Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 771

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkcja zywnosci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Aura
|
1994
|
nr 02
7-9
EN
Microorganisms, represented by viruses, bacteria, fungi and algae (cyanophytes) are of critical importance to life and life processes on Earth. Microorganisms participate directly and indirectly in life processes of all higher organisms, and they occur everywhere: in soil, water and air. They are involved in biochemical processes of decomposition and mineralization of soil organic compounds, in mobilizing mineral nutrients, in cycling chemical elements, in fixing atmospheric nitrogen, in syntheses of biologically active substances, in plant nutrition etc. By their role in functions of all terrestrial systems the microorganisms participate in development, conservation and maintenance of the natural environment. The author discusses principles of the function of microorganisms in soil, gives account of their significance in affecting and protecting human health, in food processing and in conservation of the natural environment.
PL
Mikroorganizmy, reprezentowane w przyrodzie przez wirusy, bakterie, grzyby i glony (sinice) spełniają podstawową rolę w kształtowaniu procesów życiowych i życia na Ziemi. Uczestniczą pośrednio i bezpośrednio w procesach życiowych wszystkich organizmów wyższych i występują wszędzie — w glebie, wodzie i powietrzu. Biorą udział w procesach biochemicznych związanych z rozkładem i mineralizacją związków organicznych w glebie, uruchamianiem mineralnych składników pokarmowych i krążeniem pierwiastków, wiązaniem azotu atmosferycznego, syntezą substancji biologicznie czynnych, odżywianiem roślin itd. Mikroorganizmy odgrywając decydującą rolę w funkcjonowaniu wszystkich ekosystemów lądowych, spełniają ważną funkcję w kształtowaniu, ochronie i zachowaniu środowiska przyrodniczego. Autor omawia zasady funkcjonowania mikroorganizmów w glebie, ich znaczenie w kształtowaniu i ochronie zdrowia ludzkiego, zastosowanie w produkcji żywności i zachowaniu środowiska przyrodniczego.
PL
Aspartam jest jedynym sztucznym środkiem słodzącym dopuszczonym w Polsce jako dodatek do Zywnosci. Przedstawiono jego cechy organolep tyczne i technologiczne. Opisano przykłady stosowania aspartamu w wy branych produktach spożywczych m.in. w napojach słodzących i produktach mlecznych.
EN
Aspartame is one only artificial sweetener permitted in Poland as a food additive. Organoleptic and technological characteristics is presented. Application of aspartame in selected food stuffs inclunding beverages and milk products, is described.
PL
Do produkcji żywności w Polsce wykorzystuje się głównie surowce pochodzące z krajowego rolnictwa. Wraz z rozwojem procesu internacjonalizacji polskiej gospodarki żywnościowej, zwiększa się jednak znaczenie surowców pochodzących z importu. W okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej udział produktów importowanych w łącznych zasobach surowcowych sektora żywnościowego przekroczył 1/3. Produkty te wytwarzane są głównie z surowców pochodzących z innych stref klimatycznych. Wykorzystanie krajowych i importowanych surowców inaczej przedstawia się w poszczególnych sektorach produkcji żywności, co wynika z różnych uwarunkowań ich funkcjonowania.
EN
Food production in Poland is mainly based on raw materials derived from domestic agriculture. Together with the development of the internationalization process of Polish food economy, the importance of raw materials coming from imports is increasing. In the period of Poland's membership in the European Union the share of imported products in the total stock of raw material resources has exceeded 1 /3. These products are mainly raw materials from other climatic zones. The use of domestic and imported raw materials is different in particular sectors of food production, due to the various conditions of their operation.
PL
W artykule omówiono niektóre przepisy prawne dotyczące produkcji ekologicznej. Podstawę prawną rozwoju produkcji ekologicznej w Unii Europejskiej stanowi rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Najważniejszym polskim aktem prawnym w omawianym zakresie jest ustawa z 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym.
EN
The paper presents some of the legislation on organic production. The legal basis for the development of organic production in the European Union is Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labeling of organie products. The most important Polish legal act in this area is the Act of 25 June 2009 on organic farming.
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.