Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 131 Zarządzanie współczesną organizacją | 511-521
Tytuł artykułu

Ocena jakości złączy spawanych wentylatorów transportu pneumatycznego

Warianty tytułu
Assessment of Quality of Connectors for Welded Pneumatic Transport Fans
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jakość złączy spawanych konstrukcji jest jednym z elementów determinujących ich przydatność do dalszej bezpiecznej eksploatacji. Połączenie wykonane niezgodnie z wymaganiami może być przyczyną poważnej awarii a nawet katastrofy. Na podstawie norm PN-EN ISO 5817:2014-05 oraz PN-EN ISO 23278:2015-05 można określić poziom jakości produkcji połączeń spawanych. Nie należy mylić go z poziomem określania przydatności eksploatacyjnej danego wyrobu, chociaż norma PN-EN ISO 23278:2015-05 może być stosowana na potrzeby kontroli podczas eksploatacji. Przydatność eksploatacyjna konstrukcji spawanych zależy bowiem, od wielu czynników. Za przydatność do dalszej eksploatacji odpowiada najsłabsze ogniwo w analizowanej konstrukcji (może to być połączenie spawane ale także stopień degradacji materiału konstrukcyjnego itd.). W przytoczonych normach podano poziomy jakości na podstawie niezgodności spawalniczych w złączach spawanych (z wyjątkiem spawania wiązką) dla wszystkich rodzajów stali. Poziomy jakości obejmują spoiny czołowe i spoiny pachwinowe. Podano trzy stopnie jakości umożliwiające stosowanie dla szerokiego zakresu produkcji spawalniczej. Oznaczono je symbolami B, C i D. W przypadku wirników wentylatorów pneumatycznych, służących do transportu cząstek stałych, wymagany jest najwyższy poziom jakości. Poziom ten oznaczono symbolem B. Stanowi on jedno z kryteriów dopuszczenia złącza do zastosowań w warunkach eksploatacji spawanego urządzenia. Poziom B jakości można uznać za wystarczający, pod warunkiem, że badana konstrukcja nie jest przeznaczona do zastosowań w ekstremalnych warunkach pracy lub warunkach podwyższonego ryzyka. W takich przypadkach kryteria odbioru mogą być zaostrzone. Poziom B dopuszcza niewielkie niezgodności w postaci pęcherzy, wklęsłego lica itp. W normach określono warunki (cechy geometryczne i ilościowe) wad materiałowych, które mogą znaleźć się w spoinach oraz ich wartości graniczne, które determinują klasę jakości produkcji danej spoiny. W zależności od warunków odbioru, stanowią one jedno z kryteriów oceny spoiny do danych zastosowań. W artykule oceniono jakość produkcyjną wszystkich złączy spawanych wirnika wentylatora pneumatycznego, pracującego w kopalni. Wykonane badania kontrolne miały na celu stwierdzenie poprawności wykonania złączy oraz określenie, które z połączeń nie spełnia kryteriów odbioru. Połączenia, które nie zostały zaklasyfikowane do poziomu jakości B zostały wymienione.(abstrakt oryginalny)
EN
The quality of welded joints of the structure is one of the elements determining their suitability for further safe operation. A combination conecting inconsistently with the requirements may cause a serious failure or even a catastrophe. On the basis of PN-EN ISO 5817: 2014-05 and PN-EN ISO 23278: 2015-05 standards, the quality level of welded joints production can be determined. It should not be confused with the level of determining the operational suitability of a given product, although the PN-EN ISO 23278: 2015-05 standard may be used for the purposes of control during operation. The usefulness of the welded structures depends on many factors. The weakest link in the analyzed structure (the welded joint but also the degree of degradation of the construction material, etc.) is responsible for the suitability for further use. The quality standards given in the quoted standards are based on weld incompatibilities in welded joints (except for beam welding) for all types of steel. Quality levels include butt welds and fillet welds. Three grades of quality are given to enable the use in a wide range of welding production. They have been marked with the symbols B, C and D. In the case of rotors of pneumatic fans, used for the transport of solid particles, the highest level of quality is required. This level is marked with the symbol B. It is one of the criteria for allowing the connector to be used in the operating conditions of the welded device. The quality level B may be considered sufficient, provided that the tested construction is not intended for use in extreme operating conditions or in high-risk conditions. In such cases, the acceptance criteria may be tightened. Level B allows for slight discrepancies in the form of blisters, concave faces, etc. The standards define the conditions (geometrical and quantitative features) of material defects that may be in the joints and their limit values, which determine the quality class of the given weld. Depending on the reception conditions, they are one of the criteria for assessing the weld for specific applications. The article assessed the production quality of all welded joints of a pneumatic fan rotor operating in a mine. The control tests carried out were aimed at confirming the correctness of the execution of joints and determining which connection did not meet the acceptance criteria. Connections that were not classified to the quality level B have been listed.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy
Bibliografia
 • 1. Cieślik, J. (2017). Praca dyplomowa, promotor dr inż. B. Szczucka-Lasota. Katowice: Wyższa Szkoła Zarzadzania Ochroną Pracy.
 • 2. Cieślik, M. (2017). Praca dyplomowa. Badania nieniszczące w ocenie jakościowej złącz spawanych elementów konstrukcji wentylatora przemysłowego. Promotor dr inż. B. Szczucka-Lasota. Katowice: Wyższa Szkoła Zarzadzania Ochroną Pracy.
 • 3. Czuchryj, J., Sikora, S., Staniszewski, K.(2013). Ocena jakości złączy spawanych w konstrukcjach stalowych kontrolowanych radiograficznie, na podstawie poziomu jakości B+ wg PN-EN 1090-2. Przegląd Spawalnictwa, 3, 14-20.
 • 4. Gembalska-Kwiecień, A. (2017). Improvement of the work safety management system in hard coal mining with special reference to the problem of workers participation. Proceedings of 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017, Albena, Bulgaria, 29 June - 5 July, 2017. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, 429-436.
 • 5. Gembalska-Kwiecień, A. (2017). Improving safety culture in the enterprise based on attitudes and behavior of its employees. Proceedings of 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy. Toruń, Poland, 22-23 June, 2017.
 • 6. Hadryś, D., Węgrzyn, T., Piwnik, J., Wszołek, Ł., Węgrzyn, D. (2016). Compressive strength of steel frames after welding with micro-jet cooling. Archives Metallurgy and Materials, 1, 123-126.
 • 7. Łuczak, J., Wolniak, R. (2015). Problem-solving and developing quality management methods and techniques on the example of automotive industry. Manager, 22, 237-250.
 • 8. Pacana, A., Ingaldi, M., Czajkowska, A. (2017). Projektowanie i wdrażanie sformalizowanych systemów zarządzania. Rzeszów: Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej.
 • 9. Pacana, A., Pasternak-Malicka, M., Zawada, M., Radoń-Cholewa, M. (2016). Wspomaganie podejmowania decyzji w produkcji folii opakowaniowej z wykorzystaniem analizy kosztowo-jakościowej. Przemysł Chemiczny, 5, 104-106.
 • 10. Piwnik, J., Szczucka-Lasota, B., Węgrzyn, T., Majewski, W. (2017). Laser welding with micro-jet cooling for truck frame welding. Transport Problems, 12, 107-114.
 • 11. PN-EN ISO 5817:2014-05 - Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.
 • 12. Rachwał, A., Sędek, A., Wolniak, R. (2014). Proces zakupów materiałów spawalniczych w oparciu o wymagania ZKP dla konstrukcji stalowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 73, 519-530.
 • 13. Rachwał, A., Sędek, A., Wolniak, R. (2016). Ocena ryzyka w procesie spawalniczym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 93, 441-449.
 • 14. Rachwał, A., Sędek, A., Wolniak, R. (2017). Wymagania nowej normy PN-EN ISO 9001:2015 a realizacja procesu spawalniczego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 108, 363-372.
 • 15. Rachwał, A., Wolniak, R. (2015). Systemy zarządzania jakością dla wytwórców konstrukcji stalowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 83, 563-572.
 • 16. Rachwał, A., Wolniak, R. (2018). Niezgodności spawalnicze i techniki ich wykrywania. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 117.
 • 17. Rachwał, A., Wolniak, R. (2018). The problems of detection of weldings's problems. Technicka Diagnostica, 1, 25.
 • 18. Restecka, M., Wolniak, R. (2016). It Systems in Aid of Welding Processes Quality Management in the Automotive Industry. Archives of Metallurgy and Materials, 4, 1785-1792.
 • 19. Restecka, M., Wolniak, R. (2017). Charakterystyka oraz sposoby obliczania kosztów spawania. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 105, 363-376.
 • 20. Restecka, M., Wolniak, R. (2017). Doskonalenie jakości procesów spawalniczych w wyniku wdrożenia robotyzacji. Częstochowa: Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Produkcji i Jakości.
 • 21. Skotnicka-Zasadzień, B. (2014). Zastosowanie inżynierii jakości i niezawodności do analizy awaryjności obiektów technicznych na przykładzie maszyn i urządzeń górniczych. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 22. Skotnicka-Zasadzień, B., Masoń, P. (2016). Doskonalenie obiektów technicznych przy wykorzystaniu metody SMED. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, 87, 327-343.
 • 23. Skotnicka-Zasadzień, B., Wolniak, R., Zasadzień, M. (2017). Use of quality engineering tools and methods for the analysis of production processes - case study. Advances in Economic, Business and Management Research, 33. Second International Conference on Economic and Business Management, FEBM, Shanghai, 240-245.
 • 24. Sułkowski, M., Wolniak, R. (2018). Poziom wdrożenia instrumentów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży obróbki metali. Częstochowa: Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Produkcji i Jakości.
 • 25. Szczucka-Lasota, B., Gajdzik, B., Krzysztoforski, M., Węgrzyn, T., Hadryś, D., Wszołek, Ł. (2017). Gas mixtures based on Ar-He for micro-jet cooling after MAG welding. Hutnik, 7, 262-265.
 • 26. Szczucka-Lasota, B., Wegrzyn, T., Stanik, Z., Piwnik, J., Sidun, P. (2016). Selected parameters of micro-jet cooling gases in hybrid spraying proces. Archives Metallurgy and Materials, 2, 621-624.
 • 27. Szczucka-Lasota, B., Węgrzyn, T., Krzysztoforski, M., Piwnik, J. (2017). Laser and MAG welding with micro-jet cooling for long structures, METAL 2017. 26th International Conference on Metallurgy and Materials, May 24th-26th, 2017, Brno, Czech Republic. Conference proceedings. Ostrava, Tanger, 1343-1348.
 • 28. Szczucka-Lasota, B., Wolniak, R. (2017). Control plan and research supply as a tool in the proces of decision making. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 105, 439-448.
 • 29. Szczucka-Lasota, B., Wolniak, R. (2017). The high quality of hybrid sprayed coatings for power plant application, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie,100, 469-480.
 • 30. Szczucka-Lasota, B., Wolniak, R. (2017). The identification of incompatibility in the process of laser cutting of the semi-finding. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 105, 429-438.
 • 31. Węgrzyn, T., Piwnik, J., Brek, A., Kurc-Lisiecka, A. (2016). Impact toughness of WMD after MAG welding with micro-jet cooling. Material Tehnology, 6, 1001-1004.
 • 32. Węgrzyn, T., Piwnik, J., Haxdryś, D., Wszołek, Ł. (2017). Low alloy steel structures after welding with micro-jet cooling. Archives Metallurgy and Materials, 1, 115-118.
 • 33. Węgrzyn, T., Piwnik, J., Staniik, Z., Węgrzyn, D., Sieteski, D. Impact toughness of steel WMD after tig welding. Archives Metallurgy and Materials, 3, 1647-1650.
 • 34. Wolniak, R. (2013). Metody i narzędzia Lean Production i ich rola w kształtowaniu innowacji w przemyśle. W R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 524-534.
 • 35. Wolniak, R. (2014). Relationship between selected lean management tools and innovations, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 75, 157-266.
 • 36. Wolniak, R. (2017). Application methods for analysis car accident in industry on the example of power. Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji, 4, 34-40.
 • 37. Wolniak, R. (2017). The use of constraint theory to improve organization of work. 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2017, 24-30 August 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Book 1, Modern science. Vol. 5, Business and management. Sofia : STEF92 Technology, 1093-1100.
 • 38. Wolniak, R. (2018). Basic concepts of operation management and its control. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 39. Wolniak, R., Restecka, M. (2017). The use of welding robots, Technicka Diagnostica, 1, 38.
 • 40. Wolniak, R., Restecka, M. (2018). The cost of wielding - manual MAG and robotic MAG methods. Technicka Diagnostica, 1, 41.
 • 41. Wolniak, R., Skotnicka-Zasadzień, B. (2014). The use of value stream mapping to introduction of organizational innovation in industry. Metalurgija, 4, 709-712.
 • 42. Wolniak, R., Skotnicka-Zasadzień, B., Zasadzień, M. (2017). Application of the theory of constraints for continuous improvement of a production process - case study. 3rd International Conference on Social, Education and Management Engineering (SEME 2017), Shanghai, 169-173.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561193
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.