Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 3 | 32-40
Tytuł artykułu

Zaangażowanie policjantów w czasie kryzysu: jak pandemia COVID-19 zmieniła pracę funkcjonariuszy Policji?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Engagement of the Police during the COVID-19 crisis: how did the pandemic change the work of police officers?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nagłe, nieprawdopodobne i nieprzewidywalne zdarzenia o olbrzymim wpływie na rzeczywistość, zwane Czarnymi Łabędziami, powodują daleko idące zmiany w wykonywaniu pracy w wielu organizacjach. W obliczu takich zmian w czasie pandemii COVID-19 stanęła także Policja. Jako organizacja służąca zapewnieniu bezpieczeństwa ma do odegrania szczególną rolę, gdyż zadania przez nią realizowane dotyczą ochrony życia i zdrowia ludzkiego. Wymaga to od policjantów wysokiego poziomu zaangażowania, które pod wpływem długotrwale utrzymującej się sytuacji kryzysowej może stać się chwiejne. Przedmiotem opracowania było porównanie poziomu zaangażowania policjantów w pracę przed pandemią COVID-19 i w jej trakcie w trzech wymiarach: wigoru, oddania i zaabsorbowania pracą. Przyjęto założenie, że podczas pandemii najwyraźniejsze zmiany w zaangażowaniu pojawiły się w aspekcie oddania się pracy i polegały m.in. na wzroście przekonania o istotności i znaczeniu wykonywanych zadań. Przypuszczenie to zweryfikowano w trakcie badania, które miało charakter ilościowy i objęło 184 respondentów. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, z którego pozyskano wiedzę o zaangażowaniu policjantów przed pandemią i w jej trakcie. Analiza wyników badania wskazuje, że co prawda w czasie pandemii nieznacznie zmalało zaangażowanie respondentów, jednak w dalszym ciągu pozostało powyżej średniej skali przyjętej w kwestionariuszu. W aspekcie szczegółowym zaangażowania najwyraźniejszy spadek odnotowano w zakresie dumy z wykonywanej pracy, co może być spowodowane doświadczaniem przez policjantów podczas pandemii hejtu. Należy także wziąć pod uwagę, że nowe, nierealizowane wcześniej zadania wykonywane były przez funkcjonariuszy z dużą intensywnością i powtarzalnością, co nie sprzyjało utożsamianiu ich z wyzwaniami. Względy te wraz z czynnikami psychologicznymi, takimi jak odczuwanie stresu z powodu pandemii, mogły wpłynąć na labilność zaangażowania policjantów w pracę.(abstrakt oryginalny)
EN
Sudden, unbelievable and random crises, known as "black swans", have caused long-term changes in the work performance in many organizations. The Police also had to face such changes during the COVID-19 pandemic. As an organization providing security services with a special role to play, their tasks concern the protection of human life and health. This requires a high level of engagement from the police officers, which in the time of a long-lasting crisis may vary. The aim of the following study was to compare the level of engagement in the work of policemen, before and during the COVID-19 pandemic, in its three dimensions suggested by Schaufeli, i.e. vigor, dedication and work absorption. It was assumed that during the pandemic, the most noticeable changes in their engagement occurred in terms of "dedication to work" and consisted, among others, in a growing belief in the significance and importance of the performed work. This hypothesis was verified during the research, which was quantitative and covered 184 respondents. The research tool was a survey that provided knowledge about police engagement before and during the pandemic. The analysis of the survey results shows that although the engagement of the respondents slightly decreased during the pandemic, it was maintained at above the average scale used in the questionnaire. In terms of the detailed aspect of engagement, the most visible decrease was recorded in being proud of the work performed, which may be caused by the police experiencing "hate", during the pandemic. Although the tasks performed were new to the police officers, they were conducted with high intensity and repeatability, and it was therefore hard to perceive them as challenges. These aspects, together with psychological factors such as feeling stress in a pandemic situation, may have influenced the lability of police officer(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
32-40
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamska-Chudzińska, M. (2013). Prospołeczne stymulowanie zaangażowania organizacyjnego jako aspekt działań ekonomicznych w warunkach kryzysu. "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 31, 372-382.
 • Andraszak, N. (2019). Przywództwo sytuacyjne a dysfunkcje w pracy zespołowej pracowników Policji. "Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji", 20(1), 20-26.
 • Baumruk, R. (2006). Why managers are crucial to increasing engagement: Identifying steps managers can take to engage their workforce. "Strategic HR Review", 5(2), 24-27. https://doi.org/10.1108/14754390680000863
 • Borkowska, S. (2014). Rola zaangażowanych pracowników. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2(97), 9-26.
 • Cautin, R. L. Lilienfeld, S. O. (red.). (2015). The encyclopedia of clinical psychology. John Wiley & Sons, Inc.
 • Cegieła, A. (2019). O kilku przyczynach obecności przemocy językowej w przestrzeni publicznej. "Studia Slavica", XXIII/1, 7-17.
 • Csikszentmihalyi, M. (2005). Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia. Moderator.
 • Demetriou, C., Ozer, B. U. Essau, C. A. (2015). Self-report questionnaires. W: R. L. Cautin , S. O. Lilienfeld (red.), The encyclopedia of clinical psychology. John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9781118625392.wbecp507
 • Dolot, A. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną - perspektywa pracownika. "e-mentor", 1(83), 35-43. https://doi.org/10.15219/em83.1456
 • Figaj, B. (2020, 24 marca). KGP: mniej przestępstw w związku z epidemią koronawirusa. Polska Agencja Prasowa. https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C612260%2Ckgp-mniej-przestepstw-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa.html
 • Gallagher, D. G. McLean Parks, J. (2001). I pledge thee my troth. contingently: commitment and the contingent work relations. "Human Resources Management Review", 11(3), 181-208. https://doi.org/10.1016/S1053-4822(00)00048-6
 • Haffer, J. Haffer, R. (2018). Osobiste a zespołowe zaangażowanie w pracę. "Organizacja i Kierowanie", 3, 49-76.
 • Heitzman, J. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne. Psychiatria Polska, 54(2),187-198. https://doi.org/10.12740/PP/120373
 • Informacyjny Serwis Policyjny. (2020, 14 stycznia). Liczba policjantów w polskiej Policji - fakty. http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/14927,Liczba-policjantow-w-polskiej-Policji-fakty.html
 • Informacyjny Serwis Policyjny. (2020, 2 czerwca). Skuteczne działania służb w walce z koronawirusem. http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/15246,Skuteczne-dzialania-sluzb-w-walce-z-koronawirusem.html
 • Jackson, K. Kozłowski, B. (b.d.). Czerwony dywan czy linoleum. Pobrane 16 czerwca 2020 z https://kadry.infor.pl/kadry/hrm/zarzadzanie/653593,Czerwony-dywan-czy-linoleum.html
 • Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie. PWE.
 • Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. "Academy of Management Journal", 33(4), 692-724. https://doi.org/10.2307/256287
 • Kahn, W. A. (1992). To be fully there: psychological pre-sence at work. Human Relations, 45(4), 321-349. https://doi.org/10.1177/001872679204500402
 • Kular, S., Gatenby, M., Rees, Ch., Soane, E. Truss, K. (2008). Employee engagement: A literature review. Kingston University. https://eprints.kingston.ac.uk/4192/1/19wempen.pdf
 • Macey, W. H. Schneider, B. (2008). The Meaning of Employee Engagement. "Industrial and Organizational Psychology", 1(1), 3-30. https://doi.org/10.1111/j.1754-9434.2007.0002.x
 • Małkus, T. Sołtysik, M. (red.). (2013). Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Mfiles.pl.
 • May, D. R., Gilson, R. L. Harter, L. M. (2004). The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. "Journal of Occupational and Organizational Psychology", 77(1), 1-37. https://doi.org/10.1348/096317904322915892
 • Nowina-Konopka, K. (2020). Pandemia przemocy domowej dotarła do Polski. https://klubjagiellonski.pl/2020/05/01/pandemia-przemocy-domowej-dotarla-do-polski/
 • Ogrodniczak, M. Ryba, J. (2017). Badania poczucia bezpieczeństwa z wykorzystaniem narzędzi GIS. "Przegląd Naukowo-Metodyczny", 2(35), 243-252.
 • Pastwa-Wojciechowska, B. Piotrowski, A. (2014). Wsparcie organizacyjne a zaangażowanie w służbę i satysfakcja z niej policjantek. "Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji", 4, 37-41.
 • Podraza, U. (2017). Hejt jako zagrożenie wizerunku i pozycji rynkowej firmy. "Kultura -Media - Teologia", 2(29), 33-45.
 • Rayton, B. A. Yalabik, Z. Y. (2014). Work engagement, psychological contract breach and job satisfaction. "The International Journal of Human Resource Management", 25(17), 2382-2400. https://doi.org/10.1080/09585192.2013.876440
 • Robertson-Smith, G. Markwick, C. (2009). Employee engagement. A review of current thinking. Institute for Employment Studies. https://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/469.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491). http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000491
 • Rudnicka, M. (2018). Zjawisko wypalenia zawodowego w zawodach usług społecznych na przykładzie funkcjonariuszy policji. "Humanum", 28(1), 75-85.
 • Sajdak, M. (2016). Proces budowania przewagi konkurencyjnej w warunkach zwinności. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 420, 254-264. https://doi.org/10.15611/pn.2016.420.22
 • Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. "Journal of Managerial Psychology", 21(7), 600-619. https://doi.org/10.1108/02683940610690169
 • Schaufeli, W. B. Bakker, A. B. (2003). Praca i samopoczucie (Kwestionariusz UWES) . https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/Tests/UWES_PL_17.pdf
 • Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-romá, V. Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: a two sample confirmatory factor analytic approach." Journal of Happiness Studies", 3, 71-92. https://doi.org/10.1023/A:1015630930326
 • Simpson, M. (2009). Engagement at work: A review of the literature." International Journal of Nursing Studies", 46(7), 1012-1024. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2008.05.003
 • Skowron-Mielnik, B. (2014). Budowanie zaangażowania pracowników w proces doskonalenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem employer brandingu. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 358, 25-38, https://doi.org/10.15611/pn.2014.358.02
 • Skowron-Mielnik, B. (2016). Paradoks efektywności pracy - między budowaniem zaangażowania a wypaleniem zawodowym. "Nauki o Zarządzaniu", 2(27), 151-163. https://doi.org/10.15611/noz.2016.2.13
 • Stawnicka, J. (2018). Etyczny kontekst przywódczej komunikacji kadry kierowniczej policji. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie", 3, 9-25. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.0048
 • Taleb, N. N. (2020). Czarny Łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem. Zysk i S-ka.
 • Violanti, J. M., Ma, C. C., Gu, J. K., Fekedulegn, D., Mnatsakanova, A. Andrew, M. E., (2018). Social avoidance in policing: Associations with cardiovascular disease and the role of social suport. "Policing: An International Journal", 41(5), 539-549. https://doi.org/10.1108/PIJPSM-02-2017-0017
 • Wawrzyniak, A., Kuczborska, K., Lipińska-Opałka, A., Będzichowska, A. Kalicki, B. (2020). Koronawirus 2019-nCoV - transmisja zakażenia, objawy i leczenie. Pediatria & Medycyna Rodzinna, 15(4), c1-c5. https://doi.org/10.15557/PiMR.2020.0001
 • Welch, M. (2011). The evolution of employee engagement concept: communication implications. "Corporate Communications: An International Journal", 16(4), 328-346. https://doi.org/10.1108/13563281111186968
 • Wójcik-Karpacz, A. (2018). The research on work engagement: theoretical aspects and the results of researches in the company operating in the IT sector. Management, 22(2), 60-79. https://doi.org/10.2478/manment-2018-0023
 • Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demerouti, E. Schaufeli, W. B. (2009). Work engagement and financial returns: A diary study on the role of job and personal resources. "Journal of Occupational and Organizational Psychology", 82(1), 183-200, https://doi.org/10.1348/096317908X285633
 • Zalewska, A. M. (2020). Konflikty praca-rodzina i rodzina-praca a zdrowie: ochronna rola zaangażowania i zadowolenia z pracy." Medycyna Pracy", 71(1), 33-46. https://doi.org/10.13075/mp.5893.00908
 • Zbyrad, T. (2017). Ryzyko wypalenia zawodowego pracowników służb społecznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J - Paedagogia-Psychologia, 30(4), 87-105. https://doi.org/10.17951/j.2017.30.4.87
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171599283
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.