Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 66 | 2 | 1-15
Tytuł artykułu

Wewnętrzna atestacja informacji niefinansowych – podejście modelowe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Internal Assurance Services of Non-financial Information – Model Approach
Języki publikacji
Abstrakty
EN
The aim of the article is to present a model approach to the implementation of internal audit services in the area of non-financial reporting. In order to achieve it, an analysis of the literature and legal acts in this area was carried out. Conclusions were formulated based on inductive and deductive inference carried out by the method of analysis and synthesis. The article shows a model diagram of the implementation of audit tasks in the field of non-financial reporting. It indicates the premises for accepting the assurance task in the field of non-financial reporting into the internal audit plan and describes the course of the task implementation. The result of audit work in this area is an internal certifying report, which is the management’s assurance of the reliability, quality, and transparency of information contained in the non-financial report. The article is a voice in the discussion of an internal auditor’s role in the non-financial reporting process.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie modelowego podejścia do realizacji usług audytu wewnętrznego w obszarze raportowania niefinansowego. Aby go osiągnąć, przeprowadzono analizę literatury oraz aktów prawnych w przedmiotowym zakresie. Wnioski sformułowano, opierając się na wnioskowaniu indukcyjnym i dedukcyjnym, przeprowadzonym metodą analizy i syntezy. Artykuł ukazuje modelowy schemat realizacji zadań audytowych w zakresie raportowania niefinansowego. Wskazano w nim przesłanki przyjęcia do planu audytu wewnętrznego zadania zapewniającego z zakresu raportowania niefinansowego oraz opisano przebieg realizacji zadania. Efektem prac audytowych w przedmiotowym obszarze jest wewnętrzny raport poświadczający, który stanowi zapewnienie kierownictwa o rzetelności, jakości i przejrzystości informacji zawartych w sprawozdaniu niefinansowym. Tekst jest głosem w dyskusji na temat potrzeby atestacji informacji niefinansowych oraz wskazaniem roli, jaką może odegrać audytor wewnętrzny w procesie raportowania niefinansowego.
Rocznik
Tom
66
Numer
2
Strony
1-15
Opis fizyczny
Daty
wydano
2022
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • AccountAbility. (2008). Standard AA1000 weryfikacja 2008. Pobrane 15 stycznia 2022 z http://www. aa1000.pl/
 • Adamczyk, J. (2019). The quality of non-financial information in the perspective of data disclosure, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 63(10), 147-160.
 • Asif, M., Searcy, S., dos Santos, P. i Kensah, P. (2013). A review of dutch corporate sustainable development reports. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, (20), 321- -329.
 • Aureli, S., Del Baldo, M., Lombardi, R. i Nappo, F. (2020). Nonfinancial reporting regulation and challenges in sustainability disclosure and corporate governance practices. Business Strategy and the Environment.
 • Bartoszewicz, A. (2018). Atestacja danych niefinansowych przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych w świetle standaryzacji ISAE3000. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (522), 305-316.
 • Bartoszewicz, A. i Rutkowska-Ziarko, A. (2021). Practice of non-financial reports assurance services in the Polish audit market - the range, limits and prospects for the future. Risks, 9(10), 176.
 • Bartoszewicz, A. i Rutkowska-Ziarko, A. (2022). Factors hindering the conduct of audits of corporate social responsibility reports: evidence from Poland. E&M Economics and Management, 25(1), 24-41.
 • Bek-Gaik, B. i Surowiec, A. (2019). Raportowanie zintegrowane w praktyce polskich spółek - próba oceny jakości ujawnień. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 63(11).
 • Dal Maso, L., Lobo, G., Mazzi, F. i Paugam, L. (2020). Implications of the joint provision of CSR assurance and financial audit for auditors' assessment of going-concern risk. Contemporary Accounting Research, (37), 1248-89.
 • Deloitte. (2017). Pobrane 10 marca 2022 z https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/audit/articles/budowanie-odpornosci-badanie-Deloitte-Audit-Value-Survey-2020.html
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz. Urz. UE L 330/1)
 • ECIIA. (2017). Raportowanie niefinansowe: budowanie zaufania z audytem wewnętrznym. Pobrane z https://www.iia.org.pl/sites/default/files/eccia_budowanie_zaufania_z_aw2015_03.pdf
 • Grabowska-Kaczmarczyk, E. (2020). Wiarygodność sprawozdania finansowego, potwierdzona badaniem przez biegłego rewidenta, elementem polityki zrównoważonego rozwoju. W: K. Chłapek, S. Krajewska i P. Zieniuk (red.), Wyzwania rewizji finansowej. Warszawa: Difin.
 • Kaspina, R. G., i Samoilova. N. (2020). Ayдит нeϕинaнcoвoй инϕopмaции. Учет. Aнaлиз. Aудит, (7), 71-80.
 • Kiziukiewicz, T. (red.). (2013). Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, Warszawa: Difin.
 • KPMG. (2017). The Road Ahead. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017. Pobrane z https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/10/kpmg-survey-of-corporateresponsibility-reporting-2017.pdf
 • Krasodomska, J., Michalak, J. i Świetla, K. (2020). Directive 2014/95/EU: Accountants' understanding and attitude towards mandatory non-financial disclosures in corporate reporting. Meditari Accountancy Research.
 • Krasodomska, J., Simnett, R. i Street, D. (2021). Extended external reporting assurance: Current practices and challenges. Journal of International Financial Management and Accounting, (32), 104-42.
 • Krasodomska, J. i Zieniuk, P. (2021). Atestacja informacji niefinansowych: podstawy teoretyczne, standardy i praktyki spółek działających w Europie Zachodniej i Wschodniej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 45(1), 53-74.
 • Kutera, M. i Zyznarska-Dworczak, B. (2018). Narracja w sprawozdawczości - jak ją weryfikować? Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, (160), 99-111.
 • Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego. (2016). Instytut Audytorów Wewnętrznych. Pobrane 15 marca 2022 z www. https://www.iia.org.pl/o-nas/standardy
 • O'Dwyer, B., Owen, D. i Unerman, J. (2011). Seeking legitimacy for new assurance forms: The case of assurance on sustainability reporting. Accounting, Organizations and Society, (36), 31-52.
 • Pawłowski, A. (2008). Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego. Problemy ekorozwoju, 1(1), 23- -32.
 • Petelczyk, O. (2017). Audyt wewnętrzny partnerem w raportowaniu niefinansowym. W: L. Anam, i J. Kacprzak (red.), Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla raportujących (wydanie II poprawione). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 • PIBR. (2019). Krajowy Standard Usług Atestacyjnych innych niż badanie i przegląd 3000 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych (MSUA) 3000 (zmienionego) usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych, załącznik nr 2 do uchwały nr 3436/52e/20197Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019.
 • Sierra, L., Zorio, A. i García-Benau, M. A. (2013). Sustainable Development and Assurance of Corporate Social Responsibility Reports Published by Ibex-35 Companies. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 20, 359-370.
 • Sonnerfeldt, A. (2011). The development and use of standards by non-state actors: A study of the dynamics of regulating sustainability assurance (Doctoral Thesis). Lund University.
 • Sonnerfeldt, A. i Pontoppidan, C. (2020). The challenges of assurance on non-financial reporting. Account Econ Law, De Gruyter, 10(2), 1-23.
 • Stolowy, H. i Paugam, L. (2018). The expansion of non-financial reporting: an exploratory study. Accounting and Business Research, 48(5), 525-548.
 • Szczepankiewicz, E. I. (2017). Modele współpracy biegłego rewidenta z audytorami wewnętrznymi w polskich jednostkach. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 92(148), 151-173.
 • Śnieżek, E., Krasodomska, J. i Szadziewska, A. (2018). Informacje niefinansowe w sprawozdawczości biznesowej przedsiębiorstw. Łódź: Wydawnictwo Nieoczywiste.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1480)
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r., poz. 61)
 • Ustawa z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2020, poz. 1415)
 • Wiśniewska, J. i Chojnacka, E. (2016). Weryfikacja danych pozafinansowych przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie - wyniki badania ankietowego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (284), 97-107.
 • Wójcik-Jurkiewicz, M. (2020). Weryfikacja raportów społecznej odpowiedzialności biznesu - przykłady spółek z Respect Index. W: K. Chłapek, S. Krajewska i P. Zieniuk (red.), Wyzwania rewizji finansowej. Warszawa: Difin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Biblioteka Nauki
2083996
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15611_pn_2022_2_01
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.