultivars (Sweet Nugget F1, Rana F1 and Sheba F1). Weather conditions in 2007 and 2008 were more favourable for sweet corn growth compared with the year 2006, when high air temperatures were accompanied by very low precipitation from mid-June to late July. In 2007 and 2008, higher early, total and marketable yields were produced (by 29 and 13%, 50 and 44%, as well as 72 and 74%, respectively), and more ears were harvested (by 40- 45%), too. Moreover, with a delay in the sowing date, kernel yields harvested in these years were twice as high as in 2006, when weather conditions contributed to more rapid maturation of ears and to an increase in the percentage share of early ear yield in the total yield. What is more, over the study years, on average both the total and marketable yields of ears increased with the delayed sowing, however only in the coldest 2008 this increase was significant. Unlike in 2008, delayed sowing in 2006 caused a decline in the number of ears and kernel yield. An application of non-woven PP increased the yields, the share of early yield in the overall yield of marketable ears and the number of ears. Covering was most beneficial in cooler years for the first sowing date. The highest ear and kernel yields were obtained for ‘Sweet Nugget F1’. Differences between the cultivars were observed for the first sowing date.
PL
Wzrost powierzchni uprawy kukurydzy cukrowej w Polsce wynika ze wzrostu jej konsumpcji oraz możliwości uprawy na obszarze prawie całego kraju. W poszczególnych rejonach Polski jej uprawę rozpoczyna się w różnych terminach. Eksperyment polowy przeprowadzono w latach 2006-2008 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach (52º03’ N; 22º33’ E). Badano wpływ trzech terminów siewu (26 kwietnia, 10 i 24 maja) oraz osłaniania agrowłokniną na plonowanie trzech supersłodkich odmian kukurydzy cukrowej (Sweet Nugget F1, Rana F1, Sheba F1). Uprawie kukurydzy bardziej sprzyjały chłodniejsze i wilgotniejsze lata 2007 i 2008 niż rok 2006. W latach 2007 i 2008 kukurydza dała większy plon wczesny (o 29 i 13%), ogółem (50%, 44%) i handlowy (72%, 74%) kolb oraz wykształciła więcej kolb na jednostce powierzchni (o 40-45%). W 2006 roku wysokie temperatury powietrza i mała ilość opadów atmosferycznych, szczególnie od połowy czerwca do końca lipca, wpłynęły na szybsze dojrzewanie kolb i jednoczesny wzrost procentowego udziału plonu wczesnego w plonie całkowitym. W miarę opóźniania terminu siewu wzrastał udział plonu wczesnego kolb w plonie całkowitym. Średnio dla lat opóźnienie terminu uprawy powodowało wzrost plonów ogółem i handlowego kolb, jednak tylko w 2008 roku wzrost ten był istotny. Wraz z opóźnianiem uprawy kukurydzy cukrowej w 2006 roku zanotowano spadek liczby wykształconych kolb i plonu ziarna, natomiast w 2008 roku jego wzrost. Osłanianie kukurydzy wpłynęło na wzrost plonów kolb i ziarna, udziału plonu wczesnego kolb w plonie całkowitym oraz liczby kolb. Największe efekty osłaniania stwierdzono w latach chłodniejszych w najwcześniejszym terminie uprawy. Największymi plonami kolb i ziarna charakteryzowała się odmiana Sweet Nugget F1. Największe różnice pomiędzy odmianami obserwowano w pierwszym terminie uprawy.
PL
W kwietniowym wydaniu PK opisane zostały ekonomiczne i ekologiczne aspekty wykorzystania kompaktorów. Nawiązując do tego, w bieżącym artykule przedstawione zostaną parametry maszyn do zagęszczania odpadów z uwzględnieniem sposobu ich wykonania oraz korzyści wynikających z zastosowanych rozwiązań.
PL
Deponowanie odpadów na składowiskach zalicza się do najważniejszych sposobów ich usuwania, ponieważ w wyniku zastosowania innych metod ich zagospodarowania nadal pozostają niewykorzystane odpady, a poza tym jest to działanie najbardziej uzasadnione ekonomicznie. Jednakże dzisiejszych składowisk odpadów nie można już porównywać z tymi sprzed kilkunastu lat.
PL
Na łamach "Przeglądu Komunalnego" od listopada ub.r. co dwa miesiące ukazują się teksty na temat ładowarek dla gospodarki odpadami. Poniżej omówione zostaną ładowarki teleskopowe. Największym odbiorcą tego typu maszyn jest sektor rolniczy, w którym oczekiwania wszechstronności zastosowania wymuszają maksymalną uniwersalność sprzętu.
PL
Od kilkunastu lat na polskim rynku sukcesywnie wzrasta popularność miniładowarek, lecz poziom ich sprzedaży wciąż nie jest imponujący. Szczególnym uznaniem cieszą się one w zachodniej części Europy, a jednym z największych rynków są Włochy. Pogratulować w tym zakresie można również naszym południowym sąsiadów.
EN
Organic manuring is suggested to be necessary in sweet corn cultivation. It is not always possible to use farmyard manure due to economic, production or technical reasons. Catch crops used as green manures can be an alternative source of organic matter. The experiment was carried out in central-east Poland (52°06’N, 22°55’E), in years 2008–2011. The successive effect of winter catch crops (hairy vetch, white clover, winter rye, Italian ryegrass, winter turnip rape) and the type of weed control on the growth and yielding of sweet corn was examined. The catch crops were sown in early September, incorporated in early May. The effect of the winter catch crops on yield was compared to the effect of FYM at a rate of 30 t•ha-1 and the control without organic manuring. The sweet corn was grown directly after organic fertilization. Three methods of weed control was used: Hw – hand weeding, twice during the growing period, GCM – herbicide Guardian CompleteMix 664 SE, immediately after sowing the seed corn, Z+T – a mixture of herbicides Zeagran 340 SE + Titus 25 WG, in the 3–4 leaf stage sweet corn. The highest yields of biomass were found for winter rye (35.5 t•ha-1 FM and 7.3 t•ha-1 DM), the most of macroelements accumulated winter turnip rape (480.2 kg N+P+K+Ca+Mg•ha-1). Generally, leguminous catch crops had similar to the FYM and better than non-leguminous catch crops yield-forming effect. The highest yield of marketable ears of sweet corn was obtained after FYM (14.4 t•ha-1) and after hairy vetch catch crop (14.0 t•ha-1). A similar yield-forming effect also had white clover and Italian ryegrass. The most of ears from 1 ha was achieved after white clover catch crop (59.3 tausend), similar after FYM and hairy vetch catch crop. The highest kernel yields were found after FYM (10.7 t•ha-1). The yields of kernel after hairy vetch and white clover catch crops were significantly higher than after non leguminous catch crops. Z+T weed control method increase marketable yield of sweet corn (by 25–30%) and a number of ears (by 17–22%), compared to hand weeding and GCM weed control method.
13
Content available remote Irenologia, polemologia czy filozofia bezbieczeństwa?
100%
EN
This paper was presented at the Polish Research Conference in Łódź organised by the Łódź University Research for Peace Centre and PAN Research for Peace Committee in October 1997. The author presents selected personal and structural security conceptions in the philosophical thought history. Beginning with ancient philosophy (the output of pre-Socratic and Socratic schools representatives) through early Christian scholars, St. Augustine in particular, he discusses the viewpoints of Renaissance and Enlightenment scholars, proceeding to philosophical literature of the second half of the 19th century and the 20th century, focusing on contemporary Christian philosophy. Historiosophical, anthropological and ethical conceptions built within Roman Catholic Church social studies contain many precious statements concerning the personal and structural security problem under analysis. Answering the question included in the title of the paper, the author thinks that each of them can find its place and aim in studies on war and peace and personal and structural security. Moreover, only the scholars’ and philosophers’ common effort can bring fruitful results in interesting in a methodological way holistic, complex war and peace analysis and creating a general theory or, maybe, philosophy of security.
EN
A special role in improving soil fertility is ascribed to green manures. Organic manuring can also influence on the quantity and quality of vegetable yield. The secondary effect of winter catch crops (VV – hairy vetch, TR – white clover, SC – rye, LM – Italian ryegrass, BRT – turnip rape) and weed control methods on the yielding, biometric parameters of ears and selected components of nutritive value in sweet corn were examined. The effects of an application of green manures were compared to the effect of farmyard manure (FYM ) – 30 t·ha-1 – and control treatment without organic manure (NOM). Two methods of weed control were used: hand weeding and a mixture of herbicides Mustang 306 SE (florasulam + 2.4 D) + Titus 25 WG (rimsulfuron). Cultivation of sweet corn after FYM and VV most beneficially affected the crop’s yield performance, ear weight, kernel weight per ear and sugars content. Ears were the longest when harvested in FYM and VV plots and NOM whereas ear fulfillment was the best in FYM and TR plots. Ear diameter was the greatest for sweet corn cultivated after FYM, LM and BRT. The highest dry matter content was determined in kernels of corn following LM and protein content after LM, VV and TR. Ascorbic acid content increased after all the catch crops compared with FYM and NOM. When weeds had been chemically controlled, corn produced larger ears which, however, had less kernel rows compared with hand weeded plants.
PL
Nawozom zielonym przypisuje się szczególną rolę w podnoszeniu żyzności gleby. Nawożenie organiczne może wpływać także na wielkość i jakość plonu warzyw. Badano wpływ przyoranych międzyplonów ozimych (VV – wyka kosmata, TR – koniczyna biała, SC – żyto, LM – rajgras włoski, BRT – rzepik ozimy) i metody odchwaszczania na plonowanie, parametry biometryczne kolb oraz zawartość w kukurydzy cukrowej suchej masy, cukrów, kwasu askorbinowego i białka. Efekty stosowania międzyplonów porównano z obornikiem (FYM) w dawce 30 t·ha-1 oraz kontrolą bez nawożenia organicznego (NOM). Stosowano dwie metody odchwaszczania: dwukrotne pielenie ręczne lub chemiczne herbicydami Mustang 306 SE (florasulam + 2,4 D) + Titus 25 WG (rimsulfuron). Najkorzystniej na plonowanie, masę kolb i ziaren w kolbie oraz zawartość cukrów wpłynęła uprawa kukurydzy po FYM i międzyplonie VV. Po FYM i VV oraz w NOM zebrano najdłuższe kolby, a po FYM, VV i TR kolby najlepiej zaziarnione. Największą średnicę miały kolby po FYM oraz międzyplonach LM i BRT. Najwięcej suchej masy w ziarniakach stwierdzono po międzyplonie LM, a najwięcej białka po LM, VV i TR. Po wszystkich międzyplonach wzrosła zawartość kwasu askorbinowego. Kukurydza odchwaszczana ręcznie charakteryzowała się większą liczbą rzędów ziaren w kolbie, ale mniejszą długością kolb niż odchwaszczana chemicznie.
PL
W cyklu poświęconym ładowarkom scharakteryzowane zostały wybrane maszyny użytkowane w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej (przede wszystkim w gospodarce odpadami). Bieżący artykuł, poświęcony krótkiemu opisowi zagadnień serwisowych, kończy ten cykl.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.