Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osoby niewidome
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Artykuł omawia problemy związane z budową komputerowego stanowiska pracy przeznaczonego dla osoby niewidomej. Głównym zadaniem stanowiska jest umożliwienie osobie upośledzonej wzrokowo samodzielnej pracy z komputerem w graficznym środowisku Windows.
EN
This paper discusses the problem related to creation a computer workplace fore the blind. The main task of the workplace is to enable a soght handicapped person to work entirely self-dependently with a computer in graphic-oriented Windows environment.
PL
Artykuł prezentuje możliwości dostępu osób niewidomych do usług sieci Internet. W pracy przedstawiono wyniki badań stanowisk internetowych dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, stworzonych w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Omówiono problemy związane z dostępem osób niewidomych do serwisów WWW.
EN
The paper presents possibility of access to Internet services for visualy disabled people. We describe research of Internet stations, adapted for blind people. We discuss problems with accessibility of WWW services for blind people.
Logistyka
|
2020
|
tom nr 6
52--53
PL
Rzetelne i wiarygodne dane z bazy produktowej GS1 Polska – eProdukty – wspierają polską aplikację Asisto do rozpoznawania produktów dla konsumentów z niepełnosprawnością narządów wzroku.
PL
W pracy przedstawiono propozycję rozszerzenia możliwości serwera WWW o automatyczne przetwarzanie dokumentów zawierających notację w języku MathML do postaci czytelnej w obecnie rozpowszechnionych przeglądarkach internetowych. Proponowana metoda uniezależnia poprawny odbiór dokumentu od obecności w systemie klienta dodatkowych niestandardowych rozszerzeń wymagających uprzedniego pobrania z Internetu i instalacji. Podejście takie daje możliwości wygodnej dystrybucji poprzez Internet dokumentów matematycznych dostępnych dla szerokiego grona odbiorów. Istotnym elementem pracy jest porównanie różnych metod rozszerzania możliwości serwerów WWW oraz opis praktycznej implementacji proponowanego rozwiązania.
EN
The paper describes a proposal of extending Web server capabilities with automatic translation of MathML documents into common HTML understandable for popular Web browsers. This way it should be easy to spread over Internet many math documents readable not only for experienced users, but also for beginners using popular software not extended by non-standard plug-ins. Important parts of the article are comparison of different ways of extending Web servers capabilities and description of experimental implementation of proposed extension.
PL
Badania zaprezentowane w niniejszym artykule dotyczą konstruowania zjawisk rzeczywistości w rysunkach osób całkowicie niewidomych. Przedmiotem analizy jest sprawność rysunkowa i jej rozwój zaobserwowane na podstawie rysunków wykonanych przez osoby niewidome od urodzenia. Analizie poddane zostały wypukłe rysunki na folii mikrorowkowanej dla niewidomych. Analiza dotyczy: 1. Możliwości poznawczych osób niewidomych – sposobu widzenia zjawisk przez te osoby. 2. Możliwości oraz sposobów ujmowania zjawisk w rysunkach. 3. Wyznaczenia etapów rozwoju sprawności rysunkowej dzieci niewidomych na tle rozwoju tej sprawności u dzieci w normie. Motywem badań była chęć odpowiedzi na pytania: Jakie są podobieństwa i różnice procesu rysowania i rysunku osób niewidomych? Jakimi cechami estetycznymi (treścią, formą, niepowtarzalnością ujęcia, sposobem przejawiania emocji) odznaczają się rysunki dzieci niewidomych? Jak wygląda obraz zjawisk rzeczywistości w rysunkach niewidomych? Na jakie trudności napotykają niewidomi w konstruowaniu rysunku na dwuwymiarowej płaszczyźnie? Czy rozwój plastyczny dzieci niewidomych przebiega podobnie jak u dzieci widzących? Czy dzieci niewidome są na podobnym etapie rozwoju rysunkowego jak ich widzący rówieśnicy? Narzędziem analizy stał się zaproponowany przeze mnie model wytworu plastycznego, który uwzględnia treść i formę rysunku oraz kreatywność i emocjonalność twórcy. Wszystkie aspekty analizy mają odniesienie do etapów rozwoju rysunkowego dziecka w normie, zaproponowanych przez Stefana Szumana, Viktora Lowenfelda, W. Lamberta Brittaina oraz Georgesa-Henri Luqueta.
7
Content available remote Przestrzeń publiczna osób słabowidzących i niewidomych
88%
PL
Najważniejszym narządem zmysłów są oczy, ponieważ aż 80% wszystkich wrażeń zmysłowych jest rejestrowanych za pomocą wzroku [1]. Mogą one przyjąć 10 min informacji na sekundę, by następnie przekazywać je do mózgu [2]. Odgrywają potężną rolę w pokazywaniu świata zewnętrznego. Wzrok umożliwia m.in. orientację w przestrzeni i poznawanie otoczenia. Mimo iż częstość utraty wzroku związana ze starzeniem zmniejszyła się w ciągu ostatnich trzech dekad, to jednak ze względu na wzrost liczby ludności postęp nie nadąża za potrzebami osób słabowidzących i niewidomych. W miarę wzrostu i starzenia się globalnej populacji stoimy przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z pogarszaniem się widzenia. Częstość występowania niepełnosprawności rośnie wraz z wiekiem, gwałtownie po ukończeniu 40. r.ż. Wśród czterdziestolatków niepełnosprawna jest co 10 osoba, a w grupie osób po 70. r.ż. już niemal co druga. Według GUS uszkodzenia i choroby układu narządu wzroku zajmują czwartą pozycję po dysfunkcji i chorobach narządu ruchu, schorzeniach układu krążenia i neurologicznych. Wynoszą one odpowiednio 30% dla kobiet i 25% dla mężczyzn [3]. Problem z prawidłowym funkcjonowaniem narządu wzroku może być spowodowany utratą ostrości widzenia lub wystąpić w wyniku utraty pola widzenia, gdy oko nie widzi szerokiego obszaru bez poruszania oczami lub obracania głowy.
EN
A concept and a prototype application of a system supporting street navigation and independent, outdoor movement of the blind is presented. The system utilises GIS database of geometric network of pedestrian paths in a city and is capable of finding a route from an indicated source to a destination. Subsequently, the system supports movement of the blind along the found route. Information on user's position and his movement direction is obtained utilising a GPS receiver, a magnetic compass and a gyrocompass. The system communicates with the blind by a simple keyboard and by voice messages generated by a voice synthesizer. First tests of the system operation and performance were carried out by the blind users in two districts of Gdańsk city. The preliminary results of the tests proved the usefulness of the system and justified the necessity of further work on the system development.
PL
W artykule zaprezentowana została idea systemu wspierającego samodzielne poruszanie się po terenie miejskim osób niewidomych oraz prototyp aplikacji realizującej tę ideę. Przedstawiony system wykorzystuje bazę danych przestrzennych zawierającą miejską sieć tras dostępnych dla osób pieszych, co umożliwia mu znalezienie optymalnej trasy z punktu początkowego do wybranego celu. Ponadto, system wspiera niewidomego użytkownika poruszającego się wzdłuż znalezionej ścieżki. Informacje na temat położenia i ruchu użytkownika uzyskiwane są przy pomocy odbiornika GPS, kompasu elektronicznego oraz żyrokompasu. System komunikuje się z użytkownikiem poprzez prostą klawiaturę bezprzewodową oraz komunikaty głosowe generowane przez syntezator mowy. Testy systemu były przeprowadzone z udziałem osób niewidomych w dwóch dzielnicach Gdańska. Wyniki tych testów udowodniły użyteczność systemu i potwierdzają konieczność dalszych prac nad jego rozwojem.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie problemów, sytuacji oraz niedogodności, z którymi najczęściej stykają się podczas podróży środkami miejskiego transportu zbiorowego w Krakowie osoby niewidome i słabowidzące. Podstawą do identyfikowania problemów i ocen były badania sondażowe przeprowadzone wśród osób niewidomych i słabowidzących. Badano problemy w zlokalizowaniu przystanku, najlepsze źródła informacji o rozkładzie jazdy i nadjeżdżającym pojeździe, problemy podczas wsiadania do pojazdu, podczas podróży i wysiadania oraz oceny skrajne niezadowolenia i zadowolenia z miejskiego transportu zbiorowego. Według ankietowanych transport zbiorowy w Krakowie staje się powoli coraz bardziej im przyjazny. Ogólna jego ocena w skali 1–10 wynosi 6.
EN
This article aims to present the problems, situations and inconveniences most often encountered by blind and visually impaired people traveling on public transport in Krakow. The survey conducted among the blind and visually impaired persons was the basis for identifying problems and evaluations. Problems in locating the bus stop, the best sources of information about the timetable and oncoming vehicle, problems getting into the vehicle, traveling and disembarking and the extreme evaluation of dissatisfaction and satisfaction with urban public transport have been have been studied. According to the respondents, collective public transport in Krakow has been slowly becoming more and more friendly. Its overall rating on the scale of 1-10 is 6.
PL
W pracy przedstawiono projekt systemu wspomagania osób niewidomych przy korzystaniu z miejskiego transportu zbiorowego. System wspomagający osoby niewidome i słabowidzące integruje się z systemem zarządzania transportem publicznym miejskiego przewoźnika oraz wykorzystuje podsystem znaczników radiowych umożliwiających lokalizację pojazdów transportu zbiorowego oraz punktów charakterystycznych. Osoba niewidoma korzystająca z tego systemu przy opcjonalnej współpracy ze zdalnym asystentem będzie mogła samodzielnie poruszać się po mieście i korzystać z transportu publicznego. W artykule przedstawiono ideę działania systemu oraz opisano rolę znaczników radiowych umożliwiających precyzyjne zlokalizowanie przystanku i pojazdu komunikacji miejskiej.
EN
The paper presents the project of the system facilitating the access to public transportation information system by visually impairea and blind. Proposed solution integrates municipal public transportation system with the network of radio markers located at public transportation vehicles, stops and other points of interest. Visually impaired person guided by this system can be able to walk through the city and use public transportation without assistance. Optionally the remote assistant can be involved. In the article the idea of the whole system as well as the role of radio markers for platforms and public transport vehicles localization is decribed.
PL
W artykule zaprezentowano współczesne zagraniczne kierunki badań naukowych oraz prac rozwojowych w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku. Zidentyfikowano następujące główne nurty badawczo-wdrożeniowe: edukacja brajlowska, tyflograficzna i technologie wspomagające – strategie na rzecz nauczania przedmiotów ścisłych; współczesna orientacja przestrzenna osób niewidomych i słabowidzących, uwarunkowania oraz jej efektywność jako predyktor zatrudnienia; aktywność fizyczna osób z dysfunkcją wzroku – stan oraz wytyczne edukacyjno-rehabilitacyjne. Podsumowaniem analiz są konkluzje odnoszące się do zagadnień metodologicznych oraz prakseologicznych.
EN
The article discusses contemporary directions of research and implementation in the field of functioning, education and rehabilitation of blind and visually impaired people. It presents the following main directions: Braille literacy, tactile graphic competences and assistive technologies – strategies in teaching science; contemporary research in orientation and mobility, effectiveness of this process as a predictor of employment; the physical activity of persons with blindness or low vision – data and educational and rehabilitational instructions. The summary of analysis contains methodological and praxeological conclusions.
PL
Sygnały myśliwskie są odwieczną tradycją i czynnikiem kulturotwórczym. Często to właśnie sygnały skupiają leśników, myśliwych i uczniów szkół leśnych na wielu spotkaniach. Są dla nich hobby, wewnętrzną potrzebą i zadaniem jakie stawia otoczenie. Towarzyszą naszym przygodom łowieckim, od wieków grane na polowaniach, a obecnie nawet na międzynarodowych spotkaniach leśnych czy biologicznych. Symbol rogu myśliwskiego spotkamy niemal w każdej broszurze i książce łowieckiej. Niemało jest emblematów, proporczyków i zdjęć z tym znakiem. Wszystkie wyżej wymienione fakty świadczą o tym, że sygnały myśliwskie są dziś powszechnie stosowane. Muzyka i ściśle z nią związana pieśń myśliwska powinna szczególnie dzisiaj być wizytówką łowiectwa w coraz szerszych kręgach społeczeństwa, któremu myśliwy kojarzy się wyłącznie z zabijaniem zwierząt. Niech bogata i różnorodna sygnalistyka z całym jej kunsztem pozwoli na przełamanie wielu nieprawdziwych stereotypów i większą popularyzację myślistwa. Róg myśliwski nie musi rozbrzmiewać wyłącznie na polowaniach. Jest doskonałym instrumentem, który można wykorzystać podczas zajęć edukacyjnych niekoniecznie w lesie. Ma on swoje zastosowanie w każdej grupie wiekowej, od najmłodszych, którzy naśladują wygrywane na rogu zwierzęta, po najstarszych, którzy wsłuchując się w sygnały potrafią opowiedzieć historię danego zwierzęcia oraz z fascynacją słuchają o zachowaniu się tych zwierząt w naturalnym środowisku, jak również o tradycjach myśliwskich. Ten niepozorny blaszany instrument jest również doskonałym „narzędziem edukacyjnym” podczas spotkań z niewidomymi.
EN
Hunting signals are the everlasting tradition and culture-forming factor. Often these signals are the impulse for meetings for foresters, hunters, and students of forest schools. It is their hobby, internal need, and the job required by the society. Signals accompany our hunting adventures, for centuries they are played during hunting and now even on international forest or nature meetings. Symbol of a bugle can be found in almost every hunting leaflet or book. There are quite a lot of emblems, flags and photos with this sign. All facts mentioned above only prove that hunting signals are nowadays commonly used. Music and, closely connected to it, hunting song should be the flagship of hunting in the society, especially today, as hunting is commonly connected with killing only. Let the rich and versatile signaling with its entire art break many of the false stereotypes and bigger popularity of hunting. Bugle does not have to sound only during hunting. It is a perfect instrument which can be used during educational classes, not necessarily in the forest. It is applicable in every age group, starting from the youngest who imitate animal sounds played on the bugle, ending with the oldest who, when listening to the signals, can tell the story of a given animal and fascinated listen about behavior of these animals in their natural habitat, and also about the hunting tradition. This inconspicuous metal instrument is also a perfect “educational tool” during meetings with blind persons.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.