Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dzialki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
4
75%
PL
W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój technologii komputerowych dając nam nowe możliwości cyfrowego opisu rzeczywistości wokół nas. Komputerowa analiza atrybutów działek może być bardzo przydatna przy definiowaniu wskaźników będących podstawą planowania prac urządzeniowo-rolnych. Analizy te pomagają prawidłowo planować harmonijny rozwój krajobrazu oraz typować tereny pod różnego rodzaju inwestycje. Budowa nowoczesnych systemów wspomagających procesy decyzyjne, które gromadzą dane oraz monitorują zmiany otaczającej nas przestrzeni, przynosi wymierne korzyści ekonomiczne oraz korzystnie wpływa na prawidłowy rozwój przestrzeni wokół nas.
EN
In recent years there has been rapid development of computer technology giving us new possibilities of digital description of surrounding reality. Computer analysis of the attributes of parcels can be very useful in defining indicators underlying planning of furnishing and agricultural. These analyses help to properly plan the harmonious development of landscape and pick out areas for various types of investments. Creating a modern decision-making support systems that collect data and monitor changes in the space surrounding us, brings tangible economic benefits and positively affects the appropriate development of the space around us.
9
75%
PL
Eksploatacja górnicza niekorzystnie oddziałuje na środowisko. Jedną z istotnych form tego oddziaływania jest powstawanie przemieszczeń punktów geodezyjnych. Punkty graniczne działek na skutek eksploatacji mogą przemieszczać się nawet o kilka metrów. Stosując modele prognozowania deformacji można wyznaczać przemieszczenia spowodowane przez górnictwo. Powszechnie stosowaną metodą prognozowania deformacji w Polsce jest teoria Knothego-Budryka. Przemieszczenia dla pola eksploatacyjnego w kształcie prostokąta wyznacza się w tej teorii zgodnie ze wzorami (6)-(9). W pracy przedstawiono przykład oddziaływania eksploatacji górniczej na przemieszczenia poziome punktów. Na rysunku 2 pokazano przykład rozkładu maksymalnych przemieszczeń poziomych ponad eksploatacją górniczą. Na rysunku 3 przedstawiono przemieszczenia poziome punktów granicznych dwóch przykładowych działek. Pojedyncze pole eksploatacyjne może generować znaczne wartości przemieszczeń. Przykład zamieszczony w pracy pokazuje, jak wielkie znaczenie mogą mieć przemieszczenia wywołane eksploatacją górniczą na prowadzenie Ewidencji Gruntów i Budynków w Polsce.
EN
Mining activities negatively impact on the environment. One of the major forms of this influence is the formation of geodetic points displacements. Land parcel boundary points can move up to several meters as a result of exploitation. By using predictive models of deformation, displacements caused by mining can be calculated. A commonly used method for predicting deformations in Poland is theory of Knothe-Budryk. Movements for the mining field in the shape of a rectangle in this theory is determined in accordance with formulas (6)-(9). The paper presents an example of the mining impact on the points horizontal displacements. Figure 2 shows an example of the distribution of the maximal horizontal displacements over mining field. Figure 3 shows the horizontal displacement boundary points of two sample parcels. A single mining exploitation can generate significant value of displacements. Example posted in the paper shows how important are displacements caused by mining activities to engage in registration of land and buildings in Poland.
PL
Omówiono główne źródła zaopatrzenia ludności w żywność stwierdzając spadek udziału samozaopatrzenia w dostawie żywności, będącej w dyspozycji gospodarstw domowych.
EN
The main sources of supply of the Polish households in food, were discussed. The decrease of self-supply in total food delivery being at disposal of households was found.
RU
Автор обсуждает многие опасности выступающие в придомных участках. Они связаны прежде всего с растущим загрязнением воздуха в городах, насилением уличного движения и применением химических средств. Прежде всего автор предостерегает перед возделыванием участков вдоль коммуникационных артерий. Там полагается предохранительное озеленение. В садово-огородных участках необходимо распространение компоста, который позволяет сохранить в почве динамическое равновесие.
EN
The author discusses the hazards threatening home gardens and garden allotments. The dangers are associated mainly with increasing air pollution in towns, increasing volume of road traffic and widespread use of chemicals. Above all, the author warns against maintaining gardens along main roads, recommending shelter belts of trees and bushes. Another necessary measure in garden allotments would be wider application of compost which may help in maintaining a dynamic balance in soil.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.