Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 132 Zarządzanie współczesną organizacją | 598-608
Tytuł artykułu

Podatki pośrednie jako źródło dochodów budżetu państwa w Polsce w latach 2004-2017

Warianty tytułu
Indirect Taxes as a Source of Revenue of the State Budget in Poland in the Years 2004-2017
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podatki stanowią nieodzowny element życia każdego człowieka, przedsię-biorstwa, instytucji, jak też państwa jako organu rządzącego. W doktrynie prawa podatkowego wskazuje się, iż podatek jest zjawiskiem o dwoistej naturze - podatkowej i ekonomicznej, dlatego system podatkowy podlega modelowaniu w celu przystosowania go do struktury ekonomicznej i zmienia się zgodnie z ewolucją tej struktury dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a problematyka podatkowa ma szczególne znaczenie dla gospodarki każdego kraju, jego obywateli i podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku danego kraju. W związku z objęciem swoim zasięgiem niemal wszystkich osób fizycznych oraz osób prawnych działających na rynku, podatki są podstawowym instrumentem wpływania przez państwo na gospodarkę. Odgrywają znaczącą rolę w życiu codziennym i powinny być brane pod uwagę przez każdego przy planowaniu każdej aktywności gospodarczej. Globalny kryzys gospodarczy przyczynił się do istotnego spadku dochodów publicznych i postawił rządy wielu państw przed trudnym wyborem: zastosować rozwiązania powodujące zwiększenie bieżących dochodów podatkowych czy też wprowadzić w konstrukcjach poszczególnych podatków szereg zmian, których celem byłoby m.in. zmotywowanie podatników do aktywności, a przez to zarówno pobudzenie gospodarek, jak i w dłuższym okresie zwiększenie dochodów publicznych Celem rozważań jest próba oceny zmian struktury podatkowych źródeł zasilania budżetu państwa ze szczególnym uwzględnieniem wpływów pochodzących z podatków pośrednich. Szczegółowo zostaną omówienie podatki pośrednie, ich zalety i wady oraz miejsce w systemie podatkowym. Dokonano także analizy dochodów budżetu z tytułu podatków pośrednich na tle pozostałych podatków w latach 2004-2017. Pozwoli ona na pokazanie, że rola podatków pośrednich we wpływach podatkowych budżetu państwa jest dominująca. (abstrakt oryginalny)
EN
Taxes are an indispensable part of every human life, enterprise, institution and the state as the governmental body.The tax law doctrine states that a tax is a phenomenon dual in its nature - fiscal and economic, therefore the tax system models itself in order to adjust to the economic structure and changes in accordance with evolution of that structure in relation to the state and local government units budget income, and taxation issues are of reat significance for the economy of every country, its citizens and business entities functioning on the market of a given country. Taxes are the basic instrument for the state to affect the economy due to the fact that they concern almost every natural person and every legal entity operating in the market. They play an important role in everyday life and should be taken into consideration by any person who plans to run a business activity. The global crisis resulted in significant decrease of public income and put many governments in a position where they have to choose between two options: to introduce solutions which would help to increase current tax income or to introduce a variety of changes to the construction of a given tax whose aim would be (among others) to motivate taxpayers to be more active, which in consequence would lead to the economic recovery and in the long run to the increase in public income. The aim of these deliberations is to assess the changes to the structure of tax sources of government income paying special attention to the receipts from the indirect taxes. Indirect taxes will be discussed in a great detail, their advantages and disadvantages, and their position in the tax system. Additionally, article includes an analysis of the budget income with respect to indirect taxes as compared to other taxes in years 2004-2017. It will help to show that the role of indirect taxes in tax sources of government income is dominant. Indirect taxation as a source of budget income in Poland in years 2004-2017. (original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Bibliografia
 • 1. Bouvier, M. (2000). Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku. Warszawa: Wydawnictwo KiK, 205.
 • 2. Budzyński, T. (2016). Fiskalne aspekty podatku od towarów i usług w Polsce. Lublin: Uniwersytet Marii Curii-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, 611-619.
 • 3. Guziejewska, B. (2011). Dysfunkcje systemu podatków bezpośrednich i pośrednich w Polsce. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 10, 166.
 • 4. Kosidłowska, A. (2013). Tendencje zmian w podatkach dochodowych budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska Lublin-Polonia, XLVII, 3, 328.
 • 5. Litwińczuk, H., Karwat, P., Pietrasiewicz, W., Tetłak, K. (2017). Prawo podatkowe przedsiębiorców. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer, 31-48.
 • 6. Owsiak, S. (2008). Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej, 150.
 • 7. Owsiak, S. (2011). Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu. W Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu. Warszawa: PWE, 27.
 • 8. Sosnowski, M. (2014a). Sprawność fiskalna podatków pośrednich. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 346, 263.
 • 9. Sosnowski, M. (2016b). Sprawność fiskalna podatków dochodowych. Finanse i Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5(83). Wrocław, 43-53.
 • 10. Stiglitz, J.E. (2011). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe, 545.
 • 11. Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (DzU z 2015 r., poz. 153).
 • 12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: DzU z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560139
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.