Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2023 | nr 3 | 32-42
Tytuł artykułu

Mentoring w doświadczeniach polskich menedżerek

Warianty tytułu
Mentoring in the experiences of Polish female managers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coraz powszechniej wykorzystywany w rozwoju kompetencji zawodowych mentoring rzadko jest przedmiotem analiz z uwzględnieniem ról menedżerskich, a także płci. Równocześnie kobiety pełniące funkcje menedżerskie coraz wyraźniej ujawniają wysoką efektywność w sferze biznesu. Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej mentoringu oraz diagnoza jego zakresu i zróżnicowania mentoringu doświadczanego przez polskie menedżerki z uwzględnieniem mentoringu zawodowego i psychospołecznego. Badaniami objęto 370 kobiet pełniących funkcje menedżerskie w organizacjach usytuowanych na terenie Polski i posiadających doświadczenie uczestniczenia w relacji mentoringowej. Wykorzystano metodę ilościową przy zastosowaniu kwestionariusza globalnego pomiaru praktyk mentoringowych GMMP i techniki CAWI. Przeprowadzono testy t-Studenta i jednoczynnikowe analizy wariancji ANOVA poprzedzone testami Levene'a. Wykazano, że kariera badanych menedżerek w dużym zakresie wspierana była działaniami mentora. Przy czym zakres wsparcia psychospołecznego okazał się większy niż wsparcia zawodowego. Z kolei w ramach mentoringu psychospołecznego najwięcej wsparcia uzyskiwały menedżerki najwyższego szczebla zarządzania, a w zakresie mentoringu zawodowego te, których relacja z mentorem miała charakter zarówno formalny, jak i nieformalny oraz była zróżnicowana ze względu na płeć mentora. Zaprezentowane wyniki mogą być przydane w procesie doskonalenia programów mentoringowych kierowanych do kobiet menedżerek(abstrakt oryginalny)
EN
Mentoring, which is increasingly used in the development of professional competences, is rarely analysed in terms of managerial roles and gender. Simultaneously, women in managerial roles increasingly reveal high levels of effectiveness in the business environment. The aim of this article is to diagnose the range and diversity of mentoring experienced by Polish female managers, including two types of mentoring: career and psychosocial. The research involved 370 women who hold managerial positions in organisations located in Poland and who have experience of participating in a mentoring relationship. A quantitative method was used using the Global Measurement of Mentoring Practices questionnaire and the CAWI technique. Student's t-tests and one-way ANOVA preceded by Levene's tests of variance were conducted. It has been demonstrated that the career paths of the surveyed female managers were significantly supported by the activities of the mentor. The extent of psychosocial support was found to be greater than of professional support. In terms of psychosocial mentoring, top-level female managers received the greatest extent of support, and in terms of career mentoring, those whose relationship with a mentor was both formal and informal and varied by the gender of the mentor. The findings presented here may be useful in improving mentoring programmes targeted at female managers(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
32-42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Allen, T. D., Eby, L. T., Poteet, M. L., Lentz, E. Lima, L. (2004). Career benefits associated with mentoring for proteges: a meta-analysis. "Journal of Applied Psychology", 89(1), 127-136.
 • Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna.
 • Aryee, S. Chay, Y. W. (1994). An examination of the impact of career-oriented mentoring on work commitment attitudes and career satisfaction among professional and managerial employees. "British Journal of Management", 5(4), 241-249. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.1994.tb00076.x
 • Berger, B. K., Meng, J. Heyman, W. (2009). Role modelling in public relations: the influence of role models and mentors on leadership beliefs and qualities. Conference Presentation, International Public Relations Research Conference, Miami, FL, United States, March 11-14. https://www.researchgate.net/publication/254392294_Role_Modeling_in_Public...Beliefs_and_Qualities
 • Blau, F. D., Currie, J. M., Croson, R. T. A. Ginther, D. K. (2010). Can mentoring help female assistant professors? Interim results from a randomized trial. "American Economic Review", 100(2), 348-352. https://doi.org/10.1257/aer.100.2.348
 • Bogat, G. A. Liang, B. (2005). Gender in mentoring relationships. W: D. L. DuBois , M. J. Karcher (red.), Handbook of youth mentoring (s. 205-217). Sage Publications Ltd.. https://doi.org/10.4135/9781412976664.n14
 • Bright, M. (2005). Can Japanese mentoring enhance understanding of Western mentoring? "Employee Relations", 27(4), 325-339. https://doi.org/10.1108/01425450510605679
 • Burke, R. J., Burgess, Z. Fallon, B. (2006). Benefits of mentoring to Australian early career women managers and professionals." Equal Opportunities International", 25(1), 71-79. https://doi.org/10.1108/02610150610645986
 • Burke, R. J. McKeen, C. A. (1994). Career development among managerial and professional women. W: M. J. Davidson R. J. Burke (red.), Women in management: Current research issues (s. 1-10). Paul Chapman Publishing.
 • Burke, R. J. McKenn, C. A. (1995). Do managerial women prefer women mentors? "Psychological Reports", 76(2), 688-690. https://doi.org/10.2466/pr0.1995.76.2.688
 • Cabral, A., Oram, C. Allum, S. (2019). Developing nursing leadership talent-Views from the NHS nursing leadership for south-east England. "Journal of Nursing Management", 27(1), 75-83. https://doi.org/10.1111/jonm.12650
 • Chao, G. T., Walz, P. M. Gardner, P. D. (1992). Formal and informal mentorships: A comparison of mentoring functions and contrast with nonmentored counterparts. "Personnel Psychology", 45(3), 619-636. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1992.tb00863.x
 • Clutterbuck, D. (1998). Learning alliances. Institute of Personnel and Development.
 • Dabic, M., Daim, T., Bayraktaroglu, E., Novak, I. Basic, M. (2012). Exploring gender differences in attitudes of university students towards entrepreneurship: An international survey. "International Journal of Gender and Entrepreneurship", 4(3), 316-336. https://doi.org/10.1108/17566261211264172
 • Day, R. Allen, T. D. (2004). The relationship between career motivation and self-efficacy with protégé career success. "Journal of Vocational Behavior", 64(1), 72-91. https://doi.org/10.1016/S0001-8791(03)00036-8
 • de Vries, J. A., Webb, C. Eveline J. (2006). Mentoring for gender equality and organisational change. "Employee Relations", 28(6), 573-587. https://doi.org/10.1108/01425450610704506
 • Dreher, G. F. Ash, R. A. (1990). A comparative study of mentoring among men and women in managerial, professional, and technical positions. "Journal of Applied Psychology", 75(5), 539-546. https://doi.org/10.1037/0021-9010.75.5.539
 • Eby, L. T., Allen, T. D., Evans, S. C., Ng, T. DuBois, D. (2008). Does mentoring matter? A multidisciplinary meta-analysis comparing mentored and non-mentored individuals. "Journal of Vocational Behavior", 72(2), 254-267. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2007.04.005
 • Eddleston, A. K., Baldridge, D. C. Veiga, J. F. (2004). Toward modeling the predictors of managerial career success: does gender matter? "Journal of Managerial Psychology", 19(4), 360-385. https://doi.org/10.1108/02683940410537936
 • Ehrich, L. C. (2008). Mentoring and women managers: Another look at the field. "Gender in Management", 23(7), 469-483. https://doi.org/10.1108/17542410810908839
 • Fagenson, A. (1989). The mentor advantage: Perceived career/job experiences of proteges versus nonproteges. "Journal of Organizational Behavior", 10(4), 309-320. https://doi.org/10.1002/job.4030100403
 • Fletcher, J. K. Ragins, B. R. (2007). Stone Center Relational Cultural Theory: A Window on Relational Mentoring. W: B. R. Ragins , K. E. Kram (red.), The handbook of mentoring at work: Theory, research and practice (s. 373-399). SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781412976619
 • Forret, M. L. Dougherty, T. W. (2004). Networking behaviors and career outcomes: differences for men and women? "Journal of Organizational Behaviour", 25(3), 419-437. https://doi.org/10.1002/job.253
 • Geesa, R. L., McConnell, K. R. Brown, R. D. (2022). Mentorship for Doctor of Education candidates: Exploring sustainability, networking, and expected outcomes within a mentoring program. "Journal of Research on Leadership Education", 17(3), 291-309. https://doi.org/10.1177/19427751211013853
 • Haggard, D. L., Dougherty, T. W., Turban, D. B. Wilbanks, J. E. (2011). Who is a mentor? A review of evolving definitions and implications for research. "Journal of Management", 37(1), 280-304. https://doi.org/10.1177/0149206310386227
 • Hall, M. i Smith, D. (2009). Mentoring and turnover intentions in public accounting firms: a research note. "Accounting Organizations and Society", 34(6-7), 695-704. https://doi.org/10.1016/j.aos.2008.11.003
 • Hunt, D. M. Michael, C. (1983). Mentorship: A career training and development tool. "The Academy of Management Review", 8(3), 475-485. https://doi.org/10.2307/257836
 • Jennings, E. E. (1971). Routes to the executive suite. McGraw Hill.
 • Karwala, S. (2009). Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty. Wyższa Szkoła Biznesu-National Luis University.
 • Karwińska, A. (2008). Odkrywanie socjologii. Podręcznik dla ekonomistów. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kopaliński, W. (2000). Słownik mitów i tradycji kultury. Rytm.
 • Kotarbiński, T. (1982). Traktat o dobrej robocie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kram, K. E. (1980). Mentoring processes at work: Developmental relationships in managerial careers. "Dissertation Abstracts International", 41(5-B), 1960-1961. https://doi.org/10.2307/2392687
 • Kram, K. E. (1983). Phases of the mentor relationship. "Academy of Management Journal", 26(4), 608-625. https://doi.org/10.2307/255910
 • Latu, I. M., Mast, M. S., Lammers, J. Bombari, D. (2013). Successful female leaders empower behavior in leadership tasks. "Journal of Experimental Social Psychology", 49(3), 444-448. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2013.01.003
 • Małota, M. (2013). Nowoczesne formy mentoringu narzędziem rozwoju najwyższej kadry menedżerskiej." Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 14(13), 243-254.
 • Maxwell, G. A. (2009). Mentoring for enhancing females' career development: the bank job. "Equality, Diversity and Inclusion", 28(7), 561-576. https://doi.org/10.1108/02610150910996407
 • McDonald, J. (2002). Mentoring: An age old strategy for a rapidly expanding field. A what, why and how primer for the alcohol and other drugs field. National Centre for Education and Training on Addiction (NCETA).
 • McKeen, C. A. Bujaki, M. (2007). Gender and mentoring: issues, effects and opportunities. W: B. R. Ragins K. E. Kram (red.), The handbook of mentoring at work. Theory, research, and practice (s. 197-218). SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781412976619
 • Megginson, D., Clutterbuck, D., Garvey, B., Stokes, P. Garrett-Harris, R. (2008). Mentoring w działaniu. Przewodnik praktyczny. Dom Wydawniczy REBIS.
 • Neal, S., Boatman, J. Miller, L (2013). Women as mentors: Does she or doesn't she? A global study of businesswomen and mentoring. Development Dimensions International, Inc. https://www.ddiworld.com/research/mentoring-women-in-the-workplace
 • Pompper, D. Adams, J. (2006). Under the microscope: gender and mentor-protege relationships. "Public Relations Review", 32(3), 309-315. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2006.05.019
 • Raabe, B. Beehr, T. A. (2003). Formal mentoring, versus supervisor and coworker relationships: Differences in perceptions and impact." Journal of Organizational Behavior", 24(3), 271-293. https://doi.org/10.1002/job.193
 • Ragins, B. R. (1999). Gender and mentoring relationships: A review and research agenda for the next decade. W: G. N. Powell (red.), Handbook of gender and work (s. 347-370). SAGE Publications, Inc.
 • Ragins, B. R. Cotton, J. L. (1999). Mentor functions and outcomes: A comparison of men and women in formal and informal mentoring relationships. "Journal of Applied Psychology", 84(4), 529-550. https://doi.org/10.1037/0021-9010.84.4.529
 • Ragins, B. R. Kram, K. E. (red.). (2007). The handbook of mentoring at work. Theory, research and practice. SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781412976619
 • Ragins, B. R. i McFarlin, D. (1990). Perception of mentor roles in cross-gender mentoring relationships. "Journal of Vocational Behavior", 37(3), 321-339. https://doi.org/10.1016/0001-8791(90)90048-7
 • Roobol, C. J. J. Koster, F. (2020). How organisations can affect employees' intention to manage enterprise-specific knowledge through informal mentoring: a vignette study. Journal of Knowledge Management, 24(7), 1605-1624. https://doi.org/10.1108/JKM-11-2018-0668
 • Scandura, T. A. (1992). Mentorship and career mobility: An empirical investigation. "Journal of Organizational Behavior", 13(2), 169-174. https://doi.org/10.1002/job.4030130206
 • Sidor-Rządkowska, M. (2016). Wdrażanie programu mentoringu w przedsiębiorstwie - korzyści i zagrożenia. "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 40(3), 62-71. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1954
 • Sidor-Rządkowska, M. (2018). Mentoring wzajemny jako narzędzie wspierające zarządzanie różnorodnością pokoleniową w firmie Microsoft. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(121), 23-31.
 • Smółka, P. (2016). Behawioryka. O mentoringu liderów nowatorskich przedsięwzięć. "Coaching Review", 1(8), 165-176.
 • Sołtys, A. Tarkowska, M. (2008). Mentoring w praktyce. Ścieżka kształcenia mentorów i pree-mentorów dla grup defaworyzowanych. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
 • Tharenou, P. (2005). Does mentor support increase women's career advancement more than men's? The differential effects of career and psychosocial support. "Australian Journal of Management", 30(1), 77-110. https://doi.org/10.1177/031289620503000105
 • Valentine, S. Godkin, L. (2000). Supervisor gender, leadership style, and perceived job design. "Women in Management Review", 15(3), 117-129. https://doi.org/10.1108/09649420010325744
 • Wallace, J. E. (2001). The benefits of mentoring for female lawyers. "Journal of Vocational Behavior", 58(3), 366-391. https://doi.org/10.1006/jvbe.2000.1766
 • Wilson, E. M. (1998). Gendered career paths. Personnel Review, 27(5), 396-411. https://doi.org/10.1108/00483489810230334
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171678761
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.