Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2023 | nr 3 | 12-21
Tytuł artykułu

Transfer wiedzy i instrumentalizacja jego realizacji w zarządzaniu wiedzą klienta

Autorzy
Warianty tytułu
Knowledge transfer and instrumentalization of its implementation in customer knowledge managemen
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie wiedzą klienta (CKM) to zarządzanie przedsięwzięciami skoncentrowanymi na wiedzy i potencjale innowacyjnym klienta mającymi na celu pozyskanie wiedzy o kliencie i wiedzy klienta oraz jej rozwój poprzez łączenie z wiedzą przedsiębiorstwa, a także dostarczanie wiedzy klientowi w celu zaspokojenia jego potrzeb i wspólne kreowanie z klientem nowej wiedzy dla udoskonalenia działalności przedsiębiorstwa i tworzenia innowacyjnych rozwiązań, np. produktów. Artykuł przedstawia meritum i funkcje CKM, istotę wiedzy związanej z klientem, poziomy integracji klienta z przedsiębiorstwem oraz specyfikę procesów transferu wiedzy. Jego pragmatyczny element sprowadza się do wskazania narzędzi, które mogą mieć zastosowanie w CKM w realizacji transferu wiedzy między organizacją i jej klientami. Scharakteryzowano przydatność takich narzędzi, jak kontakty bezpośrednie, repozytoria wiedzy, Customer Service Workbench, Web 2.0, wikinomia, crowdsourcing, produkcja partnerska, otwarte innowacje i wspólnoty praktyków(abstrakt oryginalny)
EN
Customer Knowledge Management (CKM) is the management of knowledge and innovative initiatives centered around the customer's knowledge and innovative potential. It aims to acquire knowledge about the customer and customer knowledge, and develop it through integration with the company's knowledge. Additionally, it involves providing knowledge to the customer to satisfy their needs and co-creating new knowledge with the customer to enhance business operations and create innovative solutions, such as products. This article presents the essence and functions of CKM, the importance of customer-related knowledge, levels of customer integration with the company, and the specifics of knowledge transfer processes. The pragmatic element of this article focuses on identifying tools that can be applied in CKM to facilitate knowledge transfer between the organization and its customers. The usefulness of tools such as direct contacts, knowledge repositories, Customer Service Workbench, Web 2.0, wikinomics, crowdsourcing, mutual production, open innovation, and communities of practice is characterize(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
12-21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Aho, A-M. , Uden, L. (2013). Customer knowledge in value creation for software engineering process. W: L. Uden, F. Herrera, J. B. PØrez , J. M. C. Rodríguez (red.), 7th International Conference on Knowledge Management in Organizations: Service and Cloud Computing (s. 141-152). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-30867-3_13
 • Argote, L., Ingram, P. (2000). Knowledge transfer: A basis for competitive advantage in firms. "Organizational Behavior and Human Decision Processes", 82(1), 150-169. https://doi.org/10.1006/obhd.2000.2893
 • Belkahla, W., Triki, A. (2011). Customer knowledge enabled innovation capability: proposing measurement scale. "Journal of Knowledge Management", 15(4), 648-674. https://doi.org/10.1108/13673271111152009
 • Czechowska, I. D., Zatoń, W. (2018). Problemy klientów usług finansowych oraz ich uwarunkowania." Bank i Kredyt", 49(3), 289-320.
 • Distanont, A.,Khongmalai, O. (2018). The role of innovation in creating a competitive advantage. "Kasetsart Journal of Social Sciences", 41(1), 15-21. https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.07.009
 • Doligarski, T. (2013). Internet w zarządzaniu wartością klienta. Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Dos Santos, B. C. (2009). Educaçao superior na era da wikinomia [Szkolnictwo wyższe w dobie wikinomii]. Universidade Federal De Lavras, Lavras Minas Gerais - Brasil.
 • Estelles-Arolas, E., González-Ladrón-de-Guevara, F. (2012). Towards an integrated crowdsourcing definition. "Journal of Information Science", 32(2), 189-200. https://doi.org/10.1177/0165551512437638
 • Figurska, I. (2009). Knowledge management as a challenge for human resources management. "Human Resources Management & Ergonomics", 2(23).
 • Fuchs, C. (2008). Don Tapscott and Anthony D. Williams: Wikinomics: How mass collaboration changes veerything. "International Journal of Communication", 58(2), 402-403. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2008.00391_5.x
 • Gach, D. (2008). Pozyskiwanie i wykorzystywanie wiedzy klientów. "e-mentor", 1(23), 57-60.
 • Gibbert, M., Leibold, M., Probst, G. (2002). Five styles of customer knowledge management, and how smart companies use them to create value. "European Management Journal", 20(5), 459-469. https://doi.org/10.1016/S0263-2373(02)00101-9
 • Guan, X., Xie, L., Zhu, T. (2020). The double value of customer interactivity: the mediation effect of knowledge exchange quality. "Journal of Contemporary Marketing Science", 3(1), 99-112. https://doi.org/10.1108/JCMARS-01-2020-0001
 • Iaquinto, B., Ison, R., Faggian, R. (2011). Creating communities of practice: scoping purposeful design." Journal of Knowledge Management", 15(1), 4-21. https://doi.org/10.1108/13673271111108666
 • Jurkowski, R. (2009). Wizerunek firmy jako narzędzie kształtujące kapitał kliencki. "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", 8(4), 71-77.
 • Kędzierska-Szczepaniak, A., Szopik-Depczyńska, K., Łazorko, K. (2016). Innowacje w organizacjach. Texter.
 • Khasawneh, R., Alazzam, A. (2015). Customer Knowledge Management (CKM): A way to increase customer satisfaction. W: H. Kaufmann (red.), Handbook of research on managing and influencing consumer behavior (s. 1-15). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6547-7.ch001
 • Kowalska, M. (2017). Wikinomia, czyli masowa, spontaniczna współpraca społeczności internetowych." Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 330, 76-85.
 • Kozioł-Nadolna, K, Świadek, A. (2010). Innovation process models with emphasis on open innovation model. "Folia Oeconomica Stetinensia", 9(1), 167-178.
 • Krakowiak-Bal, A., Łukasik, P., Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A., Ziemiańczyk, U. (2017). Zarządzanie wiedzą w rozwoju obszarów wiejskich. C.H.Beck.
 • Kreft, J. (2014). Crowdsourcing - darmowe źródło usług w mediach. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 354, 43-50.
 • Królak-Wyszyńska, K. (2011). Mądrość tłumów - dobre praktyki w crowdsourcingu. "e-mentor", 2(39), 64-68. https://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/39/id/830
 • Matysiewicz, J., Sztangret, I. (2018). Prosumpcja w sektorze odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych - perspektywa konsumenta. "Handel Wewnętrzny", 5(376), 169-178.
 • Mazilescu, V. (2016). An analysis of knowledge processing based mobilisation and distribution for intelligent enterprises. "Revista de Management Comparat International", 17(4), 350-372.
 • Mazurek-Łopacińska, K., Sobocińska, M. (2016). Zastosowanie Internetu w kształtowaniu orientacji na klienta w świetle wyników badania ilościowego. "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 45(1), 237-246. https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.1.24
 • Mikuła, B. (2011). Istota zarządzania wiedzą w organizacji. W: A. Potocki (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą (s. 11-31). Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Mikuła, B. (2016). Zarządzanie wiedzą klienta jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. "e-mentor", 1(63), 40-48. https://doi.org/10.15219/em63.1231
 • Mikuła, B., Stefaniuk, T. (2018). Zagrożenia dla bezpieczeństwa wiedzy w ramach zarządzania wiedzą klienta." Przegląd Organizacji", 9, 21-28, https://doi.org/10.33141/po.2018.09.03
 • Morawski, M. (2017). Podejście relacyjne w zarządzaniu wiedzą. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 24, 25-36.
 • Muniz, E. C. L. (2020). Gestao do conhecimento do cliente e destinos turísticos inteligentes: um framework para a gestao inteligente da experiencia turística-SMARTUR [Zarządzanie wiedzą klientów i inteligentne kierunki turystyczne: ramy inteligentnego zarządzania doświadczeniami turystycznymi - SMARTUR] [praca doktorska]. Universidade Federal de Santa Catarina. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/216392
 • Muniz, E. C. L., Figueiredo, Y. D. D. S., Dandolini, G. A., Souza, J. A. D. (2021). As contribuiçoes da Customer Knowledge Management no processo de inovaçao [Wkład Zarządzania Wiedzą Klienta w proces innowacji]." Perspectivas em Ciencia da Informaçao", 26(3), 96-125. https://doi.org/10.1590/1981-5344/4287
 • Nonaka, I., Byosiere, P., Borucki, C. C., Konno, N. (1994). Organizational knowledge creation theory: a first comprehensive test. "International Business Review", 3(4), 337-351. https://doi.org/10.1016/0969-5931(94)90027-2
 • Nonaka, I., Nishiguchi, T. (2001). Knowledge emergence: Social, technical, and evolutionary dimensions of knowledge creation. Oxford University Press.
 • Nonaka, I., Toyama, R. (2005). The theory of the knowledge-creating firm: subjectivity, objectivity and synthesis. "Industrial and Corporate Change", 14(3), 419-436. https://doi.org/10.1093/icc/dth058
 • Odiri, V. I. O. (2016). Does tacit knowledge predict organizational performance? A scrutiny of firms in the upstream sector in Nigeria. "Acta Universitatis Danubius. OEconomica", 12(1), 5-13.
 • Paquette, S. (2006). Customer Knowledge Management. W: D. Schwartz (red.), The Encyclopedia of Knowledge Management (s. 90-96). Idea Group Reference.
 • Pawłowska, A. (2015). Kompetencja 'orientacja na klienta' u osób zakładających działalność gospodarczą oraz jej znaczenie dla procesu inwestowania w rozwój pracowników. "Problemy Zarządzania", 1(51), 170-182. https://doi.org/10.7172/1644-9584.51.11
 • Pietruszka-Ortyl, A. (2018). The challenges of knowledge transfer in organizations in Poland - discussion on empirical study. W: V. Babić (red.), Contemporary issues in economics, business and management (EBM 2018) (s. 39-48). Faculty of Economics University of Kragujevac.
 • Pietruszka-Ortyl, A. (2020). Kooperacja w perspektywie zasobów niematerialnych organizacji. Wydawnictwo C.H.Beck.
 • Polowczyk, J. (2007). Wikinomia - przyspieszenie ewolucji zarządzania. "Przegląd Organizacji', 10(813), 37-40. https://doi.org/10.33141/po.2007.10.09
 • Razmerita, L., Kirchner, K., Nielsen, P. (2016). What factors influence knowledge sharing in organizations? A social dilemma perspective of social media communication." Journal of Knowledge Management", 20(6), 1225-1246. http://dx.doi.org/10.1108/JKM-03-2016-0112
 • Rehman, S. U., Bresciani, S., Ashfaq, K., Alam, G. M. (2022). Intellectual capital, knowledge management and competitive advantage: a resource orchestration perspective. "Journal of Knowledge Management", 26(7), 1705-1731. https://doi.org/10.1108/JKM-06-2021-0453
 • Rodet-Kroichvili, N., Cabaret, K., Picard, F. (2014). New insights into innovation: the business model approach and Chesbrough's seminal contribution to open innovation. "Journal of Innovation Economics & Management", 15, 79-99. https://doi.org/10.3917/jie.015.0079
 • Rowley, J. (2002). Eight questions for customer knowledge management in e-business. "Journal of Knowledge Management", 6(5), 500-511. https://doi.org/10.1108/13673270210450441
 • Rudawska, E. (2011). Customer as an active partner in creating offer in banking services. "International Journal of Management Cases", 13(3), 50-58.
 • Saeedi, R. (2023). Ecological value creation: A novel economic paradigm of interactions in business ecosystems. "World Futures", 79(2), 320-346. https://doi.org/10.1080/02604027.2022.2094196
 • Shuang, X., Ning, Z. (2009). Improving performance of supply chain with CKM. "Journal of Intelligence", 28(10), 81-84.
 • Smith, E. A. (2001). The role of tacit and explicit knowledge in the workplace. "Journal of Knowledge Management", 5(4), 311-321. https://doi.org/10.1108/13673270110411733
 • Smith, H. A., McKeen, J. D. (2005). Developments in practice XVIII - customer knowledge management: adding value for our customers. "Communications of the Association for Information Systems", 16, 744-755. https://doi.org/10.17705/1CAIS.01636
 • Śliwińska, I. (2016). Customer knowledge management in the example of functional food. W: R. Oczkowska, A. Jaki, B. Mikuła (red.), Knowledge - economy - society. Strategies, concepts and instruments of management (s. 199-205). Cracow University of Economics, Foundation of the Cracow University of Economics.
 • Taghizadeh, S. K., Rahman, S. A., Hossain, M. M. (2018). Knowledge from customer, for customer or about customer: which triggers innovation capability the most? "Journal of Knowledge Management", 22(1), 162-182. https://doi.org/10.1108/JKM-12-2016-0548
 • Taherparvar, N., Esmaeilpour, R., Dostar, M. (2014). Customer knowledge management, innovation capability and business performance: a case study of the banking industry. "Journal of Knowledge Management", 18(3), 591-610. https://doi.org/10.1108/JKM-11-2013-0446
 • Tapscott, D., Williams, A. D., Herman, D. (2008). Government 2.0: Transforming government and governance for the twenty-first century. "New Paradigm", 1, 15.
 • Tseng, S. M. (2009). A study on customer, supplier, and competitor knowledge using the knowledge chain model. "International Journal of Information Management", 29(6), 488-496. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2009.05.001
 • Uriarte, F. A. (2008). Introduction to knowledge management: A brief introduction to the basic elements of knowledge management for non-practitioners interested in understanding the subject. ASEAN Foundation.
 • Widelska, U. (2020). Orientacja na klienta z perspektywy menedżerów najwyższego szczebla. "Marketing i Rynek", 11, 3-11. https://doi.org/10.33226/1231-7853.2020.11.1
 • Xiao, S., Zhou, N. (2009). Research on using customer knowledge management to improve supply chain performance." Intelligence Magazine", 10, 81-84.
 • Zhang, P. ,Yang, Y. (2017). Knowledge co-creation with multi-agent participation in service innovation: an integrated analytical framework. "Library Work and Research", 7, 34-40.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171678679
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.